Menu

Cesta Pracovníka Světla

Jeshua prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí přátelé,

Já jsem Jeshua. Všechny vás dnes zdravím. Ze svého srdce jsem s vámi úzce propojený. Jsme hluboce spříznění a existuje úroveň, na které jsme jedním. To jedno, absolutní vědomí, které nás sjednocuje, může být vnímáno jako energie svobody, tvořivosti, laskavosti a radosti. To je váš skutečný původ a domov. Nyní jste se manifestovali v tělesné formě, jež je umístěna v čase a prostoru, jste však mnohem víc, než si myslíte.

Žádám vás, abyste nyní pocítili toto ohromné a neomezené vědomí, kterého jste součástí. Pociťte Boha uvnitř a pociťte, jak jednoduchá tato energie je. Bůh není na vrcholu nějaké hierarchie, ze kterého se na vás dívá. Bůh je proudem energie, která protéká vším: skrze vás, skrze všechny žijící bytosti na Zemi a dokonce i skrze to, co se zdá být ve vašem hmotném prostředí neživé. Bůh je všude.

Bůh není omezen formami. Bůh je ryzí, tvořivé vědomí spojené s hmotnými formami v čase a prostoru, aby zakoušel nesčetnými způsoby život. Nyní pociťte, kým v tomto ohromném božském proudu jste: jedna jiskra světla uvnitř oceánu živoucího vědomí. Nezničitelná jiskra, která poskytuje jedinečný přínos celku. Pociťte nezničitelnou sílu uvnitř vás, je tam navždy. Vy jste součástí Boha.

Vaše vědomí je božsky kreativní. Vy jste si svou životní cestu a zkušenosti zvolili. Třebaže ji jako člověk často necítíte, hluboko uvnitř vás je kreativní síla, která ve vašem životě plánuje jisté klíčové události a přitahuje zkušenosti, kterými si přejete projít, abyste pochopili, rostli a rozvíjeli se. V zásadě nejste nikdy obětí tohoto světa. V jádru toho, kým jste, jste nikdy nebyli doopravdy bezmocní či zničení. Neboť v tomto jádru je jiskra Boha, která říká ?ano? zkušenostem, kterými procházíte ve své tělesné formě, a která ví, že jste schopni se z těchto zkušeností učit, aby se vaše vědomí ještě více rozšířilo a bylo soucitnější.

Přijměte uvnitř tuto kreativní sílu, která k vám přitahuje život, který nyní prožíváte. Přijměte svůj život se všemi jeho vzestupy i pády. Máte moc žít ho dobře. Největší naplnění, které získáte, je, když si vzpomenete na to, kým jste, zatímco jste ve formě, zatímco jste dostiženi požadavky a výzvami života na Zemi. Vzpomenutí na to, kým jste, umožňuje jiskře božského světla, aby se plně spojila s vaším lidským já. Odevzdání se této jiskře neomezeného a tvořivého světla uvnitř, změní váš život a stejně tak životy druhých.

Vy, kteří to nyní čtete a kteří se cítíte přitahováni Kristovskou energií, jste těmi, kteří touží zářit své vnitřní světlo ven do světa. Toužíte se projevit jako pracovník světla v tom smyslu, že cítíte touhu šířit na Zemi světlo a pozvednout zde vědomí. Vaše vášeň je ryzí a skutečná: pochází z jádra toho, kým jste, z vaší duše. Je to jiskra Boha uvnitř vás, která vás vede k této touze, neboť pro Boha je přirozené chtít sdílet radost, světlo a soucit. Kdykoli se cítíte šťastní při vyjadřování toho, kým skutečně jste, cítíte stejně tak štěstí Boha, neboť vy a Bůh jste v srdci jedním!

Často uvažujete nad tím, o čem práce pracovníka světla je. Co znamená šířit světlo nebo nabízet léčení druhým lidem? To je otázka, o které bych dnes rád promluvil. Ze všeho nejdřív se potřebujeme zblízka podívat na vztahy mezi lidmi, kde někdo pomáhá druhým. Rád bych poukázal na to, že je něco zvláštního na tom, jak je ve vaší společnosti obecně vnímán rozdíl mezi zdravým a nemocným nebo mezi celistvým a poškozeným. Když jdete k lékaři se zdravotním problémem, jste ?nemocnou osobou potřebující léčbu?. Lékaři by měli vědět něco, co vy nevíte. Oni jsou experti a vy lehce získáte pocit, že je vaše zdraví v jejich rukou. Není to o tolik jiné, jako když trpíte duševními či emocionálními problémy. Když lidé vidí terapeuta, psychologa nebo léčitele tiše předpokládají, že tento expert má nějaké mimořádné vědomosti či dovednosti, které jim pomohou vyřešit jejich problémy. Tím, jak je od samého začátku vztah mezi pacientem a doktorem nebo klientem a terapeutem definován, odehraje se něco i ve vzájemném vnímání na obou zúčastněných stranách.

Tím, že označíte tento vztah tak, že jeden má více znalostí a vhledu než druhý, prohlašujete, že klient potřebuje terapeuta (léčitele), doktora, aby obdržel něco, co sám postrádá a co si nemůže poskytnout sám. Je předpokládáno, že terapeut je úplný a zdravý, daruje světlo a léčí toho, kdo je nemocný a/nebo neúplný. Z toho pohledu je terapeut nebo léčitel před pacientem a má v rukou nějakou znalost či schopnost, kterou druhý postrádá.

Ze spirituálního hlediska je tento pohled falešný a překroucený. Vede vás to na scestí. Ve vaší společnosti je to však hluboce zakořeněné jak v tělesné, tak v duševní zdravotní péči. Všimněte si, jak snadno se cítíte slabší než osoba, kterou navštívíte pro lékařskou či spirituální radu. Vy jste ti s problémem; oni jsou ti s řešením. Častou pastí pro lidi, kteří na denní bázi pomáhají druhým, je, že se příliš identifikují se svou rolí pomocníka a nedokáží tuto roli propustit. S touto rolí se definují a činí je to závislými na svých klientech či pacientech a naopak. Klient může pociťovat, že potřebuje pomocníka, aby ho napravil či vyléčil, ale pomocník potřebuje stejně tak klienta, aby si zachoval svůj obrázek pomocníka: erudované, významnější osoby, která je ochotna sdílet své úspěchy s tím, který je v nouzi. Tak snadno vznikne nevyrovnaný vztah, jehož středem je moc a závislost.

Světelná práce je něco zcela jiného. K tomu, abyste pochopili, o čem světelná práce nebo spirituální léčení skutečně je, je třeba propustit tradiční obrázek ?terapeut pomáhající klientovi? nebo ?doktor uzdravující pacienta?. Musíte propustit samotnou myšlenku, že pomáhání je o dávání něčeho někomu jinému. Samotná představa, že druhá osoba něco postrádá, škodí jejímu léčivému procesu. Pravdou je, že jediný způsob, jak někomu pomoci, je, aby si uvědomil svou vlastní sílu a schopnost vyléčit sám sebe. Známkou dobrých učitelů je, že se spíše snižují, než aby se činili vyššími. Opravdoví učitelé vás povzbuzují, abyste si vrátili zpět svou vnitřní sílu, a nekupují si vás domněnkou, že jste malí, potřební a závislí na někom jiném. Skutečný učitel se nikdy neprezentuje jako autorita. Činit tak je hloupé. Skutečným darem léčitele je pomoct druhým, aby si byli vědomi své vlastní vnitřní autority, faktu, že jsou jiskrou Boha a mají všechno vědění, které potřebují k dispozici.

Skutečné léčení je velmi jednoduché. Nevyžaduje komplikované metody nebo znalosti. Mluvím zde o léčení duše. Samozřejmě, že fyzické problémy mohou vyžadovat návštěvu lékařského odborníka, který má velmi specifické znalosti a dovednosti. Léčení, které ovlivňuje duši, je však velmi jednoduché. Když jdete u lidí do původu duševních i fyzických problémů, nějakým způsobem se budete setkávat s přesvědčením, že jsou bezmocní, neschopní, nesympatičtí, osamělí a odsouzení.

Základní příčinou je, že se lidé cítí odpojeni od svého skutečného bytí, od jiskry božského světla, kterým doopravdy jsou. Nabídnout lidem léčení znamená otevřít jejich vzpomínky na Domov, připomenout jim jejich dokonalou krásu, sílu a nevinnost.

Jak tak učiníte? Především, neexistuje žádná pevně stanovená metoda či lék. Není to mechanická procedura. Je to energetický přenos, který se může dít mnoha způsoby. Vrátím se k tomu. Zadruhé, nikoho neléčíte, pakliže se sám nerozhodne léčení otevřít. Nikoho nemůžete do léčení nutit. Je to jeho rozhodnutí. Ve skutečnosti je skutečné léčení něco jako zázrak: je to zrození nového vědomí v duši. Je to jeho tvoření a nemůže být předpovězeno dopředu. V životě každého jsou chvíle, ve kterých čelíte volbě mezi temnotou a světlem. Temnota představuje poddání se sebe-hodnocení, sebe-zášti, negativnímu myšlení a strachu. Světlo představuje otevření se laskavosti, odpuštění, radosti a hojnosti, jež je skutečnou známkou božskosti. Záleží jen na vaší volbě. I když vám ten nejkrásnější anděl dává znamení, abyste propustili minulost a vstoupili do říše Boha ve smyslu opětovného splynutí s jiskrou Světla, kterou jste, je jen na vás, jak se rozhodnete. Pokud jste stále ponořeni v hluboce negativních představách o sobě samých nebo o druhých, pakliže jste v područí strachu a hněvu, nemusíte si tohoto anděla ani všimnout. Ve skutečnosti je však léčivý anděl vždy blízko vás. Je to vaše vyšší nebo skutečné já, vaše božskost, která se vám snaží připomenout, kým jste. Někdy se ve svém životě setkáváte s lidmi, kteří na chvíli hrají roli tohoto léčivého anděla. Nemusí si to ani uvědomovat, ale připomínají vám, kým skutečně jste. Zatímco vám naslouchají a mluví s vámi, jiskra pravdy náhle vstoupí do vašeho vědomí a vy se po setkání s nimi cítíte radostní a inspirovaní. To vás může vést k tomu, abyste si zvolili světlo, abyste učinili ve svém životě rozhodnutí, které slouží vašemu vyššímu já, vaší skutečné životní vášni a lásce. Přítomnost anděla může sloužit jako připomínka a může být klíčem ke změně ve vašem životě, ale i tak je vašim rozhodnutím důvěřovat a s důvěrou skočit do neznáma. Jen vy můžete umožnit, aby se stal zázrak!

Můžete se ve svém životě setkat s anděly léčiteli a pravděpodobně jste byli v několika příležitostech léčivým andělem pro druhé. Můj názor je, že právě o tomhle je světelná práce. Světelná práce není o léčení nebo napravování lidí, není o nabízení řešení pro jejich problémy. Není o tom učit druhé jisté dovednosti, vědomosti či mravním pravidlům. Všechny tyto činnosti předpokládají, že druhým něco chybí, že jsou malí a bezmocní. Spirituální léčení obrací toto pojetí vzhůru nohama.

To, co nabízíte někomu jinému, když nabízíte spirituální léčení, je skutečná změna vnímání. Namísto toho, abyste se zaměřili na jejich problémy, jejich starosti a pocity slabosti, zaměřte se na jejich podstatu, jejich celistvost, na jejich zářivou krásu. Jestliže existuje něco, co spirituální léčitel dává, je to dar skutečné vize. Když se dokážete podívat za něčí bolest, hněv, strach a sebedestruktivní chování a vidíte v jeho tváři anděla světla, nabízíte mu něco velmi drahocenného. Tím, že vidíte jeho skutečnou podstatu, zlehka ji přivoláváte a vábíte do popředí. Vnímat něčí skutečnou sílu a vnitřní světlo, i když ho neukazuje navenek, je jako oslovovat ho skutečným jménem. Nic není tak silné jako být oslovován svým opravdovým jménem.

To, co jsem konal, když jsem vykonával takzvaná zázračná léčení ve svém životě na Zemi jako Ježíš, bylo to, že jsem byl ve spojení s božskou podstatou druhého. Tím, že jsem v někom viděl a cítil jiskru božskosti, probudila se. Byla to jeho božská podstata, jež vykonala léčení, ne Já. Byla to jejich vlastní rozvzpomenutí, která obnovila jejich duševní i fyzické zdraví. Ne vždy mělo takové setkání za výsledek léčení, neboť vždy záleželo na tom, zda se druhá osoba rozhodla léčení otevřít. Zázrak byl na nich a na to je důležité pamatovat, kdykoli pracujete s lidmi za účelem spirituálního léčení.

Všechno spirituální léčení pramení zevnitř. Vy jako pracovník světla nikoho neléčíte. Vy vytváříte prostor upřímnosti, prostor bez hodnocení, který vybízí druhou osobu, aby se na sebe podívala s upřímností a soucitem. Namísto toho, abyste se pokoušeli řešit jakýkoli problém na vnější straně, spojujete se s duší druhé osoby a uchováváte pro ni vizi důvěry a jasnosti. Tohle je cesta pracovníka světla. Pokoušíte se vrátit druhé osobě její velikost místo toho, abyste se zaměřovali na její malost. Pracovat s někým na úrovni duše znamená, že mu ukazujete jeho zodpovědnost za svůj vlastní život. Jelikož tak činíte láskyplně a bez soudů, není tato zodpovědnost pociťována jako břemeno. Převzetí zodpovědnosti je pak pociťováno jako posilující a osvobozující. Tím, že skutečně věříte v tvořivé síly druhé osoby, odrážíte mu jeho vlastní sílu prostřednictvím svých očí a slov. Zaměřením na to úplné a čisté v něm, to posilujete.

Můžete tak konat jedině tehdy, když tomu skutečně věříte. Když na nějaké úrovni pochybujete, že to nemůže zvládnout, potvrzujete jeho pocit slabosti místo toho, abyste vyvolávali jeho sílu. Jako léčitel jste nejmocnější, když zcela věříte, že má druhá osoba schopnost problémy vyřešit a propustíte představu, že je na vás závislá. Mnoho z vás cítí, že takové vrácení zodpovědnosti člověku znamená zříci se ho nebo mu říci, aby daný problém vyřešil jen on sám. Propuštění všech vazeb závislosti však neznamená, že tu pro něj již nejste. Stále jste tu, držíte svou víru v jeho skutečnou moc a vnitřní sílu, podporujete ho, aby šel za hranice, které si sám stanovil, a byl vším, čím jen může být. Bude jeho volbou, co učiní s léčivým prostorem, který nabízíte.

Vím, že pro mnohé z vás je velmi těžké dívat se na druhé, jak trpí, zvláště pak, když jsou to vaši blízcí. Může se zdát nemožné přestat ?jim pomáhat?, propustit je a vložit svou energii jinam. Uvažujte však, prosím, na chvíli, zda jim skutečně pomáháte, když se jich držíte. Pokud jsou závislí na vaší energii laskavosti a podpory, aby se cítili dobře, jak budou čelit svému vlastnímu nedostatku laskavosti a podpory vůči sobě? Z úrovně duše můžete posilovat jejich slabost místo toho, abyste probouzeli jejich skutečnou vnitřní sílu. To negativně ovlivňuje vás i je.

Být pracovníkem světla nebo spirituálním léčitelem znamená, že se snažíte s někým spojit z duše do duše. Na úrovni duše si je každá bytost rovnocenná a nikdo není napřed před jinými. Všichni jste jiskrami božského bytí, které nazýváte Bohem. Na lidské úrovni se může zdát, že je některá osoba zasvěcenější, vyvinutější či moudřejší než jiná. Když se však na to podíváte z hlediska duše, tento úsudek se bude jevit jako překonaný. Všechny duše cestují nekonečným vesmírem a prochází rozličnými cykly zkušeností a růstu. Může to být tak, že pomáháte někomu, kdo trpí několika emocionálními nerovnováhami kvůli velmi těžkým okolnostem, se kterými se ve svém životě setkal. Můžete být tím, kdo v tomto okamžiku nabízí pomoc. Později však, jakmile trpící znovu získá svou sílu, se může stát zase on vašim učitelem a ukázat vám hlubokou moudrost a soucit, který vás ohromí.

Když nabízíte spirituální léčení nebo jste pracovníkem světla, je důležité vždy pamatovat na to, že jste si s druhou osobou na úrovni duše rovni. Je důležité uznat své vlastní lidství a to, že jste s druhou osobou ve skutečnosti na stejné lodi. Můžete pro někoho udržovat prostor světla a soucitu, ale to vás od něho nečiní nijak odlišným ve smyslu, že jste ?vyšší? nebo ?nad? ním. Neidentifikujte se s bytím pracovníka světla. Když se cítíte přitahováni k pomoci lidem objevovat jejich skutečnou vnitřní sílu, následujte svou vášeň a dělejte cokoli, co máte rádi. Světelná práce může mít mnoho podob a forem: nabízet terapii není nijak limitováno. Obecně, když budete dělat to, co máte skutečně rádi, uvidíte, že budete inspirovat druhé k tomu stejnému. Být zajedno s Božskou jiskrou ve vašem srdci, vás bude přirozeně vést ke správnému typu práce či vztahu nebo místu pro život. Žití ze srdce je skutečně velmi jednoduché. Je o spojování se s touhou svého srdce, se svou skutečnou radostí a o odvaze na základě této touhy jednat. To z vás činí pracovníka světla a nemusí to být nezbytně to, že ?pomáháte druhým lidem?. Je to proto, že přinášíte svou jedinečnou píseň duše světu a tím inspirujete druhé, aby i oni uvěřili sami v sebe a odkryli v sobě to nejlepší. Světlo září přirozeně ven. Nemusíte se zaměřovat na otázku, jak šířit světlo do světa. Nesnažte se být dobří a nápomocní. Snažte se žít v souladu se svou vlastní jedinečností a božskou podstatou a svět bude díky tomu lepším místem.

? Pamela Kribbe 2011
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství