Menu

Být učitelem v Nové Éře

Jeshua skrze Pamelu Kribbe
červen 2009

Přepis byl lehce upraven kvůli čtivosti. Srdečné díky Marii Beas za zhotovení tohoto přepisu.

Drazí přátelé,

JÁ JSEM Jeshua.

Byl jsem nositelem Kristovského vědomí před dvěma tisíci lety a nyní jste vy těmi, kdo nesou tuto pochodeň. Je to pochodeň světla, která přináší změnu do tohoto světa, do světa, který právě v této chvíli změnu potřebuje. Žijete v době krizí. Dochází k finanční krizi, právě probíhá ekonomická krize a taktéž krize planety – ekologická krize. Žijete uprostřed těchto krizí, které jsou příležitostmi ke změně. Vždy, když se věci mění podstatným způsobem, mnoho starých věcí musí drasticky a zásadně odpadnout.

Vy, kteří se cítíte přitahováni k mým poselstvím, jste těmi, kdo razí cestu ostatním. Ano, narodili jste se v tomto čase úmyslně; chtěli jste učinit změnu, být změnou, kterou lidstvo potřebuje. Vy jste učitelé nové éry. Právě vám přináším poselství naděje a povzbuzení. Chci vás povzbudit, abyste se chopili role učitele, kterým jste. Strávili jste mnoho životů na Zemi připravujíc se na tento čas, na tuto dobu, kdy je planeta a lidstvo připraveno na transformaci, k vývoji vědomí založenému na srdci, které uznává jednotu všeho, co na Zemi žije a dýchá. Po staletí jste byli nositeli tohoto vnímání jednoty, byli jste na Zemi Pracovníky Světla již dříve a nyní nastal váš čas. Podívejte se pod povrch toho, co se jeví jako negativní a špatné zprávy. Podívejte se za to všechno. Je to ohromná příležitost pro změnu.

Lidstvo je žádáno, aby šlo hluboko dovnitř a oslovilo negativní emoce a strach, který v době krizí vyplývá napovrch. Nyní více než kdy jindy potřebuje lidstvo léčení a je připraveno toto léčení přijmout. Vy jste ti, kdo razí cestu. Vy jste učitelé nové éry a já vás žádám, abyste se za sebe nestyděli. Díky všemu, co jste na Zemi dříve zažili, jste se začali stydět sami za sebe a stahovat se, stydět se za světlo, které nesete uvnitř. Ve vašem srdci a duši je vášeň. Toužíte být zářícím světlem, kterým jste, ale stejně tak se skrýváte před svou vlastní silou, neboť nesete staré vzpomínky na to, když jste za to byli odmítáni a dokonce pronásledováni a zabíjeni. Vidím vaše strachy a nejistotu, vy jste však ohromní a mocní pokud věříte sami v sebe. Máte za sebou dlouhou cestu. Mnohokrát jste navštívili Zemi a získali zkušenosti. Nyní jste zralé a staré duše a přejete si sdílet moudrost svého srdce. Chci, abyste se podívali dovnitř sebe a pocítili vášeň, se kterou jste se narodili, vášeň učinit změnu. Žádám vás, abyste se již více neskrývali.

Jak učíte? Co je učení, o kterém hovořím? Není o zprostředkování teorií a vědomostí z knih druhým; není o kázání či říkání lidem, co mají dělat. Je o vibraci, kterou přinášíte světu, vibraci soucitu a vnitřního míru. A tak, když oslovíte své nejtemnější části – vaše emoce strachu, vzteku a nedůvěry, když vyzařujete světlo na své temné části, vaše vibrace se zvedá, a pak přinášíte nové světlo do tohoto světa. Bude viditelné ve vašich očích, ve způsobu jakým mluvíte či nasloucháte druhým. Neskrývejte ho, buďte otevření, jak můžete, protože jste nádherní. Právě tehdy, když přinášíte tuto vibraci světu, lidé jsou k vám přitahováni. Ne proto, že znáte pravdu nebo víte, co se jim přihodí, ale proto, že je kolem vás prostor bezpečí a přátelství. O tomhle je učení v nové éře: naprosté přijetí druhých s jejich světlými i temnými částmi, vidíc jejich vnitřní krásu, jejich vášeň a nevinnost a povzbuzení, aby se tak viděli i oni sami.

Být učitelem nové éry je jiné od toho, co jste možná čekali. Je to o nalezení míru hluboko uvnitř a nesejití z cesty kvůli negativitě, která je kolem vás. V jiném smyslu to znamená propustit svět, nebýt jím, ale být otevřený všem a nechat jim okusit vibraci, kterou vyzařujete do světa. Buďte ve světě, ale nebuďte z něj.

Jak bude vaše učení vypadat, jakou formu nabude, je pro každého jedince jiné. Každý z vás má jistou vášeň, talent, touhu dělat určité věci spíše než ty ostatní. Vaše energie, vaše světlo může převzít mnoho forem a pro mě je specifická forma, kterou nabude, méně důležitá. To, co chci, abyste si dnes uvědomili, je, že jste učitelé, že jste prošli dlouhou cestou. Povzbuzuji vás zvláště v těchto časech, abyste se již více neskrývali, sdíleli svoji moudrost s ostatními a přivedli k životu svoji vášeň. To znamená přinést novou energii do tohoto světa.

Zacházení s vysokou citlivostí

Vy všichni jste velice citliví. Vaše srdce se otevřela. Mnoha způsoby se v této době prostřednictvím vás znovu-zrozuje ženská energie, neboť jste ti, kdo poprvé otevřeli vědomí založené na srdci a poznali jednotu všeho života. Otevřeli jste svá srdce a jako vedlejší účinek přijímáte negativní pocity a emoce těch kolem vás a pocity, které jsou jednoduše přítomny v atmosféře kolem Země. Tato citlivost může být někdy břemenem. Někdy přijmete tolik negativity, že se cítíte na dně a deprimovaní a ani nevíte, odkud to přichází.

Otevření srdce, rozvoj své ženské stránky, být vnímavý a otevřený k energiím kolem je součástí vývoje, kterým procházíte. Je však pro vás také velmi důležité přijmout svoji mužskou energii, ne v tradičním slova smyslu, ale novým a vyšším způsobem. V minulosti měla ve vaší historii agresivní mužská energie dominanci. Tato energie se zaměřovala na získání moci a na manipulování reality. Obvykle si mužskou energii spojujete s něčím špatným; myslíte si, že je utiskující, agresivní a egoistická. Potřebujete novou definici mužské energie. Potřebujete mužskou energii vyvážit se svoji ženskou citlivou stránkou. Mužská energie se ve své nejvyšší formě spojuje se soustředěním, se stanovením hranic kolem sebe a s rozhodnutím, co chcete nebo nechcete nechat vstoupit do svého energetického pole. Vyšší mužská energie vám nedovolí, aby vás negativita kolem zcela pohltila. Pomůže vám stanovit kolem sebe hranice. V jiném smyslu tato vyšší forma mužské energie je jako rytíř stojící u brány vašeho energetického pole, který rozlišuje, co vás vyživuje a sytí a co naopak ne. Potřebujete, aby vaše mužská energie uvnitř pečovala o vaši velmi citlivou ženskou stránku. A tak vás žádám, abyste přehodnotili mužskou energii uvnitř a našli v sobě novou definici, nové vnímání této energie. Možná si můžete vytvořit obraz rytíře či pokojného bojovníka, který vám pomáhá rozlišit, co je pro vás dobré a stáhnout se, když cítíte, že jisté prostředí či lidé neslouží vašim vyšším ideálům.

Být Pracovníkem Světla a učitelem na jedné straně znamená být ve světě a být otevřený a ochotný šířit svoji vibraci, když o ni lidé žádají. Na druhou stranu to však také znamená, že víte, kdy se stáhnout a kdy říci ne a kdy se postarat o sebe, což je v těchto časech velmi často žádáno ve chvílích, kdy může být energie pociťována velmi těžce a obtížně.

Ctěte sami sebe a vytvořte si každý den prostor vrátit se zpět k sobě sama, pocítit, kým jste. Vytváření svého prostoru může být bráno doslova, nalezení fyzického místa ve vašem domě či v přírodě, kde se cítíte uvolnění, kde můžete být zcela sami sebou. V takovém relaxačním místě můžete vstoupit do prostoru uvnitř a to je to, na čem skutečně záleží. Uvnitř vás je prostor, jenž je skutečným druhem vědomí. Je to vaše bytí, samotné jádro toho, kým jste, a nemůže být vyjádřeno slovy. Toto vědomí můžete cítit zvláště ve chvíli klidu a tehdy, když jste o samotě, kdy nejste zahrnováni vnějšími událostmi, zvuky, situacemi, věcmi, které vás rozptylují. Nalézt tento klid každý den je velmi důležité k tomu, abyste si zůstali vědomi toho, kým jste, učitel a nositel světla do této reality. A tak vás žádám, abyste našli rovnováhu mezi bytím o samotě a bytím ve světě a pocítili, jaký rytmus vám vyhovuje. Používejte mužskou energie, abyste rozlišili a určili, co je pro vás dobré.

Obnovení mužské energie

Nyní je čas, aby Pracovníci Světla v sobě vyvážili mužské a ženské energie. V jistém smyslu jste se začali bát své vlastní síly. Existovaly časy, velmi staré časy, ve kterých jste vy sami používali svoji moc způsobem, kterého jste později litovali. To byli léta před Kristem, předtím, než jsem přišel na Zemi; jdou zpět do Atlantidy a před ni. Stále máte vzpomínky na tyto časy a nikdy nechcete znovu zneužít svoji sílu. V jistém smyslu však byly vaše reakce příliš extrémní. Nyní chcete tolik propustit svoji moc, že se často cítíte neschopni stát za sebou samými, být si jistí tím, kdo jste a co chcete nebo nechcete. To je politováníhodné, neboť se pak můžete vyčerpat a můžete být deprimováni tím, co se kolem vás děje, protože odmítáte uchopit svoji vlastní sílu, ne ve smyslu vládnutí nad ostatními, ale ve smyslu napojení se na svou přirozenou vášeň, přirozené instinkty, vědění. Stalo se pro vás těžké najít pozitivní definici mužské energii, ale já vás povzbuzuji k tomu, abyste ji našli a přijali ji, neboť díky znovuzrození mužské energie, naleznete znovu svoji vlastní skutečnou sílu.

Ženská energie vás spojuje s duší. Prostřednictvím pocitů, které ženská energie vnímá, k vám duše promlouvá. Avšak k tomu, abyste přinesli vnitřní vědění ženské energie do světa, projevili svoji vášeň duše ve světě, potřebujete znát, jak chránit svoji ženskou energii, jak si udržovat odstup, když je to potřeba, jak zůstat koncentrovaní a klidní mezi energiemi, které s vámi nerezonují. K tomu, abyste byli učitelem a průkopníkem, kterým skutečně chcete být, potřebujete přijmout obě své stránky – mužskou i ženskou.

Odhodlejte se k tomu všemu. Věci se mění a vy nejste sami. Mnoho lidí ve světě prochází stejným procesem jako vy. Existuje mnoho žijících kamarádů Pracovníků Světla, a když se s nimi spojíte ze srdce, můžete cítit, že jsou vašimi bratry a sestrami. Nezáleží na vzdálenosti, času a místě, ani na národnosti a rase. Pociťte pole Kristovského vědomí, které se nyní přibližuje Zemi. Ačkoli nemusí být viditelné v tom, co čtete v novinách či co slyšíte v televizi, toto pole je přítomné. Nové vědomí se probouzí.

Volám vás. Jsem součástí tohoto obrovského pole vědomí stejně jako vy. V tomto poli jsme jedno. Jsme si rovni a já vás volám domů. Právě nyní můžete na planetě Zemi cítit domov, když si vzpomenete na to, kým jste, když dokážete skutečně cítit své božské a andělské světlo, které vámi protéká.

Miluji vás.
Přijměte moji energii.
Děkuji vám za její přijetí.

? Pamela Kribbe 2008
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství