Menu

Pracovník Světla III

Jeshua skrze Pamelu Kribbe

Pracovníci světla se inkarnují na Zemi

Když jste se inkarnovali na Zemi, právě jste započali přeměnu z vědomí založeného na egu k vědomí založenému na srdci. Načrtli jsme tuto přeměnu, jako že se skládá ze čtyř kroků. První krok jste udělali, když jste si začali uvědomovat svou touhu po ?něčem jiném,? něčem odlišném než je boj o moc, který zaplňoval vaše životy předtím.

Po značný časový úsek poskytoval tento boj vašim životům důvod a smysl. Vaše fascinace mocí vás vedla v galaktických válkách k zneužívání lidské bytosti jako loutky. Všechny galaktické říše se toho účastnily. Když ovšem byly soupeřící energie přeneseny na Zemi s člověkem jako jejich hřištěm, stali jste se spíše pozorovateli a ustoupili jste přímo z válek. Pozorovali jste, co se na Zemi odehrávalo. Viděli jste vývoj lidské bytosti v něco, ve stádium bytí, kterého jste vy dosáhli dávno předtím. Stali jste se rafinovanými válečníky s vybroušenými metodami psychické manipulace a boje. S vašimi vhodnými genetickými implantáty se člověk měl stát také takovým.

Tyto genetické implantáty způsobily vysokou úroveň mentálního vývoje uvnitř lidské bytosti. Funkce přirozeného instinktu a cítění byly více či méně potlačeny na úkor funkce myšlení a logiky.

Zmínili jsme, že galaktické vlivy způsobily vysokou úroveň strachu u člověka, který se vyvíjel. Ve skutečnosti byl tento element strachu úzce propojen s přeceňováním myšlení. Ve vyvážené situaci je strach překonán nebo dán do perspektivy vašimi přirozenými intuitivními dovednostmi a vaší schopností vycítit, co je správné či vhodné udělat. Avšak když schopnost myšlení dosáhne vedení, strach má sklon sílit, protože myšlení spočívá na mechanickém, logickém procesu, který nedovoluje intuici či pocitům vstoupit do tohoto procesu. Když je mentální schopnost krmena emocemi strachu, má sklon zdivočet a vytváří klamné myšlenky, myšlenky o kontrole všeho a všech. Diktátorské režimy jsou příkladem tohoto zdivočení mentální schopnosti.

Odpověď na strach nikdy není víc myslet. Je to myslet méně a věřit proudu života. Je to návrat do stádia milosrdenství, které je vašim lidským právem. Je to o propouštění místo uchopení.

Když skončila vláda stádia ega uvnitř duší Pracovníků Světla, otevřeli se novému způsobu bytí. Intuitivně jste se natahovali pro energii srdce. Ve skutečnosti jste hledali druh tvořivosti, který překročil pouhou hru s mocí. Ucítili jste, že boj o moc byl destruktivní a nemohl vytvořit nic nového, poněvadž zabíjel a vstřebával vše, co bylo ?jiné.?

Tím, že jste zkoušeli kontrolovat a ovládat život, ať už vnitřní či mimo vás, jste se vlastně pokoušeli učinit realitu statickou a předvídatelnou. Ve skutečnosti je moc neuvěřitelně nudná.

Když jste si to uvědomili, zjistili jste, že vaše opravdová touha není mít moc, ale být skutečně kreativní. Být skutečně kreativní znamená být ve spojení se svým vlastním božstvím.

Poněvadž jste božské bytosti, cokoli děláte či neděláte, vždy tvoříte nějaký druh reality. Tvořivost je vaše skutečná přirozenost. Ve fázi ega jste zakusili možnost popřít svou opravdovou přirozenost. Ve skutečnosti je to na jisté úrovni pokřiveným způsobem tvořivý čin. Být skutečně tvořivý znamená tvořit v souladu s životem a nikoli se smrtí.

Když se u vás toto uvědomění probudilo, vzpomínka na ?domov? procitla. Nejasná vzpomínka na stádium čistoty a blažené jednoty vstoupila znovu do vašeho vědomí a vy jste věděli, že to byl nějakým způsobem klíč k vašemu štěstí. Jenže vy jste se cítili bezmocní a nevědomí, protože jste neměli ani potuchu, jak s tím zacházet. Věděli jste, že ego nemá odpověď, ale přesto jste ještě ve skutečnosti nevstoupili do říše vědomí založeného na srdci.

Zároveň ve vás narůstaly pocity lítosti a provinění za to, co jste udělali lidským bytostem na Zemi.

Zvláště na Zemi byly ohromné možnosti pro svobodné vyjádření samotného vědomí v mnoha různých způsobech. Země měla být sjednotitelem různých energií, tavící kotel, ve kterém různé, ba dokonce protichůdné energie mohly dosáhnout určité harmonické koexistence. Na Zemi bylo stvořeno energetické hřiště, aby ubytovalo velmi různorodé soubory energií.

Rozdíl mezi žitím na Zemi a žitím na jiných místech ve vesmíru, na fyzických či astrálních úrovních, je ten, že na Zemi je přítomná ohromná škála energií. Mimoto tato rozmanitost není přítomna pouze jako ohromné rozpětí životních forem či druhů. Ve skutečnosti je přítomna uvnitř jedné bytosti, lidské bytosti. Lidská bytost je schopna pojmout spektrum energií širšího rozsahu než jakákoli jiná bytost. Uvnitř sebe máte energii vraha i světce, energii dítěte, dospělého i starého, energii mužskou i ženskou, energii aktivní i pasivní, energii rozumovou i emocionální, energii vody, vzduchu, ohně i země, atd. Může se vám to jako lidské bytosti zdát banální či jednoduše vlastní, ale pro každou jinou bytost ve vesmíru je to skutečný výkon. Je to celkem výkon být vůbec člověkem, aniž byste vykonali cokoliv zvláštního.

Avšak nejunikátnější vlastnost lidské bytosti je schopnost sloučit energie, které se zdály být předtím neslučitelné. Člověk byl stvořen nejen, aby udržel všechny tyto odlišné energie, ale aby byl rovněž jejich prostředníkem a stavěl mezi nimi mosty.

Důvod proč Duch či Bůh či Vše-Co-Jest přišel s konceptem lidské bytosti je ten, že vesmír se ocitl ve stádiu stagnace. Vědomí, které prozkoumávalo život mimo jednotu, mělo tendenci zakoušet rozdílné životní formy v různých rovinách a místech ve vesmíru. Když duše zakusila vše, co existovalo v konkrétní životní formě, odešlo – ve smyslu, že se tam dále neinkarnovalo – a pokračovalo v jiných životních formách, které odpovídaly jeho konkrétním potřebám. Neexistovala potřeba transformovat energii, zatímco žilo v nějaké konkrétní životní formě. Když jste chtěli změnu, změnili jste těla. Nebylo to z důvodu, že by duše byly líné nebo slabé. Většina těl, sahající v hustotě od fyzické k astrální, nabízela omezené možnosti zkušeností a tudíž omezené možnosti k růstu a transformaci. Tělo nebylo schopno uchopit tolik rozdílných energií. Například když žijete na vodní planetě, kam se inkarnujete jako vodní bytost, umožňuje vám to zakusit povahu vody všelijakými způsoby. ?Pocit? být tekutý, ne pevný, proudící, pohybující se, je vskutku nádherný. Avšak když jste chtěli zakusit být pevný a nepohyblivý, museli jste toto tělo opustit a na chvíli žít uvnitř hory. A taktéž když jste žili jako galaktické bytosti hledající moc, nemohli jste uvnitř tohoto těla doopravdy změnit své vědomí.

Následek této omezující či speciální palety zkušeností uvnitř jistého těla byl ten, že stvořený svět životních forem uvíznul. Nemohl dál růst a rozšiřovat se a tak nějak zaklesnul do stavu stagnace.

Jedinečná síla lidské bytosti je schopnost udržet široké uskupení energií a přivést je do stavu tvořivé, ne statické rovnováhy. Ve skutečnosti je tato síla rovna schopnosti transformovat temnotu ve světlo, tj. síla spirituální alchymie. Ta, která přináší dříve protikladné energie do stavu dynamické harmonie, je Kristovská energie, energie, která udržuje jednotu navzdory dualitě. Je to stejná energie, která transformuje temnotu tím, že ji přijímá, čímž dovoluje strachu transformovat se do radosti. Kristovská energie je ?třetí energií?, která se spojuje přijímáním. Její alchymistická síla leží v její schopnosti být vše-objímající, vše-akceptující a v bytí beze strachu.

Jako lidské bytosti jste jediným tvorem, který má tuto schopnost spirituální alchymie. Ani rostliny, ani zvířata, ani andělé, ani ?temní páni? nemají tuto moc.

Všechny duše zažívají, jaké to je být světlou, jaké to je být temnou, jaké je být všemi různými druhy bytostí, které žijí ve vesmíru, duše ovšem nemohou zakusit, jaké to je přeměnit temnotu ve světlo, zatímco zůstávají ve své současné životní formě. Nedokážou si představit, jaké to je změnit se na vnitřní úrovni takovým způsobem, že při vaší cestě životem pro sebe tvoříte rozdílnou fyzickou a spirituální realitu.

I duše, které jsou inkarnovány v jiných životných formách, ?vytváří svojí realitu? a mají svobodnou vůli, jen mají menší možnost překlenout vysoce rozdílná a třeba i protichůdná stádia vědomí, i když zůstávají ve stejném těle, ve stejné (lidské) formě. Vy jako lidé jste stavitelé mostů či spirituální alchymisté a to je to, co činí Zemi a lidskou bytost jedinečnou.

Nyní se vrátíme k našemu příběhu o duších Pracovníků Světla, které cítily trýzeň a lítost nad svým zásahem do lidských bytostí. Uvědomily si, že na Zemi byla rozehrávána zcela nová hra, hra plná příslibu, kterou se pro své vlastní nejlepší dobro snažily potlačit. Díky tomu cítily bolest. Na jisté úrovni také zjistily, že si svými sobeckými skutky zablokovaly svoji vlastní spirituální cestu ke světlu a skutečné radosti.

Rovněž když jste se probudili ze své egoistické dřímoty, viděli jste, že Země byla tak krásným místem, zelená planeta oplývající životem. Tohle ve vás podnítilo hluboké vzpomínky. Byli jste přítomni na samém počátku života na Zemi. Země tehdy neztratila svou nevinnost. V oněch vzdálených časech, předtím než jste padli do válečnického vědomí, jste byli součástí ráje na Zemi jako andělské bytosti pečující o život a opatrující ho. Byli jste anděly v Rajské Zahradě. I když jste později vyjadřovali svoji temnou stránku jako galaktičtí válečníci, stále jste v dávných časech vzhledem k Zemi vyjadřovali světlý a čistý aspekt vás samých, když jste připravovali planetu na příchod pozemských duší. Přispěli jste k rozkvětu zelené planety, a když jste vyšli ze svého stádia vědomí ?válečníka?, věděli jste to. Věděli jste, že jste ničili to, oč jste předtím pečovali a pomáhali vytvářet.

Když jste si uvědomili příslib a krásu Země, pocítili jste vnitřní touhu sejít tam dolů a napravit, co jste zničili. Inkarnovali jste se do lidských těl s úmyslem přinést světlo a vytvořit hodnoty založené na srdci do prostředí, kde v zásadě dominovaly hodnoty egoistické. Chceme nepatrně rozšířit tento motiv přinášení světla, jelikož je v tom něco, co ve vás často způsobuje zmatek a nepochopení.

Když jste se vy, Pracovníci Světla, inkarnovali na Zemi, tak jste vlastně započali vnitřní transformační proces, ve kterém jste měli dokončit svoji vlastní přeměnu z vědomí založeného na egu k vědomí založeném na srdci. Byli jste na cestě k úplnému propuštění vědomí založeném na egu a život na Zemi vám poskytl možnost vypořádat se s tím, co zbylo uvnitř vás po egoisticky zaměřené energii. Energie, se kterými jste si přáli se vypořádat, jste měli potkat v té samotné bytosti, s kterou jste dříve manipulovali a do které jste nyní vstoupili: do lidské bytosti, do vás samotných.

Vaším nejhlubším motivem pro příchod na Zemi bylo smířit se s vaší vlastní vnitřní temnotou a vy jste dali souhlas tomuto setkání uvnitř vás samých jako lidských bytostí. Ačkoli si často myslíte, že jste zde proto, abyste pomáhali ostatním či matce Zemi, nejzákladnějším důvodem je vyléčit sami sebe. Tohle je vaše skutečná světlená práce. Vše další je druhořadé.

Na nejhlubší úrovni si vaše duše přejí převzít zodpovědnost za temnotu, kterou šířily. Nicméně převzetí zodpovědnosti za vaši temnou část je v principu osamělé riziko. Nezahrnuje jiné, kterým byste měli pomáhat či je léčit. Zahrnuje to pouze vás. Pomůžete ostatním, ale to je sekundární efekt. Je důležité uvědomit si pravý pořádek věcí, poněvadž máte tendenci být příliš snaživí v pomáhání ostatním. Toto nadšení pomáhat druhým se často stává pastí, poněvadž se vaše energie spíše s druhou osobou zaplete a vy se poté velmi často cítíte vyčerpaní a zklamaní. Pamatujte prosím: dávat více než přijímat není ani vznešené ani založené na srdci, je to jednoduše chyba. Chyba je, že si myslíte, že jste z části zodpovědní za situaci či duševní stav někoho jiného. To není pravda. Každý je zodpovědný za svoje vlastní štěstí a neštěstí. A to je vskutku požehnání, jelikož každému to poskytuje sílu tvořit a tak může změnit svoji vlastní realitu.

Nejste zde od toho, abyste ?opravili? druhé lidi či matku Zemi. Jste zde, abyste vyléčili hluboká zranění uvnitř vaší bytosti. Prosím, směřujte k tomuto úkolu a vše ostatní zapadne na místo bez jakékoli vaší námahy.

Když jste přišli na Zemi a inkarnovali se do lidských těl, měli jste sklon bojovat s energiemi, které jste si přáli překonat. V tom stádiu jste byli v paradoxní situaci. Na jedné straně jste věděli, že chcete ?něco jiného? než je moc a nenáviděli jste se za to, co jste udělali dříve špatně. Ale neosvobodili jste se od toho, co jste u sebe nenáviděli. Stále jste se neosvobodili z dominance ega. Když jste přišli na Zemi, měli jste sklony k tomu být rozrušení temnotou, rozhněvat se kvůli ní a vaše reakce byl boj. Paradoxem je, že jste chtěli bojovat s egoistickými energiemi skrze zápas, skrze samotnou energii, které jste se toužili zbavit.

Dosud jste si nebyli vědomi skutečných důsledků vědomí založeného na srdci. Když pozorujete ze srdce, neexistuje žádná bitva mezi Dobrem a Zlem. Realita srdce překračuje obojí. Srdce nevzdoruje temnotě. Vědomí založené na srdci je založené na přijetí všeho, všeho co jest. Je to typ vědomí, který se zbavuje myšlenky, že boj vyřeší vše.

Ačkoli jste toužili po pokojném, ne-bojujícím způsobu, jak se vypořádat s realitou, neměli jste zkušenost s opravdovým prožíváním tohoto ideálu. Ve skutečnosti jste byli v ?oblasti mezi?, v zemi nikoho, předtím než vstoupíte do nové sféry vědomí.

A tak jste začali dělat všechny druhy ?omylů? ve smyslu návratu ke způsobu bytí, kterého jste se chtěli zbavit. Horlivě jste usilovali o změnu či přeměnu kohokoliv či jakékoliv skupiny, která projevovala egoistické chování nebo uznávala hodnoty založené na egu. Nicméně oni na vás reagovali agresivně, častokrát dokonce nepochopili, co se jim snažíte zprostředkovat. Pracovníci Světla byli věky pronásledováni jako čarodějky, neznabozi, političtí agitátoři. Zdálo se, že jsou poháněni ideály, na které ještě svět nebyl připraven. Zdáli se být jiní a nezapadali. Běžně se potkávali se spoustou odporu.

To, co se zde přihodilo, je, že jste se přeorientovali do role oběti poté, co jste nějaký čas hráli roli pachatele v galaktických říších. Váš ?spirituální hněv? vyvolal zlostné reakce vašeho prostředí a vy jste se stali obětí, zažívali jste ponížení, hlubokou bolest a ztrátu způsobilosti. Trauma z opětovného odmítání a/nebo vyhnání zanechalo jizvy na vaší duši. Nakonec jste se cítili nežádoucí a bez jakékoli moci. Mnoho z vás se v tomto životě cítí unaveně a teskní po více milujícím a smysluplnějším světě.

Je pro vás velmi důležité, abyste si uvědomili, že role oběti je právě to: role, kterou hrajete. Je to jedna možná interpretace faktů, ale je omezená a překroucená. Nejste ani obětí, ani pachatelem. Jste vědomí duše, které pro sebe stvořilo role, které na chvíli hraje.

Nejste ve skutečnosti obětí sobeckého, materiálně smýšlejícího světa.

Ve skutečnosti agresivní a ne-spolupracující energie, se kterými jste se v mnoha vašich životech setkali, vám jednoduše zpět zrcadlily vaše vlastní vazby k vědomí založenému na egu, vaši vlastní závislost na něm. Když usilujete o výsledky skrze boj, získáte energii boje nazpět. Tohle je/byla vaše vlastní energie vrácena zpět! A tohle je jediný význam karmy.

Sklon k boji se ?zlem? je založený na víře, že zlo je mimo vás a musí být vypuzeno z reality. Spirituální výzva k vám Pracovníkům Světla během všech vašich inkarnací vždy byla o tom rozpoznat a přijmout vaši vlastní temnou stránku uvnitř a pochopit její roli a účel.

Nejhlubší výzva je odpustit si a nalézt zpět svoji nevinnost. Jste nevinní a vždy jste byli. Umíte to skutečně pochopit? Pokud tak učiníte, nebudete chtít více změnit svět či bojovat s nespravedlností. Budete si chtít hrát, radovat se, těšit se z každého momentu ve svém životě a jednoduše budete tím, kým jste a budete to sdílet s druhými.

Když vy Pracovníci Světla propustíte myšlenku, že musíte za něco či s někým bojovat, nebudete více odpírání ?vnějším světem?, společností či druhými lidmi obecně za to, že jste jiní. Nebudete chtít změnit nic, a tudíž se nebudete setkávat s odporem. Budete vědět, že jste vítáni, že váš přínos této realitě je cenný a že jste ceněni druhými.

Když plně opustíte vědomí založené na egu, uvědomíte si, že jste zproštění od pronásledování či vnějších hrozeb. Dostanete se za hranice rolí oběti či pachatele; kruh vaší cesty se uzavře. Uvolníte karmická břemena a budete moci zcela svobodně tvořit cokoli, budete chtít.

Směřujete ke zrození nového vědomí. Je to typ vědomí, který se plně osvobodil od potřeby kontroly či ovládání čehokoli. Toto vědomí je osvobozeno od strachu. Je to Kristovské vědomí.

Když jsem já, Jeshua, žil na Zemi, chtěl jsem vám říci, že spiritualita není o válce mezi světlem a temnotou. Je o hledání úrovně uvědomění, které jde za hranici dobra a zla, místa, ze kterého pochopíte a přijmete vše. ?Božské království je uvnitř vás.? Vše, co potřebujete, je uvnitř. Mír, radost a klid jsou vaše, když si skutečně uvědomíte, kým jste: božské bytí ve fyzickém vyjádření.

Pouze když si uvědomíte, že jste zde, abyste transformovali a vyléčili sami sebe, tak se věci pro vás začnou měnit a jako vedlejší efekt i pro ostatní, kteří jsou kolem vás. Svět je, jaký je a nejvyšší věcí, kterou pro něj můžete udělat, je jednoduše ho milovat za to, jaký je. Milujte a pozorujte krásu v každé jednotlivé bytosti, která cestuje skrze tuto rovinu reality.

Mnozí z vás jsou poháněni mou energií, energií Jeshui či Ježíše. Je to tak proto, že jsem váš příbuzný. Byl jsem jednoduše Pracovníkem Světla nezatíženým karmickými vazbami, Pracovníkem Světla, který měl vyšší úroveň sebe-porozumění. Jste dotčeni mojí energií, protože víte, že tohle je energie, ke které směřujete. Energie Krista je energií vašeho vlastního budoucího já.

 

? Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství