Menu

Sexualita a láska mezi partnery

Marie Magdaléna prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí, já jsem Marie Magdaléna. Hovořím k vám s radostí a štěstím. Jsem hrdá na to, kým jste a kým jste se stali. Jste staré duše, které již byly na Zemi často a odolaly jste mnoha strachům.

Po dlouhý čas byla Země ovládána vědomím, které vibrovalo na velmi nízké úrovni. Nízkovibračním vědomím mám na mysli vědomí, ve kterém se vše točí kolem fyzického přežití a boje o moc. Takový druh vědomí vytváří mnoho strachu: strach projevit se, strach ukázat své skutečné emoce, strach nechat své světlo zářit. Vytváří ve vás automatický reflex skrýt se nebo se zmenšovat ze strachu z nebezpečí či ohrožení. Tyto hrozby byly v dřívějších dobách, kdy jste žili na Zemi, reálné. A na některých místech ještě stále existují.

Když vstupujete do tohoto života, nesete na svých zádech těžký náklad. Úcta, kterou k vám chovám, a radost, kterou k vám cítím, pramení z toho, že si uvědomuji odvahu a odhodlání ve vás všech, kteří tu jste. Je ve vás odhodlání k novému vědomí. Rozhodli jste se jít skutečně do své vlastní bolesti a uvědomit si svá negativní přesvědčení.

Tato odvaha a vytrvalost vás přivede domů, i když se cesta někdy zdá být nekonečná a objevují se na ní nové překážky. Přesto má svůj konec. Nakonec skutečně dorazíte domů, především k sobě samým, ke svému srdci a ke svému vlastnímu břichu. Břicho je základem života na Zemi.

Ve svém srdci nesete vyšší energie: vzpomínky vaší duše a zde vytváříte spojení s dimenzemi přesahujícími to pozemské. Všichni jste někdy pocítili spojení se svou duší: šepot ve svém srdci, silný pocit, vědění – takto k vám promlouvá duše. Mnozí z vás jste velmi citliví. Vnímáte energie a nálady druhých a silně reagujete na vnější podněty. Vaše srdce je velmi citlivým orgánem zejména u těch, kteří rostou vnitřně a jejichž vnitřní vědomí vibruje na vyšší úrovni.

Proto je oblast břicha tolik důležitá. Právě v břiše, kde jste dostatečně ukotveni, vytváříte spojení se Zemí, se svým tělem a také instinkty, touhy, emocemi a vášněmi, které v oblasti břicha žijí. Jen pokud je srdce a břicho propojené, můžete skutečně ukotvit tyto vyšší vibrace, které uvnitř sebe nesete. Můžete jim skutečně dát „ruce a nohy“ v každodenním životě na Zemi, kde stále vládne tolik boje a strachu.

Nyní vás žádám, abyste se ke mě připojili, spojili se s oblastí břicha a jemně do něj dýchali bez pocitu tlaku cokoli dělat. Nechejte svou pozornost sestoupit do svého břicha a dopřejte si tolik času, kolik potřebujete. Vnímejte, jak to tam uvnitř cítíte; je to jako temný prostor, kterému vysíláte světlo své pozornosti. Prostřednictvím svého dechu, své břicho plněji zabydlujete.

Běžte svou pozorností ještě hlouběji a sestupte do kořenové čakry, energetického centra na spodu vaší kostrče. Zde se spojujete s Matkou Zemí, s touto planetou, z které pochází vaše tělo. Vnímejte, jak vás proud ze Země zdraví jako živoucí bytost. Sama Země je živoucí vědomí, které vás vnímá a uvědomuje si vás. Svěřte se její síle, rytmu a moudrosti.

Vy a Země jste jedno tělo – obýváte jedno tělo, své tělo. Přijměte se zcela jako fyzická bytost, kterou jste. Vnímejte zranitelnost, ale také ohromnou sílu, síly Země. Země je přírodní bytost, kterou vidíte všude kolem: v ročních obdobích, v rytmu dne a noci, v příchodu a odchodu života a v neustálé obnově všech procesů.

Život ve vašem břiše, ten až příliš lidský život vašich emocí: vaše očekávání, touhy, ty vše mají přirozený rytmus. Vy jste však tento aspekt své bytosti začali zanedbávat; částečně proto, že jste se v této společnosti naučili žít ze své hlavy. Tato tendence se možná nějak zlepšuje, stále tu však je silné dědictví, ve kterém mají lidé tendenci být ve svých hlavách a snažit se život promyslet. Všechny tyto obavy a plánování jsou důvodem, proč jste odtrženi od přirozených rytmů svého břicha.

Je taktéž možné, že jste napojeni na své srdce a jste velmi citliví, a proto trpíte nedostatkem spojení se svým břichem. Pak dochází k otevření vašeho vědomí a srdce, ale stále se cítíte nejistě: chybí vám pevnost, která může přijít pouze prostřednictvím vašich pozemských kořenů. Právě to se děje mnoha pracovníkům světla.

Proč je tak těžké obnovit oblast břicha, být v něm doma a mít srdce i břicho v součinnosti?

Zatímco hovořím, žádám vás, abyste svou pozornost – velmi láskyplně a jemně – směrovali do břišní dutiny. Zde žije vaše vnitřní dítě. Zde žije vaše touha po intimitě, po spojení, po přátelství a lásce. Zde jste však také poškozeni; byla narušena vaše důvěra nebo jste se báli projevit. Vstupte do této oblasti s něhou, neboť zde leží největší poklad, který kdy naleznete.

Když jste ve svém břiše doma, s emocemi a pocity, které zde žijí, jedině pak může světlo vaší duše skutečně sestoupit do nejhlubší úrovně. Pak můžete být osvobozeni od strachu, vyzařovat své světlo a skutečně žít.

Nyní vás žádám, abyste pohlédli na své vnitřní dítě, které žije ve vašem břiše. Žije tu dívka nebo chlapec, který je poněkud skrytý, který se naučil zůstat malý, protože je spousta věcí, které nemohl dělat či jimi nemohl být. Vyzvěte nyní toto dítě, aby si přišlo hrát; přistupte k němu s úctou a požádejte ho, aby se objevilo. Přivítejte toto dítě uvnitř sebe a zeptejte se ho, co od vás potřebuje. Jak můžete poznat své vlastní dítě a podporovat ho ve svém každodenním životě? Jak ho můžete posílit a povzbudit?

Ráda bych teď něco pověděla na téma mužských a ženských energií a o vztazích. Tyto dva aspekty života jsou velmi úzce provázané a náleží oblasti břicha. Sexualita a láska mezi partery vyvolává v lidech hluboké emoce: extrémy světla a temnoty.

Na jednom pólu je naprostá radost a extáze z toho, že jste s podobně smýšlejícím člověkem, s partnerem, kterého milujete a který vás vidí a uznává. Na počátku vztahu jsou často chvíle intenzivní extáze a radosti, kterou nazýváte „poblouznění“. Je to pozvánka objevit a poznat jeden druhého. Každý je hluboce pohnut touto touhou po lásce, po romantické lásce a sexualitě.

Nejhlubší smysl sexuálního vztahu přichází, když se vzájemně setkáte na všech úrovních: hlavy, srdce a břicha. Toto otevře vaši duši jednoho druhému a poskytne vám ohromné zesílení vnitřního růstu a sebe-realizace. Je to milostné setkání, které nazývám posvátným, a sexualita, která je v takovém setkání zahrnuta, je taktéž posvátná.

Ohledně sexuality jsou však vytvořena mnohá tabu. Takzvané temné síly v člověku – vášeň a chtíč – byly dlouho odsuzovány, a proto pro lidi není již zřejmé na tyto síly se spoléhat a důvěřovat tomu, že mohou přirozeně vstoupit do spojení s hlavou a srdcem.

Uvnitř lidí je rozkol mezi tím, co nazýváte vyššími pocity, a tím, co vnímáte jako nižší – touha a chtíč – je to však velmi umělé rozdělení, které může vést lidi k zoufalství, protože bez břicha nedokážete žít. Musíte se vypořádat s vlastními touhami a žádostivostí, které někdy překračují hranice, a se kterými nevíte, co s nimi, protože vás to nikdo nenaučil.

Spirituální tradice nejsou k těmto přirozeným silám touhy a chtíče přátelské. Přesto je to vztah, který obhajuji. Můžete stavět most mezi srdcem a břichem, mezi Nebem a Zemí, jedině tehdy, když důvěřujete nejhlubším silám, které jsou ve vašem těle přítomny.

Chtěla bych se vrátit k počátkům milostného vztahu mezi dvěma partnery, v němž často vzniká prvotní síla, která způsobuje, že se lidé nechávají unášet. Romantická láska je něco, co nemůžete ovládat. Více nebo méně se vám to stane; dostihne vás. Vzniká velká přitažlivost k druhé osobě a to vás nutí propustit všechna bezpečnostní opatření a zábrany, které jste si vybudovali: otevíráte se a stáváte se ve vztahu s druhou osobou zranitelní. Pokud to druhá osoba cítí stejně tak, pak to může být počátek krásného a vášnivého.

Jak se sbližujete, zamilovanost bude pomaličku transformována do více pozemské lásky; lásky, která taktéž může čelit bolesti a temným stránkám, aby se s nimi vypořádala. To je krok, který je pro mnohé lidi velmi obtížné učinit. Důležité je, když objevíte sílu přitažlivosti, romantickou lásku, abyste z toho udělali vstup do všech úrovní s druhým. Dříve či později totiž ve vašem partnerovi vyvstanou věci, které vás rozesmutní nebo rozzlobí.

Tato osoba není vašim spasitelem. Není tím, kdo vás vyřeší nebo zachrání. To, co vás zachrání, jsou vhledy, které ve vztahu vyvstanou; vhledy, které vás nutí pozorovat svou vlastní temnotu, své vlastní nevědomé touhy po absolutní lásce a svou vlastní tendenci očekávat to od druhého. Vidíte tedy, že primární síla, síla tak přirozená jako je romantická láska, vás nejprve přivede do stavu extáze, ale poté vás „nutí“ jít hlouběji do svých vlastních pocitů. A „temnotou“ nemyslím něco špatného či zlého, ale jednoduše části ve vás a v druhém, které ještě nemusely mít šanci vyjít na světlo.

Pokud důvěřujete síle svého břicha – svým touhám a vášním – a přidáte vědomí, které bděle pozoruje a nesoudí, pak započne skutečná transformace, kterou může milostný vztah zapříčinit. Pak se spojuje extáze a vědomí. Pak vstupujete do společného tance, který má výšiny, avšak také mnoho pádů, a to značí, že mezi dvěma lidmi existuje autenticita, dobře podložená skutečná láska.

Ještě jednou vás žádám, abyste si uvědomili své břicho: svou touhu po lásce, po skutečné lidské lásce ve vztahu, ale také jako přátelství. Když jste v intimním vztahu s druhým člověkem, vždy existuje dynamika přitažlivosti, je tu však také důležité zastavit se a uvědomit si také to, čeho se vás druhá osoba dotýká či co ve vás spouští. Důvěřujte tomuto procesu a nenechejte se zklamat či rozčarovat kvůli bolesti, kterou může hluboký vztah přinášet.

Je to o vás a o tom, jak se učíte a rostete. Otevřete se lásce z úrovně svého břicha. Odvažte se znovu žít a být otevřeni skutečnému spojení s druhým člověkem. A pokud již ve vztahu jste a už jste si na sebe zvykli; když spolu žijete dlouhou dobu a znáte se velmi dobře, zůstaňte otevřeni a znovu pociťte ten zázrak a přitažlivost, kterou jste kdysi pro svého partnera cítili. Neberte to jako samozřejmost, že druhého znáte dobře. Ve vědomí někoho jiného vždy existují nové a nepoznané oblasti.

Pakliže to takto cítíte a uvědomíte si vše na úrovni svého břicha, světlo vaší duše pak může sestoupit. Milující vědomí ve vašem srdci ladí s vašimi pozemskými vášněmi, touhami a také s bolestí, pochybami a vašim strachem. Skutečná alchymie vědomí se odehrává ve spojení mezi srdcem a břichem.

Děkuji vám za vaši pozornost a žádám vás, abyste se na chvíli otevřeli ohromné síle lásky, která je tu přítomna od vašich průvodců, a lásky ve vaší vlastní duši – ze všeho světla, které je tu shromážděné. Přijměte ho do sebe; je pro vás a je také vámi.

Děkuji vám.

© Pamela Kribbe, www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková, www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství