Menu

Zlaté světlo

Máří Magdaléna prostřednictvím Pamely

Překlad do angličtiny Maria Baes a Frank Tehan

Drazí, milovaní přátelé, já jsem Máří Magdaléna, vaše sestra. Jsem tu s vroucím srdcem. Jak tu spolu opět sedíme, cítím pro mě tak známé spojení s realitou Země. Tak často jsme spolu sedávali v kruhu stejně smýšlejících přátel a ladili se na přítomnost a budoucnost. Během všech našich životů to pro nás byl zas a znovu zdroj podpory a povzbuzení, jak vzájemně rozpoznat stejnou touhu, stejnou žízeň po svobodě a radosti a stejnou touhu po opravdovém spojení.

Jsme tu společně na prahu nové doby a vy jste uprostřed významné změny. Energie novátorství, která nyní protéká Zemí je jako velká vlna, která omývá celé pole lidských myšlenek, činů a pocitů. Ve skutečnosti je to obrovská vlna oslňujícího Světla, která se šíří vaší dimenzí a která vás volá a probouzí. Může vás také někdy vylekat, neboť tato vlna nové energie přivádí vše ve vašem životě do chaosu. Zdá se, jako by nic nezůstalo při starém: práce, vztahy, živobytí a váš každodenní život ? vše se zdá být v nepořádku. Proč se tak stalo? Co se to děje?

V této době jste vyzýváni, abyste se přihlásili a ujasnili si, co jste a nejste vy. A tím ?vy? nemyslím vaši pozemskou osobnost, která je formována vnějšími vlivy: vašimi geny (které taktéž přichází z vnějšku), rodiči, výchovou, společností, vzděláním, atd. Není to tato osobnost, kterou oslovuji, když říkám ?vy?, je to hlubší podstata, kterou jste. Je to ono ?vy?, které je nezávislé na tomto světě a nezávislé na předsudcích a normách přijatých od společnosti. Je nezávislé i na těle, které obýváte a jehož reakce jsou taktéž ovlivněny vnějšími stimuly. Opět sestupte do svého vnitřního jádra a vzpomeňte si na to, kým jste! Jste věčným vědomím, které dává a udržuje život vašeho těla a které zde dočasně získává pozemské zkušenosti. Toto vědomím, kterým do největší hloubky jste, je plné života! Je tvořivé, zářivé, dobrodružné a zároveň hluboce ví ? je zakořeněno v Bytí.

Toto vědomí, kterým jste, není abstraktním zákonem. Není to Bůh, který žije daleko mimo vás, ale živoucí a zřetelné vědomí ? vy sami jste Jím! Cítíte, jak vámi toto vědomí protéká v okamžiku, kdy jste si nejvíce vědomi toho, kým jste, když víte, co vám přináší radost, když jste dojati tím, co chcete a také, když cítíte, co nechcete. Tato základní schopnost rozlišovat a být schopen říct ano nebo ne tomu, co cítíte anebo necítíte jako dobré, vás udržuje ve spojení s tím, kým doopravdy jste ? s vaší duší a věčným Bytím. V tuto chvíli je toto Bytí vyzýváno, aby zaujalo ústřední místo ve vašem životě a rozhodlo o tom, co vám patří a co vám nepatří.

Život vás nyní vybízí, abyste se vydali na cestu nového, na vlnu nové energie, která v této chvíli proniká zemskou atmosférou. Na toto pozvání můžete reagovat dvěma způsoby: můžete jít s proudem tohoto toku nové energie nebo mu odporovat. Pakliže se spolehnete na tento proud a dovolíte si být unášeni jeho silou, dostanete ?křídla? a budete poháněni jeho dynamikou. Dělat to může být děsivé, protože musíte propustit staré ? ale zároveň je to vzrušující a osvobozující!

Můžete jít také proti tomuto současnému proudu, obávat se toho, co nového se chystá přinést a bát se propustit zjevné bezpečí starého. Když se tak děje, dáte se do boje proti silám, které chtějí změnit váš život zevnitř. Tento vzdor a odpor je forma boje a pokud vzdorujete takto silnému proudu, dojde k jistému druhu utonutí. Věci vás pak mohou začít uvnitř a kolem vás dusit a tížit. Chybí ve vašem životě pevné ukotvení, neboť nedůvěřujete těmto ohromným silám, které chtějí váš život vést.

Je vždy možné vrátit se a říci tomuto proudu ?ano?. V okamžiku, kdy se vzdáte a pustíte se, můžete znovu prožívat, že jste neseni, že v tomto proudu je smysl a to vás přivede na místo, které je krásné a příjemné. Je důležité být si vědomi toho, že když protestujete, jste stále krmeni hrozivými obrazy minulosti. Existují obrazy, které považujete za tak posvátné, že vás ani nenapadne, že jsou ve skutečnosti hlasem strachu. Může se tudíž stát, že jste tak zaneprázdněni vzdorem, že si neuvědomíte, že stojíte proti něčemu dobrému, co se chce ve vašem životě ukázat. Domníváte se, že ulpívat na starém bez toho, aniž byste viděli strach a seznámili se s ním, je správná cesta. Zvykli jste si na žití ze strachu, když jste vyrůstali v ustrašené společnosti.

Dnes vás zvu prostřednictvím jednoduchého experimentu, abyste přezkoumali, do jaké míry jste zabředli ve starých zvycích strachu a jak odoláváte tomu, co chce proudit vašim životem. Abyste mohli učinit tento myšlenkový experiment, musím nejprve říci něco víc o novém světě, na jehož prahu stojíte. Představte si před sebou realitu nové Země jako Zlaté Světlo. Nebudeme popisovat fyzické detaily tohoto světa, ale spojíme se s ním na energetické úrovni, abychom jeho realitu pocítili. Myslete na své sny, na své vize nového, na milující realitu na Zemi podporovanou spojením ze srdce. Pohleďte na Zlaté Světlo, jak vyzařuje z této reality a kontaktujte se s tímto Světlem. Pozorujte, zda můžete pustit toto Zlaté Světlo do svého těla. Pociťte, jak je jemné a zároveň i milující a mocné. Toto Zlaté Světlo spojuje. Ničemu nevzdoruje. Říká ?Ano? všemu, a proto může pronikat vším, jak temnými, tak světlými oblastmi.

Je to Světlo Lásky. Je to Světlo alchymie, která transformuje Temnotu (olovo) ve Světlo (zlato). Ve Zlatém Světle má vše smysl a hodnotu ? neexistuje zde boj mezi Světlem a Temnotou. Pociťte sílu tohoto Zlatého Světla. Je to zrození Kristovského vědomí ve vás všech. Když ztělesňujete toto Světlo, nemusíte se odtahovat od temnoty a tíhy, můžete být zcela přítomni v pozemském světě. Můžete být tím, kým jste uprostřed chaosu kolabujícího starého systému, který právě nyní nastává ve světě kolem vás. Nemusíte nikam chodit, jen si udržte toto Zlaté Světlo v sobě. Je to Světlo nového světa, světlo vaší duše. Nemusíte se světu vyhýbat. Jediná věc, která se od vás žádá, je udržet si víru v toto Zlaté Světlo. Uvědomte si ho v sobě, je tiché, klidné a sebevědomé. Pociťte sílu této energie, která vás nese a podporuje. Pociťte, jak se zarývá do vašich chodidel, má substanci. Pociťte, jak toto Zlaté Světlo proudí vašimi chodidly do Země a zapaluje všude semínka Světla.

Pociťte nyní znovu přítomnost tohoto Zlaté Světla uvnitř vás a pozorujte, kde se vás energie starého drží. Pohleďte zvláště na oblast svého srdce a spodních energetických center: na váš žaludek, pupík a kostrč. Jsou zde provazy energií, které vás drží zpět a spojují vás stále se starou zemí, která je ovládána strachem, hodnocením a bojem? Klidně to pozorujte a ptejte se sami sebe, ?Kde stále vězím na starém?? ?Ukaž mi to přímo a jasně, protože si to chci plně uvědomit.? Ve chvíli, kdy se staré objeví a vy vidíte provazy, které vás s tím svazují, pociťte energii, kterou obsahují. Co je to, co vás stále spoutává se starým ? je to strach nebo nejistota? Je to pocit méněcennosti, který se neodvažujete propustit, i když víte, že vám již nepatří? Co je to, co vás potlačuje a udržuje stranou od zaměření pozornosti na to, co vás činí ohromnými?

Podívejte se pozorně na to, co vás nejvíc ochromí nebo zastaví. Možná vidíte dítě, které ztělesňuje tuto energii: vystrašené dítě, nejisté dítě, potlačené dítě nebo dítě agresivní. Buďte si prosím skutečně vědomi emocionální dynamiky a pochopte to. Tím snadnější pro vás bude nechat to odejít. Neexistuje nic tak osvobozujícího jako vidět jasně to, kým jste. I když může být skličující uvědomit si, jak stále tu a tam vězíte ve starém, přesto je vždy lepší mít tuto studnici ve svém zorném poli, než potlačovat strach a nechtít ho spatřit. Zlaté Světlo nikdy neodmítá. Nechejte vše v sobě, co se stále obává nebo vzdoruje novému, aby se zjevilo v denním světle ? je to cenné a má to smysl. Pokud si jasně uvědomujete pouta se starým a cítíte, jaké to je, pak do této oblasti necháváte proudit Zlaté Světlo. Nesnažte se zpřetrhat provazy s minulostí. Jen jim umožněte, aby jimi pronikalo Zlaté Světlo, které je vřelé i plné pochopení.

Nebojujete se svým strachem, nejistotou a závislostí na starém. Obklopte je Zlatým Světlem, empatií a soucitem. Není nutné proti tomu bojovat. Boj to ještě zhoršuje, protože vyvolává vzdor v částech vás, které ještě nejsou ochotné či schopné spojit se s novým. Dovolte lásce, aby tyto části roztála a utišila. Pokud řeknete vyděšeným a nejistým částem sebe sama, že jsou vítány takové, jaké jsou, začnou se uvolňovat a měnit. Udržujte všechny své vyděšené a vzdorovité části a nepopírejte je. Řekněte jim, že je milujete a že půjdete vpřed spolu s nimi. Ty části, které jsou stále vystrašené nebo vzdorovité, obsahují ohromnou sílu a vy ji nechcete ztratit! Vy chcete tuto energii transformovat a to se může stát jedině prostřednictvím lásky. Nyní dovolte vnitřnímu dítěti, aby k vám přistoupilo. To dítě, které nejjasněji zrcadlí vzdor, strach a nedůvěru v sebe sama. Přijměte toto dítě ve svém srdci, obklopte ho Zlatým Světlem a řekněte mu, jak jste rádi, že jste ho našli. Nyní, když je s vámi ho můžete vzít ?pod svá křídla? a postarat se o něj, aby již nebylo více předmětem popudů a popichování zvenčí, jež podporují strach.

Nyní vás chci vzít k nadcházejícímu roku, roku 2012. Jsme v posledním měsíci roku 2011 a zima je přirozeným časem přeměny. Časem obrácení se dovnitř a příprav na nové. Bylo řečeno mnohé o tom, co rok 2012 přinese. Ráda bych vás vyzvala k tomu, abyste zcela propustili vše, co jste o roku ?2012? slyšeli nebo četli. Tohle jsou taktéž vnější ponoukání. Raději bych, abyste si dovolili pocítit, co znamená pro vás, ne pro svět. Spatřete světlo nebo barvu zobrazující tento rok a pociťte tuto energii, jeho možnosti. Klaďte roku 2012 otázky: ?co je pro mě tento rok nejvyšším potenciálem a jak tento potenciál mohu realizovat?? ?Co je pro mě důležité vědět a konat??

Představte si velmi vysokou vlnu na moři a to, že sedíte na vrcholu na jejím hřebeni. Být nesen touto vlnou je nádherné a vzrušující. Dovolte si pocítit uvnitř, když vás nese, protože být na vrcholu této vlny znamená, že jste v proudu svých nejvyšších možností a umožňujete tomuto proudu života, aby vás vzal, kam si přeje. Co se chce, abyste se vzdali tomuto pohybu a jak mu můžete říct ?ano?? Dovolte pocitu, který máte na vrcholu vlny jednat za vás. Na vrcholu této vlny žijete v Pravdě a tím, že se vracíte do tohoto pocitu, se můžete naladit na to, co vám příští rok přinese. Vždy věřte svým vlastním vnitřním signálům. Co je u vás podporováno vnějším světem jako ?informace?, například ve formě předpovědí a očekávání konců světa, není nutně založeno na jasném myšlení nebo cítění. Existují poslové, kteří mluví ze strachu, z potřeby po senzacechtivosti a dramatu a jejich zprávy vás mohou mást. Stejně tak však existují zprávy Světla, které rozdávají mír a klid. Rozlišujte na základě toho, co cítíte. Mám z toho dobrý nebo špatný pocit? Vy jste kotvou.

Na závěr bych ráda upoutala vaši pozornost na náš malý kruh, který se tu dnes v tomto místě shromáždil. Představte si, že v našem středu je oheň, který hoří a my sedíme kolem něj ? je to oheň srdečnosti a inspirace. My všichni jsme vyživováni tímto ohněm, je to oheň našich srdcí. Představte si, jak jeho žár září na vaše tváře, jak odráží vaši naději, touhu, smutek a pochyby. Když se na vašich tvářích objeví tyto výrazy ve světle ohně, ukážou se jako velmi lidské a průzračné. V teplém a jemném světle tohoto ohně je všemu dovoleno být takové, jaké je. Dopřejte si tohle teplo, tohle Zlaté Světlo. Stále v sobě pociťujete stopy Noci Duše, temnoty, která vás lapila. Nyní se obklopte teplým Světlem. Vždy tak můžete učinit. Velebte sami sebe, buďte hrdí na to, kým jste a uvědomte si, jak stateční jste. Procvičujte se ve schopnosti vybavit si vše, co jste již dosáhli, co jste schopni dělat a co jste přestáli. Potvrďte svoji vlastní velikost a nenásledujte myšlenky, které vás činí malými. Nechť se tento oheň rozšíří ve vatru, aby jiskry dosáhly za tento kruh a přenesly se k mnoha dalším lidem a kruh se tak zvětšoval. To je mé Novoroční přání pro vás a pro všechny, kteří to budou číst nebo poslouchat později.

Máří Magdaléna

? Pamela Kribbe 2012
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství