Menu

Nyní je to jiné

Marie prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí přátelé, já jsem Marie.

Když jsem byla na Zemi, byla jsem matkou Jeshuy, kterého všichni znáte. Byl nositelem Kristovské Energie: průkopnické energie, která se dotýkala srdcí lidí a vyzývala je k probuzení. Byla jsem mu blízká jako jeho matka, avšak i jako duše jsem byla svým vztahem s ním i já konfrontována s bolestí a strachy na nejhlubší úrovni. Musela jsem toho tolik propustit, abych ho dokázala vnímat jako nezávislou duši se svou vlastní cestou a pomalu uvolňovat svá ochranná křídla, kterými jsem ho obklopovala. Hodně mě to naučilo o tom být matkou a lidskou bytostí, o držení a pouštění. V tom životě více než před dvěma tisíci lety jsem se časem naučila propouštět. To byla ta největší oběť, kterou jsem musela do svého života přinést: pustit svého syna, odevzdat svůj ochranářský instinkt a slyšet pláč své vlastní duše, která taktéž hledala osvobození a osvícení.

Setba semínek Kristovské Energie byla společnou prací, nebyla ohraničena na jednu lidskou bytost. Bylo to zrození něčeho nového a bylo to zrozeno mnohými. Jeshua toho byl nejviditelnějším zosobněním, kolem něj však byli mnozí, kteří mu to pomohli nést. Když prožíváte spříznění s Kristovskou energií nebo se známými lidmi té doby, často to vyplývá z faktu, že jste byli a stále jste s touto energií obnovy hluboce spojeni – spojeni s tímto průlomem na úrovni srdce – ke kterému v kolektivním vědomí v těch dobách došlo. Tehdy to však bylo stále velmi nové jako pramínek vody, který pronikl do kolektivního vědomí, kde se setkal se spoustou odporu a nepochopení.

Dnes je to jinak. Nyní existuje v lidském vědomí mnohem širší a hlubší kapacita na to, aby přijala Kristovskou energii a možnost nechat ji vzkvétat. Jste součástí zrození Kristovské Energie na Zemi – energie srdce, spojení, lidskosti a soucitu – a to je něco, co činíme společně, co nás spojuje. Nejste sami. Vaše duše si vybrala být během této doby na Zemi, aby mohla přispět k pomoci změny vědomí a nalezla spojení s podobně naladěnými dušemi a světem kolem sebe – a to vše je nyní dnes možné.

V minulosti – a to byl případ mnoha staletí – když jste chtěli vést spirituální život, museli jste se izolovat a vést náboženský život v odloučení, tzv. klášterní život. Vnímejte energii v této kapli, na tomto místě, odkud bylo proneseno velmi mnoho modliteb. Oddanost duchovnu, která byla hluboce prožívána ve vnitřních životech žen, které se sem přišly modlit. Vnímejte sílu této vnitřní oddanosti, která byla tak silná, že je ještě dnes v tomto místě hmatatelná jako energetický kanál, který spojuje Nebesa se Zemí.

Jste součástí historie, neboť mnoho z vás bylo v minulých životech duchovnímu oddáno. Byli jste přitahováni k ústraní, protože vaše touhy, záměry a vibrace neodpovídaly těm společenským a každodenním. Zdálo se, že se musíte izolovat a neúčastnit se světského života, pakliže jste se chtěli oddat cestě vnitřního růstu a uvědomění. Přineslo vám to oddanost a pochopení, prohloubení svého vnitřního života, pokud jde však o život na Zemi, život mezi lidmi, přineslo vám to také osamělost a pocit odcizení.

Mnoho z vás prožívá odstup od lidské společnosti, pocit, že v ní nejste doma, a to vám způsobuje problémy. Vy však tu na Zemi nejste jen kvůli sobě, nejen proto, abyste se spojili se svou duší a prožívali svou božskost. Smysl tohoto života – v tomto čase, který je jiný – je to božské v sobě také sdílet, sdílet svou nejvyšší inspiraci s druhými, abyste přinesli to, co potřebujete dát ve smyslu svého vnitřního bohatství a moudrosti, aby proud živoucí vody inspirace uvnitř vás přinesl ovoce.

Záměrem této doby je spojení spirituálního s pozemským a také spojení mezi lidmi po celém světě mezi různými kulturami a národy, aby byly překonány rozdíly a bylo znovu objeveno to, co mají lidské bytosti společné. Vaše duše vás volá, abyste se účastnili života z nashromážděné moudrosti a bohatství ve svém srdci, které je již tak ohromné. Nejste tu na Zemi noví, na úrovni duše jste staří.

Mnoho prastarých náboženství sebou nese tíživou energii, energii přikázání, povinností a pravidel. To nikdy nebyla původní energie prvních poslů jako byl Jeshua nebo Buddha. Velcí Prorokové a Vizionáři měli přímé spojení se svými dušemi, se Zdrojem, a to je vždy přineslo do stavu ohromné radosti, potěšení a extáze, protože duše je zdrojem světla a radosti a cítí se nezatížená. Znáte to ve svém životě ze stavů extáze, kdy jste se z tíhy života cítili pozvednuti. Bohužel stará náboženství velikou část této radosti utlumila myšlenkou, že lidstvo je v zásadě špatné, hříšné, na scestí a může získat přístup k božství jedině prostřednictvím disciplíny, následování pravidel a omezováním své spontaneity.

Tento postoj byl chybou, která na vás stále působí a ovlivňuje vás. Způsobuje to, že se duchovní příliš smísilo s těžkými energiemi strachu a se soudícím Bohem. Skutečná spiritualita a odevzdání duši není vůbec tíživá. Hluboké odevzdání duši přináší radost, inspiraci, jemný pocit propuštění a také pocit bezpečí. Je to pocit, že můžete důvěřovat životu, božské ruce, která je milosrdná a plná soucitu. Ruce, která netrestá za chyby, ale takové, která vás zvedne a podpoří – milující Bůh a Bohyně v jednom.

To je skutečný zdroj, ze kterého pocházíte, ze kterého byla zrozena vaše duše plná radosti. Vaše duše má vyzařovat, jedinečně se vyjadřovat a prožívat. Spojení s vaší duší vám tedy dává pocit živosti a radosti. Vzpomeňte si na to a pohlédněte zpět na svůj vlastní život na chvíle, které byly radostné a žité z duše, z prostého odevzdání se a vědění, že vše je v pořádku, a to i přesto, že jste nemuseli mít žádné důvody, abyste se tak cítili. Cítili jste to hluboko uvnitř sebe ve svých útrobách, ve svém těle: „Tohle je to, co chci a kým jsem.“

Jazyk duše není sám o sobě složitým komplexem. Hovoří přímo k vám. Je to pocit přímého vědění, které je v souladu s vašimi nejhlubšími touhami. A právě toto hluboce pociťované vnitřní spojení s duší vám také dává odvahu a vytrvalost. Pokud se vás dotkne duše a volá vás, předkládá vám touhu v srdci dělat určité věci nebo konat více, pak vás často také žádá o odvahu a vytrvalost potřebnou k naslouchání svému srdci při výběru toho, co může být v rozporu s tím, co očekávají druzí, nebo k rozhodnutí, které jdou proti názorům společnosti.

Volby duše jsou často v rozporu s dlouho ustanovenými energiemi toho, jaké by věci „měly být“: pravidla, příkazy a dogmata. Proto je tedy duše kromě toho, že je radostná a světelná, vždy revoluční. Převrací věci, a proto vám může přinést i kontakt s bolestí a strachem uvnitř sebe. Pak je důležité, abyste povstali, vystoupili a řekli: „Takto to cítím, tohle pro sebe na nejhlubší úrovni cítím jako správné.“ Přesto přijetím své vlastní velikosti zároveň aktivujete své nejustrašenější části, ty části, které říkají: „Tohle nemůžeš udělat. Zůstaň malým/malou. Nezpůsobuj konflikt nebo disharmonii, jinak budeš potrestán/a nebo odmítnut/a.“ Celý tento komplex negativních emocí se aktivuje také, když začínáte naslouchat hlasu svého srdce a duše.

Zvolit si vlastní cestu duše proto není vždy jednoduché. Ve skutečnosti to nikdy není snadné, neboť nežijete pouze uvnitř sebe, ale také ve světě kolem, ve světě duality. Je to svět starého – se všemi svými starými strachy, pravidly a přikázáními – stejně jako svět nového, který chce být zrozen: Je to Píseň Duše, jedinečná melodie, která není pochopena každým a není každým vnímána jako harmonická.

Uvědomte si, že každý, kdo si kdy vybral jít cestou duše, musel podstoupit jistou osamělost či utrpení, aby si skutečně věřil a postavil se za sebe, aby byl věrný hlasu svého srdce. Proto jsem již dříve zmínila, že nejde jen o vnitřní prožívání spojení se svým Zdrojem a svou duší, je to také přinášení tohoto vnitřního prožitku ven a zviditelnění vaší jedinečné inspirace: vašeho vyššího já, které není ovlivňováno okolními vlivy. Je to opravdu o tom být tvůrcem něčeho nového.

V tomto konání je vašim největším nepřítelem strach. Strach ze selhání, z odmítnutí, strach z odlišnosti. Strach, který se do vás naváží a ovlivňuje vaše myšlenky, znepokojuje vás, vytváří ve vás nedůvěru k životu a nutí vás očekávat, že se věci pokazí. Všichni moc dobře znáte celou tuto litanii myšlení založenou na strachu – to je minulost. Abyste to překonali, je třeba si to nejdříve uvědomit a skutečně vnímat to, co se odehrává uvnitř vás, když jste v sevření tohoto druhu myšlení: ustrašeného, hektického přemýšlení, které se pro mnoho z vás stalo druhou přirozeností.

Uvědomte si, jak často jste lapeni opakujícími se myšlenkami ve své hlavě. Vnímejte povahu tohoto znepokojujícího, úzkostného myšlení: očekávání toho, co by se mohlo pokazit, nedůvěry. Namísto naslouchání obsahu těchto hlasů, vnímejte jejich vibraci, jejich energii, která je jako rušivý bzučivý zvuk. Často si nejste vědomi, že za tímto typem myšlení je něco mnohem pravdivějšího, mnohem spolehlivějšího, mnohem více ukotveného v životě, a tím mám na mysli to, co je vašem srdci a spolu s ním vaši intuici, která příliš nepřemýšlí, avšak cítí víc. Pocit, který není vzrušující a emocionální, pocit, který je čistý bez zásahu myšlenek.

Nyní vás žádám, abyste na chvíli vyzkoušeli propustit způsob, jakým funguje vaše mysl, když se vypořádává s jistými problémy a jednoduše dovolili svému životu, aby byl takový, jaký ve své přirozenosti je. Mysl tu může existovat jako hluk v pozadí, vy však jednoduše přeneste své vědomí, svou pozornost dolů do svého břicha a uvědomte si své nohy a to, jak vaše chodidla spočívají na Zemi. Vnímejte, jak velká Země je! Nejen fyzicky ve smyslu povrchové oblasti, vnímejte jejího ducha, její duši. Pociťte, co oživuje život přírody kolem vás.

Vaše tělo je taktéž zrozeno a oživováno Zemí od vašeho narození až po smrt. Na Zemi a v těle žije moudrost a inteligence, není však mentální, není z mysli. Jen této energii dovolte existovat. Buďte si vědomi svého těla jako inteligentního silového pole. Vaše tělo chce být pro vás oporou a pomůže vám přijímat a přenášet vaši energii duše.

Nyní se spojte se svým srdcem. Naslouchejte uvnitř jeho ohromnému tichu: tichu srdce, které je mnohem starší než tento jediný život. Vaše srdce je tak veliké jako samotný vesmír, je spojené se vším, co existuje. Dokážete si představit, jak velké vaše srdce je? Jste Bohem uvnitř sebe, nejste mimo něj. Jste součástí Boha, stejně jako je nejmenší buňka vašeho těla součástí vás. Respektujte se, respektujte svoji vlastní duši: jiskru Věčnosti uvnitř vás. Tato jiskra je to, kým jste, tím, kdo tu chce na Zemi tady a teď být. To je to, co se chce spojit s vašim tělem a se Zemí.

Vaše duše, ta jiskra se spojila se Zemí a chce zažívat radost, ne však impulzivním či frivolním způsobem. Chce vyzařovat hlubokou radost ze svého světla, sdílet svou lásku, spojit se s druhými a uzdravit staré bolesti v sobě i druhých. Vnímejte tuto touhu své duše. Vnímejte touhu a radost, kterou vám dává, abyste již neměli potřebu se skrývat, abyste mohli nechat světlo zářit ze svých očí a mohli dělat to, co vám přísluší, ať je to cokoli, protože každá duše je přitahována jiným zaměstnáním či aktivitou. Můžete si však být jisti, že pokud následujete hlas své duše, pak pro vás existuje cesta, místo na Zemi v tomto světě.

V tomto čase je vaše světlo více než vítáno, už se nemusíte skrývat. Vnímejte ticho ve svém srdci, vnímejte tuto prostornost. Vaše srdce toho tolik vidělo, slyšelo a prožilo. Vnímejte hloubku ve svém srdci a vězte, že je moudřejší a všestrannější než ustrašený myšlenkový proces, který často určuje váš každodenní život. Vnímejte, že ve vás existují síly, které tento strach překračují a spojují vás s větší moudrostí, jež nemůže mysl obsáhnout. Mysl vám však může pomoci proměnit touhy vaší duše do akce v hmotném světě. V tomto smyslu vám je mysl schopná pomoci. Zdroj vašich voleb však leží hlouběji než mysl, leží uvnitř.

Nyní se znovu spojte se svým břichem, s energií Země uvnitř vás a uvnitř vašeho srdce, s vašim Kosmickým zdrojem – vnímejte, jak se spojují. Když se lidé spojí se záměrem slyšet pláč svých duší, už samotný tento záměr vytváří jisté otevření. Duše se chce stát pozemským tělem a krví, zhmotnit se zde na Zemi, a tak prosté pole záměru může mnohé vykonat. Vnímejte tedy tento okamžik, tento společný záměr toho, co je pro vás právě teď ve vašem životě důležité. Nevnímejte to ze své hlavy, avšak ze srce a z  břicha. Jen se sami sebe zeptejte: „Po čem toužím? Co chci opravdu dělat?“

Jaká první věc vám k vám přichází? Nemusí to být nic zvenčí jako je určitá práce, vztah, problém k vyřešení. Můžete jednoduše pociťovat jaké věci jsou, když se usmíří a zharmonizují, například pocit míru, jistoty či veselosti. Vyberte si jedno slovo či pojem, který vyhovuje tomu, co cítíte, a pojmenujte si tuto touhu pro sebe. Vnímejte, po čem toužíte! Dovolte, ať vás zcela prostoupí, neboť je to jazyk vaší duše – jednoduchý a přímý.

Prostřednictvím své nejhlubší touhy k vám promlouvá vaše duše. Ne prostřednictvím příkazů: „Udělej to nebo tamto, musíš to udělat tak nebo jinak.“ Onen striktní hlas, který si často spojujete s duchovnem a náboženstvím, není hlasem či jazykem duše. Jazyk duše je spíše jako spontaneita dítěte: „Přál/a bych si, abychom to mohl/a dělat. Zajímá mě, jestli je to možné.“ Přát si, zajímat se, představovat si – můžete dělat stále tak, jak jste to dělali, když jste byli dětmi – přibližte se jazyku duše spíš než pravidlům a zákonům duchovna.

Nakonec dovolte, aby se vám zjevila tvář dítěte. Může to být i ta vaše, když jste byli dětmi nebo jakákoli tvář, která se objeví. Je to sdílná tvář dítěte, které se odvažuje představovat si bez hranic, které se odvažuje přát si s jistotou, že mu život přinese to, po čem touží. Buďte otevřeni dobrým silám života: ochranné a podporující ruce Boha, Matky a Otce. Obejměte dítě uvnitř sebe. Je to přímé spojení s vaší duší. Vězte, že nejste sami, jste spojeni s celkem. Vždy jste obklopeni energiemi radosti, inspirace a přátelství.

Děkuji mnohokrát za vaši přítomnost a lásku ve vašich srdcích.

© Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství