Menu

Širší pole

Jeshua prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí přátelé, já jsem Jeshua.

Zdravím vás jako přátele a sobě rovné. Pociťte moji lásku a to, jak si vás vážím. Jsem s vámi a natahuji k vám ruku jako přítel, který zná hluboké emoce, se kterými se ve svém každodenním životě potýkáte. Chápu vaše pochybnosti, strachy a znechucení, které vás někdy přepadnou, když věci nefungují nebo se nevyvíjí tak, jak jste předpokládali nebo doufali.

Vnímejte mou přítomnost, tady a teď. Jsem na Zemi přítomný a navždy jsem s vámi spojený. V podstatě jsme jedno srdce, spojené energií, poutem lásky, spřízněným duchem a jednotou. Jako osoba na Zemi, jako osobnost, jste zaměřeni na realitu, kterou vidíte a zakoušíte kolem sebe: na své trojrozměrné tělo a na podněty, které dostáváte ze světa kolem. Skrze vás, pozemského člověka, však také prochází energetické pole vaší duše, které je mnohem větší a má přístup ke zdrojům světla a poznání, které jsou mnohem obsáhlejší a dalekosáhlejší než ty pozemské. Obsahují pozemskou realitu, ale přesahují ji. 

Energetické pole vaší duše proudí přímo skrze vás a toto pole zahrnuje vědění a zkušenosti, které jste nasbírali během jiných inkarnací na Zemi. Vnímejte toto pole, není daleko. Prociťujte toto pole – přítomnost své duše – jak vás obklopuje. Vaše vědomí jako lidské bytosti na Zemi je velmi zaměřené na vnější, každodenní život, na určité cíle, na konkrétní věci, které se mají stát, ale abyste se dostali do kontaktu se svou duší, je třeba učinit krok zpět. 

Představte si, že toto pole vaší duše a vše v něm, je jako milující přítomnost tiše stojící za vámi. Duše nesoudí, vše vstřebává, pojímá jako moudrost a pak jde dál. Vaše duše je sama o sobě spojena s širším celkem, s polem energií, sítí stejně smýšlejících duší, a vy máte schopnost to cítit.  

Vnímejte své vlastní tělo a pozemskou osobnost, vnímejte osobu, která nese vaše jméno. Nyní vnímejte přítomnost své duše za vámi a kolem sebe. Pociťte i za ní a kolem ní ještě širší pole ducha, kosmickou úroveň propojenosti s druhými dušemi. Vnímejte světlo, které je v tomto širším poli přítomné. Pociťte jeho nesmírnost a velikost a nechte se jím naplnit. Nejste na Zemi sami. Pokud malinko uvolníte každodenní fádnost a dopřejete si čas otevřít se a vytvořit v sobě prostor, bude pak snazší navázat kontakt s těmito širšími realitami. Pro vás je pak také snazší cítit, že jste v nich obsáhnutí. 

Já jsem součástí této širší sítě energií, propojených duší, do kterých náležíte. Nejste sami. Je důležité, abyste toto propojení cítili, neboť ve vaší duši je touha začlenit část moudrosti, která je přítomna v tomto širším poli a projevit ji na Zemi – nasměrovat ji, aby se na ní mohly podílet širší skupiny lidí.

Žádám vás nyní, abyste se skutečně vědomě spojili s tímto širším polem, které vás přesahuje, s touto sítí světla, ve které žijete, pohybujete se a existujete a která je vám známá z dob mezi vašimi inkarnacemi. Je to pole či síť propojených duší, které jsou spjaty se Zemí a s tím, co se zde odehrává. Je to síť, která je propojena s lidstvem. Jakmile se tomuto poli otevřete, jste vyzýváni, abyste ho přinesli na Zemi a sdíleli s druhými jakýmkoli možným způsobem. 

Nyní si představte, že z tohoto pole můžete obdržet zprávu. Tato zpráva proudí do vašeho srdce ve formě energie, slova, barvy či obrazu. Nezáleží na tom, jakou formou se projeví, záleží jen na tom, abyste byli otevřeni obdržet z tohoto pole poselství. Nechejte pak tuto energii proudit do břicha. I když zatím nic neslyšíte nebo nevidíte, dejte svolení této energii, aby se přesunula do vašeho břicha. Možná pak uvidíte postavu, která přichází z jiné dimenze, z dimenze klidu, jasnosti a laskavosti. Můžete ji vnímat jako průvodce. Jen vnímejte, jakou formu tento průvodce nabírá a pozdravte ho. Vnímejte vřelost a náklonnost, kterou k vám chová. Tato postava může být čímkoli: člověkem, andělem, zvířetem.

Nyní si představte, že jste tímto průvodcem vy. Vstupte svým vědomím do této postavy a vnímejte zevnitř, kdo tento průvodce je a jak se přitom cítíte. Uvědomte si, že mezi vámi panuje shoda, máte něco společného. Průvodce vám umožňuje pochopit něco o sobě. Kvalita, kterou k vám průvodce vyzařuje, a kterou považujete za výjimečnou a vzácnou, je sama o sobě tím, co rozvíjíte. Můžete tuto kvalitu vidět v průvodci, byť ve vyzrálejší podobě, protože tento dar, tento potenciál, je přítomen také ve vás – rozvíjíte tuto kvalitu, která je vám již vlastní. 

Nyní tohoto průvodce opusťte a vraťte se zpět do svého těla. Vnímejte, že jste obyvateli dvou světů. Se svou pozemskou osobností se účastníte světa každodenního života, společenské reality se všemi jejími ideály, které v ní žijí a zároveň jste součástí atmosféry bytí, která je velmi otevřená a svobodná a svou povahou velmi odlišná od reality všedního dne. Učit se spojovat tyto dva světy dohromady je uměním žití. Takto může světlo a svoboda druhé strany – říše duše a širší sítě ducha kolem ní – vstupovat do vašeho každodenního života. Toto jsou semínka, která se zapouští do země, semínka, která způsobují nový růst a inspiraci mezi lidmi.

Vašim hlavním úkolem je spojit se vnitřně s různými úrovněmi bytí. Pak vše začíná přirozeně a spontánně proudit a vy víte, co máte dělat. Když říkám, že jste tu, abyste do tohoto světa vnášeli světlo, neznamená to, že vás chci zapojit do práce, spíše poukazuji na něco, co se už objevuje. Vy již toto světlo vytváříte a čím vědoměji se spojujete s těmito dvěma světy, tím snazší pro vás je, objevit kým skutečně jste, a budete vědět co s radostí konat.

Vždy to nejlépe funguje, když se vyjadřujete z proudu radosti. Radost je známkou dobra a pravdy – pamatujte na to. Neznásilňujte se do všech druhů forem a nesnažte se ohýbat hřbet, abyste naplnili své poslání. Buďte jen sami sebou a následujte přirozenou cestu uvolnění a radosti. Tak funguje duch a duše. Pak může na Zemi přicházet ještě více energie: energie radosti a lehkosti, nikoli energie bolesti a boje. 

Mockrát děkuji za vaši pozornost. Miluji vás, vždy

© Pamela Kribbe, www.jeshua.net

Překlad: Denisa, www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství