Menu

Tabu proti individualitě

Marie Magdaléna prostřednictvím Pamely

Já jsem Marie Magdaléna. Všechny vás ze srdce zdravím. Jsem s Vámi. Chci, abyste věděli, že kolem vás je nepřetržitá pomoc a vedení. V dimenzi, která leží nad tou pozemskou, jsou spřízněné duše, duše, které vás milují hluboce osobní cestou a ne pouze abstraktním způsobem. Jsou to duše, které vás znají a se kterými jste byli spolu v jiných časech a na jiných místech.

Když se inkarnujete, je to skok důvěry, neboť tak činíte sami. Přesto zůstáváte spojeni s týmem přátel na druhé straně. Někteří jsou vyspělejší ve svém vývoji a dohlíží na vaši životní cestu širším pohledem, než máte vy. Jsou těmi, kterým říkáte průvodci. Jsou tu však také další, podobně naladěné bytosti, které jsou vám blízko, vaše rodina nebo přátelé. Vnímejte jejich přítomnost, i když nevíte, kdo jsou. Vězte však, že jste viděni a slyšeni. Ctí si vás za potřebný risk ponoření se do hlubiny.

Život na Zemi – každý jeden z vašich životů na Zemi – je důležitým a cenným přínosem vaší cestě duše, který zahrnuje také zkušenosti negativní. Bolest, kterou nyní v této době prožíváte, je jako kámen, který padá do vody a způsobuje na hladině mnoho vln. Efekt bolestivé nebo traumatické situace vytváří skrze čas vlny: znovu budete zakoušet tato zvlnění v jiných časech a na jiných místech. Výsledek toho je, že plně pochopíte minulé zkušenosti a oceníte je. Když tak činíte, posíláte léčení zpátky do onoho bodu bolesti ve své historii.

Všechny body v čase – všechny přítomné chvíle v životě a na cestě vaší duše – jsou společně propojené a mají jedna na druhou vliv. Když tedy cestujete časem do minulého života (jak jsme právě učinili), tato jiná místa v čase, tyto jiné chvíle, aktivujete. Vytváříte proud, který probíhá v obou směrech: z minulosti do současnosti a ze současnosti až do minulosti. Tím se obohacujete. Stále více si uvědomujete, že jste mnohem víc, než tato jedna osoba, muž nebo žena, mladý nebo starý, v konkrétním čase dějin, v této přítomné chvíli. Osoba, kterou jste nyní, je jen jednou bránou k vaší duši, existuje mnoho dalších možných bran.

Vnímejte, jak je vaše duše nesmírně bohatá a jaký nespočet zkušeností nahromadila. Tyto zkušenosti jsou všechny dílky puzzle, které jsou součástí ohromného Celku. Žádám vás, abyste ctili velikost toho, kdo jste: nedokážete to lidskou myslí ani obsáhnout. Řekněte „ano“ své duši z hloubky svého srdce. Vnímejte, že tam ve vašem srdci je moudrost, kterou vaše lidská mysl nemůže zcela obsáhnout, která však nese a podporuje vše, co jste, a která dává smysl každému jednotlivého kousku puzzle.

Pro vše existuje čas a místo. Někdy musíte projít hlubokými zkušenostmi bez pochopení, proč se tak děje, a jedině později pochopíte jejich hodnotu. Žádám vás, abyste k sobě měli úctu a respektovali se, neboť jste měli odvahu ponořit se poslepu do hloubky. Řekli jste „ano“ životu na Zemi – nyní říkáte „ano“ sobě – je to součást lidské zkušenosti. Neodmítejte negativní zkušenosti, neboť tak budete bojovat sami proti sobě, což rozptýlí vaši energii a odvede dál od srdce. Jednoduše přijímejte to, co ve vás je, včetně vašich strachů a pochyb.

Nyní vás vezmu do počátku vašeho života. Pojďte se mnou do svého dětství a představte si na chvíli, že vaše tělo mládne a zmenšuje se. Vnímejte, co se děje, když překlene hranici puberty a vrací se ještě dál. Prožijte, jak je při vstupu do vašeho dětství méně důležité pohlaví, když je vám méně než 10 let. Vzpomínáte si, jaké to bylo: neurčováno tolik tím, co na vás bylo kladeno jako na muže nebo ženu. Vzpomeňte si na svou nevinnost a běžte v čase ještě dál. Tak daleko, že překročíte hranici, kde jste se naučili jazyk, pojmy, nálepky, oceňování a hodnocení.

Když jdete celou cestou zpět do svého raného dětství, vaše vědomí se otevírá a je vnímavější. Nesoudí, jednoduše přijímá dojmy. Snažte se znovu vnímat toto otevřené vědomí ke světu kolem vás. Je to jako byste přišli čerstvě z nebe, což znamená, že nejste tak určeni vlivy pozemské dimenze. Stále jste velmi otevření k dosahu své duši.

Jak nyní jdete zpět z přítomnosti do minulosti, můžete tento čas ovlivnit, ovlivnit to, kým jste tehdy byli. Představte si, že se ve svých nynějších podmínkách skláníte k tomu malému dítěti, kterým jste tehdy byli. Vnímejte, jaký věk se vám vybaví. Zvláště vnímejte vědomí, které jste měli a své spojení s dimenzí duše. Byli jste tak trošku nezasvěcencem k životu zde na Zemi, stále jste měli svěžest a otevřenost nově příchozího.

Běžte k tomuto dítěti v přítomné formě a vnímejte ho očima obdivu. Vnímejte nebeské energie přítomné v tomto dítěti. Poklekněte k tomuto dítěti, kterým jste byli a ptejte se: „Co jsi sem přišlo dělat? Co jsi přineslo z dimenze za Zemí, co je pro Tebe opravdu důležité?“ Řekněte mu: „Pomohu ti s tím, přicházím z budoucnosti, abych tě podpořil/a a vedl/a.“ Vnímejte, zda vás dítě vidí a vnímá. Nebo se ho jemně dotkněte a podívejte se mu do očí. Pakliže cítíte jeho skutečnou sílu a jeho původní přínos, dejte mu ruku na rameno a řekněte mu: „Budu tě chránit, podporovat a zajistím, že dosáhneš svého cíle.

Když tak činíte, vnímejte svou vlastní sílu, své znalosti pozemského života, svou zkušenost vybudovanou mnoha lety své minulosti. Vnímejte moudrost přítomného já a pošlete ji k malému dítěti, kterým jste byli. Jak dáváte tomuto dítěti svou moudrost a životní zkušenost, dostáváte od něj i něco nazpět. Budete obdarováni originalitou, spontaneitou, autenticitou a pravdivostí, která v tomto dítěti je a proudí přímo do vašeho srdce. Vnímejte znovu ve svém srdci tuto energii, která je pro vás správná – je to energie vaší duše.

Pak vyzvěte sílu a moudrost, která se nahromadila uvnitř vás a kterou nyní v tomto životě máte. Stala se ochranným štítem kolem vašeho srdce. Malé dítě ve vás v sobě nese moudrost dimenze duše: čistotu, originalitu, nevinnost a také zranitelnost. Potřebuje vaši pozemskou moudrost, vaši životní zkušenost, aby se bylo schopné rozvinout, aby zde jeho světlo zářilo.

Ráda bych vám nyní pověděla něco o lidské historii. O tom, proč se pro energii vaší duše stalo tak obtížné sestoupit do pozemského života a energeticky vstoupit do břicha – ze srdce – sídla vaší duše – dolů do vašeho břicha – sídla vašeho pozemského já a osobnosti. V historii Země existovalo tabu proti individualitě. V činnosti byly síly, které se silně projevovaly zvláště v hlavních náboženstvích a tyto síly měly za cíl smazat a potlačit individualitu. V kolektivní atmosféře Země existovaly ohromné proudy strachu a mnoho tohoto strachu je výsledkem nerovnosti mezi silou a bezmocí.

Ti, co byli u moci chtěli, aby je ti pod nimi poslouchali. Proto se velmi obávali individuality, originality, těch, kteří byli jiní, protože měli svou vlastní vůli. Ti u moci nepodporovali svobodný rozvoj jedince. Stručně řečeno, mocní proti bezmocným byli v lidské historii mnoho staletí. Je to možná poněkud přehnaný obraz, ale používám ho, abych něco vyjasnila. Moc byla nad lidmi uplatňována prostřednictvím specifických pohledů na podstatu toho, co znamená být člověkem, například, že ve své podstatě jsou lidé hříšní, špatní, podřízení a bezcenní.

Tyto pohledy diktují, že jedině skrze něco zvnějšku může být lidská osoba zachráněná od hříchu a viny, která je v ní vrozená. A to, co může lidi zachránit, je autorita, která je výš než lidé, například Bůh, který předepisuje jistá pravidla. A také, že jsou jistí lidští představitelé Boha, kteří mají zvláštní přístup k těmto pravidlům: elita, která má privilegované poznání morálky. Tento koncept byl lidem nucen a důvod, proč to dovolili, je proto, že v nich byl nejprve zaset strach. Skutečný strach o přežití: strach z hladu, smrti, nemoci, násilí, který způsobil v lidské historii hluboké otisky.

Nyní se však na Zemi rozvíjí nová kapitola, ve které se rodí opačná energie. A není to ta, ve které je individualita popírána s důrazem na přizpůsobení se a souhlas. Je to energie, ve které je individualita patřičně oceňovaná stejně jako originální energie duše. Důvodem, proč se život na Zemi v mnoha ohledech vykolejil – stal se násilný jak mezi lidmi navzájem, tak vůči přírodě – je, že se toto spojení s duší ztratilo, srdce se zavřela a vládl strach.

Vnímejte tíhu této historie. Ačkoli její vliv ubývá, má stále vliv na způsob, jak lidé přemýšlí a vnímají. Dostat se do styku se svou duší a skutečně důvěřovat svým individuálním schopnostem a talentům ještě stále není zřejmá a obvyklá věc. Stát za sebou a říci „ano“ svému původnímu volání po hluboké vnitřní síle.

Jste těmi, kdo vytváří otvor, který znovu vytvoří přístup k dimenzi duše. To znamená, že jste se také stali extrémně citliví: otevřeli jste svá srdce a naučili jste se sestoupit do svých emocí a intuice namísto jednání z hlasů strachu a nátlaku ve vaší hlavě. Vytvořili jste tento průlom zevnitř a to nejen v tomto životě, ale také v životech minulých. Jste pracovníky světla, vědomými pracovníky a nyní přišel pro toto světlo čas, čas pro tento průlom, který jste vytvořili – někdy z nutnosti životní izolace – tak, aby mohlo být zaseto a klíčit mezi lidmi na Zemi v celé společnosti.

Tento způsob v mnohých z vás vyvolává staré strachy: vzpomínky na to, kdy jste byli ovládáni strachem a zneužíváním moci. V tomto smyslu pokládáte první kroky na nový terén, kde se mohou nyní na Zemi zakořenit. Když stojíte ze své duše a hovoříte a jednáte z tohoto zdroje, může to způsobit prašná oblaka strachu a pochybností, která ve vás víří, dokonce i smrtelný strach. Proto je nezbytně nutné hovořit ze síly břicha, což je skutečný výsledek sestoupení energie vaší duše. Nehovořit jen z energie pocházející z vašeho srce, ale také z energie, která je jádrem vašeho pozemského bytí, ze své tělesnosti jako muž nebo žena.

Ráda bych tu vysvětlila několik věcí ohledně této energie. Energie ve vašem břiše, tato primární energie – když je v harmonii – je velmi ukotvenou energií. Když jste plně přítomni svým vědomím ve svém břiše, pak jste dobře ukotvení. Cítíte se pevní, vnímáte, že můžete být tím, kým jste, a tak se cítíte v bezpečí a respektovaní. Z tohoto základu nasloucháte zprávám ze svého srdce, své duše a tyto zprávy integrujete.

Často se stává, že obdržíte zprávy od vaší duše nebo své intuice, ale nevíte, jak zůstat dobře ukotveni. Je to tehdy, když přístup do svého vlastního břicha popíráte, a to souvisí s historií, ve které vám nebylo dovoleno myslet a jednat za sebe nebo se vychýlit z normy a být jiní. Právě zde se mužská energie, mužská síla, potřebuje osvobodit z tradice, říci „ne“ tomu, co se očekává, a odmítnout zapadnout do formy. Cítit svobodu jednat mimo pravidla, prozkoumávat a bádat, to je místo, kde vám mužská energie pomáhá sestoupit níž do vašeho břicha. Takto mužská energie pramení, aby pomohla vašemu původnímu světlu duše: „on“ pro vás vytváří prostor.

Mužská energie je extrémně důležitá, vnímejte, jak vám slouží, když je mužská energie ukotvena. Během minulosti, existovala mužská energie, která oplývala přehnanou autoritou a nátlakem a zasela v lidech strach. To je neukotvená mužská energie, energie, která není spojená a cítí se vytlačena, proto chce řídit a kontrolovat život. Skutečná mužská energie je však jako štít, silná ochrana pro vaši srdeční energii. Když toto spojení existuje, můžete sestoupit hlouběji ze své duše do svého břicha. Pak se cítíte neseni samotnou Zemí.

Vnímejte rytmus, který vyhovuje vaší životní cestě. Být skutečně intuitivní souvisí s vnímáním rytmu života. „Co je pro mě dobré, co skutečně potřebuji?“ Je to něco, co nemůžete vnímat jen ze srdce. Vyžaduje to takřka fyzické, instinktivní zaměření na úroveň břicha: být ukotvenými a odtud činit svá rozhodnutí.

Na závěr bych vás ráda požádala, abyste si přestavili, že to malé dítě, které jste viděli na začátku, je nyní přítomno ve vašem břiše se svou spontánní a otevřenou energií, čímž činí přímé spojení k vašemu srdci a duši. Zároveň kolem sebe vnímá pevný ochranný štít. Tak se vytváří prostor pro dítě, aby na sebe nezapomnělo při vstřebávání podnětů a vlivů, které přicházejí zvenčí: staré ideály, zásady a jak to bývalo. Štít ve vás je mužskou energií, která říká těmto vlivům „ne“, zatímco zároveň odhodlaně naslouchá vašemu vlastnímu zdroji moudrosti.

Vnímejte hlubokou ochranu ukotvené mužské energie ve svých zádech a kostrči, ve svých nohách a chodidlech, ve svých pažích a rukách. Nyní může být dítě ve vás zakořeněné a vyrůstat chráněném prostředí, aby mohlo rozvinout svou vlastní přirozenou energii duše. Vnímejte, jak pod touto ochranou začíná přicházet k životu a začíná si uvnitř vašeho břicha hrát.

Jste nositelé pochodní nové doby. Ochraňuje sebe, abyste umožnili světlu proudit a mohli jste zasévat svá semínka. Tímto způsobem zrealizujete své životní cíle.

Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

 

E-kniha Audio poselství