Menu

Nová Země II

Jeshua skrze Pamelu Kribbe


Planetární cyklus

Vše se vyvíjí v cyklech, planety stejně jako lidé. Pro jednotlivce či skupiny duší není výjimkou vystoupit časem z karmického cyklu. Co však dělá tuto éru neobyčejnou je, že sama Země dokončuje důležitý karmický cyklus. Země podstupuje svou vlastní vnitřní transformaci, jejímž výsledkem bude nový typ vědomí v jejím bytí jako planety. Ať už jsou jednotlivé duše v jakémkoli bodě svého vlastního cyklu, transformační proces Země je bude ovlivňovat. 

Země je vaším domovem. Přirovnejte ji k domu, ve kterém žijete. Představte si, že se dům rekonstruuje. Pouze tento fakt značně ovlivní váš každodenní život. V závislosti na vašem stavu mysli budete tento zážitek prožívat jako vítanou změnu nebo jako narušující a znepokojující událost. Jestliže jste již rekonstrukci vašeho domu plánovali a těšili se na ni, pak jste v souladu se změnami a můžete plynout s proudem. Transformační proces Země vás podpoří a zvýší váš osobní transformační proces.

Pakliže jste ani v nejmenším svůj dům rekonstruovat nechtěli, budete frustrováni chaosem, který vás obklopí. Vnitřní změny Země vás vyvedou z rovnováhy. 

Pro ty, kteří vítají vnitřní změny své planety Země, nastanou neobyčejně posilující časy. Budete pozvednuti vlnou Světla, která nyní zaplavuje váš vesmír. 

V současné době Země téměř praská pod karmickým břemenem lidstva. Negativita a násilí, které číší z tohoto břemene, vytvářejí druh energetického odpadu, který je Země jen stěží schopna zpracovat, neutralizovat či pohltit. 

Zaměřte na chvíli své vědomí do srdce Země. Uvolněte se a soustřeďte se. Cítíte tam něco? Cítíte, jak je Země trhána na kusy, jak je na ní tak mnoho násilí? 

Země cítí současně bezmoc i vzdor. Je na pokraji vytvoření nové základny pro své bytí. Země se chystá uvolnit energie strachu, soutěživosti a dramatu na vnitřních i vnějších úrovních. Nová základna, která začíná svítat uvnitř Země, je energií srdce, energií rovnováhy a spojení: je to žijící Kristovská energie. 

Země stejně jako lidstvo je zapojená do učení. Zrovna jako lidstvo se i její vědomí vyvíjí a transformuje. Stejně jako u lidstva i její cesta začala z jistého typu nevědomosti či nevědomí o jejím vlastním bytí. 

Země byla kdysi „temnou planetou“, která absorbovala či spolykala energie, které ji obklopovaly. Přijala energie či bytosti, se kterými se setkala a zcela je vstřebala; odebrala jim jejich jedinečnost a v jistém smyslu je zabila. Pramenilo to z její touhy po rozvoji. Země uvnitř sebe cítila jakýsi nedostatek, který si vysvětlovala jako potřebu dobýt a vstřebat ostatní energie. Jelikož Země nedávala těmto energiím nic nazpět, nebyla mezi nimi žádná vzájemná součinnost. Byl to smrtelný a mrtvolný proces.

V určitou dobu si začala Země uvědomovat, že ji tento proces nenaplňuje. Cítila, že ji v tomto způsobu krmení sebe sama něco chybí. Její pocit nedostatku se nezmírnil. Její potřeba rozvoje nebyla uspokojena tím, že zabíjela jiné energie. 

V tomto momentě se uvnitř Zemského vědomí zrodila touha po živosti, po Životě. Země si to však ještě tak plně neuvědomovala. Věděla pouze to, že chce něco jiného, něco nového, nějaký druh součinnosti s ostatními energiemi, který by nekončil jejich omezením Zemskou energií. V rámci Zemského vědomí se vytvořil prostor pro zažívání něčeho jiného než jí samotné. 

To energeticky znamenalo počátek života na Zemi.

Je vesmírným zákonem, že všechny hluboce pociťované touhy nakonec vytvoří prostředky k jejich uskutečnění. Touhy, které jsou v zásadě směsí myšlenek a pocitů, jsou tvořivými energiemi. To platí stejně tak pro planety jako pro lidi. V Zemi jako v planetě vznikla touha po prožívání života, touha zachovat a oslavovat život namísto toho, aby ho ničila. 

A tak se také stalo.

Když na Zemi přišel život, Země samotná se začala rozvíjet a kvést. Vstoupila do nové sféry prožitku, který ji naplnil pocitem úžasu a uspokojení. Byla překvapená, že tak prostá touha, tak nejasně pociťovaná potřeba, může přinést tolik ohromných a nebývalých vývojů.

Na Zemi se rozvinul velkolepý experiment různých životních forem. Mnoho životních forem sem bylo přitahováno, aby se zde projevily a experimentovaly s přítomnými energiemi. Země se stala hnízdištěm novosti. Existovala tu svoboda zkoumání nových cest a nových možností. Pro všechna stvoření zde byla, a stále je, svobodná vůle.
S vytvořením života začala Země a všechny bytosti žijící na ní usilovat o vnitřní rozvoj. Ústředním tématem tohoto způsobu prožívání byla rovnováha mezi dáváním a přijímáním. 

Na vnitřní úrovni vědomí Země věky usilovala o to, aby našla správnou rovnováhu mezi dáváním a přijímáním. Země jako planeta dává a bere život. Když byla Země v temném období, ve fázi, kdy absorbovala a likvidovala ostatní energie, důraz byl silně kladen na braní.

Nyní se ocitla v druhém extrému: dávání až na hranice toho, co může dát. 

Země dlouho tolerovala násilí a vykořisťování lidmi, jelikož to bylo v jistém smyslu dané karmicky. Země musela zakusit druhou stranu síly a útisku. Její činy jako pachatele se vrátily jako bumerang a podnítily opačnou zkušenost – být obětí. Takhle funguje karma; není to věc trestu. K tomu, abyste skutečně pochopili záležitost síly, musíte projít oběma jejími póly a přijmout je. Když s něčím bojujete nebo nad něčím chcete mít moc, znovu se s tím budete setkávat jako oběť či pachatel, dokud si neuvědomíte, že jste JEDNÍM, že jste oběma částmi božské energie. 

Dnešní nelítostné vykořisťování Země je tedy do jisté míry karmicky přiměřené, jelikož to poskytuje Zemi možnost, aby zcela pochopila rovnováhu mezi dáváním a braním.

Avšak hranice, do které jsou neúcta a vykořisťování karmicky přiměřené, je v dohlednu. 

Země tuto rovnováhu pochopila a ukončuje svůj karmický cyklus vědomí. Nyní již dosáhla takové úrovně lásky a uvědomění, že již nebude více tolerovat její zneužívání lidmi. Tato úroveň vědomí způsobí, že bude přitahovat stejně smýšlející energie, které vychutnávají harmonii a respekt a bude odmítat energie s destruktivním cílem. 

Nadešel čas pro novou rovnováhu mezi dáváním a přijímáním. Na Nové Zemi bude panovat mír a harmonie mezi planetou Zemí a vším, co na ní žije: lidstvem, rostlinami a zvířaty. Harmonie a srdečná sounáležitost mezi všemi bytostmi bude zdrojem velké radosti a tvořivosti.

Přeměna od staré Země k Nové Zemi je proces, který není pevně ukotvený v čase a nemá jasnou povahu. Mnohé záleží na volbách lidstva, na volbách, které učiníte vy všichni jako jednotlivci právě teď.

O tomto čase přeměny bylo učiněno spousta proroctví. Vytváření takových proroctví je vždy pochybná záležitost. Jde o to, že: vaše viditelná hmotná realita je manifestací vnitřního kolektivního stádia vědomí. Vědomí je, jak jsme uvedli na začátku, svobodné a tvořivé. Kdykoli se můžete rozhodnout změnit svou budoucnost změnou myšlení a cítění. Nad svými myšlenkami a pocity máte moc. Kdykoli můžete říci NE svým omezujícím a destruktivním myšlenkám nebo pocitům. Tohle platí pro vás jako jednotlivce ale i pro širší skupiny lidí. 

Když si podstatná skupina jednotlivců vybere svobodu a lásku namísto sebe-nenávisti a destrukce, tak se to projeví i v hmotné realitě. Země na to bude reagovat. Je citlivá k tomu, co se odehrává uvnitř lidí. Odpovídá na vaše vnitřní pochody.

Tímhle bychom chtěli ukázat, že nikdo, dokonce ani na naší straně, není schopen učinit přesnou předpověď, jakým způsobem se Nová Země zrodí. Je ale jisté, že ta skupina duší, která teď zakončuje svůj karmický cyklus, je energeticky úzce propojena s Novou Zemí. Tito lidé, kteří se často cítí hluboce spojeni s představami ztělesněnými Novou Zemí, budou mít nádherné příležitosti k růstu a uvolnění díky splývání planetárního a osobního cyklu. 

V následujících kapitolách budu mluvit zejména o této skupině duší. Často jsou nazývané Pracovníky Světla a i já budu toto pojmenování používat. Důvod jejich inkarnace během tohoto věku přeměny není náhodný. Jsou hluboce spojeni s historií Země. Popíšu duševní rysy, které vlastní většina Pracovníků Světla. Budu mluvit o jejich historii, galaktických kořenech a o jejich poslání na Zemi. Podrobněji pohovořím o stádiích vnitřního růstu spojených s uvolňováním se z karmického cyklu.

AUDIO UKÁZKA

CELÉ AUDIO K ZAKOUPENÍ

© Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství