Menu

Napojení na vnitřního chlapce a dívku

Jeshua skrze Pamelu Kribbe
18. října 2007, Tilburg

Drazí přátelé,

Děkuji vám, že jste dnes tu. Společně oslavujeme Novou Éru. Již je přítomná a roste a vyvíjí se díky vaší vnitřní transformaci. Vy jste předchůdci, průkopníci, kteří dnes pomáhají zrodit nové vědomí na Zemi. V současném stádiu vaší vnitřní transformace je stále mnoho zmatení. Jednou nohou jste v nové realitě, v novém způsobu chápání a zakoušení věcí. Druhou nohu však máte ?v napětí?, tak říkajíc ve vakuu. Nemůže se vrátit do starých a důvěrně známých způsobů, ale zároveň se bojíte učinit úplnou změnu a jít kupředu oběma nohama po nové zemi. Tato nová forma vědomí je neznámé teritorium a zdá se, že ještě nesouzní s vnějším světem, s tradičními hodnotami a zvyky, které jste se naučili ve škole nebo doma.

Rozsáhlá část společnosti se stále zdá být v sevření starých a opotřebených systémů přesvědčení a je krmena strachem či potřebou kontroly. Vše se však mění a mnohé, co bylo dřív evidentní, se nyní hroutí a rozpadá. V západních společnostech mnoho lidí postrádá smysl svého života. Lidé rovněž začali věnovat mnohem více pozornosti vnitřním aspektům toho, co se kolem nich děje. Zajímají se o psychologii a spiritualitu. Jsou méně zaměřeni na bezvýznamný vnější úspěch a materiální bohatství. Zvláště v bohatých společnostech lidé zjišťují, že úspěch a materiální bohatství nutně nevytváří skutečné štěstí a spokojenost. Úspěch je jiný než naplnění. Ve svém životě se cítíte skutečně naplněni, když jste schopni spojit se svojí vlastní energií duše a vyjádřit ji. To je to, co tvořivost ve své podstatě znamená: objevování toho, jaká je vaše energie duše a vyjadřování této energie na Zemi skrze své vlastní a jedinečné dary a schopnosti. Tohle vás učiní uvnitř skutečně šťastnými, vřelými a zářícími. A v tom bodě se budete dotýkat druhých a oni uvidí, kým ve skutečnosti jste: anděl světla. Vy se pak stanete andělem, který vědomě přináší světlo pozemské říši, která je tak často zastíněna iluzemi, které vám zabraňují vidět vnitřní světlo v každé žijící bytosti.

Vy všichni jste si vybrali být zde, dát formu své energii duše na Zemi. Zvláště v tomto stádiu historie tu nejste pouze pro sebe. Váš vnitřní vývoj je takový, že můžete s ostatními mnohé sdílet. V současnosti se mnohé odehrává na globální a planetární úrovni. Probíhají obrovské posuny energie a mohou ovlivňovat váš každodenní život. Kdykoli lidé mění své vědomí a začínají jinak myslet, když si pokládají nové otázky a zpochybňují existující pořádek, pozývají do svých životů novou energii. Vstoupí nová hybná síla, která často významně ovlivní váš životní styl a okolnosti. Jedna vaše část toho chce nyní dosáhnout. Avšak vaše jiné části odporují novému a nechtějí se tak snadno pohnout. Tohle jsou ty nejustrašenější a nejméně důvěřivé části vás samých. Výsledkem je vnitřní napětí a konflikt, který způsobuje rozdělení ve vašem vědomí a ve vědomí miliónu lidí, kteří jsou ve stejném procesu. Tohle může občas kolem Země vytvářet těžkou atmosféru odporu a napětí. Je to odpor ke změně a pohybu a je součástí bytí lidské bytosti. I když žijete velmi uvědomělý život, můžete být ovlivněni touhle tíhou, protože někdy rezonuje se strachy a pochybami, kterých jste se nezbavili.

Jak se s tímto vnitřním konfliktem vypořádáte a jak propustíte staré strachy a systémy přesvědčení? Jak se spojíte se svojí vlastní energií duše a jak naleznete cestu k jejímu vyjádření světu? Dnes bych rád přistoupil k této otázce tím, že budu malinko hovořit o rovnováze mezi mužskou a ženskou energií uvnitř vás.

Každá duše má přístup jak k mužské, tak k ženské energii. Podstata mužské energie se týká aspektu projevení se navenek, ve hmotném světě. Mužská energie souvisí se zaměřením, pronikavostí a silou jednat. Umožňuje vám zaujmout místo, být ?Já? s jasnými hranicemi. Ženská energie přirozeně inklinuje k obrácení dovnitř, k vnitřnímu rozměru věcí. Je spojena s cítěním, inspirací a překročením hranice ?Já?, aby se spojila s druhými. Ženská energie proudí, je vnímavá, a když se spojí s mužskou energií, je vedena k nejvyšší formě tvořivosti. Rovnováha mezi oběma energiemi vám umožňuje realizovat váš nejvyšší potenciál.

Ženská energie je svojí podstatou energií neprojeveného, je to oblast potenciálu. Je taktéž zdrojem skutečné inspirace – srdečných tužeb, které pramení z vaší duše. Vaše ženská energie je mostem k vaší duši. Vaše duše je beztvará. Jen to pociťte. V tomto okamžiku zažíváte, že máte tělo, které vám umožňuje být součástí této reality. Máte oči, ruce a jste muž nebo žena. Můžete však také cítit, že tento způsob bytí je nyní vaší částí, není to vše, čím jste. Jste to, co oduševňuje tělo, formu. Vzkřísili jste ho k životu zevnitř. Avšak vy jste ve své podstatě beztvární, jste čistým vědomím, jedním a neoddělitelným. Pociťte tuto svobodu a požehnání! Pociťte, jak jste vy, jako vědomí, zcela nezávislí na svém těle a že jste si svobodně zvolili být na chvíli součástí této reality.

To, že jste dočasně spojeni se svým tělem, má důvod. Jste tu, protože tu chcete být. Proudící a nespoutaná ženská energie chce vstoupit do tance s mužskou energií projevení a formy. Mužská energie umožňuje duši, aby vstoupila a zakusila tuto specifickou fyzickou realitu. Pomáhá duši kreativně se vyjádřit v této konkrétní pozemské říši. Mužské a ženské energie jsou stavebními kameny tvoření, a když společně hrají v míru a radosti, zrodí krásu a naplnění.

V mnohých z vás se však mužské a ženské uměle oddělilo a společně správně nepracují. Stručně řečeno, můžete mít buďto příliš mužské energie nebo příliš mnoho energie ženské. Když je přebytek mužské energie, ženská energie je potlačena a vy jste příliš zaměření na projevení se ve vnějším světě a na potřebu být uznávaný/á a oceněný/á druhými. Jste odříznuti od energie své duše, živoucího proudu pocitů a emocí, který se vám neustále snaží povědět, co potřebujete a co doopravdy chcete. Když se příliš ztotožňujete s mužskou energií, jste lapeni v očekáváních a požadavcích vnějšího světa. V podstatě jste poháněni nejistotou a snažíte se s touto nejistotou zacházet tak, že sami sebe nutíte přizpůsobit se měřítkům, místo sami sobě. Necítíte se skutečně v bezpečí a v péči svojí ženské energie a usilujete o tento pocit bezpečí tím, že jste soutěživí a ovládající. Tohle vše vás činí velmi závislé na tom, co si druzí myslí, cítí a jak jednají. Tím, že se odpojíte od svého jedinečného vnitřního vedení, se vaše ego dostává do napětí a úzkosti, nepřetržitě vyžaduje uznání a musí být stále pod kontrolou. Žije z falešné představy moci, která duši dusí.

Lidé, kteří mají převahu mužského, se bojí odevzdat beztvaré, proudící povaze ženské energie. Ve vaší společnosti, která má jako celek nadbytek mužské energie, je tento strach zjevný z faktu, že jsou lidé neustále neuroticky činní. Stěží si dopřejí čas sami pro sebe, který by trávili svobodně bez jakéhokoli účelu. Vše se zdá být přikázané a naplánované s téměř chorobnou výkonností. Také když po něčem toužíte a skutečně cítíte, že byste rádi učinili nějakou změnu ve svém životě, chcete jednat ihned. Často si nedopřejte dostatek času, abyste nechali myšlenku či záměr vyrůst, vyvinout se a postupně se zrodit ve vaší realitě. Je to jako organický proces. Vnitřní hybné síly, které se jednou uvedou do pohybu, když stanovíte svůj záměr pro to, co byste chtěli dělat nebo mít, jsou řízené přirozeným rytmem, který nemůžete ani nutit ani řídit. Kvůli dominantní nebo přerušené mužské energii máte sklon příliš myslet a strachovat se. Vaše myšlenky skáčou nahoru a dolů jako šílené. To vede ve vašem životě k všeobecné nervozitě, pocitu prázdnoty a nedostatku inspirace. Ve skutečnosti tak doopravdy nevěříte své ženské energii. Zdá se, že chce jít zcela odlišným směrem než vy. Vaše pocity vám například říkají, abyste některé věci opustili, dopřáli si čas pro sebe a otevřeněji komunikovali s druhými. V jistém bodě už nebudete schopni toto volání ignorovat. Když se pokoušíte žít výhradně z mužské energie, směřujete k nějaké formě krize, ať už je to nemoc nebo jakýkoli jiný neklid. Tato krize bude v podstatě příležitostí k tomu, nalézt ve svém životě novou rovnováhu mužského a ženského.

Co se děje, pokud stojí ženská energie příliš osamoceně a nedostatečně se spojí s mužskou? Jako opak napjatého a řídícího ega tohle vede k egu slabému a rozkolísanému. Když ztrácíte rovnováhu ženského, znamená to, že je toho na vás ?příliš?. Na energie druhých lidí reagujete vysoce citlivě. Je pro vás těžké říci ne a stanovit jasné hranice kolem sebe, protože mužská energie na stanovení vlastního prostoru se vám zdá nedosažitelná. Je dokonce těžké vědět, co chcete, protože se necháte snadno vtáhnout do nálad a tužeb druhých lidí. Pokud je nadbytek ženské energie, znamená to, že jste empatičtí a že je pro vás velmi snadné chápat, co cítí druzí. Taktéž jste schopni jít hluboko do svých vlastních emocí a nálad, ale je pro vás nesnadné vyjádřit se emocionálně a tvořivě ve světě. Máte nedostatečný přístup k mužským energiím sebe-uvědomění, stát za sebou samým a cítit se ve středu a soustředění. Ženská energie, která přirozeně proudí a je vnímavá, potřebuje, aby byla ukotvena ke správně definovanému ?Já?. To je to, co může mužská energie poskytnout ženské, pakliže je ženská část ochotna jí věřit a propustit svůj strach z odděleného ?Já? se svými vlastními potřebami a jasnými hranicemi.

V mnoha lidech se toho ženská energie bojí, zvláště v ženách, protože ženy byly učené, že je dobré být citlivou, příjemnou a ochotnou (zatímco muži jsou učeni, že je správné být odolný a soutěživý). Když však ženy nerozvinou tuto mužskou schopnost být ve středu se svou vlastní bytostí, jejich tvořivá energie bude promrhána a roztříštěna.

Jejich energie duše nebude adekvátně vyjádřena a to vytvoří smutek v duši, který způsobuje melancholii a depresi.

Tato éra si žádá vyvážení mužských a ženských energií. Je důležité uvědomit si, že ženské je v jistém smyslu základní nebo primární. Nemám na mysli ?vyšší? či ?nižší?. Ženské a mužské spolu vzájemně souvisí jako představitelé symbolu yin-yang: obě jsou rovnocenné a doplňují se. Ženská energie uvnitř vás je však mostem k vaší duši, k vaší nehmotné podstatě. Tím, že se spojíte s ženským aspektem, otevřete se své nejhlubší inspiraci a spojíte se se svým záměrem, kvůli kterému jste zde.

Jen si představte, že se nyní napojujete na svoji ženskou energii. Představte si, že je umístěna ve vašem srdci. Pociťte jemnou, hřejivou energii ve svém srdci, která je vám velmi známá, velmi blízká tomu, kým jste. Cítíte tuto energii ve vašem srdci a nyní si představte, že vytváří otvor na zadní straně srdce. Odtud se spojuje se světlem, se světlem Zdroje, se světlem vaší duše. Dopřejte si čas, abyste to pocítili. Možná vidíte andělské postavy či průvodce, nezáleží na tom, co vidíte. Potřebujete jen pocítit přítomnost milující, vesmírné podpory, přítomnost Domova. Takhle šíříte svoji energii duše. Pociťte jen lehkost a jasnost této energie. Vstupuje do vašeho srdce a nyní si můžete všimnout, jak jsme vám skutečně blízko. My ?z druhé strany? jsme součástí reality, která prostupuje přímo skrze vás. Vy jste ve skutečnosti právě teď součástí této druhé reality. Vaše vyšší či větší Já je nyní zde, zatímco vás zároveň spojuje se Zemí.

Nyní si představte, že se obracíme na mužskou část uvnitř vás. Požádejte tuto energii, aby vám pomohla zakotvit se a spojit plně vaši energii duše s pozemskou realitou. Pociťte sílu mužské energie, jak jemně a lehce proudí do vašich rukou a nohou. Vytváří jasnost ve vašem bytí, sebedůvěru a soustředění. Cítíte, jak ukotvuje energii vašeho srdce ve vašem těle a na Zemi. Uvědomte si, že vaše mužská stránka miluje takto se spojovat se stránkou ženskou. Chce sloužit ženské energii, aby umožnila energii duše ztělesnit se v čase, místě a hmotě. Chráněná a obklopená mužskou energií, se ženská energie cítí v bezpečí a plná radosti. Pociťte, jak se uvnitř vás spojuje Nebe se Zemí.

Postoupíme na naší vnitřní cestě trošku dál. Představte si, že nyní procházíte krásným lesem. Nebe je modré. Je podzim a stromy začínají ztrácet listí. Přesto je slunce na vaší tváři stále hřejivé. Užíváte si procházku a po chvíli si všimnete krásného místa a na chvíli se posadíte. Možná je tam lavička nebo měkké místo pod stromem. Posadíte se a ztišíte se. Vědomě dýcháte a necháte propustit všechno napětí ve svém těle. Cítíte, jak vás země nese. Uvnitř se ztišíte a zklidníte. Poté uslyšíte ve vzduchu zvuk živých dětských hlasů. Dotknou se vás a rozesmějí. Všimnete si dvou dětí, které se k vám přibližují. Je to chlapec a dívka. Přichází k vám určitým způsobem, protože vám chtějí něco dát.

Nyní stojí vedle vás a mají šťastné a bezstarostné tváře. Pak děvče vystoupí dopředu a něco vám dává. Může to být věc, ale také nemusí. Může jednoduše vyzařovat něco svojí přítomností či svýma očima a něco vám připomíná. Co vám připomíná? Jakou hodnotu k vám vyzařuje, když se dívá do vašich očí? To, co vám dává energeticky je mnohem důležitější než to, co vám fyzicky podává. Přijměte její energii a poděkujte jí. Potom jí poproste, aby si sedla po vaší levé straně. Nyní se zaměřte na chlapce, který vám chce také něco dát. Podíváte se na něj a přijímáte jeho dar. Může to být symbol, předmět či pocit nebo se vás možná jednoduše dotkne a vy víte. Cítíte jeho zprávu a přijímáte ji. Poděkujte mu a požádejte ho, aby si sedl po vaší pravé straně.

Pociťte, jak jsou tyto děti vaší součástí. Vždy jsou po vašem boku, aby vám připomněly, kdo jste. Jejich původní vlastnosti patří vám. Nyní vezměte jejich ruce, podržte je ve svém klíně a nechejte vše uvnitř, co cítíte jako staré a opotřebené, aby se rozplynulo. Strach, obavy, melancholii, jen si představte, jak se země otvírá a tohle vše vám odebírá. V jejím lůně se to stane neutrální. Dovolte novým, čerstvým energiím dětí, aby vstoupily do vašeho energetického pole a přinesly vám zpět vaši chuť do života a váš dětský smysl pro kouzlo a víru. Když se za chvíli vrátíme do přítomného okamžiku, nemusíte tyto děti opouštět. Jsou vaší součástí a udržují vaši původní inspiraci naživu. Pokaždé, když cítíte nepohodlí či nespokojenost, můžete se s těmito dětmi spojit. Mohou vám říct, jak obnovíte svoji rovnováhu. Když jdete znovu do tohoto lesa či do jakéhokoli jiného místa, které máte rádi, můžete vidět pouze děvče nebo pouze chlapce, jak vám chce něco říci. Věřte tomu, s čím přijde vaše představivost. Udržujete ji jen ve světle a v hravosti. Nemá to být vážné cvičení. Je to jen hra. Jsou to prostředky ke spojení s mocným jádrem mužských a ženských energií uvnitř.

Vy všichni pracujete na vytvoření nové rovnováhy mezi těmito dvěma energiemi, které se ve vaší společnosti tolik odcizily a nebyly pochopeny. Kdykoli je znovu spojíte a obnovíte jejich rovnováhu uvnitř, vyzařujete to ven k ostatním a pomáháte jim tak dosáhnout lehčího a více milujícího vědomí na Zemi. My vám za to děkujeme. Hluboce vás milujeme.

? Pamela Kribbe 2007
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství