Menu

Radost ze života

Země prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí přátelé, já jsem hlas Země, všechny vás zdravím.

Přišla jsem, abych dnes hovořila o radosti ze života. Všichni po ni toužíte, ať už jste na své životní cestě kdekoliv. Ve vašem životě mohou být lehčí a těžší období, ale přesto je možné cítit, jak vašim životem proudí elementární radost. Jak se na tuto radostnou půdu dostanete, jak ji vytvoříte? Tím, že propustíte svou kontrolu, uvolněním a odevzdáním. Čemu se to odevzdáváte? Odevzdáváte se něčemu vyššímu, než je vaše mysl a ego se svými touhami, plány a myšlenkami.

Směřování k odevzdání se, k propouštění se zdá být krokem do nicoty, do hluboké, temné díry. To je však něco, čemu jste byli přinuceni věřit. Uvěřili jste tomu, že je nutné převzít kontrolu nad svým životem pomocí mysli a vůle. Je to velmi lidské, protože jen lidé jsou schopni svobodné vůle. Ve srovnání s ostatními tvory přírody máte mnohem více schopností, a tak je lákavé chtít utvářet svůj život pomocí své vůle a myšlení. Pokud však tohle odhodlání převládne, váš pohled se zúží. Omezíte se tím, co vnímáte ze své perspektivy, stejně jako představami, které přejímáte od druhých.

Pakliže spoléháte pouze na svůj rozum, na to, co víte, na své úvahy, představy a plány, které máte, vypěstujete si tunelové vidění. A to se může stát zejména tehdy, když tyto věci děláte, aniž byste se se ptali svých pocitů, své skutečné přirozenosti, protože radit se svými pocity, se svou přirozeností, je základem plynutí, které vám přináší radost. A jak ji najdete? Naleznete ji na úplně jiném místě ve svém nitru než ve svém intelektu a rozumových úvahách. Lidem, kteří vyrostli s představou, že mysl je nejpodstatnější součástí lidského bytí, to však může být obtížné.

Podívejme se, kde ve vašem těle můžeme najít přirozený tok. Všímejte si, kdy se snažíte převzít kontrolu nad životem a pozorujte, které části vašeho těla se začnou aktivovat. Podívejte se na to, co touha mít kontrolu nad svým životem dělá na fyzické úrovni, jak se projevuje ve vašem těle. Často je to doprovázeno myšlenkami jako např.: „Musí to být, chci to teď, je čas, je to nutné.“ Uvědomte si, že za těmito myšlenkami se skrývá tlak, určitá naléhavost a může za nimi být i strach. Vnímejte, co vám tento proud energie způsobuje. Často je to jako parní válec, který chce, aby šly věci rychleji, než je často možné. Tento tok souvisí s energií hlavy a můžete ho také vnímat v solar plexu, v sídle vaší vůle. 

Nyní pociťte, co se stane, když se přestanete snažit ovládat život. Vezměte něco ze svého každodenního života, něco, co zaměstnává vaši mysl, například problém, do kterého jste již investovali mnoho hodin přemýšlení, nebo věci, které vám dělají starosti a trápí vás, a nyní si představte, že propustíte všechny představy ohledně řešení. Propusťte problém a podívejte se, kam vaše vědomí samo od sebe cestuje ve vašem těle. Když se pustíte, můžete cítit, jak se noříte hlouběji do svého těla. Začnete si více uvědomovat svou tělesnost: své paže a ruce, nohy a chodidla, své břicho. Vnímejte klid, který je pro vaše tělo přirozený.

Vaše tělo prochází během dne mnoha procesy: krev cirkuluje, potrava se tráví, dech proudí dovnitř a ven, kožní buňky se obnovují. Všechny tyto procesy probíhají plynule a přirozeným tempem. Vše má ve vašem těle svůj rytmus, stejně jako život samotné přírody tam venku. Přesto máte často tak neklidného ducha: chce předbíhat, a tak často ztrácíte spojení s proudem uvnitř sebe. Vaše pocity jsou však blíž přirozenému proudu života ve vás, spojte se tedy s nimi a nechejte své vědomí proudit celým tělem. 

Nyní se znovu podívejte na situaci, o které tak často přemýšlíte, na problém, na který se tolik soustředíte, může to být cokoli, co vás rozptyluje. Dovolte si se od tohoto problému odpoutat. Vnímejte, co s vámi dělá, když si řeknete: „Neznám řešení, a tak to prostě nechám úplně plavat a vrátím se do svého středu.“ Když to uděláte, okamžitě se ukotvíte. 

Touha příliš přemýšlet a mít vše pod kontrolou vás odvádí od přítomnosti. Ukotvení a uvolnění vás však přivádí zpět do přítomnosti, do bytí tady a teď. Odvažte si spolehnout se na větší síly, které jsou nápomocné a prospěšné a chtějí vás ve vašem životě doprovázet. Spolehněte se na tyto síly bez toho, aniž byste byli schopni vidět dopředu svými pozemskými smysly nebo byli schopni pojmout vše svou lidskou myslí. Tyto síly jsou vždy a všude přítomny a působí stále.

Zvířata a rostliny tento proud přijímají snáz. Činí tak spontánně, protože nemají takové myšlenkové procesy jako lidé. Vložte svou důvěru do přirozeného proudu dobra, které proudí celým Stvořením, skrze všechen život a naslouchejte svým pocitům.

Ve chvílích, kdy se ve svém životě zaseknete, jste obvykle plni myšlenek. Myšlenek, které vám říkají, že se situacím nedaří, že by měly být jinak, než jsou a že by měly jít jiným směrem. Tím se dostáváte do stavu duševního napětí. Řešení však nepřichází z mysli samotné nebo prostřednictvím myšlení. Skutečné řešení vždy přichází z toho, že se pustíte a ustoupíte.

Vnímejte, že jste dobří takoví, jací jste. Vězte, že je možné prožívat radost, klidný pocit pohody, i když jsou ve vašem životě problémy, i když jsou před vámi výzvy, které od vás vyžadují hodně. Můžete prožívat základní proud radosti a dobra, když se odvážíte pustit, to však vyžaduje určitou disciplínu. Nikoli disciplínu soustředění a úsilí, ale disciplínu jít proti tomuto nutkání, kdy vyžadujete řešení, děláte vše po svém a myslíte si, že to víte lépe. 

Někdy je řešení hned za obzorem a může k vám přijít až v momentě, kdy se pustíte. A pokud pocítíte jistý druh uvolnění – pocit úlevy, když se pouštíte – pak víte, že věci budou v pořádku. Protože proud dobra ve vesmíru, sílu radosti, můžete rozpoznat svými vlastními smysly. Pocity štěstí a uvolnění vám napoví, že se s touto radostí spojujete. Vkládejte do tohoto proudu důvěru, znovu a znovu, i když se zdá, že je to proti zákonům mysli.

Navazujte pravidelný kontakt se svým tělem. Pozorujte se a ujistěte se, že jste ve svém těle zcela přítomni. Uvědomte si, že pod vším, co vás trápí, je něco většího, co vás podporuje. Protože právě to větší způsobilo, že jste na Zemi nyní jako duše vtělená do lidské bytosti. A právě to, co je větší si sebou vezmete na druhou stranu, až toto tělo opustíte.

Důvěřujte, že tato větší realita je také s vámi během vašeho života. Můžete jí říkat duše nebo Bůh, na tom nezáleží. Jazyk, kterým hovoří, je však jazykem radosti a míru. A jakmile to pocítíte, jste spojeni s podstatou Stvoření. Přeji vám všem na vaší cestě hodně radosti ze života a odvahy odvážit se pustit. 

Mockrát vám děkuji.

© Pamela Kribbe, www.jeshua.net

Překlad: Denisa, www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství