Menu

Proud přijímání ve vašem životě

Země prostřednictvím Pamely
Překlad do angličtiny Maria Baes a Frank Tehan

Drahé ženy a drazí muži,

promlouvá k vám Země. Ze srdce vás zdravím, ze srdce, které bije uvnitř vás. Proudím skrze vaše tělo a jsem s vámi. Chci vás podporovat a dávat, co potřebujete. Jste se mnou spojeni skrze své tělo a já vám stále posílám signály jako pozvání. Naslouchejte mi ? mluvím k vám prostřednictvím vašeho těla. Dopřejte si nyní odpočinek a uvolnění, ať můžete vnímat moji přítomnost v sobě.

Vaše vědomí je Světlo a můžete si ho představit jako nějaký druh paprsku. Tento paprsek Světla může směřovat různými cestami, aby umožnil Světlu zářit. Vaše vědomí je samo o sobě neutrální, neboť v něm neexistuje myšlenkový proces ve smyslu posuzování nebo přikazování. Je neutrálnější, je objektivním způsobem bytí a vy tímto vědomím jste.

Toto vědomí sestoupilo do těla, které nyní máte, ve kterém teď žijete. Naplňte tělo svým vědomím tak, že začnete u svých chodidel. Nechejte vaši pozornost protékat vašimi chodidly bez jakéhokoliv očekávání či motivu. Vašim chodidlům připadá tato pozornost úžasná. Koupou se ve vašem vědomí. Vnímejte proud Světla, jak prostupuje ploskami vašich chodidel, vašimi palci a patami. Vnímejte, jak vás Světlo uvolňuje. Jak zaměřujete pozornost na své kotníky, lýtka a kolena, nechejte tento proud cestovat nahoru vašimi stehny k bokům a pánvi. Vpusťte proud Světla do oblasti vašeho břicha. Dopřejte si na to čas, abyste se cítili ve svém těle skutečně ukotveni. Vnímejte proud Světla svého vědomí v jemných proudech, jak se vlní přes vaše nohy a břicho. Pociťte, jak se vaše mysl uklidňuje a zcela si uvědomuje, že jste vědomím ? že jste Světlem.

Jestliže jsou zde myšlenky, vnímejte je stejně jako byste vnímali vnější zvuky jako je třeba psí štěkot někde venku. Vy nejste tímto psím štěkotem a nejste svými myšlenkami. Jste vědomím, které je vědomé. Vnímejte otevřený prostor, kterým vaše vědomí je. Vy jste tímto prostorem, jste prostorem mezi vašimi myšlenkami, mezi mnoha pohnutími a podněty ve vaší hlavě a těle. Vnímejte, jak svobodné toto vědomí je. Dívá se na všechny tyto pohnutky a hravě s nimi komunikuje. Když je vaše Světlo přirozené a svobodné, když se spojuje otevřeně s vašim tělem, vaše Zemská část je vyživována. Je to to nejléčivější Světlo, které vůbec můžete přijmout. Je to Světlo vaší vlastní duše, vašeho vlastní vědomí. Toto Světlo má léčivou moc, a tak mu dovolte, aby proudilo na místo ve vašem těle, kde máte uložené napětí. Na místo, které vnímáte ve svém těle jako zranitelné. Znovu bez jakéhokoli hodnocení a velmi objektivně světlu dovolte, aby do tohoto místa proudilo. Takto je nastolována rovnováha.

Dnes bych ráda hovořila o proudu přijímání ve vašem životě. Nejhlubší forma přijímání je přijmout sebe takového, jakým jste. Světlem, které je ve vás se díváte na svou lidskost, své pocity, emoce, strachy a na svou tvrdohlavost. Obklopujete je tímto jemným a objektivním Světlem. Jen pak vytváříte úrodnou podestýlku, která je pro přijímání potřeba. Nejhlubší touha v lidské bytosti je být přijímán, být vnímán láskyplně, být uznán a být v náručí bezpodmínečně milující matky. To poskytuje bezpečí a pokoj. V tomto bezpečí, v tomto klidném odpočinku, začínáte zářit. Jste tím, kým jste, přirozeně stejně jako květina, která se klube z poupěte. Když je tato podestýlka úrodná, květina vystupuje a začíná přirozeně kvést se svou vlastní září.

Má to být v tomto životě, že začnete vnímat tuto bezpodmínečnou lásku k sobě sama. Je to ohromná výzva, neboť v lidských bytostech je hluboce zakořeněná tendence hledat lásku mimo sebe sama. Strach a nejistota ji vás ženou hledat mimo sebe sama. Snažíte se o sebe pečovat cestou vnějších energií, abyste se cítili spokojení, přijímaní a že jste součástí. Vaše cesta je však jiná. Váš nejhlubší a nejposvátnější příkaz je přijímat sebe sama bez ohledu na všechny vnější vlivy. Obejmout sebe sama tímto milujícím Světlem, kterým jste. To zahrnuje i hluboké a temné vrstvy, které byste raději skryli a neprožívali. Nástroj, se kterým se můžete milovat, přijímat a vítat už ve vás je. Je to Světlo, o kterém jsem hovořila výše. Je to vědomí, kterým jste. Vnímejte ho na chvíli hluboko ve svém břiše. Je to Světlo, které je za tímto světem a není připoutáno k času, prostoru nebo formě. Je to věčné Světlo, které je plně vaše a je jedinečné. Pociťte své vlastní Světlo.

Dovolili jste Světlu svého vědomí, aby proudilo vašima nohama a do oblasti vaší pánve a břicha. Nyní vás žádám, abyste toto Světlo pozvedli výš. Do oblasti vašeho solar plexu, který prochází vašim žaludkem. Umožněte tomuto Světlu, aby zde velmi nestranně a klidně proudilo. Solar plexus je velmi důležitým centrem. Před pár dny jsem hovořila o tom, jak působíte jako prostředník mezi Nebesy a Zemí, mezi proudem vaší duše a proudem vašeho těla. Solar plexus je doslova centrem této interakce. Svým způsobem je to prostředník. Pozemská osobnost, kterou jste, zde nachází základnu.

Nyní bych vám ráda pověděla něco o pozemské osobnosti. V jistém smyslu je pozemská osobnost druh navigátora, který se zabývá mnoha různými vlivy a musí vyváženým způsobem propojit inspiraci seshora od duše s emocionálními silami vnitřního dítěte. Pozemské tělo musí tohle všechno vnímat spolu s vnějšími vlivy: lidé, situace, výzvy.

Naposledy jsem hovořila o dvou druzích vlivu, které vás mohou vytrhnout z rovnováhy a způsobit narušení. Jedním byl strach a druhým kontrola, potřeba manipulace. Když se nyní podíváte na centrum solar plexu, můžete si představit, že je to sídlo ega. Té části vás, která musí působit jako prostředník mezi všemi těmito vlivy a proudy a jednat v tomto světě času a prostoru, ve světě hmotné formy. Nevnímám ego jako něco špatného. Vnímám ho jako nutnost, danost, která je v tomto světě potřeba, aby dostala všechny různé energetické proudy do rovnováhy a vy jste se mohli zde v tomto pozemském prostředí vyjádřit. Umožňuje vám dávat a přijímat.

Pro ego, které je soustředěné ve vašem solar plexu existují přibližně dvě úskalí. Ego se může chtít dělat menším než je nebo naopak příliš velkým. Když se snaží dělat menším, energeticky ustupuje do svého solar plexu a nachází se zde ve stavu napětí, strachu, úzkosti nebo obav. Stále si myslí, že ?nemůže?, že není dost dobré, že potřebuje ostatní a že je bezmocné. Podívejte se dovnitř sebe, abyste zjistili, zda se u vás jedná o tento druh ega. Podívejte se, zda uprostřed významných vlivů, se kterými se ve svém životě setkáváte, ať už je to síla duše, emocionální naléhání vnitřního dítěte nebo tlaky z vnějšího světa, zda je často pociťujete jako něco, čeho je na vás příliš. Vnímejte, jestli ego evokuje strach a chce se skrýt nebo je pro vás těžké zaujmout osobní prostor nebo zda hledáte výmluvy či způsoby, jak z reality utéct. To jsou formy příliš malého ega, které je ovládáno strachem nebo je často dokonce traumatizované.

Existuje však také možnost příliš velkého ega. Je možné ho taktéž pociťovat v oblasti solar plexu. Příliš velké ego se cítí poněkud nafoukle a nuceně ? chce příliš. Příliš velké ego přeceňuje své schopnosti mít věci ve vlastních rukou a utvářet a řídit svět. Stále se domnívá: ?Potřebuji zorganizovat tohle, potřebuji zařídit tamto, věci beze mě nefungují.? Chce řídit a takto omezuje vlastní možnosti. Když chce ego vynakládat příliš mnoho kontroly, neodvolatelně uzavírá proud podnětů duše. Dalo by se říci, že když chce mít velké ego věci pod kontrolou, máte klapky na očích nebo tunelové vidění. Často má velké ego také malé spojení s vnitřním dítětem. Emoce a emocionální signály, které se vynořují z tohoto dítěte jsou často ignorovány nebo vnímány jako příliš tíživé. Ego se chce pohnout dopředu za svými cíli. Udržuje vás v jeho tunelovém vidění. Podívejte se dovnitř sebe, abyste viděli, zda tento rys poznáváte. Vnímejte, zda byly ve vašem životě časy, kdy jste tíhli k cílům ega a obávali se je pustit.

Obvykle se dají ve většině lidí nalézt oba aspekty tohoto ega. Někdy je to případ, kdy klade osoba větší důraz na aspekt příliš malého ega, zatímco pro jiné je to aspekt příliš velkého ega a ega, které si s nimi zahrává. V obou případech se však nakonec odstřihujete od svého srdce, duše a emocí. Způsob, jak se vrátit zpět do svého středu, umožnit nastolení rovnováhy a znovu se otevřít vedení duše a vnitřního dítěte je ten, že pohlédnete na sebe a na to, co činíte, laskavým, pozorujícím a objektivním způsobem. Krmíte se pohrdavými a skličujícími myšlenkami? Činíte se menšími? Pak vytváříte příběh kolem představy, že věci nemohou být jinak a že je to tak v pořádku.

Prozkoumejte tento příběh podrobně. Pohlédněte na něj pozorně, abyste viděli, jak je řízen strachem, egem, které si neodváží upevnit osobní prostor, věřit si a věřit své vlastní síle. Obklopte ego láskou, pochopením a jemností.

Když jde vaše ego příliš opačným směrem, když odmítá propustit a trvá na rozhodování a řízení, uvědomte si tyto struktury přesvědčení. Učiňte tak ovšem jemným a chápavým pohledem. Zasmějte se tomu, jak komplikujete věci, když se tvrdohlavě a úporně držíte tunelového vidění. Dovolte si být příjemně překvapení novými možnostmi. Pamatujte na to, že je často výhrou něco nevědět a být otevřený novému.

Proč dnes hovořím o těchto dvou formách nevyrovnaného ega? Proto, že je to klíč ke schopnosti přijímat, přijímat to, co vám chce život dát. To, že se děláte příliš malými nebo velkými vás odpojuje od proudu přijímání. Když vidíte tyto tendence v sobě a zasmějete se jim, přirozeně se vracíte do svého centra. Na okamžik to prociťte. Představte si za sebou nebo vedle sebe svou duši a před nebo za sebou své vnitřní dítě. Vnímejte tu ohromnou a mocnou sílu své duše, která zná mnohem víc, než dokážete svou lidskou myslí. Důvěřujte jí! Důvěřujte mu!

Představte si, že ve vašem solar plexu žije malá postavička, muž nebo žena. Je to postava, která představuje vaše ego. Podívejte se na ni objektivně. Natahuje se tato postava vpřed a snaží se vše řídit? Nebo se drží zpátky, protože je toho všeho příliš mnoho, je to příliš zdrcující a vyvolává to uvnitř více strachu? Dívejte se na to, jakou má vaše ego tendenci. Jde dopředu nebo se stahuje zpět. Nakonec si představte, že je vaše ego v rovnováze a že tato postava ve vašem solar plexu je ve vzpřímené a stojící pozici. Je spojena s vaší duší a Nebesy seshora a s vaším tělem a Zemí zespoda. Vnímejte, jak je to pro vaše ego a pro vaši osobnost podporující a osvobozující. Vše se osvobozuje a je plynulejší. Je to jemný proud bezpodmínečné lásky. Dovolte, aby tento proud nastal a umožněte mu, aby vás pozvedl.

? Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství