Menu

Rajská zahrada

Jeshua prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí přátelé,

všechny vás zdravím ze srdce Kristovské energie. Hovořím z Kristovské energie, která se pohybuje uvnitř vás a nese vás do jiného druhu reality, do pole kolektivního vědomí, které se od současného vědomí na Zemi liší.

Jste odlišní od masy lidstva. Jste průkopníci nového věku a hledáte cestu novým územím. Práce, kterou děláte, je důležitá a vyžaduje od vás mnohé. Vytváříte pro ostatní energetické stopy, aby mohli následovat k nové formě vědomí.

Víme, že je to osamělá cesta. Narážíte na ní na strachy a nevíte, jak s nimi dobře zacházet. Jelikož patříte k předvoji, skupině průkopníků, nemůžete se o nic známého opřít. Ukazujete společnosti novou cestu a tak se nemůžete spolehnout na staré struktury. Jste stateční a odvážní a zároveň se na této osamělé cestě k novému setkáváte s temnými pochybami. Abyste si ujasnili, odkud pocházíte a jak jste na tuto cestu přišli, vezmu vás zpět do dávné minulosti.

Rád bych vás vzal zpět do období ráje, na který odkazuje Bible jako na Rajskou Zahradu, kde žili první lidé, Adam a Eva. Žádám vás, abyste pustili vše, co vám o tomto období a místě řekla vaše tradice. V této zahradě byla spousta života, který klíčil a hledal nové formy. Mnoho druhů forem se vyvinulo v rostlinných a živočišných říších, stejně jako v říších kamenných a minerálních, a vy jste v této zahradě byli. Země byla hojná a plná života a vy jste byli její součástí, nikoli jako lidské bytosti, ale jako éterické bytosti v podobě andělů. Vznášeli jste jako andělé nad Zemí a svými myšlenkovými formami jste ji inspirovali, aby byla plodná.

Jak jste se k tomu dostali? Vy sami jste byli na cestě, přijali jste dobrodružství. Ve vaší andělské esenci existovala touha prozkoumávat, zvědavost na cestu do nového. A tak jste v jistém bodě své dlouhé cesty přistáli na planetě Zemi. Cítili jste, že tu začíná něco nového, něco speciálního, něco bohatého. Jako andělská bytost jste byli k Zemi přitahováni. Poskytovala vám pocit štěstí, že tu můžete být a prozkoumávat možnosti, které jsou tu přítomné. A tak, jak jste se pohybovali po Zemi, byli jste přitahováni vstoupit do kamene, rostliny, stromu nebo do ptáka. Opatrně jste prostoupili tyto materiální formy svým vědomím a potopili jste se dovnitř a ven.

Kdybyste se mohli smát, udělali byste to také, neměli jste však ještě tělo, pomocí kterého by to bylo možné. Byli jste jako děti: hravé, plné sebevědomí, plné lásky. Cítili jste se vyzváni účastnit se tohoto ohromného tvořivého procesu, který se na Zemi odehrával, byli jste spolu-tvořiteli této reality. Dokážete cítit, jak ohromný tento okamžik, celé toto období bylo, když jste byli zapojeni do Země a tohoto procesu tvoření? Poslali jste svoji energii Zemi: světelnou energii, která na Zemi inspirovala materiální formy, aby rostly do všech druhů živoucích bytostí. Tato evoluce byla zvenčí ovlivněna éterickými, andělskými bytostmi, kterými jste byli.

V jistém bodě, jste se rozhodli zakusit tato stvoření z hmoty zevnitř, a tak jste učinili rozhodnutí stát se součástí Země. Ve skutečnosti jste si zvolili inkarnovat se v hutné formě, v těle, a zůstat v ní od zrození do smrti. Ve vaší evoluci to byl opravdu veliký skok. Během tohoto procesu uplynulo hodně času a nyní vynechávám mnoho zahrnutých kroků. Nadešel však čas, kdy jste chtěli zakusit, jaké to je být ztělesněni jako lidé. Potom, co jste měli cvik s těly jiných životních forem, jako vyvrcholení tohoto procesu přišla inkarnace v lidských tělech.

Je důležité, abyste si představili a pochopili, jak je tato andělská bytost ve vás lehká, plynulá, poddajná a svobodná a jak nezná žádná omezení. Anděl žijící z hojnosti má pramalé zkušenosti s odporem. Jde na místa, do realit, kde se cítí pozván. Následuje své srdce bez jakékoli námahy a pochybností a vždy objevuje a zažívá nové věci. A tak, když jste vstoupili do lidských těl, vynořili se pochopitelně nové emoce nepochopení a nezkušenosti se životem v této nové hmotné formě, byla to nová zkušenost.

Se svou zvídavou, otevřenou myslí jste nasávali vše. Avšak postupem času – a tady znovu hovořím o velmi dlouhých obdobích – jste ztratili část svého světla. Část svobody, kterou jste jako andělé znali, byla zahalena životem ve hmotě. Najednou jste začali zakoušet realitu limitovanou tělem: svýma očima jste vnímali jednu věc, svým nosem jste cítili další, svýma rukama jste vnímali to nebo ono. Všechny tyto smysly vyústily v roztříštěné vnímání reality. Prožívání světa přicházející z pozemského vědomí, lidského vědomí jste vnímali velmi odlišně. Vždy přítomné světlo pro vás pak nebylo tak snadno přístupné a hmatatelné. Přesto jste vždy nesli vzpomínku na toto světlo uvnitř sebe a to i tehdy, když jste šli dál na cestě do inkarnace: projevení se ve hmotě, v těle, a tímto způsobem stavěli, pracovali a žili v nové energetické realitě.

Vy všichni jste dosáhli nejhlubšího bodu svého inkarnačního procesu a nyní jste na cestě zpět. Tento nejhlubší bod také představuje ten nejtemnější bod. Jsou časy, kdy se duše tak ponoří do hmoty, že již nezná své původní andělské bytí, už ho necítí. Myslí si, že fyzická realita je to jediné, co je: „Já jsem mé tělo, můj mozek. Mé myšlení, dělání, chování je vedeno z hmoty, ne z ducha.“ Důsledkem toho se pak můžete začít cítit bezmocní, smutní a vyčerpaní. Věci se mohou zdát bezvýznamné, neboť již necítíte vedení, nemáte pocit naplnění vnitřním světlem, který je vašim Domovem, vašim původem a zdrojem.

Na cestě každé duše přichází čas, kdy dosáhnete nejzazšího možného bodu od svého andělského já. Vnímejte na chvíli, jak to znáte ze své vlastní zkušenosti. Místo, kde víte: „Dotkl/a jsem se nejzazšího bodu a času. Poznal/a jsem nejhlubší temnotu a je to součást mojí cesty, mého zkoumání, mého dobrodružství. Není to dobré ani špatné, je to takové, jaké je.“ Nyní jste na cestě zpět.

Přesto v procesu ex-inkarnace, v propouštění nejhustějších částí hmoty máte potíže osvobodit se od temnoty a strachů, s nimiž se uvnitř sebe setkáváte, k nimiž došlo, neboť jste se cítili odmítnuti svým vnitřním světlem, tím, kdo v podstatě jste. Pobízím vás, abyste na tyto strachy pohlédli hlouběji. Nyní je čas z těchto strachů vystoupit, čas propustit je. Sloužily vám svým vlastním způsobem a mnoho jste se z nich naučili.

Kristovské vědomí není ničím jiný, než tím, že zakouší a prožívá všechny aspekty bytí ve hmotě. Z této zkušenosti povstává pochopení a soucit pro vše, co je, co dýchá a cítí. Vědět tohle zevnitř všech životních aspektů je vnitřním bohatstvím. To vše jste učinili, i když s tím stále pracujete.

Je to čas změny a přechodu a vy jste mezi prvními, kteří se tím probíjí. Zejména na poli práce – kde jste v kontaktu se společností a se všemi kolektivními představami a myšlenkovými vzorci, které zde existují – právě tam se s tím setkáváte. Na jedné straně proto, že chcete jít jinou cestou, a na straně druhé je to právě tam, kde jsou všechny staré strachy vyvolávány.

Vaše minulost vás naučila mnoho o tom, co je „dobré“ a co je „špatné“, o tom, co může být a nemůže být. Přesto jedna jediná věc, která je pro vás skutečně dobrá a která vás vede k vašemu osudu, je vnitřní hlas autentického bytí. Být autentický znamená naslouchat sobě sama a nenechat se rozptylovat všemi informacemi, které přicházejí „zvenku“, které vám říkají, co dělat a co ne. „Tajemství“, na které narážíte, je to, že vaše myšlení a strachy jsou taktéž informacemi z „vnějšku“ a nepřichází z vašeho nejhlubšího jádra, vašeho vnitřního vědění. Vše to jsou informace zvenčí.

Jakmile skutečně začnete poznávat, že vy nejste vašimi strachy, že nejste svými vnitřními hodnoceními, pak se vaše vědomí změní. Pak jste soustředění v sídle svého srdce, v jádru svého bytí. Slunce, kterým jste, tu bylo vždy, ale nyní je opravdově ztělesněno ve hmotě, odkud chce zářit ven. Ještě jednou chce inspirovat Zemi svým světlem, nyní však v současném, hmatatelném smyslu slova – z hmoty v těle. Nikoli jako éterický anděl, ale jako lidská bytost, inkarnovaný anděl.

To je světlo, které jste sem přišli přinést. To je smysl bytí pracovníkem světla. To, že naleznete svůj zdroj uprostřed pozemské reality, která je spojena s bojem, kde existuje mnoho strachů, bloků a hodnocení. Osvobodíte se, když se identifikujete s andělem uvnitř sebe. A k tomu bych vám ráda nabídl nějaké možné cesty.

Na Zemi jste byli trénováni v myšlení a dělání – a to do extrému. Od vašeho časného věku bylo vaše vzdělání zaměřeno na vnější projevení: Co můžete dělat? Co můžete vyrobit? Jak dobře můžete dát věci do slov, pojmenovat, kategorizovat a oznámkovat? To vše jsou vnější konstrukty. Myšlení a dělání jsou v zásadě pozemské nástroje, které přináší vnější vyjádření energie vaší duše. Tyto nástroje by měly energii vaší duše sloužit, ale to, co se často děje, je, že je energie vaší duše těmito nástroji zahalena nebo potlačena. Pokud je myšlení samo o sobě považováno za důležité, aniž by nalezlo výživu ze srdce, z intuice, pak si začne žít svůj vlastní život. Stává se chaotickým a zpanikaří, neboť samo myšlení nemá jednotu. V jednom čase vámi může proudit mnoho myšlenkových procesů – informace z několika zdrojů – což vede k roztříštěné energii.

Jedinou věcí, která může skutečně sjednotit, je srdce. Myšlenky jsou užitečné a funkční, když pomáhají proudit vaší energii duše ven. Totéž platí pro jednání, ale ve vaší společnosti vládne jakýsi druh obsese z dělání. Stále na věcích pracujete. Myslíte si, že skrze akci můžete dosáhnout mnoho, a jste zklamaní, když se ukáže, že se tím dostanete do slepé uličky. Co tím míním je, že se často učíte jednat příliš rychle a nenásledovat rytmus své duše: ono vnitřní vědění, které některé věci podstupuje pomaleji a vyžaduje více času na vývoj, než jen přemýšlení a jednání. Vnější požadavky od vás žádají, abyste něčeho rychle dosáhli, abyste něčeho dosáhli nyní, abyste dělali raději dřív než později.

Existují tu všechny ty požadavky a pravidla, která „musí být provedena“, ale to vše jsou kontrolní mechanismy snažící se převzít kontrolu nad životem. Život už pak není inspirován plynulou, živou energií anděla vašeho vyššího já. A tak pak anděl uvízne v procesu přemýšlení a dělání. Vnímáte to, když jste frustrovaní, když věci nedopadnou. A je to ještě těžší, když je tu vnější informace, která říká: „Musíš tvrději pracovat – dělat to nejlepší.“ Nebo, když musíte pro sebe nastavit nová pravidla jako: „Buď disciplinovanější.“ To je způsob řešení z hlavy, ale tam opravdové řešení neleží. Řešení neleží ve strukturách, v plánování a přemýšlení. Řešení, odpověď leží uvnitř, ve zdroji vašeho bytí. Odtud pramení vše.

Učiňte si z myšlení a dělání přátele, ale nedovolte jim vše diktovat. Najděte chvíle, kdy prožíváte klid, kdy dovolujete myšlenkám a jednání ztichnout. Pokuste se nezachvátit se výsledky – následujte své srdce. Pokud vám říká, že cítíte, že je čas něco udělat, udělejte to. Pokud vám říká, abyste nedělali to a to, naslouchejte tomuto hlasu. Tento způsob reakce vidíte u dětí. Následují přirozený proud mnohem jednodušeji než dospělí. To proto jako rodič nebo učitel vnímáte, že děti mohou být někdy tvrdohlavé nebo otravné. Oni však následují svůj přirozený proud, svůj přirozený rytmus. Dítě se učí ve svém vlastním čase a ve svém vlastním tempu. Vytváří věci zevnitř svého vlastního bytí.

I to byl případ andělské bytosti, kterou jste původně v Rajské Zahradě v tom pradávném čase byli. Byli jste tak hraví a svobodní jako děti a vytvářeli zázraky. Bylo to magické. A pokud byste se takového anděla zeptali: „Jak to děláš? Jak víš, co máš udělat?“ Pak by takový anděl řekl: „Nedělám nic, jen si hraju. Dělám, co ke mě přichází, co mě inspiruje.“ A přesto z takové vnitřní moudrosti a lásky znal anděl svou cestu. To vše je přítomné i ve vás – nyní. Jediný smysl tohoto cvičení, které zde děláme, je pomoci vám probudit se. Vy jste tímto andělem. Najděte chvíle, kdy dokážete cítit tuto hravost a radost. Takto začne vaše energie znovu proudit.

Když jste lapeni ve „věcech“ a cítíte se frustrovaní, úzkostliví nebo zoufalí, uvízli jste v „přemýšlení“ a „dělání“, „dělání“, které stagnovalo. Pokud vaše myšlenky následují vzorec jako: „Musím to udělat, ale nezdá se mi, že by to fungovalo“, uvízli jste v módu „dělání“. To, co je třeba učinit, je odložit obě tyto energie – myšlení a dělání spolu s nutkáním, které je jim vlastní, abyste se od nich osvobodili a vrátili zpět k dítěti uvnitř sebe, k andělskému bytí. Dítě a anděl jsou spojeni.

Žádám vás, abyste nyní, zatímco tu sedíte, tento pocit prožili, každý člověk je jednoduše sám sebou bez své vlastní sbírky problémů a otázek. Moje energie je tu s vámi všemi. Žádám vás, abyste se spolehli na toto andělské vědomí uvnitř sebe. Povede cestu tam, kde můžete nalézt svou vlastní svobodu a cítit: „Jsem tu ze své vlastní vůle. Jsem mistrem v hlubinách svého bytí. Vytvářím toto dobrodružství pro sebe a dostanu vše, co potřebuji – „Jsem celistvý/á“. Řekněte „Ano“ tomuto vědomí a pohlédněte na své strachy a pochyby z tohoto vnitřního místa ve svém nitru.

Pamatujte na tuto zahradu, tento ráj, ve kterém jste kdysi žili, a věřte, že můžete přinést tuto energii do tady a teď. Můžete činit zázraky, avšak nemusíte vědět jak. Jen se tomuto vnitřnímu vědomí, které s sebou nesete, navždy otevřete a dovolte všem věcem, aby se děly – spontánně a přirozeně.

Moc vám děkuji.

© Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

 

E-kniha Audio poselství