Menu

Učte své rodiče

Jeshua prostřednictvím Pamely
Překlad do angličtiny Maria Baes a Frank Tehan

Audio

Drazí přátelé, já jsem Jeshua. Jsem tu s vámi. Vašim fyzickým očím nejsem viditelný, neboť k vám přicházím z vnitřního prostoru, přímo ze srdce. Pociťte mou přítomnost.

Všechny vás jednotlivě zdravím. Pociťte, jak se má energie v této místnosti pohybuje. Pociťte mé přijetí, jako já přijímám to vaše. Jsme přátelé, jsme jako kořeny stejného stromu. Našim společným cílem je hluboce zakořenit do této Země, abychom stvořili krásný a silný strom, který bude poskytovat přístřeší a stín druhým.

Oslavuji s vámi tento den a mé srdce to naplňuje radostí. Jsme rodina, spirituální rodina, která přesahuje věky a není závislá na čase a prostoru. Vždy, když tak potřebujete učinit, můžete proniknout do našeho společného zdroje, našich společných kořenů, neboť já znám a vnímám, že pro vás může být život na Zemi osamělý. Vidím však také vaši odvahu a hluboce vás za to miluji.

Jsem tu jako přítel a bratr, ne jako učitel. Už nechci být učitelem, protože nyní nastává čas pro vás, abyste povstali a byli sami učiteli. To je vaše poslání v tomto životě. Vím, že toto poslání vám někdy může přinést bolest a osamělost, ale jakmile ho splníte, jakmile se stanete učitelem v této nové éře, dodá vám to hluboké naplnění a doopravdy završí vaši cestu zde na Zemi. Sami budete jako velký strom zakořeněný v Zemi a sahající nahoru do Nebe.

V tomto obrazu stromu shledáváte, že stojíte sami. Potřebujete hodně prostoru, protože jde o vskutku veliký strom. Je to něco, co se musíte v tomto životě naučit a přijmout: to, že jste zde na Zemi, abyste pomohli přinést novou energii, a díky tomu, budete muset často kráčet mimo kroky společnosti. Vytváříte nové cesty a tak potřebujete vytvořit prostor pro růst vašeho vlastního stromu. Vy všichni se v uskutečňování svých poslání setkáte s třenicemi a odporem.

Pojďme nyní do vašeho dětství. Znovu pociťte krásu a čistotu své duše vstupující do tohoto života. Vaše duše se spojila s novým tělem. Skočila do temnoty a neznáma. Museli jste si uvědomit, že vaše duše není dokonalé a ukončené bytí. S každým skokem do nového života přebírá rizika. Vaše duše je otevřenou a dynamickou realitou. V každém životě chce prozkoumávat nová teritoria. Zrozením každého nového dítěte se tento zázrak sám manifestuje.

Pokud mluvíme v širším pojetí, dítě lidstvu přináší vždy novou energii. Není to jen o tom, že individuální duše chce prozkoumávat nové teritorium, duše chce taktéž lidské společnosti přinášet svou jedinečnou energii. Jelikož každé dítě nese uvnitř sebe něco nového, nebude zcela pochopeno svými rodiči a rodinou. Rodiče se budou instinktivně snažit přizpůsobit dítě svému vlastnímu vnímání světa.

Stát se rodičem vám často dává pocit zodpovědnosti spojený se strachem a obavami. Když mají lidé děti, často vychází na povrch jejich vlastní psychologický mechanismus přežití. V jiném smyslu jejich nejtemnější části, čímž mám na mysli jejich nejméně vědomé části, které přichází na povrch s tím, jak vychovávají své děti. Dělají to nevědomě – není to úmyslné. Rodiče často nutí své děti do struktur, které sami pokládají za správné a bezpečné, a dítě se v těchto strukturách může ztratit. Přesto si někdy dítě hluboko uvnitř vzpomíná: ?To nejsem já.? Předtím, než si však dítě může uvědomit plný význam tohoto rozvzpomenutí, musí propustit struktury rodičů, aby se z nich samo vysvobodilo, a během takového procesu dítě prožívá hluboké emoce odcizení, osamělosti a zoufalství.

To je v jistém smyslu osud každého lidského dítěte. Žádám vás proto, abyste hluboce respektovali skok do tohoto života, který jste jako duše učinili. Vaše duše si byla vědoma zahrnutého risku, risku emocionální ztráty a odcizení od své duše. Když se díváte na dítě, můžete vidět nevinnou a hravou bytost, buďte si však vědomi hluboké a často namáhavé cesty, kterou prochází. Sami jste byli dítětem a já vás žádám, abyste se nyní s tímto dítětem, které je stále uvnitř vás živé, spojili.

Žádám vás, abyste se spojili sami se sebou, když vám bylo kolem 12 let, krůček od stání se teenagerem a nezávislou bytostí. Dovolte, ať k vám přijde obraz tohoto vnitřního dítěte, nemusíte si zrovna vzpomenout na to, co se přesně v daný čas odehrávalo. Dítě, které nyní cítíte a vidíte, už není nové a nevinné. Vstřebalo emoce a strachy své rodiny, stejně jako její přání. Pokuste se nyní cítit nebo vnímat, jak vás to jako dítě ovlivnilo. Symbolicky to můžete vidět jako nějaký druh balíku, který dítě nese na svých bedrech, pociťte energetickou váhu tohoto balíku.

Aby mohlo vyrůstající dítě tento balík propustit, je největší zakoušenou překážkou, že své rodiče miluje a cítí k nim hlubokou oddanost. Každé dítě chce být svým rodičům léčitelem. Z toho důvodu má tendenci přebírat jejich břemena na sebe. Obejměte toto dítě a povězte mu, že už nemusí toto břemeno, tento balík, nést. Mnoho z těžké energie, které toto dítě nese, není jeho vlastní energií. Tento balík je plný strachu, úzkosti, obav a negativity, pramenící z energie rodiny. Pro dítě a pro vás je nejdůležitější věcí uvědomit si, že když tento balík propustíte, stáváte se pro svou rodinu učitelem a léčitelem. Zbavujete se tak omezujících struktur, které na mají stále vliv, učíte je příkladem, jak tyto struktury propustit.

Když tak činíte, musíte rozlišit mezi falešnou a opravdovou oddaností. Falešná oddanost se objevuje, když jednáte z pocitu viny, hanby nebo strachu. Musíte si pamatovat, že rodina vás chce udržet uvnitř svého kruhu vlivu. Existuje nevědomá, instinktivní potřeba tak činit, protože rodiče chtějí, abyste byli ?jedním z nich?. V rodičovství existuje druh majetnickosti, často zrozené ze strachu, která plodí ze strany dítěte falešný pocit oddanosti. Můžete se z tohoto druhu oddanosti osvobodit, a když tak učiníte, můžete se svými rodiči a rodinou rozvinout opravdový pocit oddanosti z úrovně duše.

Skutečná oddanost znamená, že osvobodíte sami sebe z omezujících struktur myšlenkového nastavení rodiny. Často se tyto omezující struktury vrací zpět do několika generací a odpojení se od nich vyžaduje spoustu odvahy a jasnosti mysli. Pamatujte, prosím, že když jste na svou rodinu rozhněvaní nebo naštvaní, neodpojujete se od nich. Být rozhněvaný nebo naštvaný dočasně je v pořádku, ale musíte si uvědomit, že když jste v takovém emocionálním stavu, pořád nejste od energie vaší rodiny osvobozeni. Můžete být svobodní pouze tehdy, když dokážete plně přijmout sebe sama jako nezávislou bytost a pohlížet na svoji rodinu z úrovně duše. Když se pozvednete na úroveň duše a vnímáte soucitným zrakem, propustíte hněv nebo strach a získáte od své rodiny emocionální odstup. Paradoxně se pak odhaluje prostor, který vám umožňuje milovat je více nezaujatě a přesto skutečně oddaným způsobem.

Rád bych vám vštípil, že milování z duše není emocionální láskou. Když vnímáte z úrovně duše, můžete si uvědomit, že mezi vámi a vaší rodinou existuje odstup, který nemůže být snadno překlenut. Vy se tím však už nenecháváte znepokojovat a přijímáte to, protože jste to doopravdy propustili. Můžete ctít a respektovat své biologické rodiče, a přesto si vůči nim zachovat velmi jasné hranice. To je cesta, kterou mnoho z vás, pracovníků světla, potřebuje podniknout.

Zvu vás nyní, abyste se podívali na dvanáctileté dítě uvnitř sebe, když propustilo tento balík. Když je balík pryč, jak se vy, jako mladá osoba, cítíte? Cítíte úlevu nebo pocit radosti? Přicházíte Domů k sobě.

Zvu vás jako tohle dvanáctileté dítě, abyste vnímali průvodce, který se blíží k vám. Tento průvodce je starší než vy a bere vás za ruku. Tento průvodce představuje vašeho spirituálního rodiče a jeho energie je velmi odlišná od omezující struktury vaší rodiny.

Vnímejte, jak vás tento průvodce vítá. Tento průvodce oceňuje uvnitř vás novou energii, kterou chcete na Zemi přinést. Tento průvodce vás chce vyzvat, abyste energii své duše vyjádřili. Vnímejte tuto energii a podporu tohoto průvodce, který je součástí vaší spirituální rodiny, vaší rodiny duše. Tento průvodce vás podporuje, abyste učinili ve svém životě něco konkrétního. Co chce být vámi právě teď vyjádřeno a prožíváno? Vaše jedinečná energie duše je zde na Zemi potřebná. Každá nová generace má přinést nový druh vědomí.

Rád bych zakončil tím, že řeknu pár slov o nyní nejmladší generaci na Zemi. Vidíte nyní na Zemi novou generaci dětí, která je jednou nohou v nové energii srdce. Často se rodí rodičům, kteří jsou vědomí, ale tito rodiče nemusí stále vědět, jak tuto novou energii a citlivost dětí, které nezapadají do zbytku starých struktur, zvládat. Vy jste ti, kteří se otevírají a boří staré struktury, ale nové děti jsou často zcela mimo tyto struktury a to vytváří v tradičních oblastech jako je škola a práce problémy.

Nejdůležitější rada, kterou bych chtěl rodičům v této době dát, je, aby naslouchali duším svých dětí. Můžete si všimnout, že se chovají divně nebo že nejsou dobře přizpůsobené vysoce strukturovanému prostředí. Často jsou si vědomé sebe sama, jsou intuitivní a ví, co chtějí, i když to nedokáží vyjádřit slovy. Dívejte se na jejich divné nebo ?špatné? chování a spojte se s nimi na úrovni jejich duší, kde jste si rovni a kde mohou být vašimi učiteli, namísto vašimi žáky. Ve svých myslích a srdcích nesou plamen světla, nový druh energie a potřebují vaši pomoc, aby byly schopné zprostředkovat svou energii lidské společnosti. Potřebují, abyste jim pomohli na Zemi vyjádřit a projevit jejich jedinečnou energii novými a flexibilními způsoby. Skutečným smyslem rodičovství je zachovávat zvyklost, co je dobré a moudré, a zároveň se plně otevřít něčemu zcela novému tak, abyste byli přístupní moudrosti duší svých dětí. Mohou být spirituálně napřed.

? Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství