Menu

Obnovení mužské a ženské energie v těle

Země prostřednictvím Pamely
Překlad do angličtiny Maria Baes a Frank Tehan

Drazí přátelé, jsem vaše matka, Země, která vás nese. Neustále vámi proudím a chci vás živit a inspirovat svou energií. Patříme k sobě. Tento tanec tančíme společně.

Život v těle, v muži či v ženě, je souhra mezi vaší duší a duší Země. Ctěte své tělo, tělo, které jsem vám dala. Je vyjádřením ženské nebo mužské energie, pociťte jeho krásu. Pozorujte ho zevnitř. Zažijte silné energie ve svém těle: emoce, pocity, vášně, touhy. Jsou to silné energie, kterým se někdy bráníte. Pokuste se však na chvíli pocítit čistou krásu svého těla, aniž byste ho chtěli ovládat. Vnímejte silové pole, kterým jako fyzická bytost jste.

Neustále od svého těla přijímáte informace a často tento přísun ignorujete, neboť si myslíte, že ve své mysli víte, co je pro vás nejlepší nebo špatné. Často ignorujete své tělo, tento dar ode mě. Žádám vás, abyste raději obrátili svou pozornost směrem dolů, na místo pod vašimi chodidly, na základy, na kterých v tomto životě stojíte a vrátili se zpět ke svému posvátnému tělu ? bydlišti vaší duše. Uzavřete mír se svým tělem a nebraňte se již energiím, které se v něm projevují ? uznejte je. Vaše duše je vybízena k tanci s energiemi Země, s energiemi být ženou, být mužem, být spolu.

Pojďme to udělat dnes. Pokusme se propustit přesvědčení, pokud jde o dobré nebo špatné přesvědčení, o to, co má být dovoleno a co ne. Pokusme se společně tyto představy propustit. Nechť energie hovoří sami za sebe. Když se rozhlédnete v přírodě, vidíte ustavičnou hru energií a sil: ve větru, ve vodě, v teplotě, v ročních obdobích, v počasí. Vše se nepřetržitě pohybuje a na druhou stranu má přirozenou tendenci k určité rovnováze a vyváženosti, kdy je věcem umožněno, aby nabraly svůj vlastní směr. Panovačná potřeba kontroly a organizace nakonec vede k nevyváženosti, k nedostatku rovnováhy. A to se děje také s vaší lidskou povahou, neboť jste součástí pozemské podstaty. Propusťte pokusy vše kontrolovat a ovládat. Pohleďte na to, kým jste, tady a teď, v tomto čase. Umožněte svým touhám, aby byly přítomny a ?promlouvaly? k vám.

Každý z vás touží po lásce. Po lásce ve vztazích s druhými a po lásce k sobě sama. Lásku dávat a lásku přijímat, a tak by to mělo být, neboť tato touha je opravdová. Přestože máte tuto silnou touhu, existuje část vás, která je ustrašená a v temnotě. Tato vaše část vyvolává strach z lásky. A přestože vaše jedna část touží po lásce a natahuje se k ní, druhá část vás neúmyslně odděluje od jejího dávání a přijímání.

Jste předchůdci nové doby, vy jste průkopníci. Činíte kroky na nové zemi, v neprozkoumaném území. Chcete žít ze svého srdce a duše a chcete se seznámit s tím, čím láska skutečně je. Ne s obrazy lásky, s kterými vás seznamují vaše média, ale s láskou, která je velkolepější a rozsáhlejší. S láskou, která umožňuje oběma partnerům, aby byli zcela tím, kým jsou. S láskou, jak ji příroda zamýšlela.

Toto je přechodné období na Zemi. Více a více lidí touží po hloubce ve svých vztazích, po skutečném setkání s druhou osobou a tudy vede vaše cesta. Je to však cesta, která nevede jen vrcholy. Je to také cesta, která může vést do hloubek, neboť na této cestě potkáváte své vlastní strachy, předsudky svých rodičů a předků a bolest generací před vámi. Je to volba, kterou činíte, jakmile se rozhodnete pro vztah v nové éře. Volíte si tehdy jiný způsob bytí. Volíte si otevřenost a upřímnost, která jde do jádra toho, kým jste, a proto vás tato volba vyzývá, abyste se odhalili z celé velikosti své duše tu část, která se stále skrývá v temnotě.

Podívejme se dnes s otevřeností a bez hodnocení na to, co má být ve vás ještě odhaleno. Jaká bolest, jaký strach zde žije? Co vám brání v tom, abyste milovali sebe a druhé? Podívejme se nejdříve na minulost a na to, jak se vyvíjely mužské a ženské energie v minulých staletích. Vidíme pak, že mužská energie hrála po staletí dominantní roli a tak obě pohlaví, jak ženy, tak muži, kvůli tomu trpěla. Mužská energie, jež byla ve vaší minulosti dominantní a byla velmi mentální energií, chtěla řídit a rozhodovat o pozemské přírodě stejně jako o lidské přirozenosti. Tento druh energie chce krotit a kontrolovat, často kvůli touze po moci.

Ve všech vrstvách společnosti byla tato energie v činnosti. Ve vládách, náboženstvích a v každodenním životě byla ženská energie, emotivní a intuitivní, potlačena. Důsledek toho bylo, že ženy se cítily méněcenné. Ženské kvality byly oceňovány méně, anebo vůbec. To byl panující obraz. Ženy byly považovány za druhořadé občany, za podružné lidské bytosti a ženská energie byla všeobecně považována za podezřelou.

Když jste agresivní a soustředíte se na kontrolu, moc a manipulace pomocí mentálních procesů, ženské se brzy stane obětí, neboť ženské je od přírody více proudící, ohebnější a více spojené s pocity a emocemi. Ženské je zdrojem veškeré inspirace. Vytváří most k vaší duši. Vaše duše proudí prostřednictvím vaší ženské energie. Mužská energie má podpořit tuto inspiraci a umožnit této inspiraci, aby se zakořenila v materiálním světě.

Tak by to mělo vypadat, když mužské a ženské dobře spolupracují, avšak během dějin se přirozená spolupráce roztříštila a muži a ženy se stali cizinci, kteří stojí jeden proti druhému. A to se nestalo mezi muži a ženy jen navenek, ale také uvnitř srdcí mužů a žen. Muži se odcizili svému vlastnímu emocionálnímu životu, uzavřeli se před ním a ženy čím dál více cítily nejistotu ohledně toho, kým jsou a co mohou činit. V obou pohlavích, zanechala mužská dominance rány.

Ráda bych, abyste se ke mě připojili v řízené meditaci. Představte si, že vidíte muže a ženu, kteří stojí vedle sebe. Ráda bych zde nastínila obraz mužské a ženské duše na kolektivní úrovni. Velmi letmý obraz, obecný obraz, něco, co můžete poznat nebo s čím se můžete identifikovat.

Když vidíte, jak se muž jeví historicky, v bolesti, kterou utrpěl, pak vidíte muže, jehož emoce nemohou dostatečně proudit. Muži se ztotožnili s přemýšlením, konáním a jednáním, avšak spojení s jejich srdcem je zlomené a těžko k nalezení. Když pohlédnete na postavu muže, můžete vidět, že žije částečně uvnitř krunýře nebo brnění. Toto brnění mu dává na jedné straně pocit bezpečí, ale na straně druhé ho omezuje, neboť jeho srdce je zadušené. Můžete spatřit příliv jeho vášně a lásky, ten však nemůže přes jeho brnění proudit příliš svobodně. Uvnitř něj je zahlcení a překážka. Muži nemohou vyjádřit dobře své pocity, protože se musí potýkat se starým brněním, které jim už nepadne, a můžete pozorovat, že v brnění tohoto mužského představitele jsou již trhliny.

Muži bojují proti tomuto prastarému brnění, protože chtějí více vyjádřit své pocity navenek. Avšak v tomto omezení, které je výsledkem soudů z minulosti, je to stále ještě tak, že jako muž nemůžete vyjádřit jisté emoce ze svého srdce a nedokážete se opravdově spojit s druhým. Z pohledu těchto omezení se vzdáváte určité jistoty, když propouštíte své zábrany a to je nebezpečné a děsivé.

Pojďme nyní pohlédnout prostřednictvím této představy na to, jak se jeví žena jako výsledek své dlouhé minulosti bolesti a potlačování. Když se podíváte na tuto ženskou představitelku, první věc, kterou spatříte, je, že jí něco schází. Tato žena není zcela přítomna kvůli potlačování a sexuálnímu násilí, které zakusila v předešlých tisících letech. Něco se zavřelo, zvláště uvnitř jejího břicha v nižších čakrách.

Bylo příliš obtížné zpracovat bolest z násilí. A to, co lidé činí, když je příliš těžké traumata přežít, je, že před ním nějakým způsobem utečou. Snaží se opustit své tělo a nejsou již dostatečně uzemněni a spojeni se svou vnitřní silou, protože je příliš bolestivé být zcela přítomen ve svém těle. Tohle platí pro ženy globálně.

Požádejte sami sebe, abyste se spojili ve své představě s těmito oběma postavami a začněme s mužem. Představte si, že jdete se svým vědomím dovnitř tohoto muže. Vnímejte bolest, která zde žije, a také jeho touhu být schopen znovu cítit, žít ze svého srdce. Vnímejte, zda také uvnitř sebe poznáváte něco z tohoto omezujícího brnění. Do jaké míry toto brnění, které vám zdánlivě poskytujete určitou kontrolu, ale taktéž vaši duší brání, aby zářila na Zemi, nesete s sebou? Pozorujte, zda dokážete říci tomuto muži, a tím i sami sobě, že můžete toto brnění shazovat, kousek po kousku, a více a více se ho zbavovat. Můžete propustit to, čeho je přebytek a čeho již není třeba. Učiňte tak nyní, avšak nečiňte tak silou. Pozorujte, co může odpadnout samo od sebe.

Pozorujte, co se ve vašem energetickém poli a emocích uvolnilo a kde může uvolněná energie proudit. Možná existuje ve vašem těle místo, kde může samovolně proudit. Přesto je možné, že část brnění zůstává a odmítá povolit. Pokud tomu tak je, nechejte ho být. Není třeba propustit vše najednou. Tímto způsobem jste nyní pomohli sami sobě, stejně jako širšímu spektru celé mužské energie na Zemi, která se chce v této době transformovat, která se chce změnit. Nyní vystupte z této postavy muže, kterou jste si představovali.

Nyní přeneste své vědomí z postavy muže a zaměřte se na ženu. Pozorujte, jak vnímáte postavu ženy, nejistotu a vratkost, křehkost a něžnost v ní, bez odvahy být plně zde. Běžte na chvíli svým vědomím k ní a dovolte mu sestoupit do jejího vědomí a jejího těla. Můžete se spojit s jejím strachem a vzdorem být plně zde, sestoupit do této křehké oblasti jejího břicha, do jejího lůna.

Já, Matka Země, jsem s vámi, když toto činíte, jste v bezpečí. Stojím za vámi a tak se nemusíte bát. Buďte přítomni v energii uvnitř této ženské postavy. Dejte ji na vědomí, že jste tu pro ni, že ji přijmete. Řekněte ji, jak krásná je, jak je v tomto světě na Zemi vítána. Potřebujeme její dary intuice a spojení, které vytváří s duší, se svým vnitřním věděním a krásou, kterou přináší životu. Opět ji na Zemi potřebujeme.

Představte si, že se z nebe vystupuje žebřík a úplná a autentická ženská energie pomalu sestupuje dolů, učiňte tak pro sebe a stejně tak pro veškerou ženskou energii v tomto čase. Potřebuje se cítit na Zemi vítána, neboť byla od Země odtržena kvůli agresi a bolesti, kterou zakusila.

Tato bolest je přítomna ve vás všech, ať už jste nyní žena nebo muž. Proto je tak obtížné, dát svým emocím svobodu vyjádření a odvážit se být tím, kým v hloubi duše jste. Pozorujte, zda se vám daří ji přinést po příčkách žebříku blíž, umožněte, ať učiní svobodně. Nemusí přijít dolů najednou. Nyní opusťte představu této ženské postavy a vraťte se zpět k sobě, do svého těla, do tady a teď.

Můžete si přestavit sami sebe v trojúhelníku s těmito dvěma postavami, mužskou energií a ženskou energií. Jsou to obrazy, které se týkají vás, vašeho života jako jedince a zároveň tyto obrazy přesahují váš individuální život, neboť jsou silovými poli, které prostupují společnost jako celek.

Tím, že uznáte prostřednictvím této představy zranění minulosti těchto imaginárních postav, léčíte také část sebe sama a od minulosti se tak osvobozujete. Opět se můžete stát inspirovaným, citlivým mužem a silnou, sebevědomou, intuitivně nadanou ženou. Tak se osvobodíte od bolesti minulosti, a stejně tak přispějete k léčení kolektivního vědomí.

Děkuji za práci, kterou chcete v tomto procesu přeměny učinit. Jste předchůdci nové doby.

? Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství