Menu

Strážci brány

Jeshua skrze Pamelu Kribbe

Drazí přátelé, s radostí a potěšením jsem dnes zde a srdečně vítám každého z vás. Naše setkání je jiné. Není to jen přednáška, jejímž slovům nasloucháte. Moje přítomnost, která se spojuje s tou vaší, vytváří energetický prostor, který pomáhá ukotvit světlo na Zemi.

Jste strážci světla. Vy jste ti, kdo na Zemi otvírají bránu k většímu světlu, ke světlu Nové Éry. Starý svět postupně pomíjí. Staré struktury moci a vědomí založené na egu ztrácí svoji sílu a budou postupně klesat na dno oceánu. Povstává nová společnost, nový stav bytí, který je založen na lásce a na hodnotách srdce.

Všichni jste tak moc součástí této přeměny. Někdy si neuvědomujete, jak úzce jste s tímto transformačním procesem spojeni. I váš přínos je jiný, než si často myslíte. Během této přeměny starého k novému jste to vy sami, vaše vlastní energetické tělo, které se mění. Kromě fyzického těla, které obýváte, jste i snůškou energií, které jsou jednak zřejmé a zčásti nepozorovatelné. Všichni jste chodící zdroje energie. Každý jeden z vás vyzařuje určitou vibraci, energetické pole, které má vliv na okolní prostředí. Často se tak děje bez toho, aniž byste si toho byli vědomi. Právě ono vyzařování či energetické pole je určujícím faktorem ve všem, co se kolem vás děje, ve všem, co do svého života přitahujete. Dalo by se to taktéž nazvat ?stavem bytí?. Je to samotný stav bytí, který umožňuje to, aby se na Zemi udály změny. Jestliže mnoho skupin či jednotlivců mění a zjemňuje svá energetická pole, přitahuje to na Zemi jinou energetickou realitu. Dochází tak nyní ke globální přeměně, která začíná u jednotlivců.

Zajisté kolem Země existuje mnoho říší ? astrální a spirituální říše ? které jsou vám ochotné pomoci tuto přeměnu, toto osvícení, uskutečnit. Vy jste však strážci. Vy jste na Zemi těmi, kdo otvírají bránu světla. Pokud se tato brána neotevře, nemůže být na Zemi světlo pevně zakotveno. Je tedy důležité, abyste si věřili. Věděli a cítili uvnitř, že děláte přesně tu práci, pro kterou jste na Zemi přišli.

Vy všichni na vnitřní úrovni pracujete na tom, abyste dosáhli spirituální transformace ve svém bytí. A to je právě ona věc, pro kterou jste sem přišli: je to vnitřní práce zvyšování svých vibrací ve světě, který často nevyhovuje a někdy brání vašim nejčistším záměrům. Vy jste Pracovníci Světla, vy jste průkopníci Nové Éry. Z lásky a harmonie dáváte vzniknout Nové Éře ve svém vlastním srdci. Tím, jak budete uskutečňovat tuto vnitřní práci, budete přitahovat hmotnou realitu mnohem krásnější a laskavější, než jaká po mnoho věků byla.

Nejde tolik o to, co děláte ve svém každodenním životě nebo kterou profesi vykonáváte. Nezáleží na tom, zda jste tesař nebo terapeut, žena v domácnosti nebo profesor. To, na čem skutečně záleží, je váš ?stav bytí?. Je to energie, kterou vysíláte, energie, kterou jste. Zdrojem přeměny není to, co děláte, ale to kdo jste.

Nyní bych vás rád požádal o to, abyste na chvíli pocítili energii v této místnosti. Abyste pocítili naši společnou kolektivní energii. Mohu tu být s vámi jedině prostřednictvím vás. Když mě přijímáte ve svých srdcích, má energie může zde na Zemi proudit do vás a ven skrze vás. Kdykoli mi otevřete svá srdce, vstoupím a nechám své světlo zářit.

Vy jste však těmi, kteří otvírají bránu, a já jsem za to vděčný. Děláte práci, pro kterou jste sem přišli. Země se mění. Z popela starých časů vyvstane nový svět.

Rád bych pověděl něco o tom, jak je tato Nová Éra pociťována uvnitř. Nechci příliš zvažovat vnější projevy, ale vnitřní příznaky. Ve vašem emocionálním těle probíhá obrovská transformace. Emocionální tělo je velmi citlivé na strach, hněv a agresi a na všechny silné postoje, které vás snadno odvádějí ze svého středu. Vy všichni pracujete na zjemnění svého emocionálního těla. Činíte tak skrze proces zvnitřnění: přijímáte zodpovědnost za emoce, které cítíte, zkoumáte je a následujete je zpět do jejich zdroje (zdrojů). V tomto procesu zvnitřnění nehledáte příčiny svých problémů ve vnějším světě, ale hledáte je uvnitř sebe samých. Tímto způsobem přebíráte zodpovědnost za svou vlastní energii a to je velký krok vpřed. Jakmile přijmete zodpovědnost za vše, co uvnitř vás existuje, můžete si zablokované emoce uvědomit a přeměnit je. Právě na tomhle nyní pracujete.

V Nové Éře se emocionální tělo usadí. Budete žít mnohem víc intuitivním způsobem, než jak jste byli zvyklí. Vaše prostředí se bude také podrobovat tomuto intuitivnímu způsobu žití. Ve vašem srdci bude existovat mír a klid. Vnímáte, jak moc po tom toužíte? Cítím a vidím, jak toužíte po stádiu uvědomění, ve kterém energie mezi vámi a druhými svobodně proudí. Po stádiu, ve kterém můžete otevřeně vyjádřit svoji lásku a ve kterém se můžete spolehnout na bezpečí světa a lidí kolem vás. Toužíte po tomto stavu vědomí, v němž víte, že je vše v pořádku a vy můžete být tím, kým jste.

Toužíte po pocitu svobody a bezpečí. A já vám opět pravím, že je vám tato energie zcela přístupná. Vy jste však těmi, kteří musí otevřít bránu, abyste přijali tuto božskou energii do své duše. Já a mnoho ostatních na druhé straně jsme přímo vedle vás, abychom vám pomohli a podpořili vás. Žádám vás tady a teď, abyste pocítili mou energii, abyste pocítili, že vám všem je má energie přístupná. Skutečně pracujete na novém zrození. Vnímejte ticho ve svém srdci, pociťte vnitřní prostor, který vám umožňuje propustit staré energie a vytvořit cestu pro nové. Svoboda, po které všichni toužíte, je blízko.

Vždy těsně před příchodem nového, nastává těžká fáze: smrtelný boj starého. Těsně před úsvitem je nejtemnější hodina, kdy všechny staré strachy přichází na povrch. Kdy přichází na povrch všechen žal a hněv, který jste nashromáždili během svého života a během mnoha životů, kdy byla na Zemi temnota. Tohle vše přichází na povrch, aby to mohlo být sjednoceno. Nedovolte si být oklamáni zdáním. Když všechna tato negativní energie vstupuje do vašeho vědomí, je to dobré znamení, je to znamení pokroku. Znamená to, že jste dost silní na to, abyste touto zkouškou prošli.

Všichni pokračujete v dokončení cyklu životů, které ovládal vnitřní boj mezi světlem a temnotou, mezi sebeuvědoměním a iluzemi moci, mezi strachem a neznalostí. Na vás všechny je apelováno, abyste se podívali do hloubek své duše a znovuobjevili světlo, plamen božského světla.

Nyní bych rád upozornil na tři úskalí, se kterými se můžete setkat, když propouštíte staré. Všechny se týkají emocionálního těla a taktéž jsou hluboce spojeny s faktem, že jste Pracovníky Světla.

1.    Spirituální hněv 

První překážkou je hněv. Mluvím zde o druhu hněvu, který je ve skutečnosti motivován touhou po harmonii a spravedlnosti. Můžete to nazývat spirituálním hněvem. Vysvětlím jeho původ.

Když jste započali cyklus životů na Zemi, všichni jste měli božské vnuknutí. Tato vnuknutí, tato inspirace, je silně napojena na Kristovskou energii. Můj příchod na Zemi, příchod Jeshuy (či Ježíše), byl vašim majákem, zdrojem inspirace. Poznali jste ve mně energii, kterou máte všichni uvnitř. V dřívějších časech jste vy všichni učinili rozhodnutí zakotvit tuto energii na Zemi. V cyklu životů, ve kterých jste se pokoušeli tak učinit, jste však zakoušeli mnoho překážek. To způsobilo ve vašem emocionálním těle ublížení. Emocionální tělo není ničím jiným než dítě uvnitř vás. Vaše vnitřní dítě je živou, svobodnou částí vás samých, která na základě těchto emocí spontánně jedná a reaguje. Toto dítě mnohé utrpělo během životů, ve kterých jste se snažili splnit své vnitřní poslání rozsévat na Zemi Kristovské energie.

Část vás je vždy kosmicky inspirována a z úrovně vašeho vyššího já nebo duše víte a cítíte smysl všeho, co se vám děje. Můžete vnímat věci z perspektivy světla a poznání. Existuje však i jiná část vás, kterou je vaše pozemská osobnost. Je to vnitřní dítě neboli vaše ego; je to vaše lidství, jakkoli ho nazýváte. Na této vaší úrovni může být mnoho strachu a nedostatek pochopení, co se vám děje. I přesto, že vaše duše ví, že ?je vše v pořádku? a že to slouží vyššímu účelu.

Během vašich životů na Zemi jste byli často inspirováni, abyste zasévali semínka světla ve formě nových myšlenek nebo postojů. Často jste však byli svým okolím nepochopeni. Byli jste odmítaní, přehlížení nebo dokonce zničeni. Výsledkem těchto prožitků, kdy jste nebyli vítaní, bylo mnoho emocionálních traumat. Dítě uvnitř vás nechápalo, proč si zasluhuje tyto projevy nelibosti. Vaše duše chápala, avšak vaše pozemské Já, vaše emocionální tělo, se muselo vypořádat s hluboce traumatickými prožitky, které pocházely z pronásledování, násilí a nesouhlasu. Všichni nesete uvnitř tato traumata jako jizvy své duše.

Všichni jste přišli na Zemi, abyste přinesli světlo do této reality vycházející z uplynulé historie, která byla skutečně složitá. (Celý příběh viz série Pracovníků Světla). Musím jen zmínit, že když jste se rozhodli započít svůj cyklus životů na Zemi, byl v tom zapojený druh osobní karmy. Existovaly časy, ve kterých jste byli vy sami ponořeni v temnotě. Kdy jste žili, abyste získali moc a kontrolu nad pozemskými dušemi, nad druhými. Vaše poslání na Zemi bylo tyto předchozí životy urovnat a přinést zpět lidstvu lásku a spravedlnost.

Zatímco ve vašich srdcích tato inspirace, tato pochodeň světla, silně hořela, existoval tu zároveň nedostatek pochopení ve vnitřní dětské části vás samých. A tak vzniklo něco jako spirituální hněv. Vaše vnitřní dítě nechápalo váš vlastní karmický podíl na temnotě a projektovalo zlo mimo sebe. Vnitřní dítě chtělo na základě emocionálních motivů bojovat pro dobro. Vnitřní dítě mělo malou toleranci pro překážky a pomalost pozemské reality a bylo netrpělivé. Právě z této dětské části byl zrozen spirituální hněv.

Spirituální hněv znamená, že můžete být zlem ve světě, utrpením nevinných lidí, ničením Země, ničením rostlin, stromů a živočišné říše ohromně ovlivněni. Všechny tyto věci jako jsou politické a společenské nerovnosti, zjevně nesmyslné umírání tolika dětí, války a násilí vás hněvají. Jsou to záležitosti, které vás hluboce ovlivňují, rozněcují hněv uvnitř a tak se cítíte bezmocní.

Pro Pracovníky Světla je charakteristické, že se nechávají svým hněvem unést a jdou v tomto ohledu za své limity. V touze změnit a zlepšit svět ztrácejí sami sebe. Může to být nadšení měnit věci na politické nebo společenské úrovni nebo se to může objevit jako touha pomáhat lidem na osobní úrovni ? jak ve své profesi, tak v osobním životě.

Touha pomáhat a měnit věci často obsahuje formu spirituálního hněvu, ačkoli to nemusí být znatelné. Konec konců se přece zdá, že ?chcete? pro druhé či společnost ?to nejlepší?. Když máte sklon nutit někoho měnit své chování nebo emoce, byť je to třeba jen nepatrně, nepochybně je uvnitř vás hněv. Často nepostřehnete, že k tomu ještě neuzrál čas.

Pokaždé, když cítíte silné rozhořčení nebo obrovskou touhu měnit věci, nebo když máte pocity bezmoci a hněvu vůči věcem tak, jak jsou, dostali jste se do pasti spirituálního hněvu. Chcete příliš mnoho najednou. Nedbáte o realitu takovou, jaká je, neboť se vás zmocňují emoce, emoce hněvu. Žádám vás, abyste si to uvědomili a propustili, neboť tento druh vnuknutí, který je nabitý hněvem, vás odvádí z vašeho středu. Nebude vám nabízet skutečnou inspiraci, mír a klid ve vašem emocionálním těle, které vám pomůže ztělesnit své světlo na Zemi.

Stav skutečného ztělesnění svého světla na Zemi dosáhnete tím, že jste zcela ve středu svého vlastního bytí, v čistém a klidném stavu mysli. V tomto stavu můžete cítit, že jste ve světě, ale nejste z něho. Být ve světě znamená, že přičítáte hodnotu všemu, co pozorujete svými smysly: násilí, válce, nemoci, ničení. Když na to pohlížíte pouze svými fyzickými smysly, můžete se snadno rozhněvat. Proto vás žádáme, abyste učinili krok zpět a vnitřně pocítili, jaká spirituální dynamika se odehrává ve věcech, které vás rozrušují.

V utrpení existuje skrytý smysl. Každá duše, každá žijící bytost, je na Zemi proto, aby se rozvinula. Aby se vyjádřila a naučila se víc o tom, jaké je být člověkem a Duchem zároveň. Každá duše se ubírá svou vlastní cestou vývoje. Jste žádáni, abyste to respektovali. Abyste učinili krok zpět a plně se soustředili na sebe samotné, na své vlastní světlo. Ve výsledku vaše energie, pravda a vibrace, které vyzařujete, vábí lidi, zvířata nebo rostliny, aby vstoupili do vašeho energetického pole a tuto léčivou vibraci zakusili. To je práce, pro kterou jste přišli. Není třeba, abyste stáli na barikádách. Není třeba, abyste za ní bojovali.

Vaše opravdová spirituální práce není konání, ale bytí. Když je vaše spirituální energie v rovnováze, léčivá energie, kterou posíláte dál druhým, proudí lehce a bez námahy, proudí bez fyzického či mentálního úsilí. Je pociťována lehce a jemně a nevyčerpává vás. Věci a lidé se objevují na vaší cestě spontánně a obrací se k vám pro léčení.

Pokaždé, když uvíznete v rozhořčení a hněvu, i když se to týká bezpráví či utrpení, na které se nemůžete dívat, žádám vás, abyste odstoupili a přesunuli se do svého středu. Vstupte do ticha a přijměte věci takové, jaké jsou. Přijměte, že vše dokončuje svůj vlastní cyklus a má vlastní vývoj. A to i včetně lidí, kteří jsou vám nejdražší. I jim dejte svobodu. Stačí, když tu pro ně jste, nic víc a nic míň.

2.    Spirituální deprese 

Druhou pastí, o které bych rád hovořil, je deprese nebo melancholie. Právě jsem popsal v širším pohledu historii, ve které jste vy všichni Pracovníci Světla propadli překážkám, pronásledováním a násilí. To zanechalo na vaší duši jizvy. Může vás to bolet tak hluboce, že ztrácíte odvahu nechat své světlo na tomto světě znovu zářit. Často se můžete cítit deprimovaní a život se vám může zdát bezvýznamný. Můžete se cítit na tomto světě nezvaní, že do něj se svým druhem energie nezapadáte. Cítíte, že jste jiní.

Pocity deprese nebo skleslost vyplývají z nedostatku sebedůvěry. Na jedné straně můžete velmi dobře vědět, že uvnitř nesete spirituální světlo, že jste citlivé, soucitné a moudré osoby. Na straně druhé je však vaše zraněné vnitřní dítě, které vyžaduje vnější pozornost a bezpečí. Zdá se, že nikdy nedostáváte těchto věcí dostatek, nebo že nemůžete nalézt druh uznání, který doopravdy hledáte, poněvadž jste jiní. Často vaše prostředí nepozná vaše skutečné já, a proto vás nemůže ocenit a vyživovat.

Vaše zraněné vnitřní dítě nebude nikdy vyléčeno něčím zvenčí, ale jedině vámi samotnými, vaší vlastní silou a moudrostí. Jde o to, že se postaráte o svou vlastní bolest a smutek a že budete mít víru v sebe samotné, pakliže ji nikdo jiný nemá. Tím dosáhnete skutečné sebedůvěry. Jakmile jste se otevřeli tomuto zdroji síly, budete přitahovat fyzické a sociální prostředí, které bude podporovat vás a vaše nejhlubší úsilí.

Každý, kdo trpí spirituální melancholií či depresí prožívá silnou touhu překročit pozemskou realitu a vrátit se zpět do říše harmonie a světla, ve které převládá mír a bezpečí. Pro všechny žádám, modlím se k vašim duším, aby znovu věřily a držely se svého vnitřního světla. Světlo, které poskytuje lásku a bezpečí, je dostupné tady a teď. Hoří ve vašem vlastním srdci a stačí ho jen požádat, zaměřit na něj znovu svoji pozornost. My na druhé straně dychtíme po tom, abychom odlehčili vaše břemena, ale nikdo vám nemůžeme pomoci, pokud nevěříte ve své vlastní světlo a sami ho nezapálíte.

Je velice důležité, abyste nezabředli do pocitů skleslosti a deprese. Je to nebezpečná past, ve které můžete zcela ztratit svoji cestu. Ztratíte tak spojení s tím, kdo skutečně jste: anděl, bytost světla, která přebývá uvnitř vás. V období deprese či nostalgie může být prospěšné být v tichu a jen dýchat. Buďte si vědomi, jak dýcháte celým svým tělem a s každým nádechem a výdechem řekněte nahlas či v duchu: ?Já jsem, kdo jsem. Jsem dobrý/á, jaký jsem.?

Obklopuji vás svým světlem. Jakmile trošku otevřete bránu k větší sebedůvěře, k pocitu sebeúcty, který skutečně zcela pramení z vašeho vnitřní já, světlo uvnitř bude zářit: světlo vašeho vlastního Vyššího Já, světlo Kristovské energie a světlo všech pomocníků, průvodců a andělů z říší okolo Země, kteří vás podporují a milují.

Nadešel čas přeměny. Právě nyní, kdy je doba nesnadná, vás žádám, abyste pokračovali s hlavou vztyčenou a zaměřili se na obzor Nové Éry. Na realitu harmonie a lásky, která na vás čeká; je to vaše dědictví a mnoho z vás ho pocítí už v tomto životě. Klíč je v tom, abyste měli víru v sebe sama a věřili, že vám bude dáno vše, co potřebujete. Nebojte se temnoty, protože světlo uvnitř vás je silnější. Vaše světlo nebude nikdy poraženo. Realita světla čeká v lásce a trpělivosti, dokud nenatáhnete svou ruku a neotevřete bránu.

3.    Strach z vaší vlastní síly

Nakonec bych rád zmínil ještě jednu překážku, která způsobuje mnoho rozruchu ve vašem emocionálním těle. Stále zde hovořím o energiích, které vás zdržují od dosažení vnitřního míru a jasnosti. Může to být hněv, může to být deprese, ale může to být taktéž strach. Ten je třetí překážkou.

Strach má co do činění především s nedostatkem víry ve své vlastní vnuknutí, pocity a intuici. Když pochybujete o svých pocitech, děláte si velké starosti a vyvoláváte sled emocí, které vás odvádí dál ze svého středu. Když jste plni strachu, vaše intuice je zablokovaná. Intelekt a emoce získávají vedení a postupně vytváří panické a chaotické situace. Intelekt a emoce potřebuji intuici, potřebují srdce jako základ. Jedině pak vám mohou sloužit užitečným způsobem.

Když opomenete srdce, intelekt bude pracovat přesčas a emoce nebudou mít chvíli klidu. Může vás pak uchvátit strach a projevovat se v mnohých situacích. Můžete zpochybňovat své schopnosti dělat věci, které běžně zvládáte. Můžete začít zpochybňovat samozřejmé a činit problém ze všeho. Je to druh nervozity uvnitř, který vám znemožňuje být se sebou samým klidně a pokojně.

Klíč je v tom osvobodit se od všech starostí a vrátit se zpět ke svému srdci, ke svým pocitům. Co skutečně cítíte vespod všech těchto nepokojných myšlenek a zmatených emocí? Když klidně dýcháte do svého břicha, jste schopni vrátit se ke svému základu. Můžete pak uvnitř cítit úlevu. Místo ticha, které vaše myšlenky a emoce přesahuje. Můžete pak myšlenky a emoce vnímat jako mrak, který vás obklopuje. Mrak, na který můžete anebo nemusíte zaměřit svou pozornost. Tím uzdravujete svůj pocit svobody, svoji schopnost vybrat si určitou myšlenku nebo emoci.

Když věříte, že jsou vaše myšlenky skutečné nebo že jsou vaše emoce skutečné, budete jimi zcela pohlceni. Budete stále následovat stopu těchto myšlenek a emocí. Je však možné učinit krok zpět a říct: ?Stop, opouštím tyto myšlenky a emoce takové, jaké jsou, a vracím se. Vstupuji hlouběji do sebe sama a vnímám, co se to skutečně děje a proč tyto myšlenky a emoce nyní přechovávám.? Jakmile učiníte krok zpět, objevíte svou vlastní sílu. Vaše sebedůvěra bude znovu svobodně proudit. Temné mraky zmizí a mír a jasnost se vrátí. Tento krok musí být často opakován, poněvadž intuitivní povaha a žití ze srdce se pro váš ještě nestali zcela samozřejmé. Takto zakoušíte mnoho strachu.

Propouštíte staré jistoty. Už se nespoléháte bezpodmínečně na to, co vám říkal váš otec a matka. Na to, co vás učili vaši učitelé, nebo na pravidla, která vám stanovili vaši nadřízení. Nevěříte již slepě výsledkům intelektu či vědy. A stejně tak víte, jak nestálé mohou vaše emoce být, a také to, že nejsou měřítkem pravdy. Jelikož jste propustili všechny tyto jistoty ? a to je znamení síly ? může se objevit strach a vy si můžete připadat, jako byste se plavili bez cíle po bouřlivém moři. To je ovšem přesně ona situace, která vás nutí jít skutečně dovnitř a pociťovat z hloubi, ze svého vlastní jedinečné podstaty: ?Kdo jsem? Jaké je mé místo ve světě? Nenechám se vést vnějším světem, ale pouze svým vlastním vnitřním kompasem.? Je to právě tento kompas, skrze který vstupujete do Nové Éry.

Vždy, když navážete kontakt se svým vnitřním středem a uděláte krok zpět, naleznete obnovenou jasnost uvnitř své duše. Odtud můžete pozorovat své emoce bez toho, aniž byste jimi byli pohlceni. Můžete pozorovat svůj hněv a poslat mu lásku. Můžete pozorovat svou depresi a podat si pomocnou ruku. Můžete se dívat na svůj strach a poslat mu vysvobozující energii

Vy jste svým vlastním Spasitelem.

Neexistuje žádný Spasitel mimo vás. Existuje tisíce Spasitelů, kteří se vás snaží oslovovat. Jen vy však můžete otevřít bránu svého srdce a přijmout světlo. To je v podstatě to, o čem příchod Nové Éry je: je o otevírání vašich srdcí. Vy jste ti, kdo na Zemi skutečně žijí, my jsme pomocníci. Vy jste ti, kdo podnikají akci, a za to vám můžeme prokázat ten nejhlubší respekt. Vždy jsme vám k dispozici, abychom s vámi sdíleli naši lásku a světlo.

Jste stateční, jste odvážní. Jste bojovníci Nové Éry. Žádám vás o to, abyste věřili sami sobě a svému poslání. A pokaždé, když se cítíte přemoženi silnými emocemi či temnými myšlenkami, odpočiňte si na chvíli a spojte se svým vnitřním já, s centrem ticha uvnitř. To je zakotvení Nové Éry. Kotva již byla spuštěna. Ve vašem srdci již existuje mír. Jediná věc, kterou nyní musíte udělat, je vracet se k němu a znovu a znovu se ukotvovat v tomto ohnisku míru a jasnosti.

Nezabředávejte do dramatu a rozruchu. Emocionální nepokoj není přítelem pravdy. Je to spolehnutí se na tichý, poklidný a jasný hlas svého srdce a uvědomění si, že nejste sami. Stojíme vedle vás při každém vašem kroku, který na této cestě činíte. Miluji vás a prosím vás, abyste přijali mezi vás moje energie lásky. Mým horlivým přáním je vám v tomto historickém okamžiku sloužit a podporovat vás na vašich někdy namáhavých cestách ke světlu.

Přijměte moji lásku.

? Pamela Kribbe 2006
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství