Menu

Uzemnění prostřednictvím radosti a tvořivosti

Země skrze Pamelu Kribbe

Drazí přátelé,

Já jsem hlas Země. Zdravím vás všechny v radosti. Vaše přítomnost a otevřenost směrem ke mně hřeje mé srdce. Toužím se s vámi spojit. Máme se rozvíjet společně a pospolu jít cestou k jinému, novému světu.

Ráda bych vás vzala zpět k samotnému původu našeho společného spojení a spolupráce. Jsem živoucí bytost. Jsem vědomá bytost, která vás zde na planetě přijala ve velmi prastarých časech. Byla jsem přístupná vašemu příchodu sem na Zemi a chtěla se učit a růst prostřednictvím vaší přítomnosti. Vy nejste ze Země, pocházíte z hvězd. Nesete uvnitř světlo, které je pro Zemi a pro všechny zdejší říše přírody nové a inspirující. Dovolte mi to vysvětlit.

Jako planeta vstřebávám světlo z vnějšku. Světlo slunce mě zahřívá a pomáhá mi zrodit na planetě život. Jsem inspirována obrovskou silou slunce a potřebuji ji, abych vytvořila a udržovala fyzický život na svém povrchu. Slunce je hvězda. Vy jste představitelé slunce. Nesete hvězdné světlo uvnitř své duše a přinášíte toto světlo Zemi, když se tu narodíte.

Jaký byl smysl tohoto světla sestupujícího na Zemi? Jaký byl záměr za vaším příchodem? Jste zde, abyste přinesli mě a všem říším přírody světlo vědomí. Jste zde, abyste nás probudili k vnitřnímu životu. Zatímco mi slunce pomáhá vytvářet a udržovat fyzický život na Zemi, vaše hvězdné světlo mi pomáhá vyvíjet se na vnitřní úrovni, růst ve vědomí.

K tomu, abych vám nabídla jednoduchý příklad tohoto principu, přemýšlejte, co se děje, když držíte ve své ruce květinu a s úctou a obdivem se na ni díváte. Vidíte znamenitou krásu květiny; vnímáte její čistotu, zázračné barvy a užíváte si její vůni. Květina samotná si není své krásy vědoma: květina je jednoduše sama sebou. Avšak díky vašemu obdivu, vaší přítomnosti a vašemu vědomí, které květinu zahaluje, se uvnitř ní něco probouzí. Začne vnímat sebe sama jako něco krásného a cenného. Užívá si vaší přítomnosti a jiskra světla její duše se probouzí.

Uvidíte, že rostliny a květiny, kterým poskytuje svoji vědomou pozornost jednoduše tím, že se z nich těšíte a staráte se o ně, rostou hojněji, mají více životní síly a jejich kořeny jsou silnější. Vy jste stvořiteli. Vašimi myšlenkami, záměry a sebe-vědomím jste schopni přidat životní sílu a tvořivou moc žijící přírodě na Zemi. Tohle je přesně to, co příroda od vás touží přijmout. Všechny říše přírody se snaží růst v sebe-uvědomění, natáhnout se ke hvězdám, učinit spojení a nasát hvězdné světlo dovnitř.

Pomyslete na zvířata, která chováte uvnitř a okolo svého domu, na vaše domácí mazlíčky. Tolik z vás má s nimi zvláštní pouto. Kdykoli vstoupíte do intimního vztahu se zvířetem, získáváte jejich bezpodmínečnou lásku a oddanost. Zvíře však také přijímá něco nazpátek od vás. Zvíře je dotčeno vaší lidskou přítomností a jistým typem vědomí, které lidem náleží. Vaše přítomnost zapaluje jiskru vědomí v jejich bytí a pomáhá jim rozvinout se k většímu sebe-uvědomění.

Vše ve vesmíru roste a vyvíjí se k sebe-uvědomění. Sebe-uvědomění přináší bytost blíž k uvědomění si vlastní božskosti, nezničitelnosti svého světla a kreativní síly. Vše ve vesmíru postupně roste k stavu vědomí, ve kterém pochopí: Já jsem součástí Boha. Já sám jsem Stvořitel. Smyslem tvoření je oslavovat své božské tvůrcovství a zodpovědně s ním zacházet.

Vy jste stvořitelé a jako duše jste přišli na Zemi, abyste se naučili zacházet se svými tvořivými silami vědomou a zodpovědnou cestou. Jako stvořitelé máte přispívat k mému vývoji a inspirovat říše přírody, které vám na oplátku poskytují mnoho služeb a požehnání na materiálních a éterických úrovních. Když se podíváte na současný stav planety, je těžké vnímat, že tu kdysi existoval původní záměr pro společnou spolupráci mezi vámi a planetou.

Věci nedopadly, jak bylo naplánováno, a mnozí by řekli, že spousta věcí nevyšlo. V tento okamžik vás však žádám, abyste si vzpomněli na své původní vzrušení vstoupit do našeho společného dobrodružství. Váš láskyplný záměr je stále uvnitř vašich srdcí živý, i když všude kolem pozorujete, že lidstvo používalo své tvořivé síly nemoudře a Zemi tak zničilo. Lidstvo vybočilo ze svého kurzu, dalo by se říci, že se dalo oklikou.

Původně jste na Zemi přišli z ohromného zdroje Světla, jako andělské děti. Byli jste nevinní a čistí, ale jak vaše cesta postupovala, zabloudili jste. Lidstvo se dostalo do bodu, ve kterém odmítlo spolupracovat se silami přírody a namísto toho se postavilo proti přírodě. Lidstvo tak ztratilo spojení a zakořenění s větším celkem. Lidé ze strachu usilovali o získání moci nad druhými a nad přírodou, aby pro sebe zabezpečili místo na Zemi. Dalo by se říci, že se odehrál pád z Ráje. Tam, kde jste měli původní záměr sloužit životu na Zemi, vyživovat a inspirovat ho svými tvořivými silami, jste nyní zažívali opak. V současnosti vidíte, co se stává, když příroda není respektována jako živý partner při tvoření.

Nedostatek lidského respektu k přírodě a planetě hluboce rmoutí mnohé, kteří tohle čtete. Ve mně je také smutek z toho, co se stalo. Říše přírody, zvířecí, rostlinná a minerální vstřebala část temnoty a negativity, která byla lidstvem šířena. Zažívaly svým vlastním způsobem pocit opuštění, trhlinu ve vše-prostupujícím pocitu jednoty, který tu kdysi existoval.

Přesto v samotném mém srdci je trvalá láska a soucit pro všechny z vás a žádám vás, abyste taktéž pocítili soucit k sobě samým a k celému lidstvu. Jste zapojeni v ohromném procesu učení. V každém takovém procesu je nevyhnutelné, že se činí chyby. Je to součást růstu a učení, že se pustíte oklikou a do slepých uliček.

V tomto věku se kolektivní vědomí lidstva mění. Je stále více a více lidí, kteří nesou ve svých srdcích vzpomínku na původní pouto mezi člověkem a přírodou. Mají tiché uvědomění skutečného a požehnaného vztahu, do kterého mají se mnou – se svojí domovskou planetou – lidé vstoupit. Znovu pociťte, jak hluboce jste spojeni s mým bytím.

Tolik vás miluji. Jste mí andělé světla a moje víra ve vás stále neodumřela. Žádám vás, abyste mě vzali na vědomí a dovolili mé energii, aby znovu protékala skrze vás. Jsem žijícím partnerem, kráčejícím hned vedle vás na vaší cestě inkarnace na Zemi. Tím, že se se mnou spojíte důvěrněji, tím, že se více zakotvíte, přinášíte hvězdné světlo hluboko do hmotné říše. Nechejte ho svítit a zářit a to přinese na Zemi změny, které jsou právě nyní tak obrovsky potřeba. Tím, že se se mnou spojíte ze srdce, vaše pravé já vystoupí. Každá lidská bytost má přispět jedinečným podílem tomuto ohromnému dobrodružství. Váš jedinečný dar mě inspiruje, přidává životní sílu přírodě a inspiruje stejně tak druhé.

O čem je uzemnění?

Ráda bych více hovořila o smyslu uzemnění (ukotvení). Co znamená být spojen se Zemí, být uzemněn? Být uzemněný znamená: být přítomen ve svém těle, být schopen cítit své tělo skrz naskrz, cítit proud života v každé části, od hlavy až po konečky prstů na nohou a špičky prstů na rukou. Ověřte si, zda tento proud prožíváte. Dokážete v této chvíli jednoduše cítit své špičky prstů? Své prsty na nohou? Cítíte v nich život?

Být uzemněn znamená, že zakotvujete své hvězdné světlo, světlo své duše hluboko do hmoty. Část materiálního světa, která je vám nejblíže, je vaše tělo. Buňky a molekuly vlastnímu tělu. Vaše vědomí činí vaše tělo živé a obdařuje ho svou léčivou silou, životní silou a vitalitou. Ukotvení vaší duše do těla vám poskytuje sílu naplnit vaše nejpravdivější touhy v životě. Buďte si své tvořivé síly vědomí. Čím více ji zakotvíte ve svém těle, tím více se opravdově inkarnujete na Zemi a vytvoříte změny ve svém životě, po kterých toužíte.

Když jste zakotvení, cítíte jasno a klid. Jste otevření inspiraci své duše a zároveň jste spojení se vším, co se kolem vás v každodenním životě odehrává. Učiňte most mezi vesmírem a Zemí, pociťte toto spojení – to znamená být uzemněný.

Mnoho z vás nese světlo duše v horní polovině těla, kolem svého srdce a hlavy. Je pro vás velmi obtížné nechat ho skutečně sestoupit do dolní poloviny svého těla, do svého břicha, nohou a chodidel. Jeden z důvodů proč je to pro vás těžké, je strach z vaší vlastní velikosti. Máte strach být zářícím andělem a hvězdou, kterou jste a učinit ve světě změnu. Tento strach je starý a jeho kořeny dosahují mnohem dál než je tento život. V minulosti jste se inkarnovali na Zemi mnohokrát a často jste se cítili nežádoucí. Vy všichni jste v procesu léčení této staré bolesti.

Navrhnu vám dva způsoby uzemnění a pocítění, že jste na Zemi ve své velikosti, tvořivé síle a božskosti vskutku vítáni.

Uzemněte se prostřednictvím radosti

První cesta je prostřednictvím potěšení. Vskutku nejste zvyklí radovat se. Radovat se z čeho? Ze všeho, co na Zemi můžete zakusit. Vaše tělo nabízí mnoho možností pro potěšení, ale mnohá z těchto potěšení byly ve vaší kultuře považovány za hříšné nebo podřadné. Těšte se z pohybů svého těla, slunečního svitu na své kůži, jedení a pití, vřelého dotyku druhého. Být schopen užít si to souvisí se schopností skutečně přijímat. Proč je to pro vás tak těžké?

Mnoho z vás cítí, že je něco špatně, že nemáte jaksi právo být takoví, jací jste. Cítíte, že se musíte těžce prosazovat a pracovat, abyste přijali uznání a ocenění. To je z pohledu přírody pošetilý názor. Viděli jste někdy divoké zvíře tvrdě dřít, aby získalo uznání? Ne, zvíře zkrátka je a své právo být bere za samozřejmé, ne jako něco, co si musí zasloužit. Zvíře je schopné radovat se ze slunce, jídla, vodní lázně, ročních období a přírodních rytmů života bez výhrad.

Všichni jste vyzýváni přijímat a zakoušet sami sebe jako božská stvoření, kterým je umožněno přijímat zkrátka proto, že jsou tím, kým jsou. Jste vybízeni radovat se z prostých věcí v životě, které vám má vaše tělo nabízet. Přijímání se zdá snadné, ale není. Vyžaduje hlubokou úroveň sebelásky, hluboké uznání a ocenění kým jste. Vyžaduje odvahu dosáhnout této úrovně sebelásky. Každý den si zvolte chvíli, ve které se sami sebe zeptáte, co pro sebe můžu právě teď udělat, co mě potěší a naplní. Co byste rádi měli či udělali? Pak to udělejte. Udělejte to pro sebe, protože ctíte sami sebe a protože jste na Zemi proto, abyste se těšili.

Když se skutečně radujete, ať už z čehokoli, bez viny nebo studu, jste uzemněni. Jste zcela přítomni v tomto okamžiku a všechno je v pořádku. Neexistují žádné myšlenky na minulosti či budoucnost. Radování je bytí v přítomnosti, být plně uzemněn.

Uzemněte se prostřednictvím tvořivosti

Existuje druhý způsob, jak být pevněji spojen se Zemí, více uzemněný. Je to cesta tvořivosti. To je to, pro co jste byli stvořeni. Každý člověk má přirozenou touhu vyjádření, projevení se ve světě. Nemá to nic společného s dosahováním slávy či úspěchu ve společnosti. Spíše se to týká nalezení způsobu sebevyjádření, které poskytuje skutečné uspokojení. Může to být ten případ, kdy vás hluboce naplňuje či inspiruje pěstování rodiny nebo vedení společnosti. Možná péče o zvířata je do určité míry touha vašeho srdce nebo to může být druh uměleckého vyjádření, které je vám přirozené. Každá duše touží nějak se vyjádřit. Ve chvíli, kdy odpovídáte na tuto touhu, cítíte naplnění. Ve chvíli, kdy dovolíte přirozené tvořivosti uvnitř, aby se rozvinula, cítíte ?ano, to jsem já, takhle chce moje energie proudit.?

V takovém okamžiku se vaše duše spojuje se srdcem Země, se srdcem této reality. Je důležité zjistit, po čem ve svém životě skutečně toužíte a vytvořit uvnitř sebe prostor pro tvořivý proud. Toto je místo, kde se vaše božská podstata dotýká Země a nalézá hmotnou formu.

Nyní bych na vás chtěla zapůsobit, abyste v tomto ohledu skutečně stáli více sami za sebou. Mnoho z vás potlačuje své impulsy dělat to, po čem touží vaše srdce. Tak často přemýšlíte o tom ?jak byste se měli chovat?, co se od vás očekává, o vašich povinnostech a závazcích. V tomhle nenaleznete klíč k otevření své tvořivé síly. Vaše tvořivá síla k vám hovoří z vašeho břicha, z vašeho pupku. Nemá nic společného se všemi těmi omezujícími pravidly a povinnostmi, které jste si osvojili. Osvoboďte se od toho! Pociťte fontánu ohně a vášně explodující z vašeho břicha a nechejte ji svobodně proudit. Jiskry světla neleznou svoji cestu z vašeho břicha k vašemu srdci, zevnitř ven a vy na Zemi vyjádříte sebe sama svou vlastní originální cestou. Uvidíte, že se vaše tvořivost dotkne druhých lidí, potěší je a inspiruje. Následování své vášně a touhy má mnohem pozitivnější účinek na svět než ctnostné konání toho, o co jste byli žádáni a nucení vyhovět omezujícím pravidlům a strukturám.

Tohle je čas změny. Je to čas být statečný a přijmout riziko, poslouchat hlas svého srdce a v souladu s ním jednat ve všech oblastech svého života. Tím, že se skutečně vzdáte vedení svého srdce, ponoříte své kořeny hluboko do Země a začnete vnímat, že život zde skutečně stojí za to.

Úplný koloběh

První způsob uzemnění byl radovat se a přijímat. Tohle je vcházející proud. Druhý způsob je o vycházejícím proudu: tvoření a dávání. Tím, že tvoříte ze srdce, dáváte sami sebe světu. Přijímání a dávání, radování se a tvoření vytváří společně úplný koloběh. Je to léčivý koloběh.

Čím více se odvážíte radovat a vnímat sami sebe hodné přijímání, tím více se spojíte se svou přirozenou inspirací, s energií, kterou máte sdílet se světem. A jak tento proud inspirace sílí a nalézá tvořivou formu ve světě, tím více si užíváte lásku a radost, která vás potkává na vaší cestě. Proudy dávání a přijímání, tvoření a radosti se vzájemně posilují.

Já, Země, mám z tohoto léčivého koloběhu přijímání a dávání prospěch. V tomto proudícím dynamickém koloběhu pracuji s vámi. Je mojí touhou vyživovat a podněcovat vaši božskou tvořivou sílu, tuto jedinečnou jiskru ve vás. Lidské bytosti, které vyvinuly schopnost radovat se a tvořit přirozeně, vstoupí do jiného spojení se Zemí. Budou si vědomi své velikosti, své božské přirozenosti a proto také pochopí, že jsou drženi a neseni silou Života, která spojuje všechny bytosti dohromady. Prožívání vaší vlastní velikosti jde ruku v ruce s pocitem malosti, s uvědoměním si svého zakotvení v ohromné síti života, která vás podporuje. Lidé, kteří ctí a respektují sami sebe, přirozeně spolupracují se svým životním prostředím, s jinými lidmi, zvířaty, rostlinami, s celou přírodou. Znát svoji velikost jde spolu s uvědoměním si vlastního místa v širším celku a se získáváním radosti z úlohy, kterou v něm hrajete.

Cesta na Novou Zemi

Na závěr bych vás ráda požádala, abyste se mnou cestovali do budoucnosti, do nové Země. Představte si, že vývoj, ve kterém nyní společně jsme, postoupil o několik kroků dál. Já sama se vyvíjím k více rozšířenému sebe-uvědomění. Probuzení tohoto mého nového vědomí bylo podníceno jak dobrými, tak špatnými časy na Zemi. Stávám se sebe-vědomější a tvořivější ve svém bytí. V mém srdci je touha po realitě, ve které lidstvo a Země znovu obnovují své původní pouto lásky a přátelství. Nová Země, na které radostně spolupracujeme a Já, jsme opět inspirovány vaší láskou a pozornou péčí, zatímco vám poskytujeme vše, co potřebujete k žití ve fyzickém těle a k naladění na rytmus přírody.

Představte si tuto novou Zemi, po které všichni toužíte, přítomnou nyní v tomto okamžiku. V našich srdcích je již živá jako semínko. Vyživujme toto semínko vědomě a nechejme ho ve své představivosti vyklíčit. Představte si, jak na této nové Zemi žijete. Jaké věci si všimnete první? Lidstvo žije v harmonii s přírodou. Technologie jsou využíváni k tomu, aby přírodu podporovaly, místo aby s ní manipulovaly. Podívejte se, zda na této nové Zemi naleznete svůj dům. Je tu místo a společenství, do kterého cítíte, že patříte. Dovolte, aby vás představivost vedla bez jakýchkoli omezení. Kde na této nové Zemi žijete? Dokážete najít přírodní prostředí, ve kterém se cítíte příjemně? Pociťte podnebí, pociťte klid a jednoduchost zdejšího života. Život zde je ryzí a jednoduchý, takový, jaký má být.

Nyní se podívejte na práci, kterou děláte. Práce znamená cokoli, co vás inspiruje a dává vám pocit naplnění. Co děláte? Možná žijete v malé komunitě spřízněných duší a děláte přesně to, k čemu vás duše inspiruje. Jakou formu má vaše tvořivost?

Když to vidíte a cítíte, vězte, že k vám hovoří vaše duše v přítomnosti. To, co vidíte je něco, co toužíte udělat právě teď a něco, co můžete udělat právě teď, pouze věřte a odvažte se být tím, kým jste. Tohle je práce vašeho srdce.

Nyní v této představě nové Země také pociťte, z čeho máte skutečně radost. Dovolte vašemu vnitřnímu oku, aby vás vedlo situací, ve které se skutečně radujete, a ve které přijímáte od Země něco z toho, co vám nabízí. Ať obraz toho, co vám spontánně napadne, sílí. Co je to, vám skutečně dává pocit: vše je v pořádku a jsem spokojený/á.

Pociťte proud dávání a přijímání na tomto místě, v této nové realitě. A držte se ho, když se vrátíme zpět do přítomnosti.

Země je ve fázi přeměny, a čím více lidí si vzpomene na svou inspiraci, na to, co sem přišli dávat a přijímat, tím dříve se nová Země stane realitou. Jste to vy, kdo dává vzniknout této nové realitě. Děkuji vám za to, nacházím ve vaší přítomnosti radost.

? Pamela Kribbe 2010
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství