Menu

Kámen

Všeobjímající tanec mezi duchem a tělem

Jeshua skrze Pamelu Kribbe

Mí drazí přátelé,

Já jsem Jeshua. Všechny Vás zdravím. Vy všichni jste bytostmi světla. Přišli jste na Zemi, abyste šířili své světlo. Když tak konáte, setkáváte se s překážkami. Jste konfrontováni s temnotou. O čem ve skutečnosti tato hra mezi světlem a temnotou je? Jaký je účel překážek a temnoty, jenž zakoušíte?

Být ve Světle znamená být ve stádiu vědomí, ve kterém si uvědomujete svoji jednotu se vším, co jest. Když jste ve Světle, když jste oním Světlem, cítíte se zcela bezmezní a svobodní. Víte, že jste součást většího celku a cítíte, že jste hluboce schraňováni uvnitř této nekonečné sítě žijícího vědomí. Světlo je vaše spojení s Jedním.

Světlo je od přírody beztvaré. Není závislé na jakékoli hmotné formě. Je osvobozené od omezení času a prostoru. V tomto okamžiku nejste hmotnou formou, kterou obývá vaše vědomí. Nejste tělem, nejste masem a krví, ze kterých je tělo vyrobeno, nejste ani pohlavím, ani charakteristikami, které patří vaší současné osobnosti. Jsou vaší součástí, ale vy jste mnohem víc. Vy jste jejich zdrojem, jejich božským tvůrcem.

Vaše nekonečná duše přebývala v mnoha různých životních formách a zakusila ohromný počet životů v celém vesmíru. Tyto zkušenosti vás obohatily způsoby, které si ještě nepřipouštíte. Vaše někdy svízelná cesta inkarnace není nic menšího než způsob, kterým se Bůh rozšiřuje. Vaše cesta formami je smysluplná, neboť umožňuje veškerému stvoření expandovat a rozrůstat se novými a obohacujícími způsoby.

Vím, že to často takto necítíte. Můžete být přemoženi nedostatkem světla a spojení se Zemí. Vím. Jsem zde, abych podnítil záblesk vzpomínky ve vaší duši. Když si vzpomenete na to, kým skutečně jste, uvědomíte si, že vaše božské jádro je stále celistvé a nepoškozené – navzdory všemu, čím jste prošli. Vědomí celistvosti vám může poskytnout pocit úlevy nebo dokonce extáze. Je to tehdy, když víte, že narážíte na pravdu.

Vzpomínáte si na pravdu, kým jste: božskou duší s nekonečnými možnostmi. Jsem zde, abych vám připomněl, kdo jste, a inspiroval vás, abyste přinesli toto uvědomění do svého každodenního života.

Neexistuje žádný skutečný rozdíl mezi vaším lidským já a božským já. Vaše božské Já není někde jinde. Není především umístěno v čase a prostoru. Když se s ním chcete spojit právě nyní, můžete tak učinit, když na chvíli odstoupíte od problémů, které neléhají na vaši mysl a emoce. Představte si, jak se vaše vědomí rozpíná, ustupuje od těchto problémů a vstupuje do prostoru otevřeného vědomí. Uvnitř tohoto místa neexistuje potřeba nebo chtění, je zde pouhé bytí. Může se zdát, že tohle vám nepomůže vyřešit jakýkoli problém ve vašem životě, ale já vás pobízím, abyste to jednoduše zkusili. Dokážete změnit své vědomí a pouze pozorovat sebe sama klidným a nezaujatým způsobem? Dokážete být sami se sebou bez hodnocení či překážení? Zjistíte, že když tak činíte, jste klidní a uvolněnější. Když vás vaše emoce, myšlenky nebo fyzické pocity vytahují z tohoto klidného místa, nezoufejte. Nechejte je být. Pozorujte, co se stane. Časem zjistíte, že vstup do tohoto místa tichého vědomí je mocným nástrojem k rozvzpomenutí si, kým jste.

Tento nástroj je vám vždy dostupný. Můžete zůstat ve spojení se svou celistvostí, s místem svobody uvnitř tak, že si vždy udržíte jistý odstup od věcí, které vás trápí, nebo dokonce kladným způsobem vzrušují. Tím, že udržujete jistý odstup, zachováváte vědomí živé, tyto věci vás nikdy zcela nevymezí, ačkoli jsou samozřejmě ve vašem životě důležité. Vy jste víc než jen emoce a události, které se ve vašem životě vyskytují. Uvnitř vás je přítomnost, která tiše, avšak intenzivně pozoruje, jak všechny tyto události a zkušenosti přichází a odchází.

Vybrali jste si přechodně spojit své vědomí s tělem, s formou ve svém životě na Zemi. Pro tuto volbu existuje důvod. Tělo je velmi drahocenné. Je to neobyčejný výkon, že můžete zaměřit své vědomí způsobem, který se částečně identifikuje s tělem, s osobou, kterou jste nyní, mužem nebo ženou, se všemi talenty a charakteristikami, které vám náleží. Nedělejte však, prosím, chybu v tom, že jste tímto balíčkem charakteristik. Vy jste vědomím, které je zakouší. Toto uvědomění vás může osvobodit.

Vaše božské já, vaše bytí holého jádra je jako široký, otevřený prostor, prázdný a přesto plný vitality a potenciálu. Tohle je část vás, která je Bohem. Tohle je Domov. Když se spojíte s touto vaší částí, cítíte úlevu, radost a svobodu. Cítíte se bezpečně. Být v temnotě znamená, že se cítíte odděleni od svého jádra, od spojení s celkem. Cítíte se rozptýleni od širokého vnitřního prostoru, který vás sám může přinést k míru a radosti, které hledáte. Všechno utrpení pramení z tohoto pocitu odpojení. Je to nejkrutější bolest, jakou může vaše duše zažít.

Pochopení smyslu temnoty

Proč si duše vůbec kdy zvolí oddělenost? Ve chvíli, kdy si zvolíte inkarnaci a žití uvnitř hmotné formy, vaše světlo se omezí a ohraničí. Vaše vědomí se zúží a vy ztratíte pocit nekonečna. Máte sklon ztratit spojení se svým skutečným já, které je beztvaré, svobodné a neomezené. Zvláště pro mladé duše, které jsou v počátečním stádiu své cesty inkarnace, je snadné zapomenout a ztotožnit se s formou, kterou obývají. Je to znamení zralosti, když je duše schopna plně obývat lidské tělo a zároveň si být vědoma, že není tělem, ale tím, kdo ho zakouší a dává mu život. Jak se duše vyvíjí, rodí se uvědomění, že existuje něco, co překračuje tělo, hmotnou formu zaměřenou na čas a prostor. Zralá duše se otevírá dimenzi beztvarosti a začíná si uvědomovat, že zde spočívá její skutečná podstata. Přitom bude vyvinutá duše schopna přinést vědomí jednoty do říše hmotné formy.

Proč si duše zvolí vstoupit na cestu inkarnace? Proč jste si zvolili stísněnost ve hmotné formě, v cyklu zrození a smrti a ve všem, co s tím přichází? Nebylo by mnohem blaženější zůstat po celou dobu ve stavu neomezené jednoty? Zeptejte se na tuto otázku sami sebe. Někteří z vás by ihned řekli, že kdyby to bylo možné, už by se nikdy znovu neinkarnovali. Řekli byste mi, že život na Zemi je příliš krutý, příliš temný a že tak moc toužíte jít Domů a zůstat tam navždy. Nicméně já vám říkám, že vaše duše zvolila prožít tento život na Zemi, stejně jako všechny životy předtím. Existuje část duše, která miluje tančit s hmotou, a Já vám říkám, že je to ta nejvíce božská, nejvíce posvátná a tvořivá část vás samých.

Bůh touží přinést světlo do hmotné formy. Duch (což používám jako synonymum Boha) stvořil hmotu, aby Světlo nabylo tvaru a zakusilo samo sebe. Stvoření hmoty dalo vzniknout tanci vědomí a hmoty: tanci ducha a těla. Souhra mezi duchem a tělem je Božský způsob tvoření. Vy – jako duch obývající tělo – jste rozvíjející tvorbou Boha. Jak se vaše duše vyvíjí a zraje, jste schopni více držet světlo Ducha a projevit ho prostřednictvím těla. Umění žít v těle je projevit svobodu Ducha uvnitř hmotné dimenze.

Vše, co je v materiální dimenzi osvětleno zevnitř uvědoměním Ducha, vyzařuje krásu a vitalitu a přidává něco důležitého životu. Ztělesněné světlo je nejdrahocennějším světlem, které je. Tím, že ztělesníte světlo své duše na Zemi ve hmotné formě, rozšiřujete tvoření Boha. Vytváříte něco nového a přispíváte celku něčím, co by bez vaší jedinečné přítomnosti neexistovalo.

Hojnost životných forem na Zemi ve zvířecí, rostlinné a minerální říši odráží touhu Ducha projevit se v rozličných formách. Krása a rozmanitost života na Zemi se vyvinula z tance ducha a hmoty, vědomí a formy. Bůh touží po vyjádření v různých formách, neboť obohacuje tvoření a umožňuje všem bytostem prožívat krásu, radost a dobrodružství v jejich životních cyklech. Všechny bytosti jsou jiskrami Ducha. Cestování různými formami a seznámení se s životem z mnoha odlišných perspektiv přináší hloubku a moudrost vaší duši. Dokonce i zkušenost oddělení a temnoty vám může pomoci tvoření obohatit.

Vy jste Bohem. Kdysi jste učinili volbu sestoupit do hmoty a zářit své světlo, zatímco pobýváte v omezené formě. Není to nějaký trest, který musíte podstoupit. Je to důsledek posvátné volby, kterou jste učinili jako část Boha. Vy jste skutečným Stvořitelem. Vespod tohoto odporu můžete cítit k nynějšímu životu na Zemi hlubokou a trvalou touhu ve své duši přinést světlo do této husté reality na Zemi. Záření světla na temné části pozemské reality, uvnitř a venku, je skutečné volání vaší duše. Když tak činíte, prožíváte druh naplnění, které dojímá vaše srdce hlouběji než cokoli jiného. Dokonce vize bytí tam v nebi ve věčné blaženosti a míru ztrácí na významu. To je proto, že vaší přirozeností jako božského bytí je tanec mezi duchem a tělem. Je to tanec, který představuje podstatu tvořivosti. Vy, kdo se cítíte někdy znechuceni žitím v lidském těle na Zemi, znovu pocítíte radost ne díky tomu, že byste opustili samotný tanec, ale tím, že budete vědět, jak přinést své světlo do temnoty.

Temnota a hutnost jsou součástí života na Zemi. Když prožíváte temnotu či hustotu ve svém životě, cítíte, že je energie těžká, pomalá a uváznutá. Cítíte nedostatek pohybu, svobody a proudu. Vždy, když je zde nějaká hustota, jsou zde negativní myšlenky nebo emoce, které prozradí pocit odpojení a oddělenosti. Předtím jsem řekl, že pocit odpojení od Ducha, který značí pocit oddělenosti od vlastního zdroje, je nejkrutější bolestí, kterou může duše zažít. Jak napravíte tento pocit oddělenosti, který vás tak emocionálně zraňuje a činí vás pochybovačnými o smyslu života?

Vnášení svého světla do temnoty

Dnes vás vyzývám, abyste se setkali se svou nejhustší částí uvnitř a přivítali ji s otevřeným srdcem. V každodenním životě prožíváte nejhustší část vás samých v oblastech, ve kterých vaše energii proudí těžko. Může to být práce, vztahy, zdraví nebo jakýkoli jiný aspekt ve vašem životě. V této oblasti, je nejobtížnější přijmout sebe sama či to, co vám život nabízí. Tento aspekt života prožíváte jako břemeno, jako něco, co by nemělo existovat. Cítíte se zablokováni, uváznutí a já vás vyzývám, abyste si tuto hustotu představili jako kámen, který nesete, právě jako pověstný ?mlýnský kámen kolem krku?.

Můžete cítit, že hustota, kterou prožíváte, je kvůli vnějším okolnostem. Můžete cítit, že byla způsobena zamítnutím, zradou nebo násilím druhých lidí. Nebo můžete říci: Nehodím se k životu na místě, které je tak husté a temné jako je Země. Je pochopitelné, že část vás reaguje takovým způsobem. Je to zaražená a šokovaná část vás samých, která zapomněla na svou skutečnou sílu uvnitř své bytosti. Je traumatizovaným vnitřním dítětem, které k vám promlouvá prostřednictvím negativních myšlenek. Toto dítě se cítí jako oběť, cítí se odložené a odpojené. Vyzývám vás, abyste poznali nejmoudřejší a nejsvětlejší část vás samých, jejímž jediným smyslem je přinést toto dítě domů. Máte na výběr jednu z možností. Identifikujete se s traumatizovaným dítětem uvnitř nebo se světlem a neporušenou částí vás samých, která je schopna dítě vyléčit?

Původ vašeho utrpení neleží v hustotě či temnotě vnější reality. Je ve vámi pociťované neschopnosti povznést se nad tuto nejhustší část vás samých a obejmout ji svým světlem a skutečnou září. Tím, že se cítíte pronásledováni hustou částí vás samých, odmítáte ji a chcete se jí zbavit. Zapuzením části vás samých se cítíte uvnitř roztrhaní. Vaše duše nebude v míru, dokud nebude moci ztracené dítě přijít domů.

Představte si, že skutečně nesete kámen kolem svého krku. Podívejte se a spatříte, jak těžký nebo velký je. Osvoboďte svoji představivost. Kámen obsahuje všechny emoce, se kterými máte potíže a všechny negativní domněnky o žití na Zemi jako ?Nejsem vítán?, ?lidé mě nechápu?, a tak dále. Kámen nese váš strach stejně jako odpor k životu. Symbolizuje, co uvízlo a co se uvnitř vás zablokovalo. Proto tento kámen poukazuje také na vaše poslání v životě. Poslání vaší duše je přinést světlo k nejhustším částem sebe sama.

Je vašim životním smyslem zářit světlo na zatvrzelé a ztuhlé části vás samých. Šířit světlo na Zemi v první řadě a především znamená oslovit temnotu v sobě. Jakmile se chopíte této vnitřní cesty, vaše světlo bude automaticky zářit k druhým a inspirovat je v tom samém. Nemusíte se zaměřit na to, co musí být napraveno ve světě. Zaměřte se na svůj vlastní kámen. Vidíte tento kámen? Jakou barvu má? Jak ho cítíte, když ho zvedáte? Pozdravte tento kámen a jemně ho podržte. Dovolte svému vědomí proudit do tohoto kamene a pocítit energii uvnitř něj. Cítíte vztek, žal nebo strach? Umožněte tomuto kameni, aby vám pověděl svůj příběh.

Připomeňte si, že vy, kdo držíte tento kámen, jste bytostí živoucího světla. Vy jste celiství a neporušení, bezpečně vedeni rukou Boží. Nyní sledujte, co se stane kameni jen tím, že ho družíte a obracíte na něj svoji pozornost otevřeným a přívětivým způsobem. Transformuje se. Jakmile se s ním spojíte ze svého božského jádra, obklopíte ho souhlasným a tichým pochopením, pokropíte ho jiskrami světla. Kámen je osvětlen zevnitř. Vaše vědomí přináší život a pohyb do kamene. Už není studený a tvrdý. Postupně se transformuje v drahokam. Struktura kamene se změnila díky vaší milující pozornosti. Podívejte se na něj dobře a spatříte, jaké barvu a formu nabývá.

Nyní se kamene zeptejte: ?Jaký je tvůj dar pro mě??Jakou hodnotu cítíte v tomto drahokamu? Pociťte ji zevnitř. Je to soucit, výdrž, schopnost vzdát se a důvěřovat? Je to klid, odvaha a radost? Přijměte tento dar. Tento kámen nejprve obsahoval uvízlou a temnou energii. Po tom, co jste ho obklopili klidnou silou své skutečné povahy, transformoval se v poklad. Nebude jednoduše neutralizovaný: bude transformován do drahokamu, odrážejícího vaši vnitřní krásu a moudrost. To, co zprvu bylo mlýnským kamenem kolem vašeho krku, se stalo drahocenným klenotem. Pozvedněte tento kámen a spatřete, jak se třpytí a září barvou a formou, která zrcadlí vaši jedinečnou energii. Dovolte tomuto drahokamu vstoupit do vašeho těla a uvidíte, kam přirozeně půjde. Do jaké části vašeho těla půjde spontánně? Jaký účinek na vás má? Bude mít léčivý účinek na vaše tělo a ducha.

Život vás neustále vyzývá, abyste se uchylovali k hustým, temným a uvíznutým částem vás samých. Tanec mezi duchem a tělem je jako tanec mezi světlem a temnotou. Jakmile si uvědomíte svoji skutečnou povahu, tanec se zbaví boje. Stane se radostí. Jakmile si uvědomíte transformační sílu svého božského Já a pozvete temnotu, aby vyšla najevo, tanec světla a temnoty zrodí drahocenné klenoty, které ukážou, jak může světlo cestovat do nejhustější části reality. Drahokam je výsledkem sjednocení vědomí a hmoty, plodem tance mezi duchem a tělem.

Život vás vyzývá, abyste v tomto tanci účinkovali zas a znovu. Kdykoli cítíte negativitu či temnotu ve svém životě, nesuďte, prosím. Přiveďte kámen do své představivosti. Přivítejte ho a spojte se s částí vás samých, která není ještě osvětlena vašim božským vědomím. Pečujte o tento kámen. Vaše milující pozornost je klíčem k osvícení kamene zevnitř. Tím, že záříte své světlo na husté a temné části v sobě, chopíte se tance tvoření a prostřednictvím vás se na Zemi rodí Bůh.

? Pamela Kribbe 2011
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství