Menu

Spiritualita Země

Země prostřednictvím Pamely
Překlad do angličtiny Maria Baes a Frank Tehan

Drazí přátelé, já jsem hlas Země. Všechny vás s velkým potěšením zdravím! Jsem zde s vámi, uvnitř vás, a ve všem, co vás obklopuje a to mezi námi vytváří hluboké pouto. Pomáhám vám vyjádřit vaši duši prostřednictvím vašeho těla, skrze hmotu. Společně ztvárňujeme tanec, tanec Nebe a Země, tanec duše a těla. Přesto se tento tanec pro mnohé stal bojem, lopotnou námahou. Bytí člověkem se stalo bojem o přežití a to ve mě budí zármutek. Ve mě je hluboká touha přijmout vás a hrát spolu s vámi v tomto krátkém životě na Zemi. Tančit, radovat se a zcela vpustit do vašeho vědomí, kým v samotném jádru jste: jste hvězdou Světla ? božským bytím, které je zde, aby přijalo dobrodružství inkarnace.

Sestoupili jste do mé sféry a vzali na sebe tělo z masa a kostí. Proč jste tak učinili? Jaká je důležitost, význam tohoto dobrodružství? Děláte tak z lásky. Z lásky jste se narodili z lůna Boha, odkud jste se vydali na dlouhou cestu ? vy jako jedinečná duše, abyste objevili a zakusili stvoření, které oplývá potenciálem. Zvolili jste si přijít na Zemi na tuto dlouhou výpravu a znovu roznítit své Světlo. Právě na této planetě, na mě, na Zemi, je v činnosti spousta různých vlivů, včetně těch, které vás odrazují. Právě zde na Zemi je mnoho protichůdných sil ? Temnota a Světlo, život a smrt, atd. ? hrajících svou roli v ohromné ?hře? života. Vzpomínka na to, kým doopravdy jste, kým jste byli, když jste se zrodili ze sféry Božství, je touto ?hrou? zastřena. Tím, že jste se stali člověkem, jste se po cestě ztratili.

V této době může být v srdcích lidí pociťováno volání. Existuje upřímná touha nalézt hluboko uvnitř sebe to, kým jste bez určování vnějšími vlivy, bez manipulace zvnějšku. Touha navrátit se k samotnému jádru své bytosti: duši, hvězdě Světla.

Ráda bych vám pověděla něco o dobrodružství, které na mě, na Zemi, podnikáte. Právě díky vzájemnému působení se mnou se rozvíjíte a nalézáte sami sebe. Jste tady a teď, jste lidskou bytostí, a umění žití na Zemi je dovolit energii své duše, aby zcela proudila do vaší lidské podstaty, abyste svou duši na Zemi zcela přijali. V minulosti jste byli učeni, že duše je něco vyššího a že jí můžete dosáhnout jen tím, že potlačíte svou lidskou přirozenost. V minulosti bylo učiněno mnoho velmi přísných úsudků o pozemské lidské přirozenosti. Právě kvůli náboženství a duchovním tradicím, které mluví a učí o duši, se lidé odcizili své přirozenosti: svým touhám, vášním a touhám sexuálním.

Kolik existuje výhrad a úsudků, které jsou směřovány proti lidské přirozenosti? Vám jako duši byl dán úžasný nástroj, ve kterém máte jako lidské bytosti žít: je to vaše tělo s jeho spontánními přirozenými emocemi. Co se stane, když jste od mládí učeni tomu, že byste tomuto nástroji neměli důvěřovat, že byste se měli spíše podřídit zásadám a principům, které získáte zvenčí: prostřednictvím výchovy vaší rodiny, ve škole či kostele nebo vaší kulturou? Kořeny těchto tradic se rozšiřují hluboko do mnoha lidí, i když se domnívají, že už v ně nevěří. Stále v nich zůstává negativní soud ohledně své vlastní přirozené lidskosti.

To, co se odehrává, je, že mnoho lidí se odcizuje svým nejhlubším emocím, tužbám a pocitům. Vidím v lidech osamělost, odloučení a hluboký stesk po domově, aniž by tušili, odkud tento stesk vychází. Je zde nostalgická touha po rovnováze a harmonii, kdy jste schopni být v klidu sami sebou, spontánně, stejně jako dítě. V každém z vás žije tato touha ? tento stesk po domově ? a zároveň jste odloučeni od nejzpůsobilejšího nástroje, který máte: od vašeho těla s jeho pocity a prvotní přirozeností. Je to ta část, o které bych ráda hovořila. Je to ta část, která vám ukazuje cestu ? cestu zpět Domů, kde Domov odpovídá tomu, kým jste, a pocitům jednoty. Přijměte, kdo jste ? milujte se! ? tím, že tak činíte, šíříte lásku a harmonii kolem sebe ? tak jednoduché to je.

Povzbuzuji vás, abyste zakusili proudící přirozenost své duše. Mnoho z vás touží spojit se se svou duší, toužíte po tom, moci žít na Zemi s radostí a vášní. Je to případ mnoha z vás, že nejprve se probudí proud vaší duše prostřednictvím hlavy. Hledáte větší smysl v tom, co vidíte a zažíváte kolem sebe a právě prostřednictvím hlavy se seznamujete s novými nápady. Poté následuje průlom do vašeho srdce a pocitů, kde se seznámíte se Světlem své duše na hlubší úrovni. Vaše duše vás žádá, abyste prozkoumali vše, co se zdá být samozřejmé, a výsledkem je možná to, že se věci obrátí vzhůru nohama. Vnímejte, zda dokážete ve svém srdci prožít otevření k proudu své duše, která k vám chce přijít blíž. Nepovzbuzujte jen hlavu, otevřete i své srdce. Právě prostřednictvím těla zažíváte proud duše.

Nechejte tyto touhy klesat ještě dál ? do vašeho břicha. Břicho je sídlem vašich emocí a pocitů. Duše se může skutečně zakotvit a opravdu vyvíjet a účastnit se života na Zemi jedině tehdy, když může protékat vašim břichem. Přijít Domů k sobě znamená, že umožníte proudu své duše, aby se usídlil plně ve vašem celém těle a zvláště ve vašem břiše.

Představte si na chvíli dítě sedící v oblasti vašeho břicha. Toto dítě je symbolem vaší původní přirozenosti a emocí, kdy nejste ovlivněni tím, co jste se naučili. Kdysi jste byli bezstarostným a šťastným dítětem, a toto dítě nese onu prapůvodní část vaší duše. Pozorujte, zda nacházíte toto dítě sedící ve vašem břiše. Jak vypadá? Je šťastné a radostné nebo smutné a ustrašené? Cítí se třeba nepochopené, roztrpčené nebo rozhněvané? Zde v oné nejlidštější části vás samých, v tomto lidském dítěti, leží klíč k vašemu Domovu. Pohleďte na toto dítě, spojte se s ním a natáhněte k němu ruku. Zeptejte se ho: ?Co potřebuješ, abys mohlo být uvolněné? Co si přeješ, tady a teď, v tomto okamžiku? Dovol si být spatřeno ? dodávám ti k tomu odvahu.? Vezměte toto dítě za ruku a obejměte ho. Chce být vaše a chce, abyste o něj pečovali.

Nyní pohleďte na problém nebo otázku, se kterou se potýkáte v každodenním životě. Vždy je tu něco, s čím se potýkáte nebo za co bojujete! Tyto boje nastávají často proto, že příliš přemýšlíte: děláte si starosti s tím, co byste měli dělat a jak byste měli přijít na nějaké řešení, může zde být i vytrvalé hodnocení sebe sama. Chcete v sobě a ve svém životě něco změnit a často neuspějete. Tím, že o problému příliš přemýšlíte, zdá se, že neexistuje cesta ven ? spíše se zamotáváte do těsné smyčky. Přemýšlení vám nenabízí cestu ven, protože proces přemýšlení je často krmen myšlenkami mimo vlastní já.

Obraťte se k dítěti uvnitř. Jak dítě tento problém prožívá? Jaké jsou v něm nebo v ní emoce. Co od vás toto dítě nyní potřebuje? Dopřejte si čas, prostor a ticho, abyste se setkali s touto částí sebe sama.

Mnoho z vás věnuje tolik pozornosti věcem kolem, že existuje jen málo času nebo prostoru setkat se s vnitřním dítětem uvnitř sebe sama ? avšak tam leží klíč k přeměně. Obvykle, když se s vámi snaží vnitřní dítě spojit prostřednictvím svého hněvu, smutku nebo osamělosti, se nic nezmění, protože si nejste vědomi zdroje těchto emocí. Jen tehdy, když si uvědomíte své nejhlubší emoce a jejich zdroj, symbolizovaný tímto dítětem, můžete sebe sama lépe pochopit a důvěřovat si.

Mnoho z vás hluboko uvnitř cítí pocit, že je na špatném místě a že je bez domova, hledáte mimo sebe dočasné řešení a úlevu od své bolesti. Nikdo nechce zažívat bolest opuštění a pocit, že je ztracen! Chcete, aby tato bolest odešla a díky této bolesti se obracíte k vnějším věcem: k podnětům, povzbuzením, rozptýlením, vztahům nebo situacím, které ve vás tento nedostatek vyplňují, i přesto, že je tato úleva pouze dočasná. Buďte k sobě upřímní a pozorujte, jak často tak činíte. Mějte však také soucit pro tento impuls ve vás, který stále hledá, i když vás vždy táhne ze středu a jde ven, snažte se porozumět, proč se tato reakce odehrává. V duši lidských bytostí existuje bolest a je velmi těžké této bolesti naplno čelit. Domníváte se, že kdybyste tam šli, bylo by to, jako když padáte do bezedné, černé jámy. Může se zdát, že je snadné obrátit se k dítěti, které žije uvnitř vašeho břicha, ale tak jednoduché to není. Vyžaduje to absolutní upřímnost a propuštění vnějšího světa jako řešení vašich problémů.

Konečný Návrat k sobě je něco, co se odehrává uvnitř. Znamená říci absolutní ?Ano? všemu, čím jste. Nikoli jen tomu, co má úspěch venku nebo co ve vašem životě vyvolává jistotu a bezpečí. Znamená to otočit se také dovnitř k temným částem: k bolesti, osamělosti, neznalosti a nepochopení. Přijmout tyto skryté části vyžaduje odvahu a odhodlání. To je to, po čem toužíte a co po vás žádá vaše duše. Proč po tom vaše duše touží? Protože jen tím, že se podíváte na svůj stesk po domově a na svou nejhlubší bolest, se může duše skutečně rozzářit zevnitř.

Mnoho lidí je dnes fascinováno spiritualitou a hledají smysl života. Velmi často vidíte, že to začíná v hlavě čtením knih a výměnou nových myšlenek, časem se však začne otevírat i srdce. Ale pak chce duše klesat ještě hlouběji ? do břicha ? a tam se setkáváte se vzdorem svých nejtěžších částí sebe sama. S částmi, které byly jako lidská bytost, nebo jako dítě, nebo ve vašem mládí, nebo možná i mnohem dál v minulých životech, hluboce zraněny. Cesta do duše dosahuje dál a hlouběji, přesto je řešení nablízku. Ve skutečnosti vám odpověď na vaši touhu po Domově leží přímo u nohou, jak tomu vždy bývá.

Ve spojení s vašim pozemským lidstvím a emocemi, i kdyby byly omezené nebo blokované, leží možnost návratu k tomu, co nazývám Ráj. V Bibli je starý příběh, který říká lidem, že byli vyhnáni z Rajské Zahrady. Rajská Zahrada neboli Ráj byla ve svém nejčistším stavu pozemské povahy: svobodná, divoká a zelená a stejně tak i lidé: svobodní a lehce sami sebou. Pak přišel v jisté chvíli rozsudek ? mohli bychom říci temnota ? o odvržení z bezpodmínečného pocitu lásky, z lehkého následování své vlastní přirozenosti.

Kde je tedy Rajská Zahrada? Byla někdy zde na Zemi? Pravím vám, Rajská Zahrada leží jako příslib ve všech vašich srdcích. Je záměrem v těchto těžkých časech, abyste zrodili a vyjádřili Ráj pradávných časů, tentokrát tady na Zemi. Tento proces začíná tím, že se odvážíte sestoupit do nejhlubších koutů svého bytí, odvážíte se tam rozzářit své Světlo a tomuto světlu se nevyhýbáte. Učiníte tak, když propustíte průměrnost a stanete se výjimečnými, s vědomím, že vaše duše a vaše nejhlubší touha je mimořádná!

Často se stává, že když nejdříve slyšíte volání své duše ve své hlavě a jen do nějaké míry ve svém srdci, váš život se stává neklidným. Vnímáte existenci své duše, ale stahujete se, když přijde na realizaci nejhlubšího pláče vašeho srdce. Je zde ohromný strach, propast k překročení. Tam se střetnete se strachy, odporem, který leží skrytý v oblasti břicha.

Spiritualita proto vyžaduje jiný způsob nahlížení na to, co znamená být člověkem. Žádá si, že uzavřete mír se svou pocitovou povahou, nebudete se bát nejhlubších emocí, vášní a tužeb a skutečně se odvážíte na ně pohledět. Nežít z učení nebo teorií, které jsou diktovány zvenčí, byť zní ušlechtile a duchovně, ale žít skutečně ze svého srdce, ze svého břicha a ze své lidskosti ? aby vaše duše mohla zářit zevnitř.

To se na Zemi nyní odehrává a všechny vás to volá. Člověku dává ohromnou radost ustoupit zvenku dovnitř, vrátit se zpět Domů. Povzbuzuji vás, abyste tak všichni učinili a ponechali to prosté a jednoduché. Jít touto cestou vyžaduje odvahu, a přesto to může být radost. S každým krokem se více ladíte na signály svého těla a svých emocí a získáváte důvěru v to, kým jste. Naslouchejte svému vnitřnímu dítěti. Odvažte si stoupnout za to, kým doopravdy jste, už se neskrývejte ? je vás třeba!

V určitém okamžiku se vaše duše rozhodla následovat touhu ztělesnit své Světlo na Zemi a své Hvězdné světlo zde zářit a šířit. Toto ztělesnění vám dává radost a dává radost i druhým, neboť inspirovaná lidská bytost probouzí motivaci v druhých ? činit tak však vyžaduje odvahu. Věřte Světlu své duše a pociťte moudrost a sílu, kterou jste. Uzavřete mír se svou lidskou podstatou a odvažte se ztělesnit svou sílu zde na Zemi plně. Jsem zde pro vás. Pociťte moji sílu ? sílu přírody. Představte si strom, jehož silně vyvinuté kořeny rostou hluboko do Země. Staňte se tímto stromem a spolehněte se na zemi, která vás živí. Pociťte sílu v kmeni a ve větvích a vnímejte, jak tato síla sahá až k hojnému listoví, které nese Jarní květy a Letní ovoce.

Požádejte svou duši, aby vám předala vzkaz, a projevte ho skrze své pocity a tělo. Jazyk duše je skutečně velmi blízko. Tuto moudrost nenajdete ve většině odborných knih ale v sobě. Pozorujte znovu zázrak toho, kým jste, a zázrak těla, které vás nese ? jste krásní! Jste dětmi Země a dětmi Nebe a mostem mezi obojím. Znovu pociťte ohromnou úctu a respekt za to, že jste tím, kým jste. Žádám vás, abyste tak učinili a nebyli již více závislí, abyste vyvinuli znovu důvěru a stali se svým vlastním průvodcem. Z této důvěry vezměte ruku druhého a spojte se s jeho nebo její krásou tak, že se budete dívat hlouběji než jen na zevnějšek. Vnímejte tlukoty srdcí lidí kolem sebe a tímto způsobem se mezi sebou spojte. Prostřednictvím lidstva, nové spirituality, se rodí spiritualita Země.

? Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství