Menu

Sexualita a Spiritualita

Jeshua skrze Pamelu Kribbe

Drazí přátelé, raduji se, že jsem opět s vámi. Když vás vidím, nevidím vás tolik jako fyzická těla, která vidíte v zrcadle. Je to nitro, které cítím a vidím, vnitřní chody vašich myšlenek, pocitů a emocí. Jsem zde, abych vás podpořil na vaší cestě.

Je téma, o kterém bych dnes rád hovořil, které má na vás velký vliv po celou dobu vaší historie na Zemi. Je to téma sexuality a to, jak je prožívána muži a ženami.

Není to jednoduché téma. Sexualita se zatížila mnoha soudy, mnohými strachy a emocemi. Stěží je ještě nějaký její aspekt spontánní a samozřejmý. Je to stejné jako říci, že se ztratila dětská stránka sexuality, stránka svobodně zkoumajícího nevinného dítěte. Jste plni strachu a napětí, když přijde na vaše sexuální vyjádření.

V tomto poselství chci o tomto břemenu promluvit, ale nejdříve bych rád řekl něco málo o tom, co sexualita znamená ze spirituálního hlediska.

Sexualita je společný tanec mužských a ženských energií. Původně byla sexualita více, než jen fyzický akt. Měl to být tanec, ve kterém se účastnily všechny úrovně nebo aspekty vás a vaše partnera.

Rozliším čtyři úrovně nebo aspekty, které mohou hrát v tomto tanci energií roli.

Čtyři aspekty sexuální zkušenosti

Jako první je zde fyzická úroveň, aspekt fyzického těla. Tělo je nevinné. Tělo zná sexuální touhu a chtíč a to je něco, co je spontánně přítomno uvnitř těla. Tělo hledá uspokojení svých tužeb a je to člověk nebo vědomí duše v člověku, které rozhoduje o způsobu, jak je sexuální touha použitá a projevená. Znovu, tělo je nevinné. Pozná chtíč a touhu. Na tom není nic špatného. Může to být zdrojem zábavy, hry a potěšení. Tělo samo si ovšem nemůže vybrat, jakým způsobem vyjádří svoji sexuální energii. Jste to vy, lidská bytost, která je za to zodpovědná, a tělo potřebuje vaše vedení.

Když chcete prožít sexualitu tím nejvíce milujícím způsobem, sídlo vedení bude ve vašem srdci. Když necháte srdce, aby se ujalo vaší sexuální energie, najde její nejradostnější vyjádření. Alternativou je nechat buď vaše myšlenky (hodnocení) nebo vaše emoce řídit sexuální proud a uvidíte, že tato vůle způsobí několik zablokování ve vaší energii, ale o tom budu mluvit níže.

Druhý aspekt sexuálního tance, který bych chtěl pojmenovat je emocionální úroveň. Sexuální jednota je hluboce emocionální akt. Když tento aspekt ignorujete, nejste plně přítomni v tomto aktu a odřezáváte se od opravdového významu sexuality.

V předchozím poselství (channelingu) nazvaném „Zacházení s emocemi“ jsme zmínili záležitost emocí velmi obsáhle. Zdůraznili jsme silné emoce strachu, hněvu a smutku a hovořili o tom, jak vás dokážou vyvézt z vašeho středu. Když se jakákoli z těchto silných emocí vmísí do vztahu mezi dvěma lidmi a není vědomě poznána a oslovena, objeví se, když jsou spolu v intimitě. Když jste fyzicky intimní, tyto emoce mohou způsobit psychické reakce odporu nebo uzavření se, anebo tělo nemusí být schopné cítit chtíč či vzrušení.

Kdykoli jsou zde tyto psychické či fyzické bloky, je důležité, abyste je vyřešili na úrovni, na které vznikly: na úrovni emocionální. Když se snažíte odstranit fyzické symptomy, bez toho aniž byste se podívali na skryté emocionální hnací síly, jste neuctiví sami k sobě a ke svému tělu. Když tělo odmítá intimitu, dává vám čistou a jasnou zprávu o tom, že zde existuje emocionální blok. Může to být kvůli problému mezi vámi a vašim partnerem nebo to může být emocionální zranění uvnitř, které si nesete z minulosti. Ať je to cokoli, je třeba to pojmenovat a postarat se o to jemně a milujícím způsobem, aby mohla sexuální energie svobodně proudit.

Vedle emociální úrovně je tu úroveň srdce, jež je sídlem pocitů. Ve stejném poselství (channelingu), které jsem právě zmínil („Zacházení s emocemi“) jsme učinili rozdíl mezi emocemi a pocity. Pocity náleží do oblasti intuice a vnitřního vědění. Vaše pocitová část promlouvá tichým šepotem, jenž je plný moudrosti a soucitu. Emoce jsou ve své povaze dramatičtější a my je nazýváme „reakcemi nepochopení“, čímž v zásadě jsou: výbuchy nepochopení toho, co se s vámi děje. (viz zmiňované poselství pro objasnění)

Když se srdce mezi sexuálními partnery otevře, je mezi nimi důvěra, láska a bezpečí. Když je v sexuálním setkání přítomno srdce, dovolujete své intuici, aby si všimla, co se děje mezi vámi, když jste fyzicky intimní. Neskrýváte své emoce, mluvíte o nich otevřeně. Může se vynořit stará bolest a jako taková je přijata. Jste přijímáni takoví, jací jste, a tento druh přijetí je tou největší léčivou silou, jaká existuje. Když spojíte svoji energii srdce se svojí sexuální energií, může se odehrát ohromné léčení v oblasti, která to nejvíce potřebuje.

Srdce ovšem může také hrát důvtipnou roli, aby vás chránilo před prožitím sexuality radostným a milujícím způsobem. Srdce se může uzavřít radosti ze sexuality z různých důvodů. Zaprvé může být v srdci touha povznést se nad fyzickou realitu Země. Zadruhé mohou pracovat náboženská dogmata, která brání srdci otevřít se tomu, co ve skutečnosti sexualita je. Nyní se zaměřím na oba tyto problémy.

Srdeční čakra může mít silný sklon povznášet se nad neproniknutelnou rovinu hmotné reality. Je to druh stesku po domově. Může zde existovat touha po jednotě, která není vůbec zaměřená na jednotu sexuální, ale ve skutečnosti uvnitř nese jemné odmítnutí pozemské říše (stejně tak sexuality). Mnoho z vás zná touhu po překročení této reality. Mnoho z vás si vzpomíná na energii lásky a harmonie, kterou jste prožívali v ne-hmotné realitě předtím, než jste se inkarnovali na Zemi. Vaše srdce volá po klidu a jasnosti této vibrace. Snažíte se tuto energii nasát, když meditujete. Často jsou tímto způsobem aktivovány vyšší čakry – tedy srdeční, krční čakra, čakra třetího oka a korunní čakra. Tyto čakry se otevírají, zatímco jsou nižší tři čakry (solar plexus, pupeční a kořenová čakra), které jsou pro vaše pozemské Já nezbytné, více či méně zanedbané.

Více nepřirozeným způsobem se to děje, když berete drogy. Když berete mysl-povznášející látky, vyšší čakry jsou uměle rozjitřené a vy můžete dočasně prožít extázi a blaženost, která vám pomáhá zapomenout na husté a těžké aspekty pozemské reality.

Ačkoli je touha a dychtivost po překročení pochopitelná, je důležité smířit se s pozemskou realitou. Jinak budete vytvářet umělé oddělení mezi vyššími a nižšími částmi vašeho energetického pole. Dáte přednost tomu být se svým vědomím ve vyšších částech své aury a budete pěstovat jemný anebo i zřetelný vzdor k realitě těla, emocí a sexuality. To vytváří nerovnováhu ve vašem energetickém poli.

Když cítíte stesk po domově takovým způsobem, snažte se pocítit důvod a smysl svého bytí právě nyní na Zemi. Důvod, proč jste tu, není překročit Zemi, ale přinést Domov na Zemi. Tohle je posvátná cesta.

Druhým důvodem, proč se srdce vyhýbá sexualitě, jsou náboženská dogmata. Mohou být životy, ve kterých jste dali sliby pohlavní čistoty, anebo jste se v nich učili studu či vině ke svému tělesnému potěšení a sexualitě. Tyto energie mohou stále setrvávat ve vašem srdci. Kvůli nim můžete mít negativní mínění nebo jemný odpor k fyzické intimitě. Tyto hodnocení a názory nespočívají na pravdě. Znovu bych rád řekl, že tělo je samo o sobě nevinné. Chtíč, touha a všechny fyzické procesy, které ve vás vytváří touhu po sexuální jednotě, jsou přirozenými a zdravými procesy. Nerovnováhy, které se vyskytují v oblasti sexuality, jsou téměř vždy následkem ne-hmotných úrovní, o kterých jsem nyní hovořil.

Čtvrtou a poslední úrovní je aspekt mysli. Na mentální úrovni mohou existovat morální nebo duchovní přesvědčení, které vám zabraňují těšit se ze sexuality. Mnohé z těchto domněnek jsou náboženské povahy.

Na spirituální úrovni můžete pociťovat fyzické tělo jako druh vězení. Ne-hmotná realita ?vyšších říší? (jak je nazýváte vy, ne já) je tak oslavována, že fyzická realita se stává podhodnocenou. Tohle se často objevuje u Pracovníků Světla. Zvláště mezi nimi se často vyskytuje odpor k potěšení a radosti, kterou může sexualita poskytnout. To pramení částečně z náboženských a morálních přesvědčení a částečně z prosté nezkušenosti s těmito životními aspekty. Většina duší Pracovníků Světla strávila mnoho životů jako kněží, jeptišky nebo v podobných rolích mimo společenství, partnera nebo rodiny. Tolik se zaměřovali na duchovno, že oblast sexuality byla opomíjena.

Ve spirituálních či pobožných lidech je často nedostatek respektu k tělu v jeho přirozeném vyjádření. To je skutečně politováníhodné, neboť vyjádření ve hmotě je považováno na naší straně za tu nejposvátnější cestu, po které může duše jít. Zasít a sklidit semínka vašeho božství tak daleko od Domova v realitě hmoty a formy je posvátným závazkem. Je to božský, tvořivý akt nejvyššího řádu.

Možná jste někdy byli přítomni u něčí smrtelné postele nebo jste byli svědkem porodu. V těchto momentech duše vstupuje, anebo opouští tanec s hmotou. Oba body v čase jsou obklopeny posvátnou atmosférou. Můžete to cítit jako hluboké, zahalující ticho naplněné úctou, která oznamuje příchod či odchod duše. Na naší straně opony panuje ten nejhlubší respekt za to, co v těchto chvílích děláte. Tanec s hmotou je posvátný. A vy ho tak často nenávidíte!

Sexualita je ve svém skutečném smyslu tancem ve hmotě, který se zároveň nad hmotu povznáší. Ve vyváženém sexuálním sebevyjádření překračujete hmotnou realitu, bez toho aniž byste ji ignorovali nebo potlačovali, bez opuštění nižších tří čaker a bez hledání extáze jen skrze vyšší čakry. Úplná sexualita spojuje všechny úrovně vaší bytosti. Sexualita překlenuje mezeru mezi hmotou a duchem.

Když jsou dva lidé fyzicky intimní milujícím způsobem, všechny buňky v jejich těle vibrují trošku rychleji – začnou poněkud tancovat. Brána je otevřená energetické realitě s mírně vyšší vibrací a světelnějším pocitem. Po sexuálním spojení, na kterém se podílí všechny vaše části – vaše tělo, duše a mysl – se cítíte zároveň pokojně a radostně. Je to skutečná extáze. Buňky vašeho těla zakusily energii lásky a v té chvíli jste přinesli realitu Lásky blíž k sobě. Zprostředkovali jste božskou energii Lásky, která si tak vroucně přeje proudit skrze vás, a která chová k vaší sexuální povaze jen tu nejhlubší úctu.

Když v sexuálním spojení proudí energie všech čtyř úrovní společně, je to akt božské tvořivosti. To, že se z takového aktu rodí děti, je jen přirozené. Když je tanec muže a ženy prováděný takovou radostnou cestou, může z něj vzejít pouze laskavost a něha. Když je dítě počato takovou cestou, vstupuje do pozemské říše na skluzavce lásky a světla. Je to nejmilovanější přivítání, které může na Zemi duše mít.

Jelikož jsou sexuální energie tolik drahocenné, žádáme vás: prosím, zacházejte se svojí sexualitou uctivě. Když se objeví problémy, strachy nebo napětí kolem, nesuďte sexualitu jako takovou a nevzdávejte se jí, neboť je to vaše přirozená součást, posvátná součást.

Sexuální problémy a boj pohlaví

Nyní bych zmínil historii sexuality a poté pověděl něco o určitých problémech, které v dnešní době ženy a muži zažívají ve svém sexuálním sebevyjádření.

V sexuální oblasti se událo mnohé. Jádro sexuality v sobě nese obrovský potenciál světla, a stejně tak zde existuje potenciál pro velké zneužití. Historie, o které bych rád hovořil, je o boji o moc mezi muži a ženami. Tato historie je prastará a započala již v čase, kdy mimozemské galaktické říše začaly zasahovat do života na Zemi. (Viz „Série Pracovníka Světla“ na těchto stránkách). Předtím byla Země jakýmsi rájem, Rajskou Zahradou, ve které vládla krása a nevinnost. Nebudeme tu popisovat tuto éru, ale jen podotkneme, že jste v konečné fázi tohoto boje o moc, který je starší než 5000 let zaznamenané historie.

V poslední fázi této historie hráli muži jasnou roli pachatele a utiskovatele. Nebylo tomu tak vždycky. Existovaly časy, ve kterých byly ženy na veřejnosti i v soukromém životě mnohem mocnější. Taktéž utlačovaly mužskou energii krutými a sadistickými cestami. Žena není ve své povaze utlačovaným nebo podrobeným pohlavím a stejně tak není ze své podstaty ani nejvíc milujícím pohlavím. Vaše šablony žen jako sladkých, ale bezmocných stvoření a mužů jako houževnatých, ale necitlivých říkají spíše více o poslední fázi výše zmíněné historie, než o mužích a ženách jako takových.

Existovaly časy, předcházející psané historii, ve kterých byly matriarchální společnosti považovány za standard. V těchto časech ženy taktéž používaly své energie destruktivním způsobem, byly neuctivé k životní síle jednotlivce a k tvořivosti každé lidské bytosti. Byla doba, kdy ženy měly nad muži moc. Ženy řídily a manipulovaly muže používáním sil emocí a intuice, ke kterým měly přirozený sklon. Používaly také své psychické schopnosti k tomu, aby řídily muže. Například existovaly oběti a rituály, ve kterých byli muži mučeni a zabiti.

Chci zdůraznit, že ve vaší oficiální historii toto hledisko vykresluje jednostranný obraz vztahu mezi muži a ženami. Útisk žen muži byl zřejmý po celé období vaší psané historie. Ale zášť a nenávist, kterou muži zobrazovali (a mohou stále zobrazovat) proti ženám nepřišla z ničeho nic. Navíc kromě kulturních tradic a zvyků, které je ovlivňují, existují taktéž hluboká emocionální zranění v kolektivní mužské duši, která pramení z mnohem starší éry.

Aniž bychom šli do této éry detailněji, rád bych vás vyzval, abyste v sobě pocítili, zda jste to mohli prožít. Otázka pro ženy zní: dokážete si představit, že jste kdysi užívaly moc nad muži a že jste se úspěšně pokoušely ovládat jejich energii? A pro muže je otázka taková: Dokážete si představit, že se to odehrávalo v širokém měřítku a že jste byli „slabším pohlavím“? Možná obdržíte určité obrazy nebo představy, když se budete uvnitř na tyto otázky ptát. Nechejte svoji intuici, aby vám je ukázala a sledujte emoce, které přichází napovrch. Může to být překvapující.

Uvnitř kolektivní mužské duše vznikla díky této prastaré historii nenávist a nelibost. Projevilo se to v útisku ženské energie v oblasti politiky, ale stejně tak v oblasti náboženství, zvláště skrze církev. Myšlenka, že je sexualita hříšná nebo přinejlepším nevyhnutelné zlo, je mužskou linií myšlení, která byla ovlivněna nenávistí a nevolí vyplývající z utiskování mužské sexuality v předchozí éře. Mužská sexualita byla toho času považována za prostředek k plození bez jakéhokoli respektu k citlivé stránce mužů a k emocionální vazbě mezi otcem a jeho dětmi. Často byly děti vychovávány matkou v odloučení od otce a k tomu, co si otec myslel nebo chtěl, nebyla věnována téměř žádná pozornost. Důležité hodnoty byly předávány prostřednictvím matky a méněcennost mužů byla jednou z takových hodnot. Muži byli spíše dříči než rovnocenní partneři

K tomu se ještě církev stala záštitou frustrované mužské energie a stejně tak svět vědy představuje nepřátelství k ženské energii. Ačkoli věda a náboženství jsou v mnoha aspektech přirozenými nepřáteli, spojuje je odpor k intuitivnímu, proudícímu aspektu ženské energie. Církevní dogmata jsou strnulá a tíživá, ale vědecké metody jsou stejně tak omezující, jen jiným způsobem. Zatímco hybná síla za moderní vědou byla osvícená a pokroková (v touze sesadit falešnou autoritu), uvízla v úzkém druhu racionálního myšlení, který neumožňoval ženské energii, aby se podílela. Vědecké myšlení je analytické a logické, ale neotevírá se dostatečně představivosti a mimosmyslovým (intuitivním) zdrojům pozorování. Averze, kterou má mnoho vědců k ?paranormálním jevům? a ke všemu, co nemůže být vysvětleno racionálními úvahami je nicméně částečně následkem vzpomínky duše na bolest a ponížení datující se zpět v čase, kdy byly duševní síly zneužity ženami a použity proti nim jako nástroj manipulace.

O této prastaré historii mluvím proto, že bych rád vyjasnil, že v „boji pohlaví“ nejsou nakonec žádní provinilci a oběti, žádní „dobrodinci a zloduchové“, neboť jste všichni byli obojím. Byl to boj mezi mužskými a ženskými energiemi, ve kterém se staly tyto energie opaky, zatímco původně doplňovaly jedna druhou. V tomto dni a věku jsou muži i ženy vyzýváni, aby znovu spojili síly a znovuobjevili radost a úctu k původnímu tanci ženského a mužského.

Podstatou ženská energie je vedení a inspirace, zatímco mužská energie je sloužící a chránící. Ženská energie je inspirací za každým výtvorem; mužský aspekt se stará o projevení ve formě a činnosti. Obě energie pracují skrze každého člověka, skrze každého jedince, ať už muže či ženu. Zda jste muž nebo žena není důležité; to, na čem záleží, je rovnováha a vztah mezi oběma energiemi uvnitř vás samých.

Bloky v ženské sexualitě

Nyní budu mluvit o energetických blocích v oblasti sexuality, která se konkrétně vztahují k ženám nebo mužům. U žen je to oblast první a druhé čakry (kostrče a pupku), které jsou nejvíce pošramocené a zraněné jako důsledek sexuálního útisku a násilí po mnohá staletí. Po několik tisíciletí byly ženy zasazeny do sloužící role v téměř všech oblastech společnosti a to stále platí pro mnohá místa na Zemi. S ohledem na sexualitu se tato nerovnost projevovala jako znásilnění, napadení a ponížení v obrovském měřítku. Důsledkem toho mnoho žen ale i kolektivní ženská duše obrovsky trpěla. Existují hluboká emocionální zranění, která potřebují čas, lásku a především péči, aby se vyléčila.

Často je touha po sexuálním spojení u žen pociťována jako touha srdce nebo jako spirituální pocit. Když však přijde na fyzickou intimnost, mohou zjistit, že nedokážou vyjádřit svoji sexuální energii svobodně, neboť v první a druhé čakře existují energetické bloky. V těchto energetických centrech jsou vzpomínky (duše) na sexualitu, která byla vynucována a která je ponižovala. Tyto zkušenosti byly tak bolestivé, že ženy svoji energii stáhly, stáhly své vědomí z oblasti břicha. Když se nyní k této části těla znovu přistoupí sexuální cestou, svaly se instinktivně svírají nebo emocionální tělo automaticky signalizuje vzdor. Fyzické buňky jsou si vědomé traumatu a s vyzváním k tanci tak snadno nesouhlasí. Chtějí se uzavřít a vytvořit zábranu, která by vás chránila od další agrese. Tato reakce je naprosto pochopitelná a mělo by se s ní jednat tou nejuctivějším způsobem. Používání jakékoli síly k odstranění zábrany, tak opět poškozuje zraněná centra.

Když jako žena máte tyto emoce, je velmi důležité, abyste si je plně uvědomila; může to být hněv, vzdor či strach spojující se fyzickou intimitou. A všechny tyto emoce jsou často starší než vztah, ve kterém se nacházíte, dokonce starší než je váš dosavadní život. V těchto nejnižších čakrách mohou být velmi stará traumata, která způsobila hluboké emocionální jizvy.

Výslovně bych chtěl poradit ženám, které poznají tuto bolest, aby se seznámily s životy, ve kterých byly viníkem/pachatelem (jako opak oběti). Pokud se vám bude zdát těžké vstoupit do předchozích životů, spojte se s „energií pachatele či mocné ženy“ uvnitř vás. Může to znít velmi zvláštně, ale důvod je následující. Když jste byly obětí sexuálního násilí, způsobilo to hodně hněvu ve vašem energetickém poli. Může zde existovat hněv z několika životů. Tento hněv vás blokuje a drží vás uvězněné v pocitu bezmoci a obětování se. K tomu, abyste propustili tento hněv, potřebujete pochopení. Potřebujete pochopit proč a za co; potřebujte vidět širší obraz. Když si dokážete představit sami sebe jako mocnou ženu, která by mohla být nemilosrdná a krutá k mužům a pocítíte uvnitř, že je to taktéž vaše součást, pak se může hněv rozpustit. Může nastat důkladnější pochopení a vnitřní vědění, že jste součástí většího karmického příběhu, ve kterém jste hrály roli provinilce i oběti. Je téměř nemožné propustit své bolestné emoce, bezmoc a obětování se, bez toho aniž byste se také podívaly na druhou stránku vás samých – „temnou stránku“.

Nemusíte se bezpodmínečně vracet do minulých životů, abyste tuto temnou stránku uvnitř vás poznaly. Stejně tak si ji můžete více uvědomit, když budete pozorovat sami sebe v každodenním životě. Když cítíte tuto energii (např. vůli rozšiřovat moc nebo ublížit druhým), můžete pocítit, že jste nebyly jen bezmocnou obětí vnějších událostí. Mezi provinilcem a obětí existuje karmická vazba; obě role odráží aspekty vás samých.

Jakmile poznáte a přijmete svoji temnou stránku, můžete nahlédnout na svá vlastní vnitřní zranění jiným způsobem a začít odpouštět. Když existuje porozumění, hněv se může rozpustit a vy se můžete spojit s vrstvami emocí pod ním: se smutkem, žalem, bolestí, která je přítomna na mnoha úrovních, i v těle samotném.

Pro ženy je velmi důležité uznat svoji stránku viníka a pracovat s ní. Když je ve vás nenávist a zloba spojující se sexualitou, uvědomte si, že čím větší nenávist a hněv pociťujete, tím více se identifikujete s rolí oběti a tím více okrádáte sami sebe o svobodu. Pokuste se uvnitř vás pocítit, že v aréně sexuality se odehrává karmická hra, ve které jste naplnily obě role – dobráka i zloducha. Odtud se můžete dostat do místa odpuštění – odpustit sobě stejně jako druhým. Věci se dějí z nějakého důvodu. Činy násilí a útisku se mohou zdát bezvýznamné, ale vždy je za nimi nějaký příběh. A kdykoli je zapojené sexuální násilí, zanechává hluboké otisky na všech čtyřech úrovních lidské bytosti.

Bloky v mužské sexualitě

Co se týče mužské sexuální zkušenosti, bloky, které se objevují, jsou převážně na úrovni srdce nebo hlavy. Na těchto úrovních může být strach ze vzdání se a strach z hluboké emocionální intimity. Většinu času tento strach dosahuje mnohem dál, než si můžete pamatovat. Vztahuje se k éře, ve které ženy dominovaly mužům. To vytvořilo ze hry sexuální přitažlivosti, jenž byla zpočátku nevinná a spontánní, hrozbu. Muži se naučili, že je nebezpečné otevřeně ukazovat své emoce a otevřít srdce své partnerce.

Uvnitř mužů existují hluboce zakořeněné strachy ohledně odevzdání se své citlivé stránce, a tyto strachy se nemusí bezpodmínečně projevovat na fyzické úrovni. Mohou se účastnit fyzického sexuálního aktu, zatímco své city drží oddělené. Takže může být muž sexuálně přítomen na fyzické úrovni, zatímco jeho citlivá povaha je (částečně) nepřítomná. Jeho emoce jsou pod zámkem kvůli jeho strachu otevřít se a strachu, že se stane zase znovu zranitelným k odmítnutí. Existují tam staré vzpomínky duše na odmítnutí a emocionálního zjizvení.

Trpělivost a láska

Energetické bloky jsou obecně poněkud odlišené v mužích a ženách. Tudíž je velmi důležité komunikovat spolu otevřeně o tom, co cítíte a vnímáte, když jste spolu. Když svému partnerovi skutečně věříte, můžete bez studu pátrat po tom, kde je vaše sexuální energie uvíznutá, když jste intimní. Tohle můžete dělat jednoduše tak, že když mezi vámi začíná proudit vzrušení a důvěrnost, tak si uvědomíte, do jaké míry sami sobě umožňujete tento proud pocítit a vyjádřit. Zjistěte, zda se cítíte uvíznutí nebo zablokovaní v nějaké části svého těla nebo v nějaké části vašich emocí a pocitů. Cítíte teplou záři ve svém srdci, když jste spolu? Cítíte vzájemnou spirituální otevřenost? Jste připraveni jeden druhého potkat v jeho úplnosti?

Zní to zvláštně, ale obáváte se skutečné důvěry. Všichni silně toužíte po naplněném vztahu. Na ulicích téměř každý billboard odkazuje na ideál emocionálně a sexuálně potěšujícího vztahu. Ale skutečná důvěra vás děsí. Když někdo jiný přijde velmi blízko a žádá vás, abyste sundali všechny své masky, vynoří se všechny druhy překážek, kterých jste si nebyli vědomí. Ve chvíli, kdy se vynoří, snažte se za ně neodsuzovat. Nikdo od nich není oproštěn. Téměř všichni lidé mají bloky, které jim brání prožívat sexualitu v plném smyslu, který jsem popsal na začátku. Proto vás chci požádat, abyste se dívali na proud sexuální energie uvnitř vás s milujícím uvědoměním – ať už jste sami nebo ve vztahu – a zacházeli s těmito bloky s péčí a respektem. Síla je v těchto záležitostech nejhorším rádcem. Trpělivost a láska jsou životně důležité.

Udržte svoji touhu po skutečném a totálním prožití sexuality živou! Nemusíte z vaničky vylévat vodu i s dítětem. Touha je zdravá. Cesta k plnému a radostnému prožití sexuality může být dlouhá a klikatá. Ale podél cesty bude růst vaše láska a soucit k sobě sama i k druhým, a to je ve vašem lidském světě nesmírně cenné.

Léčíte prastarou historii boje mezi muži a ženami. Mužské a ženské energie se chtějí znovu spojit a splynout v tanci radosti a tvořivosti. Cokoli, s čím k tomu přispíváte na individuální úrovni, má pozitivní dopad na kolektivní duše mužů a žen. Vaše sebe-láska zpřístupňuje druhým energie trpělivosti a lásky.

AUDIO UKÁZKA

CELÉ AUDIO POSELSTVÍ K ZAKOUPENÍ

© Pamela Kribbe 2006
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství