Menu

Nové energie ve starém světě

Marie Magdaléna prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí odvážní muži a ženy,

všechny vás zdravím, jsem Marie Magdaléna. Byla jsem zde na Zemi v časech změny, v časech, kdy mnoho lidí hledalo cestu z omezující situace. Země byla zahalena energií, která udržovala lidi v malosti a dávala jim pocit bezcennosti. Tento závoj se nyní ztenčuje. Seshora přichází více světla a toto světlo přichází z vašich duší, které zůstávají mimo tento závoj.

Když se inkarnujete na Zemi, loučíte se se svým vyšším já, s tím, kým skutečně jste. Sestupujete do světa se strukturami myšlenek a pocitů, které nejsou z duše. Vnímejte z hloubky sebe, odkud pocházíte, jak nekonečná a rozsáhlá tato říše je. Vnímejte její energii a vytáhněte ji přes závoj, neboť tak můžete učinit. Máte schopnost vzpomenout si na to, kdo jste a kým jste stále, na jednoduchost a naprostou radost. Nemusíte se adaptovat na struktury, které nejsou vaše. Můžete prožívat svobodu.

Představte si, jak symbolicky roztahujete svá křídla jako velký pták nebo možná jako anděl. Jak tato křídla vypadají, jakými barvami se třpytí a jiskří? Vnímejte sílu v těchto křídlech! Můžete létat a často tak činíte ve své představivosti. Nejste vždy tady na Zemi, v těchto umělých strukturách, často cestujete. Jste citliví a vnímáte energie, které do těchto světských struktur nezapadají.

Jste vizionáři a proroci. Vnímejte na chvíli, co tato slova ve vás vyvolávají, neboť existuje staré tabu proti takovému bytí. Přesto vězte, že jsou dva důvody, proč vidět skrze tento závoj, dívat se na to, co je podstatné a co k vám promlouvá. První důvod, proč cítíte nutnost tak učinit, je, že si chcete už v tomto životě vzpomenout na to, kdo skutečně jste. Nechcete žít zahaleni v této mlze, chcete být autentičtí, prožívat pravdu a činit rozhodující kroky na své vnitřní cestě jako duše. Proto je ve vás velká touha proniknout touto mlhou a jít k tomu, co je podstatou.

Druhým důvodem, proč cítíte tuto vnitřní naléhavost, je, že jste poslové, průkopníci ve vědomí. Jste tu také proto, abyste dávali něco druhým, abyste umožnili svému světlu zářit navenek, překonali zmatky, bolesti a strachy, ve kterých lidstvo žije. Na Zemi je stále závoj a ačkoli se začíná ztenčovat, silní lidé jako vy, kteří dovolují svému světlu zářit, jsou třeba, aby sloužili jako příklad druhým a mlha se tak mohla rozpouštět.

To je to, kým jste a co vaše duše, jako poslové pro druhé, chtěly v tomto životě na Zemi dosáhnout. Žijete cestu pro druhé, kteří následují, a tím nemám na mysli, že stojíte nad druhými, ale vedle nich. Vy jste ta cesta, a tak jste hluboce vyzýváni, abyste ve svém životě odstranili překážky, abyste pronikli hluboko do esence života a tím, že tak činíte, osvětlujete cestu i pro druhé, neboť jste pro ně příkladem. Na chvíli vnímejte pravdu těchto slov a rozvažte, jak se vás týkají.

Mohu proniknout hluboko do vás, neboť jste otevření tomu, co je na druhé straně závoje. Vy jste nositeli světla, přinášíte novou éru a to, čemu říkáte channeling, vytváří otvory v tlusté cloně, která obklopuje Zemi a která je naplněna ustrašenými a temnými myšlenkami. Pokaždé, když se tyto otvory objeví, proudí skrze ně více světla a v pozemské atmosféře je více radosti, naděje a povzbuzení. Lidé jsou pak ochotnější dívat se druhým lidem do očí, držet druhé za ruce a rozpoznávat v nich sebe, a to je smysl channelingu.

Jste pozemským kanálem a vytváříte stezku tím, že jdete cestou sebe-rozvzpomínání. Když jste této cestě otevření a odevzdaní, přichází vás podpořit a posílit energie zvenčí pozemské atmosféry. Tyto energie nebo průvodci vás mohou ve vašem osobním procesu podpořit a navíc, existují energie, které chtějí něco předat i jiným lidem. Když se setkáváte s druhými, nalaďte se na proud, který překračuje vaše osobní představy, a intelekt a vaše nápady tak mohou získat mnohem univerzálnější podobu. To je velmi důležitý krok směrem k nové realitě. Vnímat, že toto spojení se svou duší, svým vyšším já, které překračuje Zemi a které přežije vaše tělo, je známkou zdravé mysli a duševního zdraví.

Ve světě duše, jenž je vašim přirozeným domovem, žije mnoho dalších bytostí včetně průvodců a učitelů, jejichž upřímným posláním je pomáhat lidstvu na Zemi. Je tudíž přirozené a krásné, když ve spolupráci s takovými vodícími světly vysíláte informace, vřelost a soucit Zemi. Zjistíte však, že jakmile jednou na této cestě učiníte kroky, vyvstává ve vás spousta strachu. Hledat své vlastní osvobození, hledat svou vlastní osobní cestu je jednou věcí, avšak přinášet svou moudrost a vědění mezi lidi s ohledem na éterickou energii a vnitřní transformaci způsobuje v mnohých z vás hluboký strach a vzdor. Narážíte pak na současné názory a pohledy na život.

Existují velmi hluboké důvody, proč byla tato energetická práce – channeling, jasnozření, jasnovidectví – vnímána s podezřením a setkala se v minulosti s odporem a odmítnutím. V této době má toto podezření podobu racionální, autoritativní vědy, která tvrdí, že získala objektivní znalosti světa, a proto odmítá sféru pocitů a intuice jako iluzorní a příliš subjektivní.

V kořeni tohoto odmítnutí je však hlubší napětí. Je v lidech, a samozřejmě i v lidech s mocenskými pozicemi, ohromný strach propustit kontrolu. Mnoho struktur a hierarchií na Zemi je postaveno na síle a kontrole a ti, kteří mají moc, to tak chtějí udržet. Když lidé začnou přemýšlet sami za sebe – co cítí a chtějí – znamená to nebezpečí pro zaběhlý pořádek. V lidském světě existuje tendence udržet si moc, zpátečnická moc, která je proti změnám.

Když jako jedinec povstáváte, když následujete svoji vlastní cestu a šíříte své poselství do světa, s těmito silami se střetáváte. V dnešní společnosti to už nemusí být nějaký diktátor, armáda nebo církevní síla, která vás drží zpět, ale vzorce strachu, kontroly a moci, které si vzali lidé za vlastní, a tak můžete přijímat odmítnutí od rodiny, sousedů, zaměstnavatelů. Toto odmítnutí je velkou měrou založené na strachu, z kterého raší potřeba kontroly, jež se pokouší tuto emocionální energii udusit nebo zahnat.

Co můžete s tímto odmítnutím udělat? Jak můžete nalézt ve svém vlastním životě skrze toto odmítnutí nalézt cestu? Nejprve bych ráda, byste si uvědomili, kdo jste, že jste průkopníky na poli vědomí, že jste ohromní, stateční a odvážní a že jste již vůči starým energiím, které vás chtějí přivést zpět do svých vzorců, prokázali velkou odolnost. Buďte si vědomi své vlastní odvahy a vytrvalosti. Držte se pevně své inspirace, své touhy, což je to, proč jste tady a proč žijete svůj život tak, jak žijete. Tím, že si uvědomujete svou vlastní velikost a odvahu, již tak činíte krok kupředu. Nedovolte, aby vás změnily diktáty společnosti, stůjte za sebou.

Dalším krokem je vnímat, kde je vaše energie opravdu vítaná, a tak se nechejte tímto pocitem vést. V tomto světě je mnoho lidí, kteří potřebují to, co můžete dát, právě tu věc, která vás činí jedinečnými. V energetickém poli Země jsou otvory a pohyb a změna v kolektivním myšlení. Dovolte si být vedeni, neboť není záměrem, abyste bojovali proti existujícímu pořádku, ale abyste stáli silní ve svém vlastní energetickém poli vedení tím, co je pro vás dobré a bezpečné, kde můžete prosperovat a vzkvétat a necítit potřebu se skrývat. Na Zemi nyní takové možnosti a místa existují, ti lidé jsou tam.

Používejte svou intuici a propusťte představy nehodnosti. Nejde o to, že „musíte dělat to „nejlepší“ a „dokazovat si“, je to o pocitu, kde jste vítáni, kde nejen dáváte a sdílíte, ale kde taktéž dostáváte inspiraci a hojnost nazpět. Vnímejte tuto rovnováhu! Například vnímejte, jak stojíte na poli nebo ve městě mezi lidmi. Stůjte pevně svými chodidly na zemi, stůjte v tomto světe zpříma. Vnímejte, jak jste jiní a jak je správné odklonit se od starého, dát se na novou cestu, následovat své srdce a pocity. Učiňte se velkými a vnímejte zpod svých chodidel sílu planet, které vás podporují.

Když tak činíte, vyzařujete na Zemi své vlastní světlo jako energetický přenos a činíte tak nerušeným způsobem. Nezadržovat svou energii, své přirozené vyzařování je obrovským krokem vpřed. Můžete vynakládat mnoho energie, abyste svou vlastní záři a sílu zadržovali – nyní ji ale pusťte! Vnímejte, kolik míru vám dává nemuset se držet všech druhů omezujících způsobů, ale namísto toho jen být tady a stát zpříma. Nechejte celou touto vlnou energie zaplavit Zemi. Země se zde může spojit s vaší duší, to je vaše životní poslání.

Nyní bych vás chtěla požádat, abyste se zaměřili na ten druh energie, který chce skrze vaše srdce proudit do světa. Na chvíli tuto energii vnímejte a pokuste se ji dát opatrně do slov. Je to energie laskavosti a léčení nebo jasnosti a rozhodnosti? Je víc ženská nebo mužská? Možná také cítíte, zda je tato energie víc než jen vaše vlastní nebo je zde někdo nebo něco, co stojí vedle vás a tento proces posiluje? Vychutnávejte si tuto energii, neboť jste nyní spojeni se svou esencí a učiteli, průvodci či energiemi, se kterými pracujete a kteří jsou s vámi. Je to skutečná spolupráce, když se od nich necítíte odděleni a kdy cítíte, že vy všichni jste podstatnou částí tohoto kanálu.

Nakonec bych se vás chtěla zeptat: co k vám chce přijít ze světa jako krásná, dobrá a pozitivní odpověď na oplátku za to, co dáváte? Vrací se k vám energie ze světa, vrací se z atmosféry Země a od lidstva, které hovoří o uznání, právoplatnosti a vděčnosti. Vnímejte, zda ji dokážete přijmout.

Takto se dostáváte k naplnění koloběhu. Vytváříte průchod clonou, závojem a dáváte se tam plně. Kráčíte vnitřní cestou k osvobození strachu a pak záříte své světlo ven. Vytváříte kanál pro druhé, dotýkáte se jich svou energií a pak přijímáte energie nazpátek. Jste lidská bytost, která se účastní dvou světů: toho pozemského a toho nebeského, odkud pochází vaše duše a kde sídlí. Jako lidská bytost máte potřebu přijímat, abyste se cítili dobře, přijímat na oplátku za to, co jste, a za to, co dáváte. Pusťte všechny představy o nedostatečnosti a buďte v tomto koloběhu zářivým středem dávání a přijímání.

Cítím se s vámi hluboce spojena a ctím vaši odvahu! Hluboce vás miluji. Velice děkuji.

Marie Magdaléna

© Pamela Kribbe, www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková, www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství