Menu

Děti Nové Éry

Jeshua skrze Pamelu Kribbe

Drazí přátelé, srdečně vás vítám. Moje energie proudí mezi vámi a je vám známá jako energie domova. Domova, ke kterému míříte, a Zdroje, z kterého pocházíte. Moje energie není energií jednoho muže, který žil na Zemi před dvěma tisíci lety. Představuje Zdroj energie, kterého se vy všichni účastníte a ve kterém jsou vaše vyšší Já přítomné jako jedno, jako skupina energií.

Na této úrovni jednoty je jakási nadduše, kterou můžete nazývat Kristovskou energií, ta nás všechny kryje jako deštník, včetně mě, Jeshuy. Právě z této energie vám přinášíme na Zemi zprávy a nastavujeme vám zrcadlo, když dočasně ztratíte sami sebe a nemůžete nalézt cestu. Je to energie vašeho vlastního vyššího Já, vaší rodiny duše, vaší nadduše, kterou vám chceme ukázat. Připomínáme vám Zdroj, z kterého pocházíte a z kterého pramení vaše nejhlubší inspirace.

Tato inspirace, která vás spojuje dohromady, se týká přinášení Světla na Zemi. Souvisí s příchodem Nové Éry. Vaše inkarnace na Zemi tady a teď je hluboce spojena s přechodnou dobou, ve které žijete. Dnes bych chtěl hovořit o nové generaci dětí, které na Zemi přicházejí. Tyto děti projevují jiné kvality než ty, které znáte z minulosti. Jak k tomu došlo? Odkud tento jev pochází? K tomu vás musím vzít zpět v čase a ukázat vám, jak jste byli průkopníky nové vlny energie, kterou tyto děti nyní přináší.

Na Zemi existovaly časy, kdy byla energie těžká a těsná. Vše bylo předepsané pravidly a nařízeními s malým prostorem pro představivost a intuitivní síly, které s sebou přináší milující a hravou energii. Celé věky se tato těžká energie zmocňovala Země. Byl jsem průkopníkem v prolamování tohoto sevření dusivou energií a v přinášení Světla do temné reality, ve které převládala moc a útisk. Utlačovala se tu představivost, svobodné vyjádření sebe sama a energie srdce.

V průběhu této historie se stala zlomem Druhá světová válka. Následkem této válečné doby se zrodil duch nové éry, který je vám znám jako revoluce šedesátých let. Znamenala taktéž spirituální revoluci. V těch časech se znovuzrodila energie srdce, a ačkoli energie šedesátých let byla do jisté míry volně plynoucí a naivní, přesto představovala průlom. Zvěstovala novou a vibrující energii.

Všichni z vás, kdo jste se narodili v období kolem a po Druhé světové válce, jste byli průkopníky nové éry. Díky spirituálnímu základu, který jste vytovřili, se nyní objevuje generace dětí, která poznává píseň vašeho srdce a nese ji dál. O těchto dětech bych rád nyní hovořil.

Tyto děti přichází s energií, která je čistší a vyšší než kdykoli předtím. Slovem ?vyšší? mám na mysli to, že jsou schopni zachovat si při vstupu na Zemi větší část své energie duše nedotčené. Další věcí, kterou je třeba uvést, je, že se závoj mezi hmotnou realitou a spirituální říší díky průkopnické práci, kterou jste vy a mnoho dalších vykonali v průběhu desetiletí po Druhé světové válce, ztenčil.

V těchto dnech bylo mnohé odhaleno, tradiční autority byly zpochybněny, nová pojetí se dostala na povrch a celosvětově ovlivnila kolektivní vědomí lidstva. Na první pohled to vedlo ke zmatení a chaosu. Energie srdce však vždy vede ke zmatení a chaosu v očích těch, kteří milují pravidla a struktury a kteří vzhlíží k neochvějné autoritě, aby slyšeli pravdu. Tyto dny pominuly. Vy všichni usilujete o to, cítit a nalézt tuto energii pravdy a jasnosti uvnitř sebe. Tato vnitřní práce dláždí cestu k nové éře na Zemi. Vy všichni jste jednou nohou v éře staré a jednou nohou v éře nové. Přechod k novému je dlouhou a postupnou transformací. Děti, které se nyní rodí, stojí uvnitř nové éry víc, než jste kdy stáli vy. Mezi vámi a jimi však existuje důležité spojení a uznání.

Abych to objasnil, dovolte mi říci něco více o různých skupinách dětí, které nyní na Zemi vstupují. Všichni z vás, co jsou zde přítomni, a všichni, kteří se cítí zvlášť přitahováni k tomuto poselství, jste dušemi Pracovníků Světla. O charakteristikách duší Pracovníků Světla a o jejich historii jsem hovořil v minulých poselstvích (viz Série Pracovníka Světla). Jste staří a přicházíte s moudrostí a zkušenostmi mnoha, mnoha životů. Díky všemu, čím jste prošli, jste ve své duši vyvinuli citlivost, díky které jste zmoudřeli, stali se soucitnými, ale stejně tak zranitelnými. Mnohokrát jste cítili, že jste ?odlišní? a příliš nezapadáte do svého sociálního prostředí. Zvláště v časech, kdy pořádek, disciplína a potlačování pocitů bylo běžnou věcí, vám to způsobilo hluboké utrpení a zranilo vaše citová centra. Nyní však můžete tuto citlivost, jež je vám tak charakteristická, jasně vidět odrážet se v očích dětí – Pracovníků Světla, které se rodí na Zemi.

Tohle je první skupina ?dětí nové éry?, kterou bych rád charakterizoval. Jsou to duše Pracovníků Světla, které jsou v podstatě stejné jako vy, ale vstupují skrze jinou bránu či závoj na Zemi. Jsou méně zatížené energií staré éry, než jste byli vy. Vy jste se museli vypořádat se starými vzdělávacími metodami výchovy dětí. Dobře míněné, ale často dusivé metody potlačovaly přirozenou dětskou touhu po zvědavosti, představivosti a sebelásce. Tohle se během posledních desetiletí změnilo. Existuje více svobody, větší prostor pro pocity, větší pochopení pro důležitost emocí, větší respekt pro jedinečnou povahu každého člověka.

Duše Pracovníků Světla, které nyní vstupují, jsou tudíž odlišně přijímány, jsou přijímány v jiné energii, a to jim umožňuje přinést skrze závoj více z jejich energie duše a z jejich kosmického světla. Jejich citlivost je tedy zřejmá a může taktéž způsobovat nerovnováhu. Tím se budu zabývat níže.

Rád bych charakterizoval druhou skupinu ?dětí nového věku?. Jsou to pozemské duše. Historicky nepatří do rodiny duší Pracovníků Světla, o kterých jsme mluvili dříve (viz série Pracovníka Světla pro rozlišení mezi dušemi pracovníků světla a pozemskými dušemi). Jejich vývoj je spjat s vývojem života na Zemi. Jako skupina nyní prochází pozemskými stádii opouštění vědomí založeného na egu a směřují k vědomí založenému na srdci. Pozemské duše, které vstoupily v nedávné době, projevují obrovskou citlivost. Je to díky jejich vlastnímu vnitřnímu vývoji, ale také díky závoji, který se ztenčuje, a proto mají víc prostoru pro emocionální sebevyjádření. I oni jsou součástí nové vlny energie, jež skrze tyto děti vstupuje.

Pak existuje třetí skupina, kterou bych rád charakterizoval. V současnosti je vaší duchovní literaturou nazývána křišťálovými dětmi. Tyto děti jsou na Zemi relativně nové, nestrávili zde mnoho životů, třebaže mají bohaté zkušenosti s jinými dimenzemi či rovinami existence. Inkarnovali se tam v jiných než lidských podobách. Mohli byste je také nazvat hvězdnými dětmi. Jejich energie je často zasněná a jsou také charakterizované vysokou citlivostí. V jejich případě se mohou projevovat také fyzické symptomy jako jsou potravinové alergie či kožní problémy, které se týkají potíží s přivykáním si na Zemskou energii, hustotu a hrubost hmotné reality. Tito nováčci na Zemi přináší velmi ušlechtilou, éterickou energii a potřebují hojnou ochranu a bezpečí, aby se byli schopni plně na Zemi ukotvit.

Nyní jsme vyjmenovali tři skupiny dětí, které jsou všechny dětmi nového věku. Mohli bychom tedy říci, že všechny v současnosti inkarnované děti jsou v souladu s jejich vlastní povahou součástí Nové Éry.

Vy, kteří tohle posloucháte nebo čtete, jste zvláště obeznámeni s dušemi Pracovníků Světla, neboť jste jimi sami. Všichni z vás jste hluboce inspirováni k tomu, abyste přinesli Světlo na Zemi, a zároveň uvnitř nesete stará zranění z odmítnutí a osamělosti. Kvůli tomu pro vás není vždy snadné cítit milující a bezpečné spojení se Zemí. Ale právě v tom je nanejvýš důležité pomáhat novým dětem, aby ukotvily svou energii a vedly plnohodnotné životy. Prožívání milujícího spojení s pozemskou realitou je pro vás předpokladem k tomu, abyste byli schopni tyto děti vést, podporovat a nabídnout jim citové bezpečí, které potřebují.

Nyní zmíním některé potíže, se kterými se mohou tyto děti setkat, a co můžete dělat vy, kdykoli jste s nimi v kontaktu, ať už jako rodič, učitel nebo terapeut. Někteří z vás se cítí být povoláni k práci s těmito dětmi a to je velmi vhodné, neboť jste zvláště znalí toho, abyste rozpoznali jejich skryté pohnutky a inspirace. Poznáte jejich stránky, které byly během dětství či později potlačeny a udušeny. To je důvod, proč vás může setkání s těmito dětmi na emocionální úrovni hluboce ovlivnit, neboť v nich vidíte odraz vás samých, vaši vlastní lásku, váš původ a také bolest. Tyto děti ve skutečnosti mohou tuto bolest zažívat také, neboť se necítí být na Zemi vítané. I když se časy mění, není zcela samozřejmé, že najdou způsoby vyjádření, které budou v souladu s jejich vibrací a úrovní vědomí. To má několik důvodů.

Prvním důvodem je, že jejich energie či vibrace ještě neodpovídá energii Země a kolektivnímu lidskému vědomí. Jsou napřed. Tento nedostatek pochopení mezi starým a novým je vám z vlastní zkušenosti dobře znám. Uvnitř vás, staré generace, existuje poznání a upřímná moudrost, která taktéž neodpovídá společenské realitě. Jde proti některým hluboce zakořeněným tradičním hodnotám a názorům a setkává se se skepsí a nedůvěrou. Tyto děti se s tímto odporem setkávají rovněž, neboť ještě nepominul. Navíc (a to je druhý důvod), je hmotná realita na Zemi kvůli své hustotě pomalejší. Sny a touhy se neprojevují tak snadno a rychle. K tomu, abyste uskutečnili své nejhlubší inspirace, musíte být schopni spojit se se Zemí na všech úrovních: emocionální, fyzické, mentální i spirituální. Teprve pak může vaše energie nalézt plodnou půdu a teprve pak mohou semínka vaší duše klíčit a vzkvétat.

Pro děti nové éry bude velmi důležité, aby byly schopny zakotvit se ve smyslu, že budou vědět, jak mít spojení se svou kosmickou energií, která může být pro pozemskou realitu pronikavá, rychlá a inspirující. Je důležité, aby tyto děti pěstovaly trpělivost, aby šířily svou energii duše do energetické reality této planety. Stejně tak je zásadní, aby měly trpělivost s těmi částmi lidstva a společnosti, které jsou pozadu a ještě nejsou schopny uchopit moudrost, kterou nabízí, nebo dokonce interpretují jejich chování jako umíněnost a rebelantství.

Nastává zde střet mezi starým a novým, který může způsobit mnoho potíží. Energie nových dětí bude často chybně interpretována lidmi, kteří jsou součástí starého smýšlení, jež praví, že disciplína, pořádek a poslušnost jsou předpoklady plného rozvoje dětské osobnosti a jeho schopností. Nyní jste ve skutečnosti vy ti, kdo stojí mezi starým a novým a kdo jsou schopni postavit most. Trpěli jste, neboť jste museli ovládat a skrývat mnoho z vaší skutečné spirituální energie. Víte, jaké to je, cítit se blokováni v sebevyjádření. Proto tak dobře nové děti chápete. Rozumíte jejich potřebám osvobodit se z pravidel, které jsou založeny na autoritě a potlačování pocitů.

Tyto děti potřebují prostor pro sebe-zkoumání a individualitu a zároveň musí pochopit hodnotu milující disciplíny, jako opaku disciplíny autoritativní. Musí se naučit, jak šířit a zvládat svou energii bez toho, aniž by potlačovaly samy sebe. Tohle je přesně ta záležitost, s kterou se vypořádáváte vy sami na vaší vlastní vnitřní cestě. Pro všechny z vás je zásadně důležité, abyste byli schopni šířit svou kosmickou energii, svou vnitřní jiskru světla skrze tělo do pozemské reality. Především to znamená, že se musíte vypořádat s emocemi, které vás blokují před skutečným bytím v přítomnosti tady-a-teď a před svým vyjádřením ve hmotné realitě.

Jedná se o jedno z největších témat pro duše Pracovníků Světla, abych tak řekl jejich ?komplex?, že nesou hodně spirituální energie v horní části svého energetického pole (ramena a hlava), která stagnuje a nemůže najít svoji cestu dolů. Energie se tak nemůže řádně spojit se Zemí, což je další způsob, jak říci, že držíte svou energii uvnitř a že nejste schopni sami sebe uspokojivě vyjádřit. Může to být také případ ve vašich soukromých vztazích nebo ve vašem pracovním prostředí, kde se můžete cítit méně naplněni a méně tvořiví, než byste mohli být. Tohle vše se týká neúplného zakotvení. A důvod, proč nemůže energie sejít dolů a zcela se ztělesnit, je ten, že v oblasti břicha, která blokuje či přerušuje tok, existují emocionální traumata. Je tedy velmi důležité zaměřit svou pozornost a vědomí na tyto části vás samých, které potřebují emocionální léčení.

Je důležité, abyste si osvojili plné ztělesnění, ukotvenou spiritualitu a neudržovali tuto energii uzamčenou ve vyšší části svého aurického pole. V takové podobě tato energie může způsobit naivní a nevyváženou formu spirituality, která vám může dát čas od času extatické pocity a obrovský entusiasmus, avšak postrádá ?tělo? k tomu, aby se spojila se Zemí a projevila se navenek v uspokojivé práci, stabilním, milujícím vztahu a/nebo materiální hojnosti. Spirituální energie se musí propojit s emocionálním tělem a odtud s fyzickou realitou. To, co blokuje tok, jsou stará zranění: emoce jako je strach a hněv, pocity méněcennosti, zklamání a hořkosti ze života. To jsou emocionální překážky, proti kterým stojíte, a já vám říkám, že vypořádání se s těmito základními emocionálními potížemi je klíčem k nalezení způsobu, jak podporovat nové děti. Vaše emociolnání vyléčení vám poskytne prostředky k tomu, jak pomoci dětem v jejich zakotvení milujícím a přesto disciplinovaným způsobem. Díky neustálému zaměřováním se na tyto záležitosti pro ně vytváříte energetickou stopu.

Co emocionální léčení znamená? O tom bych chtěl znovu hovořit, ačkoli jsme se tím pečlivě zabývali v předchozích poselstvích (viz především ?Zacházení s emocemi?). Vy všichni znáte časy, ve kterých byly emoce potlačovány a považovány za víceméně tabu. Zvláště starší z vás vyrůstali v generaci, pro kterou to bylo typické. V šedesátých letech následovala reakce odporu a emoce se osvobodily, někdy do druhého extrému do jejich velebení. Emoce byly kladeny nad rozum. Racionalita musela být dočasně odsunuta stranou, aby bylo možné svobodně zkoumat a překročit hranice starého. To bylo na chvíli úspěšné, ale svobodné zkoumání potlačených emocionálních energií mělo taktéž nějaká úskalí. Člověk nemohl emoce transformovat a vyléčit tím, že jim dal svobodnou vládu a dovolil jim, aby ho řídily.

Podstata spirituální svobody je uznat všechny emoce a dovolit jim existovat, zatímco zároveň zůstáváte plně vědomí, to jest, že je obejmete svým andělským vědomím. Nevyřešené emocionální energie uvnitř jsou jako malé děti: zmatené, smutné nebo vystrašené a přichází k vám pro útěchu. Vámi mám na mysli anděla ve vás, vaše vyšší Já. Tímto způsobem vaše vyšší, andělské Já sestupuje do vašeho vlastního emocionálního těla, aby konalo léčivou práci, jež je jeho posláním. Když tak činíte, vaše Světlo proudí dolů skrze nižší energetická centra (čakry), skrze vaše paže a nohy a ven do světa. To znamená ukotvit svou andělskou energii či energii duše.

Jedná se o proces, který vyžaduje sebe-disciplínu. Používám slovo disciplína, abych zdůraznil, že se to neděje automaticky. Tento proces sebe-léčení vyžaduje trvalé a upřímné zaměření na váš vnitřní život a ochotu čelit všem emocím uvnitř. Jde o to, uznat je za své, vzít za ně zodpovědnost a necítit se jako oběť minulosti, druhých či společnosti. Vy jste andělem, který tyto emoce vstřebal a který má sílu na to, aby je transformoval. To je důvod, proč jste přišli na Zemi: transformovat svůj strach, hněv a smutek v lásku, odpuštění a pochopení. Když tak činíte, vytváříte si pro sebe radostný a naplněný život a smíření s pozemskou realitou. Tím vytyčujete energetickou trasu pro nové děti, které přichází a přicházely. Vstupují s vyšší energií díky vaší průkopnické práci, avšak bez ujištění, že tato energie najde pevnou půdu pod nohama.

K tomu, abychom my všichni, společnost jako celek, takovou půdu připravili, se musíme otevřít novým a odlišným stránkám těchto dětí. Je třeba je přivítat a umožnit jim vyjádřit jejich energii svobodně a zároveň je učit rozvíjet pozornost a trpělivost k šíření jejich energie do pozemské reality. Musí vyjádřit svou energii duše, svou kosmickou inspiraci ve hmotných formách, které přísluší Zemi. A tak se musí cítit schopni vyjádřit se emocionálně, mentálně, tvořivě a spirituálně jazykem, komunikací a organizací. Je důležité, aby cítily pozvání přinést svou energii do této reality, i když to znamená, že musí projít vnitřním či vnějším vzdorem a potížemi.

Poslání nových dětí, jejich jasná, křišťálová energie může dopadnout na úrodnou půdu jedině tehdy, když jim pomůžeme nastolit milující spojení se Zemí. Pokud jde o tuto stránku, vy sami jste prošli základním transformačním procesem, ve kterém je klíčem právě emocionální tělo. Vy všichni jste v procesu přijímání zodpovědnosti za své nejhlubší emoce a v postupném uvolňování těchto emocí ve světle vašeho vlastního andělského vědomí. Vaše andělské Já má soucit s hlubokým strachem a pochmurností, kterou můžete v pozemské říši zažívat. Přísluší to k podstatě Kristovské energie, že sestupuje do nejnižšího bodu, kde se zdá být temnota všude kolem, a přivádí přítomnost Světla. Šířit světlo v kosmické říši lásky a bezpečí není tak zvláštní čin.

Skutečná síla Kristovské energie je, že proniká skrze temné buňky a přináší lásku tam, kde se hojně vyskytovala beznaděj. Na Zemi, planetě tak milované a bohaté a stále tolik vyjmuté z jednoty a lásky, Kristovská energie připravuje záhony pro semínka a otevírá nové obzory. Vy všichni jste klíčky těchto semínek a průkopníci nové éry. I když se vám zdá cesta těžká a obtížná, vy všichni jste dosáhli velmi mnoho a svými vlastními vnitřními změnami jste pomohli otevřít brány pro novou vlnu světelné energie, která se nyní vlévá na Zemi.

I dnes to nebude lehké, i dnes mnoho temnoty vystupuje na povrch: zneužití moci, strach, staré energie. Proto vás žádám, abyste si udrželi víru ve své poslání: poslání přinášet světlo své Kristovské energie do vlastní vnitřní temnoty. Děti nové éry vám za to budou vděčné. Potřebují vás, ale stejně tak vám dávají něco nazpět. Nesou ve svých srdcích štěstí, nádhernou svěžest a živoucí vzpomínku Domova. Září radostí a láskou jako pučící rostlina plná příslibu. Tato energie může otevřít vaše srdce a probudit pocit hravosti a bezstarostnosti uvnitř vás samých. Vy všichni, kteří se cítíte být staří a zmožení, kteří jste prošli skrze mnohé: natáhněte své ruce nováčkům! Potřebují vaši podporu a zkušenost a přinesou vám za to lásku a radost do vašich životů. Tohle je proces, který se dotýká vás všech, ať už se setkáváte s dětmi přímo nebo nikoli. Dotýká se vás všech.

Rád bych skončil chvílí ticha, ve které vás žádám, abyste se spojili se Zemí. Samotná Země je inteligencí, je duší, která se těší na příchod nových dětí. Usmívá se, když se na vás dívá, protože když jste sem dorazili, byli jste také takovými krásnými dětmi. Vy jste byli průkopníky a prostředníky. Pociťte vděčnost, kterou vám Země projevuje. Jste tolik propojeni s tímto ohromným procesem. Pociťte tedy příchod nových dětí, který je plný očekávání a inspirace. Jsou zde proto, aby vám také pomohly. Jejich živost a moudrost vás bude rozveselovat a připomínat vám, že svítá nový věk, že nejdelší míle je vskutku tou poslední mílí k domovu a že květy lásky a míru budou opravdu kvést.

AUDIO UKÁZKA

CELÉ AUDIO K ZAKOUPENÍ ZDE

? Pamela Kribbe 2006
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství