Menu

Jste porodní báby nového

Jeshua prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí přátelé,

Já jsem Jeshua, všechny vás zdravím jako své blízké, jako spřízněné duše a jako učitele. Už k vám nemluvím jako ke studentům, hovořím k vám ve vaší zralosti, vaší vnitřní síle. Ta je přítomna v každém z vás a je připravena rozkvést, vyjádřit se v této pozemské realitě, která velmi potřebuje novou inspirace a vedení ze srdce. Obracím se na vás, protože je vaše duše probuzená. Všichni máte spojení s proudem své duše, i když vím, že toto spojení je někdy zahaleno starými strachy, zmatkem a iluzemi, kterých je na Zemi mnoho.

Znovu k vám hovořím o vaší síle, o rašícím učiteli, který ve vás žije. Nyní nastal čas, abyste na Zemi projevili energii tohoto učitele a nechali zaznít svůj hlas. Je ten správný čas, ačkoli malá část z vás má pocit, že čas není nikdy dostatečně zralý; že je stále co dělat v oblasti sebe-léčení a překonávání starých strachů – a do jisté míry máte pravdu. Pochopitelně je nesmírně důležité, abyste dohlíželi na tu část, která je stále ještě ve stínu; na tu, která se stále ještě bojí objevit ve světle a zatím nemůže být zahrnuta vaším světlem a láskou.

V každé lidské bytosti jsou staré části, dětské části, které byly zanedbány. Existují strachy a negativní myšlenky, které vás často ovlivňují, aniž byste věděli proč. Ve vašem nitru je však také něco dospělého, co je probuzené, a to je hlas vaší duše. Důvod, proč vám to říkám, je ten, že si myslím, že často zůstáváte ve stínu své vlastní velikosti. Rád bych zdůraznil, že můžete být hrdí na to, čeho jste již vnitřně dosáhli.

Jako duše tu rozhodně nejste poprvé, během všech těchto životů jste nasbírali zkušenosti a moudrost. Ale právě v tomto životě všechny tyto různé aspekty vás samých vrcholí v koncentrovaném prožitku, jako u kvetoucí rostliny, jejíž poupě je připraveno k rozpuku. Staré vrstvy pochopení, moudrosti a prožitků se nyní chtějí dostat na povrch a to právě v tomto historickém okamžiku, protože tento okamžik je zde na Zemi přechodným obdobím.

Lidstvo pomalu, ale jistě přechází k vědomí založenému na srdci. Je to na Zemi velká událost, nové zrození na kolektivní úrovni a vy jste součástí této přeměny. Jste předchůdci, vůdci na poli nového vědomí. Ve všech procesech růstu však působí dynamika, která neprobíhá přímočaře. V procesu tohoto nového zrození se objevují vrcholy i údolí, vlny, které se odlévají a přitékají.

Vaše duše byly vyzývány, aby tento proces podpořily a pohybovaly se na vlnách změn, které jsou součástí zrodu této nové reality a tento proces pro vás nebude vždy snadný. Můžete si být jisti, že staré zájmy, které si chtějí udržet svou moc, které se drží svého postavení ze strachu z nového, se jen tak nepustí. Není však vaší povinností proti nim bojovat; vaším úkolem je jít jen v rytmu své vlastní duše, své vlastní inspirace, svého jedinečného vhledu, který sem přinášíte. A k tomu máte ve svém životě dostatek příležitostí. Vaše duše chtěly, aby se tento proces odehrál a vytvořily podmínky, ve kterých je to konečně možné. Výsledek toho, bych mohl popsat tak, že jste plně tím, kým ve svém srdci, ve své duší jste, a proto je pro vás tak důležité, abyste na volání své duše reagovali. Čas k tomu dozrál a tím se také naplňuje plán vaší duše.

Jste porodní báby nového. Při porodu dítěte je porodní bába nesmírně důležitá. Ona činí rozdíl mezi možným traumatickým porodem, který je obklopen bolestí a strachem, nebo hladkým porodem, který je relativně snadný. Říkám relativně snadný, neboť každý nový porod má nepředvídatelné následky. Vidíte to všude kolem sebe. Na Zemi panuje mnoho zmatku; je tu bolest a utrpení, hrůza a zoufalství. Je však třeba, abyste se soustředili na svůj vlastní dílek skládačky, kterým jste sem přišli přispět k celkovému obrazu. To je váš úkol, vaše poslání, a abyste ho mohli splnit, musíte se odvážit důvěřovat sami sobě.

Když vám tedy říkám, že jste učiteli, průvodci, vnímejte ve svém srdci, zda slyšíte pravdu toho, co říkám. Snažte se tuto pravdu v sobě pochopit a přijmout. Vnímejte, co pro vás tato slova znamenají: „Jsem učitel, jsem průvodce.“ Někteří ucítí v těchto slovech nejistotu, pocit: „Nejsem na to připraven/a. Nemohu to udělat. Nevím.“ nebo „Nejsem na Zemi vítán/a.“ Mohou se objevit staré strachy, které souvisejí s tím, že budete odmítnuti, potrestáni nebo dokonce zabiti za to, že šíříte své světlo. Přesto vás žádám, abyste se těchto slov, této myšlenky drželi: „Jsem učitel“, abyste cítili a prožívali, že je tu pro vás místo. Vnímejte, jak vám realita Země říká „ano“. Když vás žádám, abyste přijali úlohu učitele, vnímejte ji před sebou jako energii, barvu, vibraci pocit nebo symbol. Dovolte, aby se před vámi objevilo něco hmatatelného a nechejte to proudit vaší aurou. Vnímejte, čím jste sem přišli přispět; v čem je vaše vlastní síla, která může pomoci obnovit svět.

Tak, jak to je, jste na Zemi v bezpečí, a tak se už neskrývejte. Pokud ve vašem životě vyvstanou staré strachy, nejistota či zmatek, pohlédněte na ně očima učitele: učitele se srdcem plným soucitu. Mějte pro sebe pochopení, což je nejrychlejší způsob, jak rozptýlit stíny. Není to o tom, že je od sebe odstrčíte nebo je popřete, ani o tom, že na tom budete pracovat ve smyslu, že se jich zbavíte nějakou magickou metodou, ale tím, že na tyto stíny v sobě pohlédnete s láskou.

Je pochopitelné, že máte strachy, pochyby a nejistoty. Jste lidské bytosti stejně jako všichni další lidé. Pokud je však strachům dovoleno existovat, pokud je vaše srdce tak všeobjímající, že je těmto temným místům dovoleno být, pak jste osvícenou lidskou bytostí. Osvícená lidská bytost neznamená dokonalou lidskou bytost; nečeká u sebe na dokonalost. Osvícená lidská bytost se na sebe usmívá, vnímá své vlastní zvláštnosti a přijímá je. Osvícená lidská bytost neočekává, že bude stát nad ostatními lidmi; ví, že je lidskou bytostí stejně jako každý jiný a přijímá to, že je člověkem. Právě díky světlu přijetí se vše jeví jinak. Tehdy se objevuje štěstí, veselost a bezstarostnost.

Stejně tak pak neodsuzujete druhé lidi tak rychle. Z tohoto hlubokého lidského prostoru – který si vytváříte sami ze sebe a vůči sobě – se kontakt, který máte s tímto světem a s druhými lidmi, pak velmi liší. Už nemusíte hledat změnu nebo zlepšení. Necháváte druhé být, stejně jako necháváte být sami sebe. Vidíte ve všem onu nedokonalost, zlomenost, a přesto je v tom tolik dobrého a cenného.

Každý člověk nese ve svém srdci jedinečný kousek skládačky, něco, co přispívá celku, něco, co je pro tuto osobu jedinečné. To je ona jiskra, hvězdné světlo, božská jiskra v každé jedné lidské bytosti. Jste tu na Zemi, abyste umožnili této jiskře v sobě vystoupit na plné denní světlo a s ní se dotknout a aktivovat jiskru v druhých lidech. To je síla, kterou hledáte. Přijít do své síly znamená, že umožňujete své vlastní jedinečné síle – síle, která přichází přímo z vaší duše – vámi proudit tak hluboce, že se dotýká Země. Síla celého vašeho bytí proudí do Země. A právě z tohoto uzemnění říkáte „ano“ životu, lidem kolem vás a co je nejtěžší, říkáte „ano“ sami sobě a všemu, co žije uvnitř vás.

Přijít ke své síle znamená stát se lidskou bytostí, která je celistvá, úplná. „Ano, tohle jsem já se všemi svými protiklady, malomyslností a se všemi svými schopnostmi a talenty rozvinutými během mých mnoha životů: jedinečné „zlato“ ve mě.“ Už se za sebe nemusíte stydět, což je něčím, co vás učili cítit: naučily vás to tradice výchovy i jistě i náboženské zvyklosti, v nichž měla sebe-potupa výsostnou důležitost. Hovořím zejména k těm z vás, kteří jste nyní přitahováni ke spiritualitě, a kteří jste v předchozích životech byli a stále jste ovlivněni těmito negativními zvyklostmi sebe-kárání. Učili vás, abyste považovali své přirozené já za hříšné a tohle přirozené já bylo něčím, čeho jste se měli zbavit tak rychle, jak je to jen možné. Přijměte svou pozemskou spiritualitu, která je naplněna láskou k lidskému bytí; která oslavuje život na Zemi s jeho vzestupy i pády, se všemi jeho protiklady a s dualitou, která zde je.

Proto vás nyní vyzývám, abyste zcela vědomě sestoupili svou pozorností do břicha a byli tam přítomni tím, že si uvědomíte svůj dech, jak proudí do břicha a z břicha ven. Ptám se vás: přijímáte Kristovské světlo ve svém břiše? Je mu dovoleno, aby vámi proudilo? Je mu dovoleno tam být? Uvědomte si, že když odkazuji na Kristovské světlo, Kristovskou energii, poznáváte, že jste tím i vy. V této energii jsme jedním – jediným milujícím polem. Ptám se vás, zda chcete zaujmout v tomto poli své místo. A vám stačí říci „ano“, pokud to tak cítíte.

Když začnete s tímto polem rezonovat, ve vašem každodenním životě k vám budou věci přitahovány; nemusíte o ně záměrně usilovat. Přirozená rezonance nastává, když řeknete „ano“ sami sobě a své vlastní síle, která je jemnou silou, která nenaléhá, netlačí a nechce věci násilně měnit. Je jí dovoleno plynout hladce a v jistém smyslu by měla plynout hladce a pružně, jinak neplyne vůbec: je to ženský aspekt nového vědomí, nové energie. Pohybujete se v tomto proudu, a to nikoli snahou svého myšlení a potřebou věci měnit; jednoduše cítíte, kam vás chce vaše duše vést.

Ve svém každodenním životě přizpůsobujete svá rozhodnutí svým pocitům. A k tomu potřebujete mužskou energii. Mužská energie proráží odpor, činí rozhodnutí, říká „ano“ nebo „ne“ tomu, co vstoupí do vašeho života. Vaše ženská energie se ladí na vaši duši, na hlubokou inspiraci, která přichází zevnitř, zatímco mužská energie je tu, aby vás podporovala a chránila. Dbá na to, aby vás nerozptylovaly nebo nepokoušely vnější hlasy.

Proto vás žádám, abyste nyní prožívali ženskou energii v sobě jako energii, která je ve vašem srdci a stejně tak ve vašem břiše. Možná znáte symbol ležaté osmičky, lemniskátu, kde energie stále proudí společně oběma kruhy. Představte si, že vaše srdce a břicho jsou v takovém vzájemném vztahu: ženská energie proudí z vašeho srdce do břicha a zpět.

Vnímejte, jak ve vás přebývá hluboké poznání, poznání nebeské i pozemské. Když pozemská část proudí nahoru z vašeho břicha do srdce, získává nové inspirace, nápady a plány: mohou vyvstat široké perspektivy. Když proudí síla vašeho srdce dolů do břicha, můžete vnímat, co je pro tuto chvíli vhodné: co je možné teď udělat; co je zakotvené, realistické a moudré. Vaše břicho je hlavním sídlem ukotvení v přítomnosti. Tento sjednocený hlas, vycházející ze spojení srdce břicha je něčím, co můžete vnímat jen v tichu, když jste důvěrně sami se sebou bez hlasů zvenčí. Vstupte do tohoto tichého místa uvnitř sebe. Potřebujete toto místo, toto ticho, jinak nebudete žít ze své duše.

Představte si pak, že zezadu přichází vaše mužská energie, aby vás obklopila, aby obklopila tuto osmičku. To vytváří štít jakéhosi rytíře, který vám umožňuje přijímat jasné a přesné informace z vašeho srdce a břicha. Mužská energie působí jako tlumič mezi vámi a vnějším světem. Tlumič, který filtruje přesně tím, že cítí, co je pro vás dobré a co ne; co živí váš vnitřní hlas a pomáhá vám dospět do vašeho vnitřního prostoru a co nikoli. Mužská energie je prozíravá a moudrá – zná svět. Mužská energie je zkušená a není naivní, pokud jde o situaci v tomto světě. Ví, jak chránit vnitřní ženu a někdy dokáže velmi jasně udržet odstup, odejít nebo říci „ne“. Mužská energie dělá vše na počest ženské energie. Právě tuto svatyni střeží.

Dopřejte si dostatek času, abyste velmi jasně ve svém energetickém poli cítili přítomnost tohoto rytíře. Pokud ho necítíte jasně, pozvěte ho, aby se vám zjevil. Je vaší součástí a není něčím, co přichází zvenčí. Mužská část patří vám, stejně jako ženská část. Žádám vás, abyste obě energie brali velmi vážně. Každá z nich má  své vlastní místo a svou vlastní funkci a jedna bez druhé nemohou jít kupředu.

Všechny vás zdravím. Jsme spojeni v jednom poli a na toto spojení se můžete vždy spolehnout. Nejste sami. Děkuji vám mnohokrát.

© Pamela Kribbe, www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková, www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství