Menu

Vnímejte své kořeny

Země prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí lidé,

jsem hlas Země a všechny vás zdravím. Jsem s vámi spojená. Žiji ve vašich srdcích, nejen ve vašem fyzickém srdci, ale taktéž ve vašem vnitřním srdci. Jste se mnou také spojeni slibem, který byl kdysi mezi lidstvem a mnou, duší Země, učiněn. Tento slib je velmi starý a týká se samotného Stvoření. Značně jste se podíleli na zrodu životních forem a přírody na Zemi.

Kdysi jste aktivně pracovali z jiné dimenze, než je tato hmotná, fyzická. Byli jste typem anděla, který žil ve velmi vysokých a jemných vibracích, a pocítili jste touhu tvořit, přinášet život, a já jsem se vám tehdy nabídla: byla jsem vnímavým vědomím pro vaše tvořivé podněty. Stvořili jste semínka světla, která na sebe vzala nejrůznější podoby v říši hornin a minerálů, v rostlinné nebo živočišné říši. Na počátku času jste byli tvořiteli. 

Velká část toho, co jste později začali nazývat Bohem, se nacházela uvnitř vás, vy jste však na to zapomněli. Zrodila se tradice zapomnění, tradice moci a jejího zneužívání, což způsobilo, že jste ztratili vědomí jednoty s Bohem a ztratili se. Představa, že jste na Zemi působili jako božští tvořitelé vám nyní může znít podivně, jako by tato myšlenka byla nepravdivá a smyšlená. Jste však mnohem větší, než si myslíte. Jste mnohem víc než vaše trojrozměrné lidské já. Váš vnitřní svět je mnohem bohatší a rozsáhlejší, než si uvědomujete. 

Připomínám vám váš původ, neboť jedině to vás ochrání od iluze, že jste malí, před vnitřním rozdělením, které prožíváte. Na jednu stranu máte sny a touhy a jistý druh nostalgie po jiném stavu bytí, které je mnohem lehčím, plynulejším a otevřenějším stavem vědomí. Tato touha je nezastavitelná, patří vašemu andělskému bytí. Chcete létat, být svobodní a vytvářet světlo a život na Zemi z vyšších úrovní, z vyšších vibrací, neboť to je to, kým jste. Na druhou stranu však tyto možnosti popíráte, protože věříte ve svou malost. Cítíte se vydáni na pospas okolnostem.

Už jako dítě se cítíte vydání na milost a nemilost moci a silám, které jsou mimo vás, které se zdají mnohem větší a silnější než vy. Tyto strachy jste zdědili prostřednictvím své výchovy. Jste pod ohromnou tíhou strachů z dávné minulosti, které jsou přítomny ve světě kolem vás. Všechny tyto strachy vám dávají zapomenout a oddělují vás od skutečné síly, tvořivosti a velikosti. Já si však vaši velikost uvědomuji, protože ji vidím a velmi jasně si pamatuji na původní záměr naší spolupráce. Proto je ve mně mnoho prostoru pro pochopení a odpuštění, pokud jde o lidstvo.

Ačkoli jste byli jako duše velmi bohatí a přišli jste z velmi vysoké úrovně, jakmile jste se inkarnovali hlouběji a hlouběji do pozemské hmoty, ponořili jste se do energií temnoty, zneužívání moci a boje, které jste dříve neznali. Zapojili jste se do boje, ve kterém jste částečně ztratili své světlo. Když se inkarnujete do hmoty, znamená to, že jako spirituální bytost ztrácíte do jisté míry svou svobodu, jelikož obýváte tělo a realitu, vnímáte prostřednictvím tohoto těla. Proces inkarnace byl cestou, kterou se vaše duše chtěly vydat – a rozhodly se pro ni – jednalo se však o krok do neznáma, do nového. Měli jste možnost ztratit svou cestu a zapomenout na svůj původ, a tomu se nedalo vyhnout.

To vše vám odpouštím. Bylo to a je součástí cesty, součástí velkého plánu či dobrodružství. Je lepší neulpívat na předsudcích, lítosti nebo naříkat, když důležitá je přítomnost a vytváření nového začátku. Je čas na změnu jak pro lidstvo, tak pro mě, Zemi. Ve všech říších přírody, nejen v lidstvu, existuje touha po změně vědomí. Zvířata, rostliny, horniny, všichni touží po zvýšení vědomí a po možnosti nechat se více prostoupit světlem svobody a lásky, které proniká hlouběji do hmoty.

Někdy je zapotřebí mnoha falešných odboček a nástrah, než dosáhneme bodu obratu. Výsledkem může být i společná lítost, která se objeví během přípravy nového zrození. Nelpěte však na minulosti příliš a nesnažte se vše pochopit – zůstaňte bdělí v přítomnosti! Vnímejte mou přítomnost, mé vědomí, které je tady teď! Otevřete svá srdce a těla mé energii.

Představte si, že máte energetické kořeny, které sahají od vašich chodidel, nohou a pánve dolů do Země. Tyto kořeny již máte, nemusíte je vytvářet nebo je vynalézat, stačí si na ně jen vzpomenout. Jsou to velmi staré linie spojení, které sahají až do dávných časů, jen si je tedy připomeňte. Tyto kořeny jsou kanály výživy, cestou, jak přijímat živou energii, a také způsob, jak můžete opět přinášet plody a vracet je Zemi. Tyto kořeny jsou cestami lásky. Vzpomeňte si na svou lásku k Zemi, k přírodě, k čistotě a nevinnosti všech žijících bytostí: zvířat, stromů, vod. Nejsou to věci mimo vás, všichni jste s nimi úzce spojeni.

Vše v přírodě kolem vás, vás vidí a vnímá. Svým způsobem jste jejich rodičem, průvodcem. Všechny věci v přírodě se vám otevřou, pokud jim dáte svou pozornost. Pečující pozornost je pro všechny cítící bytosti nesmírně prospěšná. Prociťte své spojení s přírodou. Vnímejte své kořeny a přijměte svou velikost. Jste mnohem víc, než si myslíte. Není to však něco, co musíte vytvářet nebo o to usilovat. Je to tu a je to staré celé věky.

Během mnoha životů, které jste na Zemi prožili, jste získali spoustu znalostí a zkušeností, stejně jako bolesti a zranění. Je tu však světlo vašeho vědomí, které se s těmito zraněními spojuje a dává vám něco nového: ukotvené světlo. Tam, kde z počátku vaše světlo vibrovalo na vysoké úrovni, v řídké atmosféře bytí, se nyní ve vás probouzí plné, hřejivé, pozemské světlo. Spojuje se ve vás božské a hmotné, duše a tělo, Nebe a Země. To je vaše skutečné poslání.

Přijměte do sebe síly Země. Nechte v sobě proudit vědomí, které je staré a vysoce rozvinuté. Přijměte své pozemské já i s jeho emocemi, bolestí a strachem, které v něm jsou. Není záměrem, abyste se jich zbavili, ale spíše, nechť jsou přijaty vašim světlem, vaší duší. Duše přináší léčení a transformaci, když ji to dovolíte.

Někteří z vás jsou zcela vyčerpaní a nevědí, co dělat. Máte pocit, že jste již zkusili všechno a nejste schopni nalézt cestu ven. Jste tak ztraceni v iluzi své malosti, že máte pocit, že musíte bojovat a velmi tvrdě pracovat ve všem, co děláte. Žádám vás, abyste to pustili a vložili důvěru do pozemských a nebeských sil, které vás obklopují. Jsou to síly, které přesahují vaše chápání, chtějí vám neustále pomáhat a podporovat vás.

Vesmír si vás velmi váží za cestu, na kterou jste se vydali, za to, že jste sestoupili z vyšších dimenzí, abyste vstoupili do tance s hmotou, se Zemí. Vnímejte úctu, která vychází ze mě, Země, a z vašich průvodců a přátel na druhé straně, kteří jsou neustále s vámi. Nevidí vás jako ubohé studenty, kteří potřebují podporu, respektují vás jako tvořící bohy. Obdivují vaši odvahu, odhodlání, vytrvalost a stále vidí velký příslib, který se ve vás skrývá. Vidí příslib mostu mezi Nebem a Zemí – ztělesnění světla, které dokáže vytvářet bohaté teplo a přinášet naplněnou radost. 

Nejste sami. Pocit, že jste odříznuti od celku je taktéž součástí iluze malosti. Jste se mnou spjati. Mé srdce bije ve vašem těle, v každé vaší buňce. Také vás obklopuje vaše duše a bude vám dávat signály, poklepávat na rameno. Duch Boha, to božské, je s vámi též. Jste božským tvůrcem, přitahujete k sobě to, co potřebujete, a tak tomuto procesu důvěřujte. Je to čas změny, čas stoupání na cestě vzhůru. Nejnižšího bodu jste již dosáhli – nejnižšího bodu zapomnění a ztráty sebe sama. Cesta nyní může směřovat vzhůru.

Odevzdejte se síle a moudrosti, která již je ve vás a kolem vás – nebojujte už. Nemusíte vše pochopit svou myslí. Existuje vyšší způsob poznání, který vyvstává z ticha – z toho, když se jistým způsobem odevzdáte. Když řeknete: „Už to nechápu, už nic nevidím.“ – když se zdá, že jste poraženi. Ve skutečnosti je to jen mysl, která je poražena. Když se oprostíte od všeho toho boje a odevzdáte se nevědění, pak se zapojí zdroje pomoci, které jsou mnohem mocnější než vaše mysl. Setrvejte v nevědění, aby do vás mohly vstoupit prvotní energie moudrosti, lásky a radosti a vést vás dalším krokem vpřed.

Velmi vám děkuji za vaši přítomnost tady a teď. Miluji vás.

© Pamela Kribbe, www.jeshua.net

Překlad: Denisa, www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství