Menu

Transformujte tu nejhlubší část

Jeshua prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí přátelé,

Já jsem Jeshua. Vnímejte mezi vámi moji energii. Všechny vás zdravím. Je překrásné, že tu jsme v tomto prostoru a čase, v tomto století, neboť jste na prahu nové éry.

Vy všichni jste v podstatě jednotlivými prvky mnohem většího vědomí, a to zejména vědomí vaší vlastní duše. Vaše duše je jako věčně zářící slunce a vy jste jedním z jeho paprsků. Vnímejte sami sebe jako tento sluneční paprsek. Jste součástí většího celku a je možné spojit se středem slunce, kterým jste. Představte si, že sestupujete ze slunečního paprsku, kterým nyní jste, prostřednictvím spojení přes korunní čakru. Cestujte do středu tohoto slunce, které vyzařuje světlo z celého svého povrchu, a koupejte se v tomto světle. Prožívejte ho až do hloubky svých buněk a vezměte si ho s sebou, až budete sestupovat zpět ze svého slunečního-středu do slunečního paprsku, kterým nyní zde na Zemi jste.

Vnímejte, jak je světlo absorbováno tekutinami vašeho těla a všemi jeho tkáněmi, svaly a orgány. Vašemu tělu je tato energie velmi známá. Vždyť právě z této energie světla vaší duše vaše tělo nabralo formu. Vaše tělo je samozřejmě darem od Matky Země, je to však živoucí světlo vaší duše, vaše Božské jádro, které umožňuje, že tu můžete díky splynutí duše a těla být. Tím, že jste do tohoto těla vnesli ducha, jste do něj přinesli kus věčnosti. 

Tělo je poslem duše. V těle nesete vzpomínky duše, které přesahují vaše dětství v tomto životě. Přinášíte si vrstvy pocitů z jiných inkarnací, zvláště na podvědomé úrovni a tyto pocity zahrnují i traumatické zážitky. Tyto traumatické zážitky jsou ztvrdlé a zkostnatělé části energie duše. Světlo, kterým jste, se nemohlo k těmto částem v předchozích inkarnacích dostat. Proto jsou jako koule či řetěz na noze, kámen v žaludku nebo jakýkoli výraz chcete použít – ztvrdlý aspekt vás samých, který se nemůže svobodně pohybovat k novému času. Žádají vás, abyste se k nim nyní s láskou a moudrostí obrátili.

Právě v této době, kdy mnoho duší na Zemi cítí povzbuzování k návratu Domů, k tomu, kým skutečně jsou, stará břemena, často z jiných životů, chtějí být spatřena a vy jste nyní připraveni tak učinit. To je něco, co si často neuvědomujete: to, že jste připraveni transformovat tyto nejhlubší části, které mohou způsobit temnou noc duše. Transformací nemyslím nic víc, než dovolit světlu vašeho vědomí, aby k nim proudilo. Nemyslím tím pracovat na nich ve smyslu utápět se v minulosti a pokoušet se vše analyzovat, avšak jednoduše uznat to, co tam právě teď je a dovolit světlu svého vědomí k těmto zatemněným částem zářit. Pojďme to nyní udělat velmi praktickým způsobem.

Nejprve vás chci přimět k tomu, abyste byli schopni pohlédnout na ty nejtemnější a nejhlubší části sebe sama, transformovat je a propustit. Jste mnohem větší, než jsou tyto traumatizované části, nejdříve si však musíte uvědomit své světlo, což můžete udělat tak, že učiníte spojení se zářivým sluncem, kterým jste. Nejenže jste nekonečnou bytostí uprostřed tohoto slunce, které je věčnou manifestací Božství, nekonečné jsou však i paprsky, které vyzařujete. Vyvstávají stále jedinečnější možnosti, jak nasměrovat svou energii na nová místa, abyste získali moudrost a vnitřní hojnost.

Jak nyní přicházíme k části vašeho já, která je zbavena světla, buďte si tohoto svého zářivého já vědomi. O tom, že jste zbaveni světla, hovořím v přítomném čase, protože se to odehrává právě nyní. Cokoli, co nebylo vykoupeno v předchozím životě, k vám přichází v životě pozdějším; nikoli jako trest nebo soud, avšak z vnitřní touhy, aby tato část byla transformována, a tak mohla uvolnit své dary. Protože se v každé zkušenosti skrývá vhled, získané plody, léčivá síla.

Buďte si vědomi své duše a držte se tohoto světla, když se klaníte něčemu či někomu, kdo se objevuje ze tmy, kdo se může cítit velmi ztracený, osamělý, opuštěný; něčemu či někomu, kdo byl tak dlouho zbaven světla. Možná se k vám tato část nechce ani přiblížit a cítí, že se musí chránit. Vnímá světlo, které vyzařujete jako ohrožující, neboť necítí, že je schopna tolik světla obsáhnout.

Poklekněte k této bytosti, ať je to cokoli: dítě, tulák, démon nebo dokonce zrůdná postava; nezáleží na tom. Poklekněte, zatímco se držíte svého světla. Povězte této bytosti: „Miluji tě a vracím se, abych tě spasil/a. Jsem tu, abych tě zachránil/a; je čas vrátit se Domů. Potřebujeme tě; bez tebe nemůžeme pokračovat.“ Natáhněte ruku a navažte spojení. Nezapomeňte na to, že i tato část se chce vrátit Domů, i přesto, že může vzdorovat, i přesto, že nedůvěřuje. V jejím srdci je neodolatelná touha vrátit se Domů, což je pro tuto vaši odcizenou část jediným řešením.

Řekněte této části: „Budu na tebe čekat tak dlouho, jak bude potřeba“, a mějte trpělivost. Jak tam poklekáte jako Anděl Světla, jako posel své duše, vnímejte, že tomu tak skutečně je. Vnímejte, jak trpěliví jste, jak naprosto chápete emoce druhého. Vnímejte, jak se s pochopením obracíte k této traumatizované části, a jak ji s láskou přijímáte. Neexistují žádné „měl/a bys“, žádná očekávání, žádný spěch, žádný tlak. Vnímejte, jak moc toho o této bytosti před vámi víte – je totiž vaší součástí. V jistém smyslu je tato bytost vašim výtvorem, vašim dítětem a vy pro toto dítě chcete učinit vše, co je ve vaší moci, aby znovu vzkvétalo a znovu uvěřilo v život.

Nezapomeňte, že nemusíte spolu s tímto dítětem trpět. Jste tu s celou svou silou a v celé své nevinnosti. Buďte Andělem Světla. Rozprostřete svá křídla, zatímco sedíte na zemi a přijímáte toho, kdo sedí naproti vám. To je jediné gesto, které potřebujete učinit. Důvěřujte impulsu, který uvnitř této bytosti žije. I ona chce jít Domů, i když z pozemského hlediska potřebuje čas, aby překonala svůj odpor, zklamání, smutek, rozčarování a nepochopení. Dopřejte tedy této části čas, který potřebuje, a který si zaslouží.

Pouze na základě takového bezpodmínečného přijetí se může toto dítě vrátit Domů. Nátlak a donucování jsou kontraproduktivní; stačí, když tam jen budete. Nezapomínejte na to, že se jedná o proces. Když do něj vstoupíte, není jen váš. Když se podíváte i na ta uplynulá staletí historie Země, není těžké rozpoznat, proč se v lidech rozvinulo tolik traumat. Války a boj mezi lidmi zanechaly hluboká zranění; často tak hluboká, že se staly součástí astrální atmosféry, kam se po smrti na Zemi dostáváte.

Pokud jste ve svém pozemském životě emocionální trauma neproměnili, zůstává ve vás. Chce jít znovu Domů a ví, že musí zůstat s vámi, pokud chce být někdy vykoupeno. Duše si často vybírá znovu se na Zemi zrodit, aby se s tímto starým traumatem spojila, avšak za okolností během nichž je možné ho uzdravit. To je nyní na Zemi případ mnohých z vás.

Je téměř jisté, že se v tomto životě prostřednictvím lidí či situací setkáte s okolnostmi, které ve vás tuto starou bolest aktivují a vyplouvá na povrch, neboť jste si to vybrali ze své duše, ze středu slunce, kterým jste. Jakmile se tato aktivace odehrává, a vy se ocitáte ve vrstvách, které jsou velmi hluboko a přesahují to, co se děje na povrchu vašeho života, můžete se pak do těchto vrstev ponořit nebo je můžete transformovat – máte tu volbu.

Je tak lidské, že se do nich pravděpodobně nejdříve znovu ponoříte a budete zažívat ty děsivé pocity, které jste kdysi zažili v jednom či ve více životech – že je znovu prožijete. Umění tohoto procesu však spočívá v tom, že se od minulosti odpoutáte a pohlédnete na tyto emoce světlem své duše. Vím, že budete říkat: „Tohle je ale velmi těžké, vtahuje mě to a táhne dolů.“ A atmosféra Země vám s tím taky velmi nepomáhá, protože mezi lidmi stále panuje mnoho negativity a strachu. Já vám však pravím, jste nositelé světla a přinášíte novou dobu. Buďte si své síly vědomi! Vnímejte světlo slunce, které je vaší podstatou – vyzařuje nekonečně.

Pozemská bolest může vyvolat hlubokou temnotu, vy jste však mnohem větší. Můžete nechat toto světlo zářit i do těch nejtemnějších míst, neboť to je to, co si hluboce přejete. Záměrem vaší duše bylo, abyste to pro sebe v tomto životě udělali a díky tomu přispěli také ke zmírnění kolektivního břemena na Zemi. Chtěl bych vás proto požádat, abyste nyní rozšířili své světlo do minulosti a nejen do své minulosti, ale také do kolektivní minulosti lidstva. Nenechte se mýlit, tato minulost neskončila, je stále tu, stále žije ve velkých skupinách lidí na Zemi, kteří neustále reagují na staré strachy, předsudky a nedůvěru, která nepochází z přítomnosti, ale z velmi starých kořenů. Jsou to lidé, kteří se musejí vypořádávat s nezpracovanou bolestí, jež se nahromadila z mnoha životů.

Možná si nyní myslíte: „Já to ale nemůžu udělat, já to nechci, je to pro mě příliš velké břemeno.“ Zůstaňte ve svém světle, vnímejte světlo svého Slunce! Nemusíte na sebe tuto bolest přebírat; nemusíte trpět. Je třeba jen zůstat ve svém světle a dovolit mu zářit. Tímto způsobem, se znovu utvrzujete v tom, že nejste stínem, a že nemusíte v tomto stínu žít; že jste poslem nového světla na Zemi. Takto se činíte velkými.

Představte si, že tu na Zemi stojíte jako obrovský Anděl Světla a laskavosti. Široce rozprostřete ohromná křídla. Odvažte se být velcí a zaujmout své místo. Představte si, že tu stojíte na pozemské půdě s bosýma nohama a dovolujete vyzařovat své Andělské Světlo. Pohlédněte na bolest, která v lidech stále žije, vnímejte ji před sebou jako vířící mlhu, kalnou, tísnivou energii, nevstupujte však do ní. Stačí ji jen pozorovat a nechat k ní proudit své světlo, nemusíte před ní utíkat, protože vy už jste na druhé straně.

Vnímejte, jak je energie světla, laskavosti, soucitu a trpělivosti, kterou vyzařujete, přijímána. Jste na Zemi pracovníkem světla, a to znamená mezi lidi přinášet světlo – andělskou sféru. Díky vaší přítomnosti zde začínají v této kalné mlze, smutku a osamělosti zářit malá světla a srdce se začínají otevírat. Vaše světlo má význam. Někdy můžete sami vidět jeho účinek, ale často ho nevidíte. Stejně se tak však děje. Důvěřujte tomuto procesu a faktu, že tu jste. Nebojte se temnoty, stínu. Věřte své vlastní ohromné síle.

Tímto se na vás obracím. V tomto čase, je volba, o níž jsem hovořil, nesmírně důležitá. Jste připraveni zvolit si světlo, nevracet se k opakování starých vzorců, avšak vytvářet pro sebe i druhé nový vzor. Zaměřte své vědomí na to, co je uvnitř vás silné, světlé a laskavé – pak dokážete cokoli. Vše může, a mělo by skrze vás proudit. Vaše světlo není temnotou oslabeno, stává se silnějším. To je skutečný smysl přinášení světla na Zemi. Jsem s vámi hluboce spojen. Velmi vám děkuji za to, že tu jste.

© Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství