Menu

Práce s paralelními životy

 Gerrit Gielen

 Když činíte ve svém životě důležitou volbu, ve skutečnosti si vybíráte mezi dvěma možnými budoucnostmi. Jakmile učiníte volbu, jedna možná budoucnost odpadá. Je to tak? Nebo tato alternativní budoucnost existuje také v paralelním světě a je zažívána a žita skrze jinou část vás? S ohledem na ?mnoho světových teorií? ve fyzice, pokaždé nastává chvíle volby, odehrává se rozdělení ve vesmíru: různé možnosti spoluexistují v paralelních světech. Jaký je smysl paralelních světů, pokud hovoříme spirituálně, a jak prožíváme tento smysl ve svých každodenních životech? To je ústřední otázka tohoto článku.

Úvod

Ve světě vědy byl formulován od roku 1950 takzvaně ?výklad mnoha světů kvantové mechaniky?. Tato teorie tvrdí, že jakmile existuje ve vesmíru moment volby, vesmír se rozdělí. Obě možnosti pak koexistují v paralelních světech. S ohledem na tuto teorii se vesmír skládá z nekonečného souboru světů. Náš vesmír je jen jedním z těchto světů. Od představení ?výkladu mnoha světů?, popularita této teorie mezi vědci roste. A prostřednictvím sci-fi knih a filmů se tato teorie stala známou i širšímu publiku.

Ačkoli má tato teorie, spirituálně řečeno, mnoho zajímavých důsledků, je to vědecká teorie. Nemluví o vnitřním smyslu existence paralelních světů. Věda nebere v úvahu, že je jejím úkolem uvažovat o smyslu a důsledcích paralelních světů na naše každodenní životy.

Co znamená teorie mnoha světů pro naše chápání duše? Jaký význam mají paralelní životy ve vývoji našeho vědomí? Proč si duše volí zažívat jeden život mnoha způsoby?

Paralelní životy neexistují nezávisle na sobě, ale jsou ? jako vše ve vesmíru ? vnitřně vzájemně propojené. Všechny náleží vám. Jako takové poskytují význam: rozšiřují pole zkušeností naší duše a tím rozšiřují vědomí.

Časové linie

Duše prostřednictvím nás prožívá fyzický svět. My jako lidé cestujeme časem po jedné možné cestě. V tomto kontextu je vhodnější hovořit o jedné možné ?časové linii? a náš současný život je jednou takovou linii. Ve chvíli, kdy činíme důležitou volbu ve svém životě, nastává oddělení časových linií. Je tu linie, na které zakoušíme volbu A a existuje i linie, na které zažíváme možnost B. My jako lidé si nejsme vědomi druhé časové linie, kterou neprožíváme, avšak naše duše ano. Pro ni je druhá časová linie stejně reálná jako ta prvotní.

Ne všechny časové linie, které pramení z našich voleb, které činíme během našeho života, jsou pro duši stejně důležité. Některé jsou více určující než ostatní. Můžeme to porovnat s dny našich životů: některé dny ? náš svatební den, dny, kdy se narodí naše děti ? jsou pro nás hluboce významné a nezapomeneme na ně. Mnoho dalších dní prochází rutinně a jsou zapomenuty. Samozřejmě, že tyhle rutinní dny mají s ohledem na celek také svou funkci. Vytváří tichý růst a integraci, která směřuje k neobyčejným momentům. Stejný princip se týká i časových linií.

Časové linie se rozdělují na momenty volby, které vyvolávají intenzivní emoce. Představte si, že se po hlubokém vnitřním boji rozhodnete ukončit svou práci a zasvětit život své vášni: stanete se malířem. Existuje taktéž časová linie, kde zůstáváte ve své kancelářské práci. Život malíře je emocionálně intenzivní, je tu na jedné straně strach a nejistota a hluboká inspirace a naplnění na straně druhé. Časová linie, ve které pracujete v kanceláři a příliš neriskujete, je emocionálně méně intenzivní, avšak i tam sbíráte hodnotné zkušenosti. Tato časová linie může být přirovnána k méně důležitým dnům ve vašem životě, zatímco časová linie umělce může být přirovnána ke vzrušujícímu a pamětihodnému dni.

Země jako multi-dimenzionální dům

Z perspektivy duše, Země není ?věcí?, není shlukem hmoty, ale mnoha-vrstvou říší zkušeností, polem nekonečných možností, ve kterém může lidská mysl zkoumat samu sebe. Duše je zvědavá a chce se obohatit zkušenostmi z rozmanitých časových linií. Byla by škoda používat nádhernou pozemskou osobnost s veškerým jejím potenciálem ? vás ? jen pro jednu možnost. Byla by to ohromná ztráta potenciálu. Pozemská realita ? Země jako taková ? byla vytvořena, aby nám umožnila prozkoumat všechny tyto možnosti, protože, znovu, Země není věc. Na úrovni duše jsou všechny možné časové linie prožívány současně. Země je nekonečným místem pro zkušenosti, ve kterém se tento souhrn časových linií odehrává.

Abychom to pochopili, musíme si uvědomit, že i s ohledem na vědu je mysl ? nebo duch – podstatnější než hmota. Hmota ve skutečnosti není tak materiální, jak nás kvantové mechaniky učí. Ze spirituálního pohledu je hmota vytvářena pro lidskou mysl/ducha, aby zakoušel sám sebe ve všech svých nekonečných aspektech. Cílem mysli je ? prožívání sebe ve hmotném světě ? stát se zcela vědomou svého vnitřního potenciálu. Tento potenciál je nekonečný, z čehož vyplývá, proč je hmotná realita taktéž nekonečná a mnohem bohatší a komplexnější, než si dokážeme představit.

Jako lidské bytosti můžeme mít představu, že nás hmota omezuje. Například bychom rádi létali jako ptáci, ale nemůžeme, zatímco v našich snech ano. V realitě hmotné omezení zemské říše zajistilo, že prožíváme určité aspekty života velmi intenzivně. Dám příklad: pokud bychom mohli něco udělat a nemuseli se vypořádat s našimi zranitelnými těly a lidskými emocemi, nikdy bychom neobjevili svou odvahu. Potřebujeme omezení, abychom v sobě tuto kvalitu objevili. Slovy Goetheho: ?Bez limitů mistr neodhalí sám sebe? (In der Beschränkung zeigt sich der Meister). Díky limitům hmotného světa, musíme probudit a vyživit vnitřní kvality jako je intuice, pochopení a odvaha. Můžeme srovnávat život na Zemi se spletitou a obohacující hrou. Všechny hry mají jistá pravidla. Na jedné straně jsou tato pravidla omezeními, avšak na straně druhé umožňují hrát hru se vší její radostí a vzrušením.

V dalších časových liniích našeho současného života, jsou prožívány různé aspekty naší osobnosti, které vedou k probuzení dalších vnitřních kvalit. Tato hra je hrána různými způsoby a duše se obohacuje vstřebáváním všech rozličných výsledků.

Jeden lidský život je jako dům s neomezeným počtem pokojů. Každý pokoj nám ukazuje další aspekt naší vnitřní reality a je vytvořen, aby nás vedl k probuzení specifické stránky naší bytosti. Takto je existence paralelních světů nástrojem pro duši, která prosazuje rozšiřování vědomí.

Smysl paralelních světů pro naši současnou osobnost

Prožívání paralelních existencí obohacuje nejen duši, ale má taktéž hodnotu pro naše každodenní životy. Naše duše prožívá všechny tyto časové linie a my, jako lidské bytosti, jsme spojeni se svou duší. Proto jsme také na hluboké úrovni spojeni s těmito našimi dalšími životy.

Naše paralelní životy nás mohou inspirovat a dávat nám sílu. Mohou být vysvětlením pro nečekané talenty, ale také příčinou nepochopených strachů. Odehrává se nepřetržitá energetická výměna mezi rozličnými časovými liniemi. Jsme takříkajíc tým, pracující na stejném projektu.

Některé volby vedou ke klidnému a stabilnímu životu, ve kterém se odehrává pár pozoruhodných věcí. Taková časová linie může vykazovat jistý klid ostatním časovým liniím, kde se život odvíjí turbulentní cestou.

Může se také stát, že jisté talenty jsou na časové linii rozvíjeny. Například se někdo rozhodne žít ve Francii a učit se v této určité časové linii francouzštinu. V jiných časových liniích stejného života mohou existovat přirozené sympatie pro francouzský jazyk a kulturu.

Jak se můžeme spojit s prospěšnými aspekty našich paralelních životů?

Učinění spojení

Následující technika může být používána na spojení se s jinými časovými liniemi:

–       Představte si jak plujete nahoru. Podívejte se na daný moment seshora. Pokuste se vnitřně pozdvihnout na úroveň své duše. Vnímejte dvě cesty pramenící z tohoto momentu, každou se svými vlastními zkušenostmi. Jedna je cesta, kterou jste si vybrali, druhá je alternativní.

–       Zaměřte se na tu alternativní. Vnímejte její energetickou změnu. Co vyzařuje? Jak se tam cítíte? Jaké zkušenosti tam sbíráte?

–       Umožněte těmto zkušenostem být. Řekněte jim vnitřně ?ano?. Vnímejte, jak vás mohou tyto zkušenosti obohatit a postavit v životě jinak. Ponořte se na chvíli zcela do této jiné časové linie.

–       Pohlédněte na energetickou výměnu mezi vašim současným životem a tím alternativním. Co se můžete z druhé časové linie naučit a jaké poselství máte pro tuto druhou časovou linii?

Tak, jak to chodí při každé řízené meditaci, pokračujte dokud vám dá jasnost, inspiraci a sílu. Pokud vás zneklidňuje, nechejte to být a zkuste to jindy.

? Gerrit Gielen
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství