Menu

Od přecitlivělosti k vysoké citlivosti

Staňte se andělem, kterým jste

Geritt Gielen

Mnoho lidí je přecitlivělých. Nemohou vystát rámus, agresi a uspěchané tempo moderní společnosti. Často trpí psychosomatickými poruchami a nespavostí. Co ostatní lidé považují za samozřejmé, například chodit na rodinné oslavy, to je pro ně docela fuška. Prosté dělání toho, co ostatní lidé považují za normální, pro ně často vychází jako pohroma.

Jako děti jsou často nepochopené a podceňované. Proto je pro ně těžké postavit se za sebe. Velmi snadno jsou zasněné, a proto jsou pro ně školní léta těžká. Budovat kariéru a stát se úspěšným dle společenských standardů pro často nefunguje. Víceméně se protloukají na okraji společnosti.

Účast v tradičních činnostech prožívají jako únavné a vyčerpávající. Následkem toho není jejich vnímání sebe sama příliš pozitivní: často se cítí nejistí a podřadní. Jejich myšlenky jsou ponuré a mohou se nekonečně opakovat.

Tento obraz je zajisté poněkud zkreslený. Přesto se v něm (zčásti) pozná mnoho lidí. Dovolte nám, zaměřit se na některé z pozitivních charakteristik přecitlivělých lidí. Oceňují mír a klid a touží žít v harmonii se svými bližními. Vnímají krásu – zvláště krásu přírody. Jsou velmi empatičtí a otevření spirituálnu. Mají bohatou představivost. K jejich vlastnímu překvapení jsou k nim přirozeně přitahováni lidé, kteří jsou v nesnázích a kteří k nim přichází pro vedení.

Co se s těmito lidmi děje? Odpovědí je, že nejsou (pouze) přecitlivělí, jsou vysoce citliví. Ve skutečnosti, jsou to andělé v přestrojení.

Co je vysoká citlivost?

Každá žijící bytost vysílá jistou vibraci nebo auru: rostliny, slunce, lidé, zvířata, květiny a také lidská společnost obecně. Když je vaše vibrace či aura čistější a jemnější než vibrace lidské společnosti, jste vysoce citliví.

Představte si zářivého, krásného anděla sestupujícího z nebe, aby se narodil v lidském těle v moderních metropolích. Anděl zažívá těžké časy, kdy se musí vyrovnat s hlukem, chaosem a ošklivostí okolního světa. Kde je čistota a krása přírody, kde jsou květiny? Kde je hluboké vnitřní vědění, pocit jednoty s vesmírem? Anděl se cítí zničený a odcizený. Okolní svět ho nevyživuje a neuznává. Anděl začíná přemýšlet o tom, že s ním není něco v pořádku, ustoupí a nejasně touží po jiné realitě. Lidé kolem něj ho považují za snílka, který nechce čelit životním faktům. Světlo anděla slábne. Zatímco byl zprvu vysoce citlivý, nyní se stává přecitlivělým.

Můžete se divit, proč se tento anděl inkarnoval na Zemi.

Mnoho andělů je inkarnováno na Zemi a každý má svůj vlastní motiv, proč tu být. Existuje však jeden obecný motiv: pomoci Zemi. Skrze přítomnost všech těchto andělů získává lidská společnost jako celek světlo a citlivost. Andělská přítomnost pozvedá vibraci světa. To se děje zvláště tehdy, když si andělé vzpomínají na to, kým jsou, a když je obnovena jejich sebedůvěra. Tehdy jejich světlo doopravdy září.

Nyní si představte, že vy jste takovým andělem.

Co můžete udělat proto, abyste znovu zářili, abyste transformovali svoji přecitlivělost ve vysokou citlivost?

1. krok – Uvědomte si, že jste anděl

Uvědomte si, že jste anděl a nebojte se to ukázat. Věřte ve své vlastní světlo, ve své tvořivé schopnosti a překonejte strach ukázat se. Tohle je první krok.

Jak to uděláte? Je důležité spojit se se spirituálnem. Podívejte se na svět ze spirituálního pohledu, vzpomeňte si na věčnou říši lásky a krásy, ze které pocházíte a do které patříte. Vždy jste byli ve spojení s touto jemnou, éterickou realitou. Nyní udělejte další krok a doopravdy věřte, že v ní jste. Ve chvíli, kdy se s touto realitou spojíte, spojujete se také se svým vlastním vnitřním jádrem a začínáte si uvědomovat, kým doopravdy jste.

Vzpomínáte si na to, že vaše vědomí je věčné a to je nádherný zdroj světla a tvořivosti.

Ve chvíli, kdy se cítíte součástí oné říše, která je vašim skutečným domovem, soudy, které na vás lidská společnost ukládá, vás budou mnohem méně tížit. Uvědomíte si, že váš pobyt zde je pouze dočasný a že tato hektická, chaotická společnost jednoho dne zmizí a vytvoří místo pro společnost klidnější, harmoničtější a šťastnější. To, co si o vás současná společnost myslí a co od vás očekává, už není tak důležité. Důležitější je to, co jste sem přišli konat, jak v tomto světě projevíte své světlo.

Tím, že cítíte svůj skutečný původ, rozněcujete své vlastní světlo. Světlo je tvořivé a měnící se. Všimnete si, že vaše okolí na vás začne jinak reagovat. Život bude proudit mnohem lehčeji a lidé vás budou brát opravdověji. Učinili jste základní první krok v přeměně od přecitlivělosti k vysoké citlivosti.

2. krok – Uvědomte si svoji mužskou energie

Své světlo jste schopni darovat druhým teprve tehdy, když jste rovněž schopni jim ho nedarovat. Když nedokážete lidem říci ?ne?, vaše ?ano? nemá žádný význam. Učit se stanovat hranice a postavit se sám za sebe je velmi důležité. Když tak nečiníte, vaše energie vtéká do bezedné jámy a vy se cítíte neustále slabí a vyčerpaní.

Abyste tomu předešli, potřebujete se spojit se svoji mužskou energií. Mnoho lidí, kteří se kloní ke spirituálnu, mají o mužské energii negativní představu. Je spojována s násilím, útiskem a agresí a není považována za spirituální. Důsledkem tohoto negativního postoje k mužské energii se mnoho spirituálních a přecitlivělých lidí cítí bezprizorní a nejsou schopni stát sami za sebou.

Řešením je pochopit, že na samotné mužské energii není nic špatného; to, co způsobuje problém je nerovnováha mezi mužským a ženským. Považováním mužské energie za druhořadou, tak mnoho lidí oslabuje svoji vlastní sílu. To se děje zejména citlivým ženám. Zvláště, když procházíte procesem spirituálního růstu, spojení se svou mužskou energií má prvořadý význam.

Jakmile učiníte 1. krok a uvědomíte si, kým skutečně jste, energeticky se odlišíte od svého okolí. Vaše světlo bude zpozorováno. To k vám bude přitahovat to, čemu říkám energetické pijavice. Jsou to lidé nebo jiné entity, například organizace, ve které pracujete, které se krmí vaší energií. Zbavují vás energie, bez toho aniž by dávali něco nazpět. Když se nejste schopni v takovém prostředí ochránit, uvíznete.

V tomto bodě musíte použít svou mužskou sílu. Přijmout svoji mužskou část, svého vnitřního mže a důvěřovat mu. Dovolte mu, aby nabyl tvar meče ve vaší ruce, který přeruší pouta mezi vámi a vším, co vás zbavuje energie.

Častým úskalím ve zdatném používání meče vaší mužské energie je představa rovnosti. ?My všichni jsme si rovni a tak bych neměl dělat rozdíl mezi mnou a druhými a měl bych s nimi sdílet to, co mám.? Tato myšlenka rovnosti je do jisté míry správná. Na úrovni duší jsme si rovni. Na úrovni projevu však nikoliv. Někteří lidé jsou schopni nechat vnitřní světlo zářit více než druzí. Tím, že si to nepřipustíme, dáváme tak volný prostor pro energetické pijavice. Zvláště lidé, kteří vyzařují mnoho světla a kteří mají tolik co dát, by se měli chránit. Buďte si vědomi toho, komu nebo čemu dáváte svoji energii. Ne každý je připraven přijmout to, co nabízíte. Nedovolte, aby byl váš nejcennější dar vyčerpán lidmi nebo organizacemi, jež neodpovídají vaší vibraci. Pro tento účel používejte svou mužskou energii.

3. krok – Uvědomte si, že matka Země je váš přítel

Mnoho přecitlivělých lidí cítí překážku k žití na Zemi. Tato překážka je částečně díky faktu, že se v moderní západní společnosti necítí doma. Energie společnosti se neshoduje s jejich vlastní, a tak se cítí odcizeni. Chtějí odejít. Podvědomě si vzpomínají na své spirituální dědictví a touží být opět ?doma?. Chtějí být zpět v míru a harmonii nebeských říší, které jsou ostře v rozporu s hlukem, strachem, agresí a anonymitou dnešní lidské společnosti.

Bez ohledu na důvod, proč cítí tuto překážku k žití na Zemi, citliví lidé mají taktéž tušení o tom, co se stalo v jejich minulých životech na Zemi. Často nesou uvnitř vzpomínky na válku, pronásledování a jiné formy agrese. Vzpomínají na to, jak se pokoušeli konat na Zemi dobro a byli za to násilně odmítáni.

K tomu, abyste překonali tuto překážku být zde, je důležité rozlišit mezi energií lidské společnosti a energií Země jako takové. Abyste tak učinili, najděte si místo v přírodě. Běžte tam v pracovní den, kdy je tam klid. Pociťte zdejší energii, pokoj a mír. Otevřete své srdce tomuto místu v přírodě a pociťte všechny přítomné energie. Kromě vás jsou zde přírodní duše jako víly a skřítci, které se Zemí úzce spolupracují. Nyní pociťte Zemi jako takovou. Tohle je ta Země, kvůli které jste přišli, Země, která vás oslovuje a která si vás přeje podporovat. Otevřete své srdce její energii a lásce.

Tím, že vstoupíte do tohoto spojení se Zemí, jste schopni skutečně zaujmout své místo a zářit své světlo do světa. Jste schopni změnit svět a učinit ho krásnějším. Na Zemi je pro vás místo, kde se cítíte doma. Toto místo se stane majákem světla, který transformuje svět kolem vás.

Přecitlivělí lidé se světu skrývají. Vysoce citliví lidé září do světa své světlo svobodně.

4. krok – Používejte svoji ženskou energii, abyste se stali ještě citlivější

Vaše ženská energie může učinit rozdíl mezi tím někoho se bát a někoho milovat. Umožňuje vám podívat se za masku, kterou si jiný nasadil a vidět jeho zranitelnost. V našich srdcích jsme všichni dobří. Bůh je v srdci každého. Můžete použít ženskou energii uvnitř, abyste se stali ještě citlivějšími, můžete použít svoji empatii, abyste skutečně pochopili, jaké to je být na místě druhé osoby. Pochopení druhého zevnitř vám může pomoci pochopit jejich bolestné poznámky nebo útočné chování. Může vám pomoci je propustit.

Stane se to možné, když mužská energie uvnitř je natolik silná, aby ochránila vaši ženskou stránku. Když jsme zraněni tím, co o nás jiná osoba říká, často nejsme zraněni slovy samotnými, ale naší vlastní přecitlivělou interpretací těchto slov. Zřídkakdy nás lidé chtějí dostat, spíše plácnou něco, co není mířeno osobně. Vaše mužská energie vám může pomoci nebrat věci osobně. Vaše ženská stránka vám pomůže cítit to, co se v druhé osobě skutečně odehrává. Používáním ženského daru citlivosti, ihned vidíme spoustu světla v tomto temném světě kolem. Abychom se stali ještě citlivějšími, činíme krok k srdcím našich bližních, kteří jsou často srdečnější a jasnější, než jsme si mysleli. Tím, že zpozorujeme světlo v srdci druhého, bude toto světlo hořet silněji.

Stání se ještě citlivějším pracuje ve dvou směrech: nejen, že získáte hlubší vědomí o tom, kdo je druhá osoba, ale také oni poznají lépe vás. Cítí ve vás něco citlivého, vřelého a krásného, co předtím nezaznamenali. Tím, že poznáte druhou osobu, pozná ona vás. Takhle se začnete na Zemi cítit opět doma.

Být andělem znamená být vyvážen

Každá lidská bytost dává a přijímá. Abychom zůstali spirituálně a fyzicky zdraví, potřebujeme být v rovnováze se svým prostředím. Proud dávání a proud přijímání musí být v rovnováze. Okamžik, kdy vyzařujeme více svého světla, činí přeměnu od přecitlivělosti k vysoké citlivosti a stáváme se andělem, kterým jsme – proud dávání se zvyšuje. Vydáváme tvořivé a nádherné světlo a sdílíme ho se svým prostředím, často bez toho aniž bychom to věděli. Tato energie, kterou vkládáme do světa, se k nám chce vrátit ve formě (fyzické) hojnosti.

To způsobuje problémy mnoha citlivým. Přecitlivělí lidé často nevěří, že jejich život může být krásný, bohatý a hojný. Cítí, že by to nebylo správné, že si to nezaslouží a tak blokují proud přijímání, který k nim chce přijít. Náboženské tradice, které vás učí, že je lepší dávat než přijímat nebo že je hříšné užívat si, tento způsob myšlení podporují. Strach a pochybnosti zadržují přirozenou hojnost, která vám chce přijít do cesty.

Buďte k tomu pozorní. Zkontrolujte, zda jste skutečně otevřeni tomu, co vám vesmír může dát, vší lásce, která tu pro vás je. Dokud neřeknete ?ano? tomu, co vám chce vesmír poslat do cesty, nebudete moci říct ?ano? sami sobě. Řekněte hlasité a milující ANO sami sobě, vám všem. Akceptování proudu přijímání v životě se vám poté stane přirozené.

? Gerrit Gielen
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství