Menu

Proces probuzení na Zemi

Jeshua prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí lidé, já jsem Jeshua. Jsem váš přítel a spřízněná duše. Přicházím k vám s úctou a respektem k tomu, kdo jste, a k cestě, kterou na Zemi kráčíte.

Všichni zapouštíte kořeny do Země, z níž budujete svůj život. Narodíte se jako bezmocné dítě, vydané na milost a nemilost silám Země a společnosti, ve které žijete. Jako malé dítě vstřebáváte ohromné množství podnětů a tuto energii shromažďujete ve svém emocionálním těle. Na samém počátku ještě vůbec není jasné, kým uprostřed všech těchto podnětů a dojmů jste. Pomalu se však utváří „já“, středový bod v energetickém poli, kterým jste. Postupně se pod vašimi chodidly objevuje zakotvení a ve vašem srdci vzniká inspirace, která je pro vás jedinečná. A tím „vy“ mám na mysli vaše větší já, vaši duši.

Když se inkarnujete, ponoříte se hluboko do hlubin, odevzdáváte se, necháváte se zaplavit dojmy nového života. Vaše pozemská osobnost se podmiňuje a formuje na základě dojmů, které přijímáte. Ve vás však existuje také tiché místo, klidný prostor, který vychází přímo z duše.

Toto tiché místo pochází přímo z Nebe, z vesmírné dimenze, odkud jste přišli. Právě prostřednictvím umění žít zde na Zemi se postupně obnoví spojení s tímto místem klidu, s tímto tichým místem ve vašem srdci, vašem bytí. Ve chvíli, kdy se ocitnete uvnitř tohoto klidného místa, v tomto jádru, začínáte Žít, a to s velkým Ž – už nejste „žiti“ mnoha vnějšími podněty, které určují vaše emoce. Něco se ve vás rodí, něco pevného jako skála, co vám udává směr, a v tu chvíli se otevírá váš vnitřní kanál. Můžete zůstat pod tlakem mnoha vlivů ve svém životě, z nichž mnohé vám nesedí a nevyživují vás, nyní je tu však protiváha. Nyní máte pevný základ, z kterého můžete pracovat a můžete se zaměřit na znovuobjevení svého skutečného já.

Ve vysoce vyvinuté společnosti se ideálně tento bod obratu, ze kterého uprostřed všech dojmů vycházíte nalézat sami sebe, objevuje během období dospívání. Vysoce rozvinutá společnost bude v dětech a mladých lidech pěstovat určitou úctu k tradicím, avšak zároveň je bude podporovat v nalézání své vlastní cesty v životě a společnosti. Vysoce rozvinutá společnostech, ve které existuje spirituální vědomí, ve které je moudrost a znalost o duši, podpoří mladé lidi v nalezení jejich vnitřní cesty a osvobodí je od očekávání a zastaralých tradic.

Tato vysoce rozvinutá společnost bohužel ještě není realitou a vy můžete vidět, jak v životech mnoha lidí dochází k tomuto bodu zlomu mnohem později nebo vůbec. Je možné, že někdo nenajde, nepozná nebo nepocítí svou vlastní duši a pak je doslova „žit“. Život se vás však snaží probudit – láká vás někdy bolestí a krizí, abyste šli dovnitř a naslouchali své duši. Byl by to však velký rozdíl, kdyby si byli lidé vědomi svého potenciálu a dostávali výslovné povzbuzení od lidí kolem, aby, jak vyrůstají, nalezli svou vlastní jedinečnou cestu.

Říkám vám to proto, neboť vy, co jste zde přítomni, se přirozeně chcete podílet na tomto procesu probuzení ve vaší společnosti a na Zemi. Stojíte uprostřed života a taktéž jste zaslechli volání své duše. Možná však toto volání není ještě zcela jasné, a tak se občas stává, že cítíte, jak se svému vnitřnímu hlasu vzdalujete. Přesto je v každém z vás jistý pohyb, abyste byli na cestě a měli význam pro své prostředí a společnost.

Nejdříve ze všeho vás žádám, abyste učinili tento vnitřní pohyb a pátrali se záměrem nalézt svůj vlastní hlas a pravou podstatu. Pohlédněte dovnitř sebe a vnímejte svou vlastní touhu probudit se, umožnit energii své duše proudit, inspirovat se, hledat metodou pokus omyl.

V každém jednom z vás je odhodlání, hnací síla přinést na Zemi svou vlastní duši a spiritualitu. Je důležité tuto část sebe sama ctít a respektovat, neboť potřebu rozvinout tuto část sebe sama svět zatím neuznává. Vyžaduje to od vás odvahu a odhodlání, protože když tak činíte, v jistém smyslu vystupujete mimo společenské normy. Pociťte v sobě tuto sílu a odvahu. Svým způsobem to ani není něco, co byste dělali – je to něco, co přirozeně musíte dělat. Je známkou zralosti duše, když duše ze své vlastní přirozenosti touží po určitém stupni niternosti a ústraní a znovu se ptá, proč jsou věci takové, jaké jsou.

Uctěte sami sebe a představte si, jak doslova jednou nohou stojíte mimo společnost, kde společnost znamená bezvýhradné podřízení se tradicím, strachům, pravidlům a nátlaku, na které jste se adaptovali. Existuje tu však i druhá část vás: noha, která je umístěna mimo společnost, a tak přesuňte své vědomí, svou pozornost k této části. Představte si, že máte někde v přírodě místo, které odráží tu část vás, která je outsiderem. Může to být divoké místo v přírodě, či jakékoli místo, které vás napadne. Je to místo, kde můžete učinit spojení se svou duší – kde se váš kanál může otevřít původním impulsům, které se chtějí ve vašem životě projevit.

Představte si, že se můžete procházet nebo sedět na tomto divokém místě, kde je jen málo lidských vlivů a vnímat, jak „doma“ se tam cítíte. Je to jen proto, že si uvědomíte, jak se cítíte doma, když jste jen krůček od světa. Je tu něco nebo někdo, kdo vás chce pozdravit a přivítat. Podívejte se na to, co tam najdete. Může to být člověk, zvíře nebo průvodce, nebo možná síla či nějaký pocit a vnímejte, jak jste přijímáni s radostí a potěšením.

Jste obyvateli dvou světů. Když otevřete kanál ke své duši, jste také někým, kdo na Zemi věci změní, protože právě přílivem energie duše do mnoha jedinců se tato realita pomalu transformuje do vyspělejší společnosti. Obrácením se do sebe se spojujete s vnitřní dimenzí, která je vaším domovem stejně jako Země se všemi jejími známými částmi. Vnímejte, když se spojíte s tímto průvodcem či energií v tomto divokém místě uvnitř, zda můžete přijmout nějaké poselství. Může to být prostý vzkaz přátelství, povzbuzení, podpory – nemusí to být nutně pokyn. Něco vám chce být dáno, a tak buďte otevřeni to přijmout. Nemusíte vědět přesně, co to je – stačí jen říct: „Jsem otevřený/á přijmout.“

Největší překážkou, která lidem brání skutečně otevřít tento kanál s vlastní duší a vnitřní moudrostí, je to, že potřebují tuto bariéru překročit a vystoupit z pole lidské společnosti. Tento krok vyžaduje „ne“ vůči tomu, co vám ve vašem prostředí nevyhovuje, a říci „ne“ vyžaduje odvahu a jasnou mysl. Aby se na Zemi mohla zrodit energie duše, je třeba, aby každý překročil bariéru strachu a starých postojů a vzorců. Je třeba se odvážit odmítnout to, co stojí v cestě energie vaší duše a tím jsou příliš často představy, názory a očekávání, které jste vstřebali ze světa kolem vás, od svých rodičů, známých a dokonce i od přátel a partnerů.

Tuto cestu, tento krok skrz a za tuto bariéru, je krok, který činíte sami. Nikdo jiný za vás tento krok nemůže udělat. Je to vaše vnitřní odhodlání a touha po pravdě a inspiraci, které vás k tomuto kroku vedou. Někdy k tomuto kroku potřebujete postrčit a v životě funguje dynamika a logika, která se postará o to, abyste toto popostrčení dostali. Stačí se ohlédnout zpět do svého života a zjistit, zda se ve vašem životě odehrálo takové pošťouchnutí, ve kterém se událo něco, co vám v danou chvíli bylo nepříjemné, co mohlo být velmi bolestivé a dokonce se vám zdálo zdrcující či nesmyslné, ale co vám později dalo něco velmi cenného. Ve chvíli, kdy se všechny jistoty zhroutí, dostanete se automaticky na ono divoké místo, které nikdo nezná a v němž nefungují znalosti, které jste se naučili v minulosti. Jste odstrčeni – téměř vyplivnuti.

Využijte těchto okolností k tomu, abyste šli do svého nitra, naslouchali jinému hlasu, který se stává jasnější, když se odvážíte opustit známé a minulost. Až se budete cítit obohacení a inspirovaní tím, co jste na tomto divokém místě mimo společnost obdrželi, mnozí z vás se budou chtít do společnosti znovu vrátit, a tak to má být – tam necháte své světlo zářit. Abyste zůstali té druhé dimenzi věrni, abyste zůstali věrni hlasu své duše, však vyžaduje odvahu a statečnost, protože ve vás žije také úzkostné dítě, které stále touží po potvrzení a uznání okolím, i když tito lidé stále vězí v minulosti s jejími omezujícími přesvědčeními. Stále vás může hluboce zranit, když jste druhými odmítnutí.

Proto je udržování vašeho světla a věrnost svému vlastnímu hlasu ve skutečnosti neustálá vnitřní práce, která vyžaduje oddanost. Ačkoli je tato práce pro mnohé neviditelná – udržování volné vnitřní cesty, otevřeného vnitřního kanálu tím, že sami objevíte, že určitá míra odloučenosti a klidu je nezbytná – je to zároveň ta nejpřízemnější a nejpraktičtější práce, jakou kdy budete vykonávat. Tato práce zahrnuje odvahu rozloučit se s vlivy, situacemi a lidmi, které vás již nevyživují. V tomto smyslu se od pracovníků světla vyžaduje určitý druh statečnosti: vytrvalost a odvaha říkat „ne“, protože jen odtud se můžete spojit se společností smysluplnou cestou.

Máte společnosti dát něco, co podkopává věci a struktury, buďte si tedy tohoto aspektu sebe sama vědomi. V tomto smyslu jste revolucí a právě revoluce je potřeba k tomu, abyste tuto revoluci uskutečnili, je třeba silné osobnosti. A silnou osobností myslím, že jste si vědomí svých strachů a pochyb, které jsou ve vašem životě stále přítomny; že jste si jich vědomi a podporujete vnitřní dítě, které stále hledá uznání a souhlas mimo sebe. To je skutečná vnitřní práce, jež je základem, na kterém můžete ve světě stát, zatímco pokračujete v naslouchání a dávání formy hlasu své duše. Každý z vás zde je pro tuto vnitřní práci předurčen.

Respektujte proto sami sebe. Řeknu to znovu, protože to není samozřejmé. Když zjistíte, že ctíte a respektujete sami sebe, vytváříte prostor, který potřebujete k uskutečnění této práce. Světlo, které přichází na Zemi, se zrodí skrze lidi a toto světlo začíná ve světě zářit vnitřní přeměnou každého jednoho z vás. Vy jste nástrojem, prostřednictvím kterého se tato přeměna odehrává a být jím vyžaduje mnoho vnitřní síly, odvahy a oddanosti. Právě proto si vás tak hluboce vážím. Všechny vás ze srdce zdravím, jsem propojen s každým z vás. Mnohokrát děkuji.       

© Pamela Kribbe, www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková, www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství