Menu

Vlastnosti dětí Nové Doby

Země prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí přátelé,

Jsem hlas Země a jsem s vámi. Jsem stále přítomná ve vašem těle: v každé buňce, v každém nádechu, v krvi, která proudí vašimi žilami, ve vašich chodidlech, dotýkajících se země. Vnímáte mou přítomnost, chci se však s vámi setkat úplně a obejmout vás. Chci, abyste věděli, že jste zde na Zemi v bezpečí.

Představte si, že jste mnou neseni. Můžete pustit všechno napětí, protože existuje síla, která vás podporuje, síla, která je větší než vaše myšlenky. Na chvíli vnímejte mou energii a to, jak proudí ze země nahoru do vašich chodidel. Pociťte mou sílu, která nese veškerou tíhu. Jsem živoucí přítomnost, duše rostlin, zvířat, lidí, všeho živého na Zemi a také kamenů, půdy, neživých předmětů. Vše na Zemi je součástí jednoho proudu, a když se s tímto proudem prostřednictvím svého těla spojujete, můžete vnímat něco většího, vnímáte to, co vás pevně, ale jemně podpírá. Mnozí z vás jste citlivé povahy, jste otevřeni jemným energiím, a tak vnímejte mou přítomnost.

Na Zemi probíhá doba změn. Nové energie se chtějí odhalit a manifestovat se. Staré je vyčerpané, unavené z boje a vy všichni jste konfrontováni se starým i novým současně. I vy jste vyčerpaní z tolika bojů. Cítíte, jak život založený na strachu a boji o přežití je něčím, co snáší stále méně a méně lidí. Existuje touha po něčem jiném, po něčem větším a já vás žádám, abyste tuto touhu rozpoznali ve svém srdci. Každý z vás uvnitř nese touhu po lehkosti, po umění spočinout a touhu žít v radosti a hluboké inspiraci.

Jednou z charakteristik nové doby je, že to, co je v každém člověku jedinečné, je uznáno a přijato. V nové době se již od dítěte nebude očekávat, aby se přizpůsobilo existující struktuře, zapadlo do ní a podřídilo se jí. Vzdělání v pravém slova smyslu bude stále více znamenat, že jedinečné povaze dítěte, jeho duši, bude umožněno vzkvétat. Bude s ním zacházeno s trpělivostí a respektem k jeho vývoji.

Děti jako vtělené duše nejsou dokonalé, jako duše mají svou historii. Děti nové doby mají také ve svých nevědomých částech stín. I ony jsou zde proto, aby rostly, získávaly zkušenosti, učily se, ale mají také něco jiného. V jádru si věří, i když ve svém chování mohou působit zasněně, nepřítomně nebo neklidně či nejistě. Přesto tyto děti nové éry mají víru ve svou jedinečnou sílu, své osobité nadání a odmítají se toho vzdát. V tomto smyslu jsou tvrdohlavé, svéhlavé a neústupné.

Ve skutečnosti můžete u těchto dětí pozorovat dva směry. První je ten, který jsem právě zmínila: důvěra v sebe sama ve vztahu k duši. Spojení s duší je tak silné, že dítě hluboce cítí, kým je, bez ohledu na to, co mu říká vnější svět. Z tohoto spojení pramení individualita, osobnost, která znesnadňuje jeho vedení. Pokud jsou vnější očekávání v rozporu s impulsem jeho duše, setkáváme se u dítěte s odporem, který se může projevit i nevědomým způsobem. Může se například manifestovat v těle jako neschopnost snášet určité látky a projeví se jako alergie. Odmítavý postoj vychází z dítěte, a to buď z jeho vědomé mysli, nebo z jeho emocí, chování či z jeho těla.

V dítěti je tedy jedinečnost, kterou nelze popřít, a kde popírání vede k reakci. Zatímco u tradičnějšího dítěte dochází k většímu odstupu od vlastní duše, jeho jedinečnosti, u dětí nové éry už to není možné. Dokonce i u dětí, které nejsou přirozeně velmi asertivní nebo průbojné, se objevuje nutkání být sami sebou, pud, který ani není jejich vlastní volbou; je to prostě tak, jak to je. Tento pud u dětí nové éry nazývám autenticitou: být věrný své přirozenosti, aniž bych měl jinou možnost. Je samozřejmé, že pokud vnější realita vyvíjí na dítě tlak, projeví se odpor, který se může projevit v mnoha různých podobách a vzniknou problémy. Problém je často vnímán tak, že náleží dítěti, že má problém s chováním nebo fyzický problém s alergiemi a citlivostí, ale problém, který vzniká, je reakcí dítěte na vnější svět.

Než budu pokračovat, ráda bych se zmínila o druhém proudu, který je v dětech nové éry jasně přítomen a tím je proud srdce: proud jemnosti a lásky. To jsou velká slova, ale toto jádro je přítomno v každé duši a každý z vás tento proud pozná. V každém z vás žije připomínka čisté lásky, propojení s větším celkem a s jemností, i když tento hluboký milující impuls je více přítomen u dětí nové éry. Proto mají více empatie a mnohem snadněji cítí bolest druhých. Hlouběji soucítí se světem a lidmi kolem sebe a kvůli tomu trpí. Ve skutečnosti se snaží poznat své hranice, protože toho mohou tolik odevzdat. Právě v této milující, jemné a empatické stránce mohou být tyto děti velmi moudré, chápající a starší, než se jeví. Prostřednictvím své empatické stránky přináší světu Kristovskou energii.

Nyní jsem zde uvedla dva proudy. Na jedné straně sebedůvěra a tvrdohlavost a na straně druhé jemnost, láska a snaha o propojení. To jsou krásné vlastnosti dětí nové éry. Uvidíte, že u některých z těchto dětí je silněji zastoupena ta první stránka, zatímco u jiných se více projevuje ta láskyplná a empatická. Jsou to spíše zasněné, vysoce citlivé děti, které mají potíže s hranicemi a snadno se nechají zahltit podněty. U dětí se silnou individuální povahou se setkáváte s odporem a tvrdohlavostí; nechtějí se přizpůsobit a jsou antiautoritářské. Zatímco u jiných dětí nemusí být patrná ani jedna z těchto vlastností.

Jak má společnost vědět, jak a kdy s těmito dětmi jednat? Co můžeme udělat pro to, abychom plně přijali světlo, které v sobě nosí, aby vzklíčilo a přineslo ovoce? Tuto otázku pokládám i vám, neboť jste těmi, kdo mohou světlo nových dětí spatřit.

Zde chci poukázat na něco zásadního. V srdcích a duších lidí se přenáší spousta bolesti z minulosti, která má za následek mnoho násilí a bojů. Původně to bylo tak, že v energiích malých dětí nebyl pro tuto kolektivní bolest, která se týká přežití, soupeření o moc či její udržení, téměř žádný prostor. Tato stará energie však stále razí tímto světem své stopy. Každý den se o ní můžete dočíst v novinách. Tuto energii můžete pozorovat i u sebe, když čelíte strachu nebo se potýkáte s negativními myšlenkami ohledně sebe sama. Pokud se považujete za méněcenné, reagujete pocitem viny za to, co děláte nebo neděláte. Takovou reakcí však nejste upřímní sami k sobě a výsledkem je, že se podceňujete a začínáte pohlížet na svět kolem s nedůvěrou či strachem. Tohle jsou ty staré energie, které se stále realizují ve světě a existují také ve vás.

Proto můžete pochopit trauma, bolest, která pochází z minulosti. Zde můžete být mostem mezi starým a novým a já vás žádám, abyste jím byli. Co ve skutečnosti znamená chápat všechny tyto výkyvy lidské mysli, která se ztrácí v těžkých a negativních emocích? Žádám vás, abyste byli věrní sami sobě a těm částem v sobě, které stále trpí bolestí, a abyste tyto části přijali do svého láskyplného objetí. Když tak učiníte, právě jste v sobě navázali kontakt s dítětem nové éry, zářivým „Já“, které se ve věčnosti nikdy neztratí.

Nyní vás žádám, abyste se spojili s tímto zraněným dítětem uvnitř sebe, které nese břemena pradávné minulosti, možná dokonce několika životů. Pozvěte toto dítě k sobě a požádejte ho, aby ukázalo svou tvář, která může být smutná či sklíčená. Je to v jistém smyslu opak dítěte nové éry. Neodvažuje se být věrné samo sobě, protože mu nikdy nebylo umožněno být skutečně spontánní. Nemohlo křičet, smát se nebo být smutné; nebylo mu umožněno, aby bylo takové, jaké přirozeně je. Proto toto potlačené dítě nemohlo dostatečně projevovat svou lásku – muselo být příliš svázané a zdrženlivé. V předchozích generacích, v disciplinovaných dětech, kterým nebylo dovoleno projevit své srdce, se ztratilo tolik tvořivosti a inspirace. Rozpoznejte toto dítě v sobě a dejte mu veškerou lásku, kterou v sobě máte. Utěšte ho, povzbuďte ho a přeneste ho přes most do nové éry. Tam na toto dítě čeká radost a uzdravení.

A jakou roli v tomto procesu hrají děti nové doby? Jsou zde na Zemi, aby vám pomohly s uzdravením. Světlo, které vyzařuje z jejich očí, vám říká, kdo jste. Jejich nekonvenční chování vám připomíná vaši vlastní potlačenou spontaneitu či rebelství; oživují je ve vás. Jsou taktéž učiteli nové doby, což se však vždy neobejde bez boje. Ne vždy předkládají svá poselství v krásných slovech či láskyplných pohledech. Může se to dít i prostřednictvím velmi obtížného chování, které je těžké pochopit.

Může vás to vrhnout zpět k sobě a vyvolat to ve vás hluboké emoce, pokud jste rodičem nebo se s nimi musíte tak či onak setkávat. Odvažte se však tuto konfrontaci přijmout, zvláště sami v sobě a v tom, co to s vámi dělá, a uvědomte si, že jste pro tyto děti také velmi důležití. Ony jsou příkladem toho, jak se věci budou mít; jak se bude prezentovat nový člověk.

A jaká je vaše role v tomto procesu? Tím, že pro ně vytváříte most z minulosti do budoucnosti. Potřebují být v tomto světě vítané, být přijaté lidmi, kteří rozpoznají jejich světlo, kteří dokáží prohlédnout jejich nepochopené, podrážděné či obtížné chování, kteří dokáží rozpoznat původní impulsy. Vašim úkolem je být nositeli světla generace, která kráčí před těmito dětmi.

Nastává období přeměny. Někteří z vás dokonce vykazují vlastnosti a rysy dětí nové doby. Najděte se v této přeměně a uvědomte si, že plynete s proudem, navzdory problémům, které jsou ve světě, problémům, s nimiž se děti setkávají v systémech, které stále ještě uvízly ve starých způsobech, stále ještě pod vlivem toho, co je staré. Přesto je tu tolik nového, co nyní roste a co nelze zastavit. Naslouchat své duši, svému srdci, tomu, co skutečně chcete, a zejména protikladným částem v sobě, je nyní možné a žádoucí víc než kdy dřív.

Chtěla bych vás proto požádat: věřte si. Přijměte víru, která existuje v dětech nové doby. Ať je nakažlivá, protože právě díky jedinečné síle každého jednotlivce se rodí nové. Ne prostřednictvím struktur „shora“, ale prostřednictvím živé reality skrze vás, vás a vás. Pak vzniká spojení a síla.

Na závěr vás žádám, abyste nyní pocítili, kolik nové energie již ve vás je. Vnímejte světlo, vnímejte radost; znovu se nadechněte. Vítám vás v nové éře a děkuji vám za vaši přítomnost.

© Pamela Kribbe, www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková, www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství