Menu

Mužská a ženská energie

Jeshua skrze Pamelu Kribbe

Drazí přátelé,

je mi velkým potěšením být opět s vámi. Jsem tak šťastný, že jsem ve vaší společnosti. Máte tendenci ke mně vzhlížet, vzhlížet k bytostem jako jsem já jako k mistrům, ale my to takto nevidíme. Vidíme, jak v tomto náročném čase následujete svou cestu na Zemi, v čase, kdy se mnohé mění, a vidíme, jak rostete k vlastnímu mistrovství. Vidíme, jak se stáváte mistry, ke kterým občas vzhlížíte. A o tom to celé je ? nalézt své vlastní mistrovství! Nenásledujte žádného mistra, který je před vás přiveden tradicí či knihami nebo tím, že vám o něm řekne někdo jiný. Objevte své vlastní mistrovství ? o tom to celé je.

Dnes bych rád hovořil o tématu, které sahá daleko do vaší historie: o mužských a ženských energiích. Jsou to staré energie a mnohé se s nimi momentálně děje.

Nejdříve bych rád pohovořil o povaze mužského a ženského. Tyto energie jsou dva aspekty Jednoho. Z toho důvodu ve skutečnosti nejsou protichůdné nebo duální, jsou jedním; jsou dvěmi tvářemi jedné energie.

Mužská energie je aspekt, který je zaměřen navenek. Je to část Boha či Ducha, která řídí vnější projev, která Ducha zhmotňuje a nabývá formu. Mužská energie tudíž zná silnou tvořivou sílu. Pro mužskou energii je přirozené být vysoce soustředěná a cílevědomá. Tímto způsobem mužská energie vytváří individualitu. Mužská energie vám dovoluje oddělit se od Jednoty, od Celku, zůstat sám a být konkrétním jednotlivcem.

Ženská energie je energií Domova. Je to energie Původního Zdroje, plynoucího Světla, čistého Bytí. Je to energie, která se ještě nezhmotnila – vnitřní aspekt věcí. Ženská energie je vše-zahrnující a oceánská; nerozlišuje a nespecifikuje.

Nyní si přestavte ženskou energii, která si uvědomuje jisté pohnutí uvnitř, nepatrný neklid, touhu po? rozpínání, touhu po tom, jít za své hranice, posunout se mimo sebe sama k získání zkušenosti. Je zde touha po něčem novém, po dobrodružství! A pak k ní přichází energie, která na tuto touhu odpovídá. Je to mužská energie, která jí chce sloužit a pomoct projevit se ve hmotě, ve formě. Mužská energie ohraničuje a tvaruje ženskou energii a díky jejich součinnosti, celkovému souhrnu energií, může nabrat zcela nový směr. Nová realita může být stvořena a v ní může být vše prozkoumáno a prožito ve stále měnících se formách manifestace.

Tanec mužského a ženského způsobuje proměnlivou podívanou vytvořené reality, vašeho díla. Je to podívaná ohromné krásy, kde se mužská a ženská energie navzájem uctívají a oslavují svou spolupráci a hravé spojení. A tak by to mělo být. Mužská a ženská energie patří k sobě. Jsou to dva aspekty Jednoho a dohromady oslavují radostnou manifestaci, kterou by toto Dílo mělo být.

Bylo řečeno, že v konečném poznání toho, kým jste, jedinou skutečností, na které záleží, je: JÁ JSEM. A v této záhadné mantře se právě slučují oba tyto aspekty. V JÁ je mužská energie, ve JSEM je energie ženská. JÁ je stlačené, rozlišující. Dává zaměření, směr, dává individualitu: JÁ, ne druzí, JÁ. A potom JSEM. JSEM je oceánské, vše-zahrnující. Odráží oceánský Domov, ženskou energii, nevyčerpatelný zdroj, který nezná žádné hranice, žádnou rozdílnost. Plynoucí a spojující aspekt je jádrem ženské energie. V JÁ JSEM, se setkává mužské a ženské a blaženě spojují své energie.

Nyní v historii lidstva, a dokonce i předtím než lidstvo existovalo, vznikl mezi mužským a ženským konflikt. Nepůjdu nyní do vzniku tohoto konfliktu. Ve vaší historii se mužská a ženská energie vzdalují, a tak se jeví jako protichůdné síly. Symbol jing-jang velmi dobře ukazuje skutečnou situaci. V mužském je vždy jádro ženského a v ženském je vždy jádro mužského, stejně jako je bílý bod v černém a černý bod v bílém. Ale během historie byla tato záhadná jednota mužského a ženského zapomenuta a tyto energie se samy sobě staly protikladem jako černá a bílá. Základní jednota již nebyla uznávána.

Právě nyní jste v poslední fázi této historie konfliktu, ve které po mnoho staletí hrála mužská energie pachatele. Mužská energie je již dlouho v roli, v níž utlačuje, poškozuje a ničí ženskou energii. Nebylo tomu tak vždy. Byly časy, ve kterých měla nadvládu ženská energie, manipulovala s mužskou energií a vládla jí. Tyto časy jsou ale u konce. Konflikt v jistém bodě dostal jiný směr a role pachatele a oběti se obrátily. Mužská energie je u moci dlouhou dobu a zneužila této moci takovým způsobem, že ženská energie se oslabila a už si neuvědomuje celistvost svého Bytí. Kdykoli jsou ženská a mužská energie v konfliktu, rozpad obou je nevyhnutelný. Když se ženská stále více diskriminuje a ztrácí se v sebezapírání, mužská energie se zase ztrácí v nemilosrdném násilí a druhu agrese, kterou znáte z mnoha válek své minulosti.

Mužské a ženské závisí jedno na druhém. Když spolu vzájemně bojují, následky jsou katastrofální. Časy se mění. Od 19. a 20. století ženská energie znovu získala svoji sílu a povznesla se nad roli oběti. Toto vzkříšení pocházelo z hloubky ženské energie. Konečně dosáhla krajních hranic svého sebezapírání. V tomto bodě se sama sobě podívala do tváře a řekla: zašlo to příliš daleko, dál už to nepřipustím.

Mimochodem, tak to vždy chodí v dynamice mezi obětí a pachatelem. Změna začíná, když to oběť odmítne dále akceptovat. Pachatel by se klidně mohl své role držet delší dobu, protože má menší důvod s tím skoncovat. Revoluce začíná tam, kde oběť odmítá již více akceptovat a konečně si bere zpět svou sílu. Ve všech případech utiskování, například žen v rodinách či společnosti, je skutečným momentem změny, když se žena ? či ženská energie uvnitř osoby ? rozhodne pro sebe samu: Už to nebudu snášet. Tehdy začíná skutečná změna. Vnější opatření jsou zbytečná, dokud nenastane tato chvíle.

Ženská energie povstala a její hvězda stoupá. Ve skutečnosti je v této době a věku nejnaléhavější záležitostí transformace mužské energie!! Nyní je čas pro novou definici mužské energie. Mohl bych toto poselství snadno nazvat ?znovuzrození mužské energie?. Proto bych chtěl zdůraznit, že pouze v opětovném setkání s vyzrálou a vyváženou mužskou energií, může ženská energie znovu vzkvétat.

Ženská energie v minulém století, a ještě před tím, získala znovu sílu a moc. Začalo se jí dařit novým a vyváženějším způsobem. Navzdory nerovnosti pohlaví, která je v současné společnosti stále přítomná, je vzestup ženské energie nezadržitelný. Ženská energie však nemůže získat úplnou sílu a vitalitu bez součinnosti s energií mužskou. Tohle má význam pro kolektivní úroveň stejně jako pro úroveň individuální. Ženská energie nemůže učinit svůj konečný průlom bez podpory a spojení s mužskou energií. Není tomu kvůli vrozené slabosti v ženské energii. Je to díky základní povaze mužské a ženské energie: faktem je, že jsou propletené a mohou naplnit své nejjasnější potenciály pouze ve vzájemné spolupráci. Proto je nyní nezbytné, aby se mužská energie přetvořila a pustila se do nového!

Když se podíváte na souhru mezi mužským a ženským na kolektivní úrovni, ženská energie se nyní nachází v pozici vyčkávání. Ona čeká. V současnosti pokračuje uvnitř mužské energie boj mezi starým a novým. Nová vlna energie, jež ctí a respektuje ženskou energii, začíná v kolektivní mužské energii svítat. Tato nová vlna mužské energie se chce spojit s ženskou energií a společně vstoupit do Nového Věku. Zároveň je ovšem starší vlna mužské energie stále aktivní a pokouší se vytrvat. Tato energie zřetelně pracuje v sériích teroristických atentátů, které se odehrály všude po světě. Mužská energie ve své staré roli bezcitného útočníka tak ukazuje svou hanebnou stranu. V těch, kteří spáchají tyto ohavné útoky, jsou temné emoce: útok, vztek a zároveň naprostá bezmocnost a neschopnost. Z této prosté bezmoci se odvolávají na ty nejbrutálnější a nejdestruktivnější projevy moci. Mužská energie, o které mluvíme, je ve smrtelných křečích. Cítí, že se odehrávají velmi důležité kolektivní změny a že je lidstvo na prahu nové éry.

Jeden z problémů, kterému nyní čelíte, když rostete k vyrovnanější spolupráci mezi mužským a ženským, je, jak si poradit s tímto druhem nemilosrdné energie. Co uděláme s touto starou mužskou energií, která se při svém pádu snaží tvořit tolik pustošení a destrukce, kolik je jen možné? Dovolte, abych vám řekl tohle: její pád je fakt. Boj staré mužské energie zaniká, ale nevzdá se snadno a bude odolávat do poslední chvíle agresí a nemilosrdnými pokusy o dominanci.

Mnohé závisí na tom, jaký bude k těmto útočníkům vnitřní kolektivní postoj. Dovolíte hněvu a bezmoci vstoupit do svého vlastního energetického pole jako reakci na násilné činy? Pak se zpřístupníte energetickému poli útočníků. V té chvíli se cítíte přemoženi hněvem a odporem vůči nim a oni tak dosáhli svého cíle. Vy jste vtaženi do jejich energetické vibrace a mohli byste zabít stejně tak: zabít vrahy nevinných. Vše je to velmi srozumitelné, ale je podstatné uvědomit si, co se tu odehrává. Jakmile zde povstávají intenzivní emoce, je moudré udělat si mlčky pauzu. Vrátit se do ticha, do vědoucí části vás samých a zeptat se: co se tu ve skutečnosti odehrává? Vše je to nyní o vaší moudrosti a pronikavosti, o vaší schopnosti vidět skrze věci a cítit, co je ve skutečnosti v sázce. Svět nebude převzat teroristickými silami; stará mužská energie odsloužila a nablízku je její hodina smrti.

Nejdůležitější poselství, které ohledně terorismu, této manifestace staré mužské agrese, mám, je: zůstaňte bdělí! Nenechejte se vyvést z rovnováhy pocity bezmoci, tj. tím, že jste stále pronásledováni. Vězte, že nikdo nebude touto agresivní energií dotčen, pakliže jí nedovolí vstoupit do svého energetického pole. Když nebudete reagovat hněvem či nenávistí, nebudete ji k sobě přitahovat. Budete v bezpečí a chráněni svým vlastním světlem.

Rád bych, abyste více věnovali pozornosti světské individuální úrovni. Úrovni, ve které se zabýváte mužskými a ženskými energiemi uvnitř sebe. Protože boj mezi mužskými a ženskými energiemi probíhá taktéž na úrovni individuální. Vše, co se děje kolektivně, zrcadlí procesy na individuální úrovni.

Abych ilustroval důležitost rovnováhy mezi ženským a mužským na individuální úrovni, budu hovořit o centrech energie v každém člověku, které jsou taktéž nazývány čakrami. Sedm z nich znáte a jsou umístěné podél páteře, od kostrče k temeni. Krátce se podíváme na všechny tyto čakry, abych vám ukázal, že všechny jsou charakterizovány buďto převážně mužským nebo ženským typem energie.

Kořenová čakra (kostrč) je energetickým centrem, které vás spojuje se Zemí. Energie v této čakře se vztahuje k Zemi a dovoluje vám projevovat svoji energii duše ve fyzické formě, v husté, hmotné úrovni reality. S ohledem na dosahování a projevování tohoto typu energie v kořenové čakře ji můžete nazývat převážně mužskou čakrou. Čakra není nikdy zcela mužská nebo ženská, ale dalo by se říci, že zde má mužská energie navrch.

Druhá čakra se nazývá pupeční (sakrální) čakrou a je centrem emocí. Toto centrum vám umožňuje prožívat emoce, výkyvy nálad, zkrátka všechny maxima a minima emocionálního života. Je to vnímavé centrum. Proto ji nazývám ženským centrem, čakrou, ve které převládá tok ženské energie.

Třetí čakra, také nazývána solar plexus, je centrem akce a tvořivosti. Je to centrum, které umožňuje energii projevit ve fyzické realitě. Můžete ji přirovnat k slunci, k výlevu paprsků a síly žlutého slunečního světla (přírodní barva třetí čakry je žlutá). V solar plexu jsou vaše myšlenky, nápady a touhy transformované do vnější manifestace. Je to čakra akce a vnějšího vyjádření. Je to také sídlo ega, ve smyslu pozemské osobnosti bez negativních náznaků. Převládající energie je mužská.

Srdeční čakra je vnímavým centrem jako čakra pupeční a má zvláštní schopnost spojovat se s jinou proudící energií. Je to centrum, ve kterém se spojují energie tří nižších čaker (pozemská realita) a tří horních čaker (kosmická realita). Srdce je mostem mezi myslí (hlavou) a emocemi (břichem). Ze srdce se také můžete spojit s druhými a překročit sami sebe. Srdce překračuje hranice ega a umožňuje vám cítit jednotu se vším, co je mimo vás, dokonce se Vším-Co-Jest. Srdeční čakra je bránou k energii Domova. Je centrem spojení, a proto je převážně ženskou čakrou.

Krční čakra je mužská. Z tohoto centra je dáván vnitřním výzvám, myšlenkám a emocím fyzický tvar skrze řeč, pláč, smích, zpěv, křik atd. Zde je vnitřní život vyjádřen navenek komunikací skrze hlas a jazyk. Toto centrum vám umožňuje seznámit druhé se svým vnitřním světem prostřednictvím fyzických signálů: slov, zvuků, pojmů. Je to centrum manifestace, které vám umožňuje zaměřit svou energii navenek do fyzické roviny. Je to také centrum tvořivosti.

Šestá čakra, taktéž nazývána ?třetí oko?, je umístěna uprostřed hlavy a je opět ženská. Přijímá mimosmyslové, intuitivní dojmy a překračuje hranice fyzického (pět fyzických smyslů). Je to sídlo jasnozřivosti, jasného cítění, atd. Skrze toto centrum můžete cítit energii někoho jiného ? emoce, bolesti, radosti ? jako své vlastní. S touto schopností empatie překračujete hranice ega a spojujete se s ?tím, co nejste vy?.

Nakonec je zde korunní čakra, na vrcholku hlavy. Tato čakra není mužská ani ženská. Nebo můžeme říci: je obojí. V této čakře se povznášíte nad dualitu mužského a ženského. Korunní čakra je zajímavou kombinací obou těchto energií. Když je v rovnováze, vědomí uvnitř je ve stádiu přijímání stejně jako rozpínání. Je zde rozpínání ?vzhůru? do jiných dimenzí, kde hledá spirituální význam či podporu nebo hlubší vrstvy Sebe Sama. A zároveň zde existuje tichá a klidná vnímavost, vědění, že odpovědi přijdou v pravý čas. Je to typ vědomí, které je nesmírně soustředěné a stejně tak nesmírně vnímavé. V tomto ?stavu mysli? přicházíte velmi blízko k jednotě, která tvoří základ mužské a ženské energie, energii Ducha či Boha.

Teď jsem velmi přibližně načrtl pohyb mužské a ženské energie proudící skrze energetické tělo lidské bytosti. Nyní bych rád hovořil zejména o třech nejnižších čakrách. Jsou to čakry, které jsou nejvíce spojeny se Zemí, které jsou nejvíce spojeny s bytím v pozemské říši. Tato oblast třech nejnižších čaker má nesmírný význam na vaší vnitřní cestě léčení, protože v této oblasti leží nejhlubší traumata a emocionální jizvy.

Často cítíte, že jste pozemské bytosti, které se otevírají spirituálnu. My to ovšem vidíme opačně. Jste spirituální bytosti, které se otevírají Zemi. Země je oslnivá destinace, skrytý diamant, který má odhalit svou skutečnou krásu. Země je Zemí Zaslíbenou!

Nebe je vašim rodištěm. Vy se ale nevrátíte do stádia vědomí, které si pamatujete jako ?Domov? nebo ?Nebe?, do stádia čistého spirituálního bytí. Dobrodružství Tvoření vás přenáší do nové destinace. Vždy se rozšiřujete a vyvíjíte ke zcela novému typu vědomí. (O tom jsme mluvili v poslední kapitole série Pracovníků Světla). Země je podstatnou částí této cesty.

Ve svých manifestacích na Zemi a ve svých pokusech vyjádřit se jste však utrpěli mnoho bolesti. Téměř všichni z vás máte těžké emocionální zranění v nejnižších třech čakrách způsobené prožitím odmítnutí, násilí a opuštění. To se mohlo odehrát v minulých životech stejně jako v životě současném. Téměř všechny energie zablokované v horních čakrách jsou spojené s emocionálními zraněními tří spodních čaker.

Nejdříve řeknu něco málo o kořenové čakře. Vaše spojení se Zemí se, zvláště pro Pracovníky Světla, emočně zatížilo. Jelikož jste se setkali po mnoho životů s vážným odporem, existuje ve vás mnoho strachu a rezervovanosti, když přijde na skutečné uzemnění. Uzemnit se znamená být plně přítomen ve svém pozemském těle a vyjadřovat své nejniternější inspirace v hmotné realitě. O překážce k plnému uzemnění sebe sama jsme hovořili dříve (v Sérii Pracovníků Světla). Souvisí to především s tím, že ?jste byli jiní? a byli jste za to odmítáni.

V druhé čakře, v emocionálním centru, jste byli taktéž hluboce ovlivněni prožitky ohrožení či opuštění (doslovně nebo emocionálně) a tím, že jste byli přísně omezeni ve svém sebevyjádření.

Těmito traumatickými břemeny v nejnižších dvou čakrách je také silně zatížen solar plexus (třetí čakra). Solar plexus se týká životní síly, tvořivé energie a moci. Znáte pár příkladů toho, co skutečná síla znamená. Mám tím na mysli sílu, která není agresivní a destruktivní. V čakře solar plexu často vidíte, že se osoba projevuje buď agresivním, ovládajícím způsobem, nebo potlačeným a příliš zdrženlivým způsobem. Oba způsoby jsou výsledkem skrytých pocitů bezmoci pramenící ze zranění první a druhé čakry. Ve třetí čakře je to všechno o nalezení vyváženého způsobu zacházení s mocí a kontrolou, je to o vyváženém egu.

Ego je dobré! Ego má náležitou funkci. Poskytuje zaměření vašemu vědomí, které vám umožňuje působit a projevit se jako samostatní jedinci, kterými jste. Ano, vy jste součástí vyššího Celku, ale stejně tak jste ?Já?, oddělené a odlišené od kohokoli jiného. Ego je nezbytným doplňkem vaší spirituální části, která překračuje ?Já?. Energie ega je v energetické realitě, ve které žijete, zcela čestná a oprávněná. Skutečná moc je v radostném sladění ega a Ducha.

Oblast nejnižších tří čaker je nejdůležitější oblastí v sebe-léčení a vnitřním růstu. Vaší největší spirituální výzvou právě teď je postarat se o tuto svoji zraněnou oblast uvnitř. Meditace k překročení fyzické reality nebo spojení se s prchavými kosmickými úrovněmi není teď vašim hlavním cílem. Váš cíl je věnovat své nejjemnější pochopení a milující podporu svému zraněnému dítěti uvnitř a znovu obnovit jeho krásu a hravost. Tohle je vaše spirituální cesta; zde leží největší poklad. Vaše ochraňující a respektující lidská část, vaše dětská část je vaší cestou k božskému soucitu a osvícení.

Rád bych vás upozornil na skutečnost, že uvnitř této energetické oblasti, jsou dvě ze tří příslušných čaker mužské. To ukazuje na to, že je třeba udělat mnoho léčivé práce zvláště ohledně mužských energií uvnitř každého z vás. Proto je moje zpráva k vám nyní taková: vyléčte mužskou energii uvnitř! Ženská energie se v mnoha ohledech zotavuje a získává sílu potřebnou ke svému plnému a krásnému vyjádření. Ženské vlastnosti – intuice, citlivost a propojenost jsou stále více oceňovány individuálně i kolektivně. Není ale jasné, jak vyrovnaná mužská energie skutečně vypadá. Mužská energie se nějak ztratila ve falešných představách, co to znamená ?být mužem? – ve stereotypech, které se zúžily na moc prostřednictvím agrese. Je podstatné poznat a vyjádřit skutečnou povahu mužské energie. Ženská stránka nyní potřebuje vyváženou mužskou energii, aby mohla plně naplnit svou roli. Ženská energie čeká nejen na kolektivní úrovni, ale také na úrovni individuální. Ženská energie vystupuje ze své role oběti, znovu získává svoji sebeúctu a nyní čeká, aby se mohla silně a radostně projevit prostřednictvím opětovného sjednocení s mužskou energií.

Jaká je tedy síla vyrovnané mužské energie? To platí pro mužskou energii v mužích i ženách.

V první čakře vede vyléčená a vyrovnaná mužská energie k sebe-uvědomění. Mužská energie již nemusí více zápasit a bojovat. Je přítomna skrze sebe-uvědomění. Přítomnost, tj. být plně přítomný s celou svou duší, je základní vlastností první čakry. Být přítomen sebe-vědomě znamená zůstat si vědom sebe sama, zůstat ve středu, neztratit se v názorech, očekáváních či potřebách někoho jiného. Jedná se o nalezení rovnováhy mezi spojením s druhými a skutečným uvědoměním si sebe sama. Vyvážená mužská energie v kořenové čakře vám umožňuje zůstat ve středu a být si plně vědomi sami sebe, i když na sebe vzájemně působíte s druhými a s vnějším světem.

Je nezbytné rozvinout tuto kvalitu sebe-uvědomění, aby chránila a vedla vaši ženskou energii. Ženská energie přirozeně inklinuje ke spojení s druhými (ostatními žijícími bytostmi) a k tomu, aby byla současně s druhými přítomna laskavým a pečujícím způsobem. Mužská energie přispívá k hranicím a pomáhá najít rovnováhu mezi dáváním a přijímáním. S ohledem na plynoucí, propojující ženské energie, mužská energie v nejnižší čakře naplňuje svou roli ukotvení a opory. To je to místo, kde přecházíte do souladu se sebou samými, místo, kde propouštíte vazby s druhými energiemi, se kterými jste spojeni.

Solar plexus či třetí čakra plní stejnou roli jiným způsobem. Tato čakra je, jak jsem řekl dříve, energetickým centrem ega. Stále máte s tímto pojetím ega potíže. Zejména mezi dušemi Pracovníků Světla je tendence dívat se na dávající, sebe-překračující energie v lidské bytosti jako na ?vyšší?. Ale není to tak. Žijete ve světě, v němž hrají dvě energie spolu a utváří stavební kameny Tvoření. Jedna má sklon se spojovat a hledat jednotu, druhá vytváří oddělení a individualitu. A ženská energie je stejně tak životaschopná a hodnotná jako mužská.

Je důležité uzavřít mír s mužskou energií, přijmout svou individualitu, svou jedinečnost, své ?Já?. V životě je podstatná ?samota?, která nemá nic společného s osamělostí, ale která se týká toho, abyste byli jedinečnou individualitou – ?Já?. Přijmutí této samoty nestojí v cestě prožívání hlubokých spojení s druhými. Pokud skutečně přijmete svou individualitu, stanete se silným, nezávislým a tvořivým jedincem, který je schopen hluboce sdílet svou energii s kýmkoli a čímkoli, protože nemá strach, že v ní ztratí sám sebe nebo že se své individuality vzdá.

Mužská energie solar plexu vám pomáhá stát se skutečně tvořivými a posílenými. To je to, na co ženská energie uvnitř vás čeká. Vaše upřímná inspirace se chce projevit na hmotné úrovni, chce vystoupit velmi pozemským způsobem a přinést poselství lásky a harmonie na Zemi. Ženská energie je nositelem Nového Věku, ale potřebuje vyváženost mužské energie, aby se sama skutečně projevila a zakořenila ve hmotné realitě. Proto je tak důležité, aby byly energie první a třetí čakry vyléčené.

Energie zdravého ega, vyléčeného solar plexu, je sebedůvěra. V první čakře je to sebe-uvědomění, ve třetí čakře je to sebedůvěra. Není to druh arogance, který vidíte v nafouknutém egu. Je to o prosté důvěře v sebe sama: ?Cítím, že to zvládnu!? Je to o uvědomění si své vlastní nejhlubší inspirace, svých vlastních tvořivých schopností a jednání v souladu s nimi. Nechejte ze sebe své energie proudit, důvěřujte svým přirozeným talentům a darům, důvěřujte tomu, kdo jste a ukažte se světu! Zvláště pro vás, Pracovníky Světla, kteří nesete tolik vnitřního poznání a moudrosti je nyní čas, abyste se ukázali a přestali se skrývat. Je čas. Je to váš cíl a v něm najdete své nejhlubší naplnění.

Uzavřete uvnitř mír s mužskou energií. Neváhejte postavit se sami za sebe, přijmout samotu a dobře se o sebe starat. Buďte sobečtí v čistém a neutrálním smyslu slova. Vy jste ego, vy jste individualita. Nemůžete a nemusíte být vždy ochotni odpouštět a chápat. Není spirituální tolerovat vše a cokoli. Ovšemže jsou chvíle, ve kterých musíte říct ?ne? nebo se dokonce ?rozloučit? a neslevit z toho, kdo jste. Čiňte tak bez viny či strachu a pociťte, jak vás mužské energie sebe-uvědomění a sebedůvěry posilují k tomu, abyste nechali tu jemnou květinu své ženské energie kvést a zářit.

Je to vše o spolupráci mezi energiemi. Mužské a ženské energie musely společně klesnout v dlouhém a bolestivém boji. Stejně tak budou společně vzkvétat, neb jedna nemůže být vyvážena bez druhé. Nyní je ženská energie připravena vystoupit z popela ponížení a utiskování. Je zde naléhavá potřeba po znovuzrození mužské energie. Znovuzrození mužské energie se nakonec projeví v kolektivním měřítku, ale nejdříve se projeví v každém z vás odděleně, v muži a ženě. Všichni jste strážci těchto prastarých energií uvnitř vás a je vašim dědictvím učinit jejich partnerství rovné a radostné.

AUDIO UKÁZKA

CELÉ AUDIO K ZAKOUPENÍ

? Pamela Kribbe 2005
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství