Menu

Země srdce

Drazí přátelé, já jsem Marie Magdaléna.

Jsem vaše přítelkyně a sestra. Jsem s vámi propojena lidskou i božskou cestou.

Byla jsem člověkem tak jako vy a vím, jaké to je být lapena v hlubokých zdarech i nezdarech lidského života, v lidských emocích. Ačkoli se to, co se děje, zdá velmi těžké, přináší to velké bohatství vědění a prožitků duše. Když tedy čas od času lidský život zavrhnete – což vím, že děláte – uvědomte si, prosím, že vaše duše chová v lásce každý okamžik – každý okamžik vašeho pozemského života. Procházení takovou zkušeností vám totiž dává velkou hloubku, skutečnou moudrost a propojenost se životem, když se z toho dostanete a překročíte časoprostorovou schránku, ve které jste, hluboce si toho vážíte.

Důvod, proč jste tu, je, že jste na cestě – vaše duše je na cestě. Byla na Zemi mnohokrát. Hovořím k vám jako přítelkyně pracovnice světla – duše pracovníka světla. Co to znamená? Znamená to, že jste ve svém vývoji jako duše přesáhli úroveň strachu a vědomí ega k vědomí srdce.

Ve svém stádiu vývoje jako duše jste překročili osobní úroveň – úroveň svého individuálního příběhu – svého dramatu – své historie – karmy – síť a dynamiku energií, ve kterých jste byli. Překročili jste tuto úroveň do úrovně svobody, kterou můžete také nazvat úroveň srdce. Na takové úrovni svobody dokážete na toto místo zvané Země, do kolektivního vědomí lidstva, zprostředkovávat svou božskou energii duše. V okamžiku, kdy otevíráte své vědomí a dostáváte se za strach – za osobní drama – osobní příběh – stáváte se pracovníkem světla. Stáváte se kanálem pro energii, která přesahuje osobní úroveň a která vás znovu spojuje s celým lidstvem, se svou vlastní esencí, s tím, kým skutečně jste. Tohle je pro duši osvobozující okamžik, po kterém všichni toužíte. Většina z vás je uprostřed tohoto procesu. Jednou nohou jste uvnitř sebe stále v realitě založené na strachu a egu a druhou nohou jste již v nové Zemi, na nové Zemi – na Zemi svobody – Zemi poznání – moudrosti. Snažíte se udržet rovnováhu.

V krizi jako je tato, v korona krizi, která se nyní odehrává, se děje to, že vás jistým způsobem vybízí, abyste si vybrali. Když se ve vašem životě tolik neděje, když je šedý, pak necháváte jednu nohu uvnitř sebe v zemi založené na strachu a druhou nohu v říši srdce. Nyní si však musíte vybrat: buď jste zcela pohlceni strachem, instinktem přežití, strachem ze zármutku a bolesti druhých a můžete tím být přemoženi. Nebo se rozhodnete uzemnit, soustředit se ve svém vědomí srdce, které se ve vás již probudilo.

Ve skutečnosti jste se jako duše pracovníka světla již před mnoha lety této úrovni vědomí otevřeli, seznámili jste se s láskou, moudrostí a propojením, které je hluboko uvnitř vás. Už se to stalo součástí vaší zkušenosti. Je to jen o tom, že se toho vzdáte, protože jste buď pohlceni svými vlastními strachy, strachy a zármutky druhých nebo celkovým kolektivním vědomím, které vás sráží díky své negativitě dolů.

To, co vám tedy dnes přicházím říci, je, že to, co se nyní odehrává, může urychlit váš vývoj, vaši přeměnu do vědomí srdce. Žádám vás, abyste se nyní zhluboka nadechli a představili si, že jak vydechujete, propouštíte všechnu energii založenou na strachu a informace, které nyní zatemňují vaše vnímání a vaše energetické pole. Nadechujte ze zdroje lásky, který je uvnitř vás, z čistoty svého srdce, které již probuzené je. Nadechujte z něj. Osprchujte se tímto čistým, božským, milujícím proudem života.

Dovolte mu, aby omylo vaše energetické pole, jemně vytlačilo jiné energie ven – energie založené na strachu, boji a pocitu nedostatku. Vzpomeňte si na to, že jste božskou bytostí. Skutečně existujete mimo čas a prostor. Když hovořím o vašem srdci, nemluvím o vašem fyzickém orgánu, hovořím o vaší esenci, o vaší skutečné moudrosti, vaší Andělské stránce. Vnímejte její světlo, je tak jemné, vřelé, laskavé a nebojí se. Anděl uvnitř vás má křídla, dovolte tomuto Anděli, aby kolem vás rozprostřel svá křídla. Vnímejte andělská křídla kolem svého těla a pociťte, jak vás chrání a udržují vaše vnitřní světlo zářivé a živé.

V této chvíli čelí lidstvo globální krizi, která souvisí s nemocí a v neposlední řadě s hrozbou ekonomické bídy. Žádám vás, abyste se zaměřili nyní na sebe. Možná máte strachy, které se týkají vás samých, přesto vnímám, že mnoho z vás se bojí o druhé, o své milované. To však pro vás může být úskalím. Je důležité, abyste si připomněli, že každý z vás máte hlubokou integritu ve své vlastní duši, což znamená, že si i druzí nakonec sami vyberou, co se s nimi stane.

V každém individuálním životě existuje jistá dynamika, která v jeho životě vytváří události. Neexistují náhody. Když se tedy lidem, které milujete, dějí špatné věci, ovládněte svoji touhu pro ně skočit a zachránit je. Kousek poodstupte, soustřeďte se, nepřistupte na strach, který máte z toho, co se jim děje. Namísto toho běžte do lásky, kterou k nim cítíte, do hluboké a moudré lásky, která vám jako pracovníkovi světla patří. Není to druh lásky, který druhou bytost zachraňuje, aniž by zvážil, kde skutečně je a jaký by mohl být smysl výzvy, které čelí. Buďte tedy vědomí, vytvářejte kolem sebe jasnost a propojte se s duší druhé osoby, o kterou máte starost. Spojte se s její duší a zeptejte se jí: „Jaký je smysl mé přítomnosti ve tvém životě? Jaký je pro tebe můj skutečný přínos?“ Vnímejte to ze srdce – odpověď může být jiná, než očekáváte.

Druhým lidem můžete nabídnout vedení založené na lásce, toto vedení však nenarušuje způsob, jakým si utvářejí své životy. Toto vedení má hlubší povahu: je o podpoření druhých na úrovni duše, nikoli o vyřešení jejich problémů. Buďte si toho tedy vědomi, když se setkáváte s druhými a jste svědky jejich problémů a utrpení. Poznejte, jaká je vaše role. Vaší rolí je, abyste jim pomohli uvědomit si přítomnost jejich duše, povahu jejich duše. Vaše role je otevřít most či kanál mezi jejich osobností a jejich duší, mezi jejich částí založenou na egu a částí srdce. Mnoho lidí je uprostřed a přechází od vědomí ega k vědomí srdce.

Jako duše pracovníků světla jste průkopníky, jste před masovým vědomím. Otevíráte nové říše, nové cesty vnímání, myšlení, bytí. V tom můžete být pro druhé příkladem. Neznamená to, že vyřešíte jejich problémy, ale že jste schopni na ně vrhnout jiné světlo. Jako učitelé a průvodci jste nejvíce silní, když jste pevně zakořeněni ve svém vlastním světle. Nesloužíte nejvíc, když s druhými trpíte. Naopak, je to tehdy, když zůstáváte pevně uvnitř svých vlastních hranic a nepovažujete druhé za oběti, ale za tvůrce svých vlastních životů. Tak jste pro druhé nejvíce posilujícím příkladem.

V tomto čase je vaší rolí držet se nejhlubšího vědomí lásky, jednoty a světla uvnitř sebe, důvěřovat v tvořivé síly každé individuální lidské bytosti a dobře se o sebe starat. Nevnímejte to jako něco, co děláte na úkor druhých. Je podstatné, abyste o sebe pečovali. Postarejte se o své vlastní potřeby. Nemusíte brát druhé pod svá Andělská křídla. Přijměte se – obklopte se láskou a laskavostí – vyživte sami sebe. Takto se pro druhé stáváte zářivým světlem.

© Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství