Menu

Poselství Temnoty

Jeshua prostřednictvím Pamely

Drazí přátelé,

Já jsem Jeshua. Všechny vás zdravím. Je pro mě radostí být zde mezi vámi. Jsme propojení jako bratři a sestry. Kolektivně do tohoto světa přinášíme novou vlnu vědomí. Vnímejte to na chvíli uvnitř sebe.

Jste nositelé pochodně. Nesete uvnitř sebe světlo. Spatřete před sebou, jak držíte tuto pochodeň světla, která se šíří do temnoty. Zpočátku jste vyzýváni, abyste toto světlo šířili do své vlastní temnoty. Jakmile se narodíte na Zemi, která je plná strachu, iluzí, nedůvěry k životu, účinkujete v tomto světě a v jeho pokusu uniknout z hlubokých pocitů. Od chvíle, kdy se narodíte, a během celé vaší výchovy ? vašeho pozemského mládí a dospívání ? jste vyzýváni k tomu, abyste se pokusili pevně držet svého světla a toho, kým skutečně jste, a cítili. A jak velká výzva to je!

Jak nádherné je, když tu jste přítomní se svou pochodní světla, že jste prošli! Můžete si o sobě myslet: ?Stálo mě to hodně?, nebo ?Neprošel/a jsem vůbec, cítím se osaměle a opuštěně?. Vidíme však, jak tu stojíte, a tak vězte, že nejste sami. Mnoho stejně smýšlejících přátel a průvodců na ?této straně? jsou s vámi. Vnímáme vás jako nositele pochodně, a tak tomu věřte!

Nazvěme to tak, že život vám pro začátek dává vaši vlastní porcí ?temnoty?. Vnitřně čelíte strachům a navenek událostem, které zdánlivě nedokážete zvládnout. Přesto jsou to přesně ty události a těžké emoce, které přitahují vaše nejhlubší vědění, vaše jádro, vaše vnitřní světlo. Je to především proto, že díky ?temné noci duše?, vám začne být světlo vaší duše zřejmé. Není to světlo zvnějšku. Pouze světlo uvnitř vás samotných vás může provést skrze temnou noc duše, protože vás vrací zpět k vám a k vašim vlastním vnitřním zdrojům. Všechny vnější věci, na kterých byste mohli lpět, odpadají. Sedíte sami ?na holé zemi?. Pomoci si můžete jedině zevnitř, svou vlastní vnitřní silou.

Každý z vás ví, že zkušenost, kdy jste vrženi zpět k sobě, kdy musíte vše propustit a znovuzrodit se ve světle své duše, je nevyhnutná, abyste mohli zažít nové ráno: nový start, kdy je na Zemi přítomna větší část vaší duše. To je to, co pro vás temná noc duše koná. Vedle faktu, že vás žádá, abyste se vzdali všech vnějších jistot a pohlédli do hloubky někdy velmi temných emocí, vás také přivádí do nové perspektivy, do nového vědomí reality. Když dojdete k tomuto bodu, světlo vaší pochodně září nejen pro vás. Osvětluje cestu i druhým, často bez vašeho vědomí.

Nemusíte dělat příliš, abyste toho dosáhli, neboť se to děje zcela přirozeně. Vaše vědomí se změní, protože jste odhalili význam lásky a soucitu uvnitř sebe sama. Skutečné hodnotě tohoto významu se učíte jedině tehdy, když jste vy sami v hluboké propasti. Pak znáte sílu natažené ruky, nepředpojatosti, významu přátelství a poznáváte ji ze všeho nejdřív u sebe. Když zažijete tuto laskavost vůči sobě, doprovodí vás kontrakcemi porodního procesu a jste zrozeni nanovo jako nové já s laskavým a otevřeným srdcem ? ?spojující? já. Nikoli já, které musí bojovat ze strachu o přežití, ale takové, které může být plně přítomné ve vyrovnanosti a jemnosti. Pak se stáváte pracovníkem světla, někým, kdo pomáhá utvářet novou éru na Zemi.

Rád bych vám pověděl něco o tomto novém čase, neboť na Zemi právě propuká. Není to už nějaká budoucí vize ? je to nyní, tu! Díky vaší práci a díky práci mnohých, kteří prochází stejným procesem jako vy, se uskutečňuje nová Zem. Dlouho jste na tuto událost čekali. Nejen v tomto životě, avšak i v mnoha předešlých životech jste byli vedeni slibem, vizí nové Země, kdy se vaše duše bude moci plně spojit s nynějším bytím. Pak se budete na této malé, avšak velmi jedinečné planetě, cítit konečně Doma.

Vnímejte na chvíli, do jaké míry již tento významný čin cítíte, do jakého stupně, vnímáte, že jste se Zemí již spojeni. Čím víc jste tu přítomní svou duší, tím více se Země rozvíjí, probouzí a pohybuje se s novým světlem, které jste přišli přinést. Nepodceňujte se. Ano, to, co činíte se svou pochodní světla je pro vás, je to však také pro Zemi a pro vše živé na Zemi. Tím, kdo jste, nesete Zemi všude s sebou.

Jste pracovníci světla ? přinášíte světlo na Zemi. Představte si, že sedíte na zemi v krásném prostředí přírody. Cítíte mír a harmonii Země pod vámi. Spojujete se s ní, spojujete se s duší Země a vnímáte, že i Země touží po změně, po růstu vědomí. Přeje si dosáhnout tohoto spojení s vámi a s lidstvem jako celkem.

Země je také zahrnuta v mocném procesu, vnímejte to na chvíli. Dovolte duši Země, aby se před vámi zjevila ve formě člověka nebo zvířete a zůstaňte s tímto obrazem, který spontánně vyvstává ve vaší mysli. Zeptejte se jí, po čem touží, co by chtěla ve svém vývoji, ve svém procesu růstu dosáhnout. Zeptejte se jí, co pro ni můžete nyní udělat. Jak můžete duši Země v jejím vývoji podpořit.

Jakou má pro vás odpověď? Vnímáte, že to, oč vás žádá, je také to, co vyživuje vás, co vás spojuje se Zemí a co vám přináší klid a harmonii? Umění žití v nové Zemi je, že jste plně spojeni s jejím bytím, které žije i ve vás ? v lidské bytosti, že jste spojeni se svou lidskou přirozeností jako pozemská bytost.

Nový člověk je plně ukotven a přítomen. On nebo ona respektuje rytmy Země a přírody uvnitř i okolo sebe. Vnímejte sílu nové Země, vnímejte, jak do vás proudí. Již ve vás i v Zemi samotné žije. Vstupte do tohoto nového proudu ? zve vás. Nová Země chce růst a kvést.

Temná noc duše často člověka vede na pokraj nové éry a to je pro vás jistá pravda. Hovořím k vám jako k duši, kterou jste. Byli jste na této cestě dlouhý čas. Učinili jste na Zemi dlouhou cestu skrze mnoho životů. Udržovali jste své světlo žhavé, zatímco jste se museli potýkat s hlubokými prožitky bolesti, osamělosti a odmítnutí.

Nyní, na prahu nové doby, jste stále vyzýváni starou energií, tíhou, kterou jste na staré Zemi dlouho zažívali. Vy ji však nyní propustíte a uvolníte. Sbohem, můžete říci jen tomu, co skutečně ctíte, a když si vážíte toho, co vám to přineslo. Jedině pak to můžete s láskou propustit. Všechna bolest, kterou jste nasbírali v tomto a minulých životech, potřebuje vaše požehnání, aby mohla být propuštěna. Jedině tehdy přecházíte práh svobodní a nezatížení jako anděl, kterým ve své podstatě jste.

Respektujte proto temnou noc duše a poselství, které nese. Když nyní tuto temnotu prožíváte, umožněte si vidět, jak silnými jste se stali, kolik kroků jste již na své vnitřní cestě učinili. Jste mnohem větší než tato bolest, strach, smutek, deprese ? cokoli to je. Můžete mít soucit, můžete tomu požehnat. To znamená, že na to položíte svou ruku a řeknete: ?Jsi dobrý takový, jaký jsi. Chápu Tě. Nebojuji proti tobě. Poskytuji ti uvnitř sebe místo. Jsi připomínkou starých dní a já se z těchto zkušeností naučil/a mnohé.? Vězte, že právě díky všem těmto vrcholům a údolím, které jste ve svých životech na Zemi prožili, existuje nyní moudrost, která dozrála uvnitř vás. Chápete opravdu zevnitř, co znamená láska, co znamená soucit a síla. Stalo se to pro vás živoucí realitou.

To je Kristovské vědomí, které se probouzí ve vašem srdci, ve vaší bytosti. To je to, co vás nese přes práh nové doby, kde všechny vaše ideály nakonec nastolí rytmus a mír, který vyhovuje vám i Zemi. Důležité je, že vidíte, jak vzácná je temná noc duše, kterou ještě stále můžete prožívat. Je to něco, co potřebuje být znovu spatřeno ve světle lásky a pochopení. Pak se to může uvolnit a rozplynout a vy přitom získáváte moudrost z minulosti. To jsou plody vaší cesty na Zemi.

Proto, když bojujete s temnými emocemi strachu nebo váháte, zda sem na Zemi skutečně patříte, nebo když se cítíte jako cizinec a zažíváte osamělost a pronásledují vás pochybnosti, vnímejte je jako děti. Nechť získají formu dětského obličeje, který vyjadřuje všechny emoce, které stále žijí. Natáhněte k tomuto dítěti ruku a požehnejte mu. Tolik si zaslouží vaši pozornost a lásku. Nedělejte to však složitější, než to je. Temná noc duše je téměř nezbytnou událostí předtím, než přejdete práh do nové Země.

Vezměte toto dítě, které nese ty nejtěžší emoce za ruku, doprovoďte ho, podpořte ho, a přesto nezapomeňte na to, kým jste. Jste milujícím, chápajícím rodičem, který toto dítě drží. Dokážete vidět dál než toto dítě. Už nyní můžete vidět za práh. Vnímáte pobízení životní síly nové reality, která vás očekává. Poskytněte klidnou pozornost tomuto dítěti, které stále může vzdorovat nebo cítit strach. Na druhé straně si zůstaňte vědomí nové reality, která nyní na Zemi zapouští kořeny.

Já a všichni, co jsou tu dnes se mnou, vás ctí a respektují. Vnímejte v tuto chvíli naši úctu. Děkuji za vaši dnešní přítomnost.

? Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

 

 

E-kniha Audio poselství