Menu

Tančit životem

Isis prostřednictvím Pamely

Drazí přátelé, drazí milovníci života, já jsem Isis. Jsem ptákem, který létá svobodně na nebi a užívá si energii Nebe i Země. Jsem uvnitř vás všech, a tak i vy jednoho dne budete létat osvobození od tohoto těla a jako pták budete cestovat někde jinde ve vesmíru.

Kamkoli jdete, máte uvnitř sebe dvě energie. Jedna je energie radosti, která vás udržuje v pohybu, stále hledá nové cesty, jak se vyjádřit, a vždy hledá život a dobrodružství. Energie radosti je světlo uvnitř vás. Je to vskutku to, z čeho je Stvoření složené. Když cítíte energii radosti, skutečně ji vnímáte a naplníte se jí, víte, že to, co hledáte, není mimo ni. Energie radosti je sama o sobě smyslem. Je to vyjádření života v jeho nejsvobodnější formě, nemůžete ji tedy ukořistit – radost je esencí života.

Jak jsem však řekla, existují dvě energie, které sebou nesete. Energie radosti je jednou a energie temnoty či bolesti je druhou. Kde je temnota nebo bolest, není žádná radost, pouze její nepřítomnost. Je to součást vás samých, která se cítí uvízlá, oddělená a osamělá. Hraje však významnou roli ve Stvoření. Energie radosti a energie bolesti nebo temnoty hluboce patří k sobě. Uvnitř temnoty je vždy touha po osvobození, po životě. Temnota touží být osvobozena, a když ji obklopí energie radosti s přijetím a lehkostí, temnota nemůže odporovat a otevře se. Vše, co je temné, jak uvnitř vás, tak ve světě, touží po životě, touží po osvobození.

Žádám vás, abyste se spojili se svou vlastní temnotou a nevnímali ji jako nepřítele. Je součástí Stvoření, má smysl. Stejně tak jako vaše radostná část, která hledá po mnoho životů ve vesmíru vyjádření, překračuje hranice a objevuje neznámá území. Samotný tento pohyb vytvoří energii strachu, nejistoty a ignorance a vy jste pak konfrontováni s bolestí a utrpením. Někde za tímto utrpením je však energie radosti. Ve vašem srdci a duši je taková touha po životě, že na hluboké úrovni jste ochotni zapojit se i do utrpení. Protože jste tak plní lásky, radost vám umožňuje hlouběji prozkoumávat život a vždy přesahovat hranice a jít do nových dobrodružství.

Nyní vás žádám, abyste se spojili uvnitř svého těla s temnými částmi, které vám činí potíže. Kde cítíte těžkou energii nebo kde se spojujete s emocí, která vás neustále obtěžuje a považujete ji za negativní nebo blokující. Nyní si představte, že vidíte tuto jednotlivou oblast nebo emoci jako energii, která čeká na uvolnění. Můžete se na ni dívat takto: tato temná energie uvnitř vás je průkopníkem vědomí, je to část vás, která jde za to, co považujete za bezpečné. Prozkoumává něco nového, čemu ještě nerozumíte, a proto vám poskytuje zmatenost a možná smutek nebo boj. Je to však proto, že jste tak dobrodružným duchem, že jste ochotni temnotu přijmout a vypořádat se s ní.

Žádám vás tedy, abyste vnímali temnější část sebe sama – část, která bojuje – jako vaši nejrevolučnější část, která odkrývá nové zkušební teritorium. Zvu vás, abyste si vizualizovali tuto část – tuto těžkou emoci nebo psychický problém – jako bojovníka. Vizualizujte si tuto část jako bojovníka, jakkoli se vám líbí. Vnímejte ji jako mužskou postavu a pohleďte na oheň v jeho očích. Je zraněný, ale zároveň je hluboce tvořivou částí vás samých.

Nyní si představte nebo vizualizujte radostnou vaši radostnou část a vnímejte ji ve tvaru ženské postavy, ženy. Tančí, zpívá, cítí se svobodná a lehká, chce se však spojit s bojovníkem. Má hlubokou touhu být s ním a obejmout ho, neboť ví, že on je dobrodruh a otevírá nová území k prozkoumání. Ona ho bude následovat a obklopí ho svými léčivými silami, svým duchem radosti a smíchu. A tak si představte, že k sobě přicházejí blíž: vaše ublížená a zraněná část a vaše radostná a svobodná část. Představte si, jak se objímají, můžete cítit, že se hluboce navzájem milují.

Slova „světlo“ a „tma“ se začala spojovat s dobrým a zlým, s posuzováním, avšak tyto energie jsou mnohem hravější a rozsáhlejší, než takový úzký rámec umožňuje. Obě tyto energie jsou plné života a společně vytváří esenci Stvoření. Představte si tedy, jak se tyto dvě energie spojují a vnímejte to ve svém srdci a břiše. Srdce je sídlem lásky a radosti, zatímco břicho je sídlem vášně a emocí a tedy i emocionální bolesti. Srdce touží sestoupit a obklopit energii v břiše a to je opravdové léčení: to, že obklopíte temné emoce a touhy uvnitř sebe a uznáte je jako své partnery ve Stvoření, ne jako nepřátele, kterých je třeba se zbavit, avšak jako nepostradatelné části vás samých.

Temnota hraje ve vašich životech rozhodující roli a objevovat tuto roli je to, proč jste tu, proč jste se inkarnovali v tomto těle. Když emoce – takzvaná nižší podstata vás jako lidí – jsou inspirovány energií srdce, energií radosti a nebojácnosti, pak vyvstává skutečná tvořivost. Tím mám na mysli, že budete prožívat jistý druh tvořivosti uvnitř sebe, který je ukotvený a skutečný a který můžete vyjádřit ve svém každodenním životě.

Někteří lidé mají ve svých srdcích mnoho milující energie, a tak jsou schopni spojit se s energií radosti ve chvílích, kdy cítí inspiraci. Avšak díky emocím nižší oblasti jejich břicha se cítí uvíznutí nebo zablokovaní a protože nevědí, jak se s těmito emocemi vyrovnat, nejsou schopni plně se osvobodit a vyjádřit svou radost a inspiraci praktickými způsoby. Začnou se cítit odpojeni od světa, od Země a lidské společnosti.

Klíč k překonání tohoto nedostatku spojení je v tom, abyste skutečně oslovili ty části sebe sama, které potřebují emocionální léčení. Inspirace sama nestačí. Potřebujete uznat temnotu uvnitř sebe jako partnera a ne jako blok, který by měl být odstraněn. Jedině přijetím a pracováním se svou vlastní temnotou, dochází ke spirituální alchymii: ke skutečné transformaci.

Často když „na sobě pracujete“ – například v terapii nebo jiných druzích léčení – stále se svou temnotou bojujete, neboť jste velmi posedlí nalézt způsoby, jak se jí zbavit. Za touto horlivostí je však neúcta k zásadní roli, kterou ve vesmíru temnota plní. Vy si nehrajete ani netančíte s těmito energiemi. Namísto toho s nimi nakonec bojujete, a to vás může vyčerpat, protože boj se sebou vyžaduje spoustu energie.

Začít léčivý proces opravdově vyžaduje, abyste propustili představu boje nebo bitvy mezi světlem a temnotou uvnitř sebe. Skutečně respektovat temné části, dokonce i ty násilné a agresivní části, není opravdu špatné. Když tyto části oslovíte se soucitem a upřímnou touhou dosáhnout k jejich esenci, abyste plně pochopili, o čem skutečně jsou, budou vám naslouchat. Přijdou k vám tak, jako by přišlo dítě. Je to právě energie posuzování a odporu, která temnotu zesiluje, zatímco energie přijetí a radosti vždy vytváří sjednocení.

Tento dynamický proces je něco, co se odkrývá nejen na úrovni vašich osobních životů. Můžete toho být svědky ve světě, v kterém žijete. Během vašich náboženských tradic existoval ohromný strach z temnoty, vášně, tvořivosti a svobodného vyjádření. Ze strachu se vyvinula potřeba kontroly lidského ducha. A smutnou věcí je, že výsledkem nebyl jen strach z temnoty, ale taktéž strach z radosti. Energie radosti nebyla v lidských společnostech vítaná velmi dlouhý čas.

Může se jevit zvláštní tohle říkat, protože každý na Zemi souhlasí, že všechny lidské bytosti chtějí být šťastné, avšak vaše pojetí štěstí se natolik omezilo a zúžilo, že neponechává prostor pro energii radosti. Radost je neustále proudící. Nemůže žít uvnitř rigidních struktur a hierarchií nebo poslouchat falešné autority. Radost je skutečně revolucionářskou energií. Radost byla vždy vyjadřována v umění: v literatuře, poezii a hudbě a mnoho lidí, kteří se odevzdají proudu radosti ve svých životech, se stanou outsidery. Cítí pak že jsou jiní a nezapadají do hlavního proudu vědomí.

Ve vaší společnosti existují jisté definice štěstí, avšak většina z nich jsou do jisté míry kontrolující. Například, vydělávat peníze by vás mělo činit šťastné, mít úspěšnou kariéru by vás mělo učinit šťastné, oženit se/vdát se a mít rodinu je cílem, o který mnoho lidí usiluje, ale jak všichni víte a pozorujete kolem sebe, všechny tyto věci štěstí nezaručují. Můžete najít štěstí ve všech těchto věcech, ale zásadní částí tohoto štěstí je něco uvnitř vás. Nic venku to nemůže učinit. Skutečné štěstí znamená, že cítíte, že jste ztělesněním ducha radosti, že jste se spřátelili s temnými části sebe sama a jste svobodní prozkoumávat život.

Téma našeho setkání tady a teď je návrat Isis. Čekám na vás, až se otevřete mému duchu a naleznete fontánu radosti uvnitř svého srdce a zároveň přijmete temnotu uvnitř. Ve skutečnosti se jedná o jeden pohyb, jeden proud. Tanec se životem, tanec s čímkoli, co vám život přináší. Nesnažte se to soudit, onálepkovat jako dobré nebo špatné, život je příliš bohatý a záhadný, aby se k němu takto přistupovalo. Skutečně se osvobodíte tehdy, když to přestanete dělat.

Velmi stručně řečeno, existují dvě cesty, jak se otevřít energii Isis, a to je to, co se nyní všude ve světě odehrává. Buď se rozhodnete otevřít se této energii vědomě a svobodně nebo dojde k tomu, že vás dožene krize a utrpení a vy pak procházíte opravdu těžkým obdobím nebo onemocníte a pak se duchu života otevřít musíte, ať už v tomto životě nebo v jiném.

V této chvíli jsou věci na Zemi intenzivnější. Je tu ohromná potřeba po osvobození, po uvolnění těžkých energií uvnitř lidí. Energie se stále pohybují, jsou dynamické a v lidstvu je tolik nahromaděné bolesti a utrpení, že tato energie musí vyvstat na povrch a vyjádřit se. Je to jako něco explozivního: potřebuje to v určitém okamžiku vyjádření. Čím vědomější se lidé stávají, tím více se můžete toto léčivé uvolňování odehrávat harmonickým způsobem. Čím víc oslovujete temnotu s hlubokým pochopením, tím mírnější její vyjádření bude. To však nebude možné po celém světě. Budou existovat projevy hluboké bolesti a agrese, které mohou být pro ostatní opravdu bolestné.

Žádám vás, i když čelíte velmi násilným vyjádřením bolesti, zůstávejte v prostoru soucitu. Soucit nesoudí, jednoduše pozoruje. Můžete kvůli nedostatku vědomí ve světě cítit smutek, přítomnost strachu a nedorozumění a nedostatek komunikace. Já vás však žádám: pokud chcete zachovat mého ducha, pokud ho chcete předávat druhým, nesuďte temnotu, buďte klidní a udržujte prostor uvnitř svého srdce otevřený.

To, co vás všechny udržuje spolu jako živoucí bytosti, je vaše lidskost. Vy všichni jste stvořeni ze světla a temnoty, z radosti a bolesti. A když to hluboce navzájem chápeme a odvážíme se o tom svobodně společně hovořit, pak nastává skutečné léčení. Je to nevyhnutelné, neboť věci nemohou zůstat tak, jak jsou.

Prosím pohybujete se lehce, nedržte se břemen minulosti. Jste průzkumníci nového, jste dobrodruzi. Pracujte společně s bojovníkem uvnitř vás. Je to zraněný bojovník, je však statečný a touží po objetí, objetí radosti a smíchu. Já jsem Isis, jsem uvnitř vás.

© Pamela Kribbe
www.jeshua.net

překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství